Okul PDR Hizmetleri Yönetmeliklerinin Beş Yıllık Kalkınma Planları ve MEB Şûra Kararlarına Uyumunun İncelenmesi

Anahtar Kelimeler: Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Yönetmelikleri, Milli Eğitim Şûraları, Beş Yıllık Kalkınma Planları, Eğitim Politikası

Özet

Ülke kalkınması açısından oldukça önemli olan eğitim politikaları, kamu kesimi tarafından eğitimin yaygınlaştırılmasına ve geliştirilmesine yönelik alınan tedbirler olarak tanımlanabilir. Ülkenin eğitim politikası öncelikle kalkınma planlarında saptanır. Kalkınma planları, ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda, uzun dönemde gerçekleştireceği büyümeyi ortaya koyan temel politika dokümanlarıdır. Kalkınma planlarının ana hedefi; vatandaşların refah seviyesini yükseltmek ve nitelikli yaşam koşullarına erişmesini sağlamaktır. Bu araştırmada, okul rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri (PDR) yönetmelikleri, ilgili kalkınma planları ve Milli Eğitim şûra kararları, PDR meslek alanına ilişkin amaç ve görev tanımları açısından yaklaşımlarındaki benzerlik ve farklılıklara bakılmış ve birbirleriyle uyumları incelenmiştir. Araştırmada nitel desenli doküman analizi tekniği kullanılmış olup 11 kalkınma planı, 5 MEB yönetmelik ve yönergesi ve 2 Milli Eğitim Şûrası incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın, okul PDR hizmetlerine yönelik hazırladığı yönetmeliklerde ve tavsiye kararı aldığı şûralarda, kalkınma planlarının kararlarına duyarlı ancak, kendi bakanlığı tarafından yapılmış önceki planlama ve düzenleme çalışmalarıyla uyumlu, destekleyici ve kavram birliğini gözeten bir tutum izlemediği saptanmıştır.

Makalenin İndirilme Oranı

Henüz bir indirme işlemi yapılmamıştır.

Referanslar

Akay, S., Türk, F., Mercan, Ö. ve Urtekin, F. (2019). Psikolojik danışmanların bakış açısından Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği’nin incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(3), 891-918.

Altheide, D. (1996). Process of document analysis. D. Altheide (Ed.), Qualitative media analysis (s. 23-41) içinde. Thousand Oaks: Sage Pub.

Altundemir, M. E. (2012). Kalkınma planlarından eğitime bakış: Kamusal mallar teorisi perspektifinden. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 7(1), 94-105.

Çoruk, A. (2019). Planlı kalkınma dönemindeki milli eğitim şûra kararlarının kalkınma planlarındaki eğitime ilişkin hedefler çerçevesinde değerlendirilmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 15(4), 297-318.

Dağhan, G., Kalaycı, E. ve Seferoğlu, S. S. (2011, Şubat). Milli Eğitim Şûralarındaki teknoloji politikalarının incelenmesi. XIII Akademik Bilişim Konferansı. Malatya, Türkiye.

Dağlı, S. (2014). Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanların kendi mesleklerine ilişkin algıları üzerine nitel bir araştırma (Yayımlanmamış doktora tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Doğan, S. (1991). Başlangıcından bugüne Türk resmi dokümanlarında rehberlik kavramı ve anlayışı: Bir inceleme. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1(2), 29-44.

Eğitim-Sen. (2017). 15.07.2020 tarihinde http://egitimsen.org.tr/yeni-rehberlik-hizmetleri-yonetmeligi-buyuk-hayal-kirikligi-yaratmistir adresinden erişildi.

Glesne, C. ve Peshkin, A. (1992). Becoming qualitative researchers: An introduction. White Plains, NY: Longman.

Gümüş, A. E. (2018). Yeni rehberlik hizmetleri yönetmeliğinin bir etik dışı dayatmasına yönelik çözüm önerileri. Okul Psikolojik Danışmanı E-Bülteni, 8, 5-7.

Güven, M., Alagöz Hamzaj, Y. ve Baldan, B. (2016). Milli Eğitim Şûraları kararlarında ve kalkınma planlarında öğretmenlerin hizmet içi eğitimi. Sosyal Bilimler Dergisi, 3(9), 39-56.

Halmatov, S. (2014). Türkiye’de psikolojik danışma ve rehberliğin gelişim süreci (Yayımlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Karasar, N. (2007). Bilimsel araştırma yöntemleri (17. bs. ) Ankara: Nobel Yayıncılık.

Korkut, F. (2007). Psikolojik danışmanların mesleki RPD ile ilgili düşünceleri ve uygulamaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(32), 187-197.

Küçüker, E. (2012). Türkiye’de kalkınma planları kapsamında yapılan eğitim planlarının analizi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(1), 9-26.

Maxwell, J. A. (1992). Understanding and validity in qualitative research. Harvard Educational Review, 62(3), 279-300.

MEB. (1970). Orta dereceli okullarda rehberlik servislerinin kuruluşu ve görevleri ile ilgili bazı esaslar. Tebliğler Dergisi, 33(1619), 293-298.

MEB. (2019). 2023 Eğitim Vizyonu. Erişim adresi: http://2023vizyonu.meb.gov.tr/

MEB İlköğretimde Yöneltme Yönergesi. (2003). Tebliğler Dergisi (Sayı:2552). Erişim adresi: http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/285.pdf

MEB Milli Eğitim Şurası. (1970). Erişim adresi: https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/29165001_8_sura.pdf

MEB Milli Eğitim Şurası. (1988). Erişim adresi: https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/29165252_12_sura.pdf

MEB Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği. (2017, 10 Kasım). Resmi Gazete (Sayı: 30236) Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171110-2.htm

MEB Rehberlik ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği. (1968, 31 Ocak). Resmi Gazete (Sayı:12814) Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/12814.pdf

MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği. (2001). Erişim adresi: http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/viewcategory/65-2001

Nas, E. (2018). Rehber öğretmenlerin yeni rehberlik hizmetleri yönetmeliğine ilişkin algıların incelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(2), 109-118.

Özyürek, R. (2007). Psikolojik danışman eğitiminin ve okullardaki PDR hizmetlerinin niteliğini yükseltmeye yönelik öneriler. Özyürek, R., Korkut, F. ve Korkut, D. O. (Ed.), Gelişen psikolojik danışma ve rehberlik (s. 123-139) içinde. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Paksoy, E. E. (2011, Ekim). Milli Eğitim Şûra kararlarının uygulanabilirliğinin kalkınma planları üzerinden değerlendirilmesi: Mesleki eğitim açısından bir inceleme. II. Eğitim Yönetimi Forumu, Ankara, Türkiye.

Pişkin, M. (2006). Türkiye’de psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin dünü, bugünü ve yarını. Hesapçıoğlu, M. ve Durmuş, A. (Ed.), Türkiye’de eğitim bilimleri bir bilanço denemesi (s. 458-501) içinde Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Roberts, P., Priest, H. ve Traynor, M. (2006). Reliability and validity in research. Nursing Standard, 20(44), 41-45.

Şahin, F. Y. (2012). Türk Milli Eğitim Şûralarında (1939-2010) psikolojik danışma ve rehberlik ile ilgili alınmış olan kararların değerlendirilmesi. Sosyal Bilimler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 3(1), 95-118.

Şişman, M. ve Taşdemir, İ. (2008). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi. Ankara: Pegem.

Tan, H. (1990). Okullarımızda psikolojik hizmetlerin neresindeyiz?. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1(1), 27–31.

Taş, U. (2007). Türkiye’de Kalkınma Planları ışığında eğitimin kalkınmadaki rolü (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı. (1984). Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985–1989). 12 Ağustos 2020 tarihinde http://www.sbb.gov.tr/kalkinma-planlari/ adresinden erişildi.

T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı. (2000). Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001–2005). 12 Ağustos 2020 tarihinde http://www.sbb.gov.tr/kalkinma-planlari/ adresinden erişildi.

T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı. (1968). İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1968-1972). 12 Ağustos 2020 tarihinde http://www.sbb.gov.tr/kalkinma-planlari/ adresinden erişildi.

T.C. Kalkınma Bakanlığı. (2013). Onuncu Kalkınma Planı (2014–2018). 12 Ağustos 2020 tarihinde http://www.sbb.gov.tr/kalkinma-planlari/ adresinden erişildi.

Tofur, S., Aypay, A. ve Yücel, C. (2016). 1980 - 2014 Türk milli eğitim şûra kararları ile tebliğler dergisi fihristlerinin karşılaştırmalı değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim, 41(186), 253-274.

Tuzgöz, M. ve Keklik, İ. (2012). Alanda çalışanların gözünden psikolojik danışma ve rehberlik alanının sorunları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(23), 389 – 407.

Üstüner, V. (2018). Yeni yönetmeliğe eleştirel bakış. Okul Psikolojik Danışmanı E-Bülteni, 8, 23-25.

Yıldırım, A. ve Şimşek. H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldız, O. ve Yıldız, T. (2016). Türkiye Cumhuriyeti eğitim politikaları. Journal of Research in Education and Society, 3(1), 24-41.

Yayınlanmış
2021-03-10
Nasıl Atıf Yapılır
Külahoğlu, Şermin, & Küçüksüleymanoğlu, R. (2021). Okul PDR Hizmetleri Yönetmeliklerinin Beş Yıllık Kalkınma Planları ve MEB Şûra Kararlarına Uyumunun İncelenmesi. Yaşadıkça Eğitim, 35(1), 173-191. https://doi.org/10.33308/26674874.2021351242
Bölüm
Araştırma Makaleleri