Erken Çocukluk Çalışmalarında Gündem Olan Konuların İncelenmesi: Yaşadıkça Eğitim Dergisinin 30 Yılı

Anahtar Kelimeler: Erken Çocukluk, Erken Çocukluk Çalışmaları, Yaşadıkça Eğitim Dergisi, Gündem

Özet

Bu araştırmada, 1986-2015 yılları arasında ebeveynlere yönelik Türkiye’de yayımlanan Yaşadıkça Eğitim dergisinde erken çocuklukla ilgili makalelerin incelenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemi ile yürütülen çalışmada 125 sayı içerisinde 231 makale dahil edilmiştir. Verilerin analizinde Makale Sınıflama Formu kullanılmıştır. Makalelerin derinlemesine incelenmesi için doküman incelemesi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda, erken çocukluk döneminde çocuğun bütünsel gelişimi için anne baba eğitiminin önemli olduğu bulunmuştur. Tespit edilen diğer konulara daha az değinildiği belirlenmiştir. Değişen zamanla birlikte erken çocukluk döneminde öğretmenlerin de anne babalar kadar önemli olduğu anlaşılması üzerine Yaşadıkça Eğitim dergisinde buna göre yayın yapıldığı tespit edilmiştir. Yaşadıkça Eğitim dergisinde yayınlanan makalelerin tespit edilen her konu aralığında olması gerekliliği önerilmiştir.

Makalenin İndirilme Oranı

Henüz bir indirme işlemi yapılmamıştır.

Referanslar

Akgün, E., Yarar, M. ve Dinçer, Ç. (2011). Okul öncesi öğretmenlerin sınıf içi etkinliklerde kullandıkları sınıf yönetimi stratejilerinin incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1(3), 1-9.

Aksoy, A. B. ve Ulutaş, I. (2014). Child centered attitudes of mothers and maternal self-perception. International Academic Conference on Social Sciences and Humanities in Prague. Prague.

Aksoy, P. ve Baran, G. (2018). Dil Gelişimi. A. Köksal Akyol (Ed.), Erken çocukluk döneminde gelişim II 36-72 Ay (s. 144-171) içinde. Ankara: Anı Yayıncılık.

Alıcı, C. E. (2018). Okul öncesi dönemde tersine kaynaştırma gruplarında yer alan cerebral palsy'li çocukların ince motor becerilerinin oyunla desteklenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Arat, M. (2008). Çalışma yaşamında bireysel temel yetkinlikler ve kazanılmasında okul öncesi dönemde anne baba yetiştirmesinin önemi (Yayımlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Bardak, M. (2010). I. Meşrutiyet döneminde okul öncesi eğitim (1908-1918) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Fırat Üniveristesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.

Bolat, E. Y. (2011). Anne baba eğitiminin beş altı yaş çocuğa sahip anne babaların çocuk yetiştirme tutum ve davranışlarına etkisinin incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Cömert, D. ve Güleç, H. (2004). Okul öncesi eğitim kurumlarında aile katılımının önemi: Öğretmen-aile-çocuk ve kurum. Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 131-145.

Çağlayan, Ç. (2015). Çocuk ve Çevre. Türkiye Klinikleri, 1(2), 32-38.

Çelik, İ. (2018). Noam chomsky ve psiko-linguistik dil gelişim kuramı. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 12(28), 193-208.

Çelik, M. ve Gündoğdu, K. (2007). Türkiye'de okul öncesi eğitimin tarihsel gelişimi. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, 172-190.

Çetintaş, B. G. ve Yazıcı, Z. (2016). Erken çocukluk döneminde anaokulu ve anasınıflarında iki dilli eğitim uygulamaları ve deneyimleri üzerine öğretmen görüşleri. Mediterranean Journal of Humanities, 6(2), 173-187.

Demir, Ü. (2016). Sosyal medya kullanımı ve aile iletişimi: Çanakkale'de lise öğrencileri üzerinde bir araştırma. Selçuk Üniversitesi Dergisi, 9(2), 27-50.

Deniz, Ü. ve Kesicioğlu, O. S. (2012). Okul öncesi öğretmen adaylarının kişilik özelliklerinin bazı değişkenlerle ilişkisinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 13(2), 1-13.

Didin, E. ve Köksal Akyol, A. (2018). Bilişsel gelişim. A. Köksal Akyol (Ed.), Erken çocukluk döneminde gelişim (s. 242-264) içinde. Ankara: Anı Yayıncılık.

Kandır, A. ve Alpan, Y. (2008). Okul öncesi dönemde sosyal-duygusal gelişime anne-baba davranışlarının etkisi. Aile ve Toplum Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi, 4(14), 33-38.

Kartal, H. (2005). Erken çocukluk eğitim programlarından Anne-Çocuk Eğitim Programı'nın 6 yaş grubundaki çocukların bilişsel gelişimine etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Kaya, A. ve Efe, E. (2016). Pre-school period of development. Annals of Nursing and Practice, 1(2), 1044.

Kayhan, E., Bağcı, Ö. A. ve Erişen, Y. (2019). Sıbyan mektepleri ile okul öncesi öğretim programlarında değerler eğitimi. İlköğretim Online, 18(3), 990-1013.

Kaynak, M. (2016). Motor gelişim. E. Arslan (Ed.), Erken çocukluk döneminde gelişim (s. 67-84) içinde. Ankara: Eğiten Kitap Yayıncılık.

Kefi, S. (2016). Erken çocukluk öğretmenlerinin bilim öğretmede mesleki gelişimleri amacıyla dünyada geliştirilmiş program/projelerin incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(39), 343-360.

Kelly, J. F., Morisset, C. E., Barnard, K. E., Hammond, M. A. ve Booth, C. L. (1996). The influence of early mother- child interaction on preschool cognitive/linguistic outcomes in a high-social-risk group. Infant Mental Health Journal, 17(4), 310-321.

Kerigan, B. (2018). Okul öncesi dönem çocuklarına etkileşimli okuma yöntemiyle sosyal becerilerin kazandırılması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Kılınç, F. E. ve Aral, N. (2015). Erken müdahale için bir model: Anne çocuk etkileşim programı. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1(2), 63-76.

Koçyiğit, S. (2007). Farklı ülkelerde okul öncesi eğitim kurumlarının gelişimi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

Kol, S. (2011). Erken çocuklukta bilişsel gelişim ve dil gelişimi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 1-21.

Küçükturan, G. ve Keleş, S. (2018). Sosyal duygusal gelişim. A. Köksal Akyol (Ed.), Erken çocukluk döneminde gelişim II (s. 199-243) içinde. Ankara: Anı Yayıncılık.

Miles, M, B. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2. bs). Thousand Oaks, CA: Sage.

Milli Eğitim Bakanlığı. (2013). Okul öncesi eğitimi programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü.

Milli Eğitim Bakanlığı. (2019). Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim. 6 Haziran tarihinde sgb.meb.gov.tr: https://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_09/06123056_meb_istatistikleri_orgun_egitim_2017_2018.pdf adresinden erişildi.

Öngider, N. (2013). Anne-baba ile okul öncesi çocuk arasındaki ilişki. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 5(4), 420-440.

Özel, E. ve Zelyurt, H. (2016). Anne baba eğitiminin aile çocuk ilişkilerine etkisi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 36, 9-34.

Özgün, Ö. (2015). Ebeveynlikle ilgili kuramlar ve araştırmalar. Z. F. Temel (Ed.), Aile eğitimi ve erken çocukluk eğitiminde aile katılım çalışmaları (s. 72-109) içinde. Ankara: Anı Yayıncılık.

Özmen, S. K. (2013). Anne-baba eğitimi programının çocuklardaki davranış sorunları ve anne-babaların depresyon düzeylerine etkisi. Eğitim ve Bilim, 38(167), 98-113.

Özyürek, A. ve Ceylan, Ş. (2014). Okul öncesi çocuklarda sosyal becerilerin desteklenmesi konusunda öğretmen ve veli görüşlerinin belirlenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 99-114.

Özyürek, A., Çetin, A., Yıldırım, R., Evirgen, N. ve Ergün, Ş. (2016). Farklı kültürlerde aile çocuk etkileşimlerinin öğretmen bakış açısına göre incelenmesi.Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(43), 1477-1484.

Parlak, N. K. (2016). İş-Yaşam dengesi açısından çocuk bakım hizmetleri. Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 58, 159-184.

Saltalı, N. D. (2010). Duygu eğitiminin okul öncesi dönem çocuklarının duygusal becerilerine etkisi (Yayınlanmamış doktora tezi). Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Seggie, F. N. ve Bayburt, Y. (2017). Nitel araştırma yöntemlerine giriş. F. N. Seggie ve Y. Bayburt (Ed.), Nitel araştırma yöntem, teknil, analiz ve yaklaşımları (s. 11-22) içinde. Ankara: Anı Yayıncılık.

Sıbyan Mektebi Tarihçesi. (2019, Haziran). www.siyasalvakfi.org: Erişim adresi: http://www.siyasalvakfi.org/hakkimizda/tarihce/sibyan-mektebi-tarihcesi-3.html

Sönmez, İ. (2019). Okul öncesi dönem çocuklarının erken öğrenme alanlarındaki davranış ve becerilerinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Edirne.

Sözbilir, M., Kutu, H. ve Yaşar, D. (2012). Science education research in Turkey: A content analysis of selected features of published papers. D. J. Dillon (Ed.), The world of science education: Handbook of research in Europe (s. 341-374) içinde. Rotterdam: Sense Publishers.

Şimşek, H. ve Şimşek, S. (2015). Ailenin dönüşümü ve aile sorumluluğu bağlamında etüt merkezlerini yeniden düşünmek. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(1), 365-384.

Toran, M. (2012). Çocukluğun ve erken çocukluk eğitiminin tarihi ve kuramsal temelleri. N. Avcı ve M. Toran (Ed.), Okul öncesi eğitimine giriş (s. 1-19) içinde. Ankara: Eğiten Yayınları.

Uğur, S. B. (2018). Geçmişten günümüze şekillenen çocukluk algısı ve çocuk yetiştirme pratikleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, (45), 227-247.

Ulutaş, A., Demir, E. ve Yayan, E. H. (2017). Motor gelişim eğitim programının 5-6 yaş çocukların kaba ve ince motor becerilerine etkisinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 1523-1538.

Ünal, M. ve Akman, B. (2006). Okul öncesi öğretmenlerinin fen eğitimine karşı gösterdikleri tutumlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 251-257.

Ünver, G. ve Erdamar, G. (2015). Türkiye’de Erken çocukluk dönemi öğretmenlerinin eğitim programı geliştirme sürecine katkıları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 16(1), 215-234.

Yalçın, F. A., Yalçın, M. ve Macun, B. (2017). Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitimde öğretmen cinsiyeti ile ilgili görüşleri. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(24), 693-710.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldız, A. K. (2017). Okul öncesi dönem çocuğunun eğitim ve gelişiminde kitabın rolü ve bu süreçte anaokulu kütüphanelerinin gerekliliği. International Journal of Social Sciences and Education Research, 3(3), 792-802.

Yayınlanmış
2020-09-04
Nasıl Atıf Yapılır
Doma, E., & Toran, M. (2020). Erken Çocukluk Çalışmalarında Gündem Olan Konuların İncelenmesi: Yaşadıkça Eğitim Dergisinin 30 Yılı. Yaşadıkça Eğitim, 34(2), 542-560. https://doi.org/10.33308/26674874.2020342226
Bölüm
Araştırma Makaleleri