Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının ve Uygulama Öğretmenlerinin Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Öğretmenliği, Öğretmen Eğitimi, Öğretmenlik Uygulaması Dersi

Özet

Bu çalışmanın amacı okul öncesi öğretmen adaylarının ve uygulama öğretmenlerinin, Öğretmenlik Uygulaması dersine ilişkin görüşlerini incelemektir. Nitel araştırma desenlerinden olgu bilim çalışmasının kullanıldığı bu araştırmanın katılımcıları 41 okul öncesi öğretmen adayı ile 31 okul öncesi öğretmenidir. Açık uçlu görüş bildirim formu aracılığıyla toplanan veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Katılımcılara göre Öğretmenlik Uygulaması sürecinde karşılaşılan sorunlardan bazıları öğretmen adayı ile uygulama öğretmeni arasında yaşanan anlaşmazlıklar ya da sınıf yönetiminde yaşanan zorluklardır. Katılımcıların bu sorunlara yönelik çözüm önerilerine bakıldığında ise öğretmen adayı ve uygulama öğretmeninin sürekli iletişim içinde olması ya da sınıf yönetimini kolaylaştırmak adına ilgi çekici yöntemlerin kullanılması gibi önerilere yer verilmiştir. Kişilere düşen sorumluluklar kısmında ise uygulama öğretim elemanlarının da öğretmen adayları ve uygulama öğretmenleri kadar sürece dahil olması gerektiğine değinilmiştir. Bu bulgular doğrultusunda, araştırmanın öğretmen yetiştirme programlarında yer alan Öğretmenlik Uygulaması derslerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesinde destekleyici olacağı düşünülmektedir. 

Makalenin İndirilme Oranı

Henüz bir indirme işlemi yapılmamıştır.

Referanslar

Akgün, E., Yarar, M. ve Dinçer, Ç. (2011). The evaluation of class management strategies of preschool teachers in classroom activities. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1(3), 1–9. doi: 10.14527/c1s3m1

Akpınar, M., Çolak, K. ve Yiğit, E. Ö. (2012). Öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında sosyal bilgiler öğretmen adaylarının yeterliklerine yönelik uygulama öğretmenlerinin gö¬rüşleri. M. Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 36(36), 41-67.

Aslan, M. ve Sağlam, M. (2018). Öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1),144-162.

Autry, M. M., Lee, J. ve Fox, J. (2009). Developing a data-driven assessment for early childhood candidates. Journal of Early Childhood Teacher Education, 30(2), 138-149.

Aytaçlı, B. (2012). İlköğretim matematik öğretmenliği lisans programında yer alan okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerinin değerlendirilmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Azar, A. (2003). Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerine ilişkin görüşlerin yansımaları. Milli Eğitim Dergisi, 159, 181-194.

Barnes, R. (2010). Cooperating teacher effectiveness as perceived by student teachers and cooperating teachers in Ohio agricultural education (Yayınlanmamış doktora tezi). Ohio State University, ABD.

Baştürk, S. (2007, Eylül). Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersiyle ilgili deneyimleri. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Gaziosmanpaşa Eğitim Fakültesi, Tokat.

Bates, A. J. ve Burbank, M. D. (2008). Effective student teacher supervision in the era of no child left behind. The Professional Educator, 32(2), 18-28.

Becit, G., Kurt, A. A. ve Kabakçı, I. (2009). Bilgisayar öğretmen adaylarının okul uygulama derslerinin yararlarına ilişkin görüşleri. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 169-184.

Boz, N. ve Boz, Y. (2006). Do prospective teachers get enough experience in school placements? Journal of Education for Teaching, 32(4), 353–368.

Bulut, S. (2008). Okul öncesi sınıflarında zaman yönetimi. Y. Aktaş Arnas ve F. Sadık (Ed.), Okul öncesi eğitimde sınıf yönetimi (s.103-123) içinde. Ankara: Kök Yayıncılık.

Celep, C. (2004). Sınıf yönetimi ve disiplini (3. bs.). Ankara: Anı Yayıncılık.

Çetintaş, B. ve Genç, A. 2005. Almanca öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması derslerine ilişkin görüş ve deneyimleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(29), 75-84.

Davran, E. (2006). İlköğretim kurumlarındaki öğretmenlik uygulamasının öğretmen adaylarının öğretmenlik yeterliliklerini kazanmaları üzerindeki etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.

Değirmençay, Ş. ve Kasap, G. (2013). Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerine ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri. Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(2), 47-57.

Demir, Ö. ve Çamlı, Ö. (2011). Öğretmenlik uygulaması dersinde uygulama okullarında kar¬şılaşılan sorunların sınıf ve okul öncesi öğretmenliği öğrenci görüşleri çerçevesinde ince¬lenmesi: Nitel bir çalışma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1), 117-139.

Dinçer, Ç. ve Akgün, E. (2015). Developing a classroom management skills inventory for preschool teachers and the correlation of preschool teachers’ classroom management skills with different variables. Eğitim ve Bilim, 40(177), 187-201. doi: 10.15390/eb.2015.2346

Dursun, Ö. Ö. ve Kuzu, A. (2008). Öğretmenlik uygulaması dersinde yaşanan sorunlara yö¬nelik öğretmen adayı ve öğretim elemanı görüşleri. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 159-178.

Ekici, G. (2004). Öğretim yönetimi. E. Karip (Ed.), Sınıf yönetimi (s.71-112) içinde. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Eraslan, A. (2009). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının ‘Öğretmenlik Uygulaması’ üzerine görüşleri. Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 3(1), 207-221.

Erden, M. (2005). Sınıf yönetimi. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.

Glatter, R., Castle, F., Cooper, D., Evans, J. ve Woods, P. (2005). What’s new? Identifying innovation arising from school collaboration initiatives. Educational Management, Administration and Leadership, 33(4), 381-399.

Gökçe, E. ve Demirhan, C. (2005). Öğretmen adaylarının ve ilköğretim okullarında görev yapan uygulama öğretmenlerinin öğretmenlik uygulaması etkinliklerine ilişkin görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 38(1), 43-71.

Göktaş, Ö. ve Şad, S. N. (2014). Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması dersi uygulama öğretmenlerinin seçim süreci: ölçütler, sorunlar ve öneriler. Hacettepe Üniversitesi Eği¬tim Fakültesi Dergisi, 29(4), 115-128.

Gündoğdu, K., Coşkun, Z. S., Albez, C. ve Bay, E. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik uygulamasına ilişkin görüşleri ve beklentileri. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 55–67.

Güzel, H. ve Cerit, N. (2006, Eylül). Tezsiz yüksek lisans alan öğretmenliği öğrencilerinin okul deneyimi etkinliklerinin karşılaştırılması. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara.

Güzel, H. ve Oral, I. (2006, Eylül). S.U. Eğitim fakültesi OFMAE bolumu öğrencilerinin okul deneyimi üzerine bir araştırma. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara.

Hergüner, G., Arslan, S. ve Dündar, H. (2002). Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin okul deneyimi dersini algılama düzeyleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(11), 44–58.

Işıkoğlu, N., İvrendi, A. ve Şahin, A. (2007). Öğretmenlik uygulaması sürecine öğretmen adayla¬rının gözüyle derinlemesine bir bakış. Eurasian Journal of Educational Research, 26, 131-142.

Karaca, N. H. ve Aral, N. (2011, Nisan). Okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulama¬larında karşılaştıkları sorunlar. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Türkiye.

Karadüz, A., Eser, Y., Şahin, C. ve İlbay A. B. (2009). Eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerinin görüşlerine göre öğretmenlik uygulaması dersinin etkililik düzeyi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 442-455.

Karasu Avcı, E. ve Ünal İbret, B. (2016). Öğretmenlik Uygulaması-II dersine ilişkin okul öncesi öğretmen adaylarının görüşlerinin değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(5), 2519-2536.

Kayange, J. J. ve Msiska, M. (2016). Teacher education in China: Training teachers for the 21st century. The Online Journal of New Horizons in Education, 6(4), 204-210.

Köroğlu, H., Başer, N. ve Güneş, Y. (2000). Okullarda uygulama çalışmalarının değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 85-95.

Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded source book (2. bs.) United States of America: Sage Publication.

Milli Eğitim Bakanlığı. (2018). Uygulama öğrencilerinin Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim öğretim kurumlarında yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına ilişkin yönerge. Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi, 81(2729), 1-48.

O’Brien, P. ve Goddart, R. (2006). Beginning teachers: Easing the transition to the classroom. The Australian Educational Leader, 28(1) 28-31.

Oğuz, S. ve Avcı, E. (2014). Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yö¬nelik görüşleri. Cumhuriyet International Journal of Education, 3(3), 40–53.

Özay Köse, E. (2015). Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerine yönelik öğrenci ve öğretmen- öğretim elemanı tutumları (Erzurum örneği). Dicle Üniversitesi Ziya Gö¬kalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 1-17.

Özkılıç, R., Bilgin, A. ve Kartal, H. (2008). Öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 7(3), 726-737.

Özmen, H. (2008). Okul deneyimi I ve okul deneyimi II derslerine ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 25-37.

Paker, T. (2008). Öğretmenlik uygulamasında öğretmen adaylarının uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanının yönlendirmesiyle ilgili karşılaştıkları sorunlar. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(1), 132-139.

Pitfielda, M. ve Morrison (2009). Teachers’ experiences of mentoring on a flexible initial teacher education programme: Implications for partnership development. Journal of Education for Teaching, 35(1), 19–32.

Poulou, M. (2007). Personal teaching efficacy and its sources: Student teachers’ perceptions. Educational Psychology, 27(2), 191-218. doi:10.1080/01443410601066693

Sağ, R. (2008). Öğretmen adaylarının uygulama öğretmenlerinden, uygulama öğretim elamanlarından ve uygulama okullarından beklentileri. Eurasian Journal of Educational Research, 32, 117-132.

Saracho, O. N. ve Spodek, B. (2007). Early childhood teachers’ preparation and the quality of program outcomes. Early Child Development & Care, 177(1), 71–91.

Sarıçoban, A. (2008). Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerine ilişkin uygula¬ma öğretmenleri ve öğretmen adaylarının görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3), 31-55.

Seçer, Z., Çeliköz, N. ve Kayılı, G. (2010). Okul öncesi öğretmenliği okul uygulamalarında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 128-152.

Segall, W. E. ve Wilson, A. V. (2004). Introduction to education: Teaching in a diverse society. Maryland: Rowman & Littlefield.

Severcan, S. (2007). Okul öncesi öğretmen adaylarının uygulama yaptıkları okul öncesi eğitim kurumlarında karşılaştıkları sorunların belirlenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sılay, İ. ve Gök, T. (2004, Temmuz). Öğretmen adaylarının uygulama okullarında karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunları gidermek amacıyla hazırlanan öneriler üzerine bir çalışma. XIII. Ulusal Eği¬tim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya.

Şeker, A. (2000). Sınıf öğretmenlerinin iletişim becerileri ile sınıf atmosferi arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.

Şimşek, S., Alkan, V. ve Erdem, A. R. (2013). Öğretmenlik uygulamasına ilişkin nitel bir çalışma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 63-73.

Wagler, R. R. (2007). Assessing the impact of vicarious experiences on preservice elemen¬tary science teacher efficacy and preservice elementary teacher effıcacy (Yayımlanma¬mış doktora tezi). Oklohama State University, Oklahoma.

Yalın Uçar, M. (2012). Öğretmenlik uygulamasına ilişkin durum çalışması. Kuram ve Uygu¬lamada Eğitim Bilimleri, 12(4), 2637-2660.

Yapıcı, Ş. ve Yapıcı, M. (2004). Öğretmen adaylarının Okul Deneyimi I dersine ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 3(2), 54-59.

Yeşilyurt, E. ve Çankaya, İ. (2008). Sınıf yönetimi açısından öğretmen niteliklerinin belirlenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(23), 274-295.

Yeşilyurt, E. ve Semerci, Ç. (2011). Uygulama öğretmenlerinin öğretmenlik uygulaması sürecinde karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Akademik Bakış Dergisi, 27, 1-23.

Yıldırım R. G., Özyılmaz Akamca G., Ellez A. M., Karabekmez S. ve Bulut Üner A.N. (2019). Okul öncesi öğretmen adaylarının okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science, 9(2), 306-316. doi:10.5961/jhes.2019.332

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. bs.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldız Altan, R., Ulutaş, İ. ve Demiriz, S. (2018). Okul öncesi öğretmenliği lisans programında yer alan “öğretmenlik uygulaması” dersine ilişkin görüşlerin karşılaştırılması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(3), 869-886.

Yükseköğretim Kurulu. (1998). Eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programları. Ankara: Yükseköğretim Kurulu Yayınları.

Yayınlanmış
2021-03-10
Nasıl Atıf Yapılır
Tonga, F., & Tantekin Erden, F. (2021). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının ve Uygulama Öğretmenlerinin Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Yaşadıkça Eğitim, 35(1), 20-37. https://doi.org/10.33308/26674874.2021351228
Bölüm
Araştırma Makaleleri