Ergenlerde Gelecek Beklentileri ve Okula Uyum İlişkisi

Anahtar Kelimeler: Okula Uyum, Gelecek Beklentileri, Ergenlik

Özet

Araştırmanın temel amacı ergenlerin gelecek beklentileri ile okula uyumları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Ayrıca ergenlerin gelecek beklentileri ve okula uyumlarının cinsiyet, okul türü ve lise tercih sebebi değişkenlerine göre incelenmesi de hedeflenmiştir. Bu doğrultuda Doğu Anadolu bölgesinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı üç ortaöğretim kurumunda öğrenim görmekte olan 651 öğrenci araştırmaya gönüllü katılım sağlamıştır.  Araştırmada veriler Ergen Gelecek Beklentileri Ölçeği, Okula Uyum Ölçeği ve kişisel bilgi formu ile toplanmıştır. Araştırmada 'karşılaştırmalı ilişkisel tarama modeli’ kullanılmıştır. Verilerin analizinde Spearman Sıra Farkları korelasyon analizi, Kruskal-Wallis ve Mann-Whitney U testleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, ergen gelecek beklentilerinin tüm alt boyutları (iş ve eğitim, evlilik ve aile, din ve toplum, sağlık ve yaşam) ile okula uyum arasında düşük düzeyde pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ergenlerin gelecek beklentilerinin ve okula uyumlarının cinsiyete ve lise tercih sebebine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği, ayrıca ergenlerin gelecek beklentilerinin okul türüne göre de farklılaştığı görülmüştür.

Makalenin İndirilme Oranı

Henüz bir indirme işlemi yapılmamıştır.

Referanslar

Akıncı-Gökdal, Ö. ve Düşünceli, B. (2020). Ergenlerin okula aidiyet duyguları ve başa çıkma stratejilerinin incelenmesi. Trakya Eğitim Dergisi, 10(3), 815-834. https://doi.org/10.24315/tred.647828

Aktaş, E. (2016). Ergenlerin psikolojik dayanıklılıkları ile gelecek beklentileri arasındaki ilişki (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüs, Samsun.

Arslan, G. ve Tanhan, A. (2019). Ergenlerde okul aidiyeti, okul işlevleri ve psikolojik uyum arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yaşadıkça Eğitim, 33(2), 318-332. https://doi.org/10.33308/26674874.2019332127

Baş, N. ve Altun, F. (2020). Ortaokul öğrencilerindeki gelecek beklentilerinin açıklanmasında okula bağlılık, okul yaşam kalitesi ve akademik başarının rolü. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24(1), 197-213.

Bağçeli-Kahraman, P. (2018). Okul öncesi dönem çocuklarının okula uyum sürecine ilişkin anaokulu öğretmenlerinin ve annelerinin görüşleri. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 2(1), 3-20. http://dx.doi.org/10.24130/eccd-jecs.196720182144

Bener, Ö. ve Günay, G. (2013). Gençlerin evlilik ve aile yaşamına ilişkin tutumları. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(1), 1-16.

Birch, S. H. ve Ladd, G. W. (1997). The teacher-child relationship and children's early school adjustment. Journal of School Psychology, 35(1), 61–79. https://doi.org/10.1016/S0022-4405(96)00029-5

Bulut, H. (2019). Türkiye'deki illerin yaşam endekslerine göre kümelenmesi. Journal of Natural & Applied Sciences, 23(1), 74-82. https://doi.org/10.19113/sdufenbed.444143

Çetinkaya, B., Gülaçtı, F. ve Çiftçi, Z. (2019). Lise öğrencilerinin okula ilişkin tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 11(20), 1-14.

Demirci, E. (2019). İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin sosyal becerileri ve okula uyum durumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Duncan, G. J., Dowsett, C. J., Claessens, A., Magnuson, K., Huston, A. C., … Japel, C. (2007). School readiness and later achievement. Developmental Psychology, 43(6), 1428-1446. https://doi.org/10.1037/0012-1649.43.6.1428

Durnalı, M., Filiz, B. ve Aydın, E. (2018). Okula uyum ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması. Sakarya University Journal of Education, 8(3), 115-127. https://doi.org/10.19126/suje.357548

Ege, A. (2018). Ergenlerin sorunlarının ve algıladıkları sosyal desteğin gelecek beklentilerine etkilerinin incelenmesi: Altındağ örneği (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Er, M. (2006). Çocuk, hastalık, anne-babalar ve kardeşler. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 49, 155-168.

Eripek, S. (1980). Ankara ili merkezinde bulunan ortaöğretim kurumlarında disiplin uygulamaları ve bu uygulamaların uyum sorunları yönünden değerlendirilmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Fergusson, D. M. ve Horwood, L. J. (1995). Early disruptive behavior, IQ, and later school achievement and delinquent behavior. Journal of Abnormal Child Psychology, 23(2), 183–199. https://doi.org/10.1007/BF01447088

Göncü-Akbaş, M. ve Okutan, E. (2020). Lise öğrencilerinin kariyer kaygısına yönelik alan araştırması: Antalya ili örneği. Gençlik Araştırmaları Dergisi, 8(20), 158-177.

İkizoğlu, M, Önal-Dölek, B. ve Gökçearslan Çifci, E. (2007). Çalışan çocukların sorunları ve geleceğe ilişkin beklentileri. Toplum ve Sosyal Hizmet, 18(2), 21-36.

İnal, G. (2012). Okula başlama ve uyum süreci. F. Alisinanoğlu (Ed.), İlköğretime hazırlık ve ilköğretim programları (s. 75-98) içinde. Ankara: Maya Akademi.

Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel yayınevi.

Koç, A. ve Dilmaç, B. (2020). Ergenlerin sahip oldukları değerler ile okula karşı tutumları ve okul tükenmişliği arasındaki yordayıcı ilişkiler. Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 175-185. https://doi.org/10.51119/ereegf.2020.4

Kuş, Z. ve Karatekin, K. (2009). Öğrencilerin okul ortamında kurallara uygun davranma yeterliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 183-196.

McWhirter, E. H. ve McWhirter, B. T. (2008). Adolescent future expectations of work, education, family, and community development of a new measure. Youth & Society, 40(2), 182-202. https://doi.org/10.1177/0044118X08314257

Ruckstuhl-Valenti, T. (t.y.). Anxiety and phobias “if your own mind is lying to you, you need another opinion”. 4 Mart 2021 tarihinde http://www.therapistseattle.net/assets/pdfs/anxieties_phobias.pdf adresinden erişildi.

Savcı, H. (2016). Ergenlerin çocukluk çağı örselenme yaşantıları ile gelecek beklentileri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Senemoğlu, N. (2020). Gelişim, öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya (27 bs.). Ankara: Anı Yayıncılık.

Şimşek, H. (2012). Güneydoğu Anadolu bölgesindeki lise öğrencilerinin gelecek beklentileri ve gelecek beklentilerini etkileyen faktörler. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5(1), 90-109.

Springer, A. E., McQueen, A., Quintanilla, G., Arrivillaga, M. ve Ross, M. W. (2009). Reliability and validity of the Student Perceptions of School Cohesion Scale in a sample of Salvadoran secondary school students. BMC International Health and Human Rights, 9(30), 1-9.

Suna, H. E., Gür, B. S., Gelbal, S. ve Özer, M. (2020). Fen lisesi öğrencilerinin sosyoekonomik arka planı ve yükseköğretime geçişteki tercihleri. Yükseköğretim Dergisi, 10(3), 356–370. https://doi.org/10.2399/yod.20.734921

Şenses, V. (1990). Tokat ili merkez ve ilçe ortadereceli okul öğrencilerinin disipline aykırı davranışlarda bulunma nedenlerinin araştırılması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

TÜİK, (2011). Türkiye İstatistik Kurumu. Mart 2020 tarihinde https://biruni.tuik.gov.tr/ilgosterge/?locale=tr adresinden erişildi.

TÜİK, (2018). Türkiye İstatistik Kurumu. Mart 2020 tarihinde https://biruni.tuik.gov.tr/ilgosterge/?locale=tr adresinden erişildi.

TÜİK, (2019). Türkiye İstatistik Kurumu . Mart 2020 tarihinde https://biruni.tuik.gov.tr/ilgosterge/?locale=tr adresinden erişildi.

Tuncer, M. (2011). Yükseköğretim gençliğinin gelecek beklentileri üzerine bir araştırma. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 6 (2), 935-948.

Verdugo, L. ve Sánchez-Sandoval, Y. (2018) Predictive capacity of psychopathological symptoms for Spanish adolescents’ future expectations. Open Access Library Journal, 5, e4546. https://doi.org/10.4236/oalib.1104546

Yavuzer, H., Demir, İ., Meşeci, F. ve Sertelin, Ç. (2005). Günümüz gençliğinin gelecek beklentileri. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 93-103.

Yayınlanmış
2021-03-10
Nasıl Atıf Yapılır
Makas, A., & Düşünceli, B. (2021). Ergenlerde Gelecek Beklentileri ve Okula Uyum İlişkisi. Yaşadıkça Eğitim, 35(1), 221-234. https://doi.org/10.33308/26674874.2021351264
Bölüm
Araştırma Makaleleri