Okul Öncesi Dönem Çocuklarının İsim Yazma Becerileri: “İşte Benim Harflerim!”

Anahtar Kelimeler: Erken Okuryazarlık Becerileri, İsim Yazma Becerileri, Okul Öncesi Dönem

Özet

Okul öncesi dönem çocukları, daha sık gördükleri ve duydukları için, kendi isimlerini diğer sözcüklerden daha önce öğrenmeye eğilimlidirler. Çocukların isim yazma becerileri, erken okuryazarlık becerileriyle yakından ilişkilidir. Henüz geleneksel harflerle isimlerini yazamayan çocukların, isim yazma becerilerini değerlendirmek ve desteklemek oldukça önemli bir süreçtir. Bu çalışmada, çocukların isim yazma becerilerinin gelişimine, diğer erken okuryazarlık becerileriyle ilişkisine, değerlendirilmesi ve desteklenmesi süreçlerine yer verilerek, okul öncesi dönemde ne anlam ifade ettiğine ilişkin bütüncül bir derleme yapılması amaçlanmıştır. Türkiye’de okul öncesi dönemdeki çocukların isim yazma becerileri daha sık ve ayrıntılı incelenerek, yeni ölçme araçları geliştirilebilir, harf ve alfabeyi algılayışları, ses bilgisel farkındalık becerileri hakkında daha ayrıntılı bilgi sahibi olunabilir. Uygun çevresel düzenlemeler ve yetişkin desteğiyle, çocukların isim yazma becerilerinin aşamalı bir şekilde geliştirilebileceği düşünülmektedir.

Makalenin İndirilme Oranı

Henüz bir indirme işlemi yapılmamıştır.

Referanslar

Akdal, D. ve Kargın, T. (2019). Sesbilgisel farkındalık becerilerini desteklemeye yönelik sesfar müdahale programının etkililiğinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(6), 2609-2622. doi: 10.24106/kefdergi.3459

Akyüz, E. ve Doğan, Ö. (2019). Kendiliğinden ortaya çıkan okuryazarlık becerilerinin okul öncesi dönemdeki gelişimi: 36-71 aylık Türk çocukları örneklemi. Eğitim ve Bilim, 44(199), 193-222. doi: 10.15390/EB.2019.7956

Bahlmann Bollinger, C.M. ve Myers, J.K. (2020). Young children’s writing in play‐based classrooms. Early Childhood Education Journal, 48, 233–242 https://doi.org/10.1007/s10643-019-00990-0

Bear, D. R., Invernizzi, M., Templeton, S. ve Johnston, F. (2008). Words their way: word study for phonics, vocabulary, and spelling instruction (4.bs). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.

Bennett-Armistead, V. S., Duke, N. K. ve Moses, A. M. (2005). Literacy and the youngest learner best practices for educators of children from birth to 5. Newyork: Scholastic Inc.

Bloodgood. J. (1999). What's in a name? children's name writing and literacy acquisition. Reading Research Quarterly, 34(3), 342-367.

Bodrova, E. ve Leong, D. J. (1998). Scaffolding emergent writing in the zone of proximal development. Literacy Teaching and Learning, 3(2), 1-18.

Bodrova, E. ve Leong, D. J. (2010). Zihnin araçları erken çocukluk eğitiminde Vygotsky yaklaşımı: Okul öncesi dönemde gelişimsel ilerlemeleri destekleme. (Çev. T. Güler). Ankara: Anı Yayıncılık. (Orijinal yayın tarihi, 2007).

Both-de Vries, A. C. ve Bus, A. G. (2008). Name writing: a first step to phonetic writing?does the name have a special role in understanding the symbolic function of writing? Literacy Teaching and Learning, 12(2), 37-55.

Clay, M. (2005). An observation survey of early literacy achievement. (2. bs.), USA New Zealand:Heinemann.

Copp, S.B., Cabell, S.Q. ve Tortorelli, L.S. (2016). See, say, write: a writing routine for the preschool classroom. Reading Teacher, 69(4), 447-451.

Copping L. T., Cramman, H., Gott, S., Gray, H. ve Tymms, P. (2016). Name writing ability not length of name is predictive of future academic attainment. Educational Research, 58(3), 237-246, doi: 10.1080/00131881.2016.1184948.

Diamond, K.E., Gerde, H.K. ve Powell, D.R. (2008). Development in early literacy skills during the pre-kindergarten year in Head Start: Relations between growth in children’s writing and understanding of letters. Early Childhood Research Quarterly, 23, 467–478, doi:10.1016/j.ecresq.2008.05.002

Doğanay Bilgi, A. D., Aslan, D. ve Açıkgöz, G. (2020). Okul öncesi dönemdeki çocukların yazı farkındalığı becerilerini değerlendirme aracının geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(1), 24-43.

Drouin, M. ve Harmon, J. (2009). Name writing and letter knowledge in preschoolers: Incongruities in skills and the usefulness of name writing as a developmental indicator. Early Childhood Research Quarterly, 24, 263–270.

Efe, M. ve Temel, F. (2018). Okul öncesi dönem 48-66 ay çocuklarına etkileşimli kitap okuma programı’nın yazı farkındalığına etkisinin incelenmesi. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 2(2), 257-283. doi: 10.24130/eccd-jecs.196720182257

Ehri, L. (2005). Learning to read words: theory, findings, and ıssues. Scientifıc Studies of Reading, 9(2), 167–188.

Eliason, C. ve Jenkins, L. (2003). A practical guide to early childhood curriculum. (7.bs.) New Jersey: Merril Prentice Hall.

Elimelech, A. ve Aram, D. (2019). Using a digital spelling game for promoting alphabetic knowledge of preschoolers: the contribution of auditory and visual supports. Reading Research Quarterly, 55(2), 235–250. doi:10.1002/rrq.264

Emiroğlu, S. ve Pınar F.N. (2013). Dinleme becerisinin diğer beceri alanlarıyla ilişkisi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 8(4), 769-782.

Ferreiro, E. ve Teberosky, A. (1982). Literacy before Schooling. Ports mouth, NH: Heinemann Educational Books.

Gillen, J. ve Hall, N. (2003). The emergence of early childhood literacy. N. Hall, J. Larson and J. Marsh (Ed.) Handbook of early childhood literacy (s.3-13) içinde. London. Thousand Oaks.New Delhi: Sage Publications.

Goodman, Y.M., (1992). Children coming to know literacy. William H. Teale ve Elizabeth Sulzby (Ed.) Emergent literacy writing and reading (s.1-15) içinde. Norwood, New Jersey: Ablex Publishing Corporation.

Guo, Y., Sun, S., Puranik, C. ve Breit‐Smith, A. (2018). Profiles of emergent writing skills among preschool children. Child Youth Care Forum 47, 421–442. https://doi.org/10.1007/s10566-018-9438-1

Güneş, F. (2007). Ses Temelli Cümle Yöntemi ve Zihinsel Yapılandırma, Ankara: Nobel Yayıncılık.

Haney, M.R. (2002). Name writing: a window into the emergent literacy skills of young children. Early Childhood Education Journal, 30(2), 101-105.

Haney, M. R., Bissonnette, V. ve Behnken, K. L. (2003). The relationship among name writing and early literacy skills in kindergarten children. Child Study Journal, 33(2), 99-115.

Heppner, D. (2017). Writing instruction in canadian preschool-primary grades:a literature review. Mcgıll Journal Of Educatıon, 52(2). 335-358.

Hildreth, G. (1936). Developmental sequences in name writing. Child Development, 7, 291–303.

Ho, C. A. (2011). Major Developmental Characteristics of Children’s Name Writing and Relationships with Fine Motor Skills and Emergent Literacy Skills, (Yayımlanmamış doktora tezi), The University of Michigan, Ann Arbor-USA.

Invernizzi, M., Sullivan, A., Meier., J. ve Swank, L. (2004). Pals-prek assessment: administer, score, and score entry. 05 January 2021 tarihinde https://pals.virginia.edu/pdfs/PreK_Administer.pdf adresinden erişildi.

Işıkoğlu Erdoğan, N., Muslugüme. E., Huz, Ç., Yılmaz, G. ve Öztürk, B. (2015). The examination of name writing skills in the preschool period. Elementary Education Online, 14(2), 449‐458. http://dx.doi.org/10.17051/io.2015.03610

Işıtan, S. ve Akoğlu, G. (2016). Yazı farkındalığı becerilerinin resimli çocuk kitabı aracılığıyla değerlendirilmesi: güvenirlik ve geçerlik çalışması, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11(3), 1333-1352, doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9111

Işıtan, S., Saçkes, M. ve Biber, K. (2020). Erken okuryazarlık becerilerinin ev ortamında desteklenmesi. Yaşadıkça Eğitim, 34(2), 284-298. https://doi.org/10.33308/26674874.2020342154

Ivanic, R. (2004). Discourses of writing and learning to write. Language and Education, 18(3), 220-245.

Kaderavek, J., N. Cabell, S., Q. ve Justice, L., M. (2009). Early writing and spelling development. P. M. Rhyner (Ed). Emergent literacy and language development promoting learning in early childhood (s.104-153) içinde. New York: The Guilford Press.

Karaman, G. (2013). Erken okuryazarlık becerilerini değerlendirme aracı’nın geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışması. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Kargın, T., Güldenoğlu, B. ve Ergül, C. (2017). Dinlediğini anlama becerisinin okuduğunu anlama üzerindeki yordayıcılığının incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(6), 2369-2384.

Kargın, T., Ergül, C., Büyüköztürk, Ş. ve Güldenoğlu, B. (2015). Anasınıfı çocuklarına yönelik erken okuryazarlık testi (EROT) geliştirme çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 16(3), 237-268. doi: 10.1501/Ozlegt_0000000231

Levin, I., Both-de Vries, A., Aram, D. ve Bus A. (2005). Writing starts with own name writing: from scribbling to conventional spelling in Israeli and Dutch children. Applied Psycholinguistics, 26, 463-477.

Levin, I. ve Bus, A. G. (2003). How ıs emergent writing based on drawing? analyses of children’s products and their sorting by children and mothers. Developmental Psychology, 39(5), 891-905. doi: 10.1037/0012-1649.39.5.891

Lieberman, E. J. (1985). Name writing and the preschool child (language acquisition, preoperational, construction of knowledge, piaget). (Yayımlanmamış doktora tezi), The University of Arizona, USA.

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2013). 36-72 Aylık Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitim Programı, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı

McGee, L., M. ve Morrow, L., M. (2005). Teaching literacy in kindergarten. New York: The Guilford Press.

Molfese, V.J., Beswick, J.L., Jacobi-Vessels, J.L., Armstrong, N.E., Culver, B.L., White, J.M., Ferguson, M.C., Rudasill, K.M. ve Molfese, D. L. (2011). Evidence of alphabetic knowledge in writing: connections to letter and word identification skills in preschool and kindergarten. Reading and Writing, 24, 133–150, doi 10.1007/s11145-010-9265-8

Parpucu, N. (2016). Seslerin renkli dünyası programının okul öncesi çocukların fonolojik farkındalık becerileri üzerindeki etkisi, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Polat Unutkan, Ö. (2003). Marmara ilköğretime hazır oluş ölçeğinin geliştirilmesi ve standardizasyonu, (Yayımlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Pollo, T., C., Treiman, R. ve Kessler, B. (2008). Three perspectives on spelling development. E. L. Grigorenko ve A. J. Naples (Ed.) Single-word reading: Behavioral and biological perspectives (s.175−189) içinde. New York, NY: Erlbaum.

Puranik, C.S., Lonigan, C.J. ve Kim, Y. (2011). Contributions of emergent literacy skills to name writing, letter writing, and spelling in preschool children. Early Childhood Research Quarterly. 26(4), 465-474. doi: 10.1016/j.ecresq.2011.03.002.

Puranik, C.S. ve Lonigan, C.J. (2012). Name-writing proficiency, not length of name, is associated with preschool children’s emergent literacy skills. Early Childhood Research Quarterly, 27(2012), 284–294. doi:10.1016/j.ecresq.2011.09.003

Rohde, L. (2015). The comprehensive emergent literacy model: early literacy in context, SAGE Open, 5(1), 1-11, doi: 10.1177/2158244015577664

Sarı, B. ve Altun, D. (2018). Okul öncesi dönem çocuklarının hikâye anlama ile zihin kuramı becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(4), 945-960.

Scharer, P., L. ve Zutell, J. (2003). The development of spelling. N. Hall, J. Larson ve J. Marsh (Ed.) Handbook of early childhood literacy (s.271-287) içinde. London: Sage Publications.

Schickedanz, J.A. ve Collins, M.F. (2013). So Much More Than the ABCs The Early Phases of Reading and Writing. Washington DC: National Association for the Education of Young Children.

Simmons, A. ve Birkett, G. (2014). Paylaşıyorum (1.bs). İstanbul: Mikado Çocuk Yayınları.

Sulzby, E. ve Teale, W. (1985). Writing development in early childhood. Educational Horizons, 64(1). 8-12.

Şimşek Çetin, Ö., Bay, D. N. ve Altun Akbaba, S. (2014). Okul öncesi dönemdeki çocukların yazma becerilerinin gelişimsel özelliklerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 13(2), 564-576.

Şimşek Çetin, Ö. (2015). A Study on preschool children’s name writing and reading readiness skills, Educational Research and Reviews, 10(5), 512-522, doi:10.5897/ERR2015.2070

Teale, W.H. ve Sulzby, E. (1992). Emergent literacy writing and reading (5.bs). Norwood, New Jersey: Ablex Publishing Corporation.

Tse, L.F.L., Siu, A.M.H. ve Li-Tsang, C.W.P. (2019). Assessment of early handwriting skill in kindergarten children using a Chinese name writing test. Reading and Writing, 32, 265–284. https://doi.org/10.1007/s11145-018-9861-6

Welsch, J. G., Sullivan, A., ve Justice, L. M. (2003). That’s my letter!: what preschoolers’ name writing representations tell us about emergent literacy knowledge. Journal of Literacy Research. 35(2), 757-776.

Whitehurst, G. J. ve Lonigan, C. J. (1998). Child development and emergent literacy, Child Development, 69(3), 848-872.

Zhang, L. ve Treiman, R. (2020). Learning to spell phonologically: ınfluences of children’s own names. Scientific Studies of Reading, 24(3), 229-240, doi: 10.1080/10888438.2019.1662027

Yayınlanmış
2021-03-10
Nasıl Atıf Yapılır
Karaman Benli, G. (2021). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının İsim Yazma Becerileri: “İşte Benim Harflerim!”. Yaşadıkça Eğitim, 35(1), 294-310. https://doi.org/10.33308/26674874.2021351260
Bölüm
Derleme Makaleler