Cinsel Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği: Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması

Anahtar Kelimeler: Cinsel Eğitim, Tutum, Cinsel Eğitime Yönelik Tutum

Özet

Araştırmada Cinsel Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği (CETÖ)’nin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Denemelik formu ve Ebeveynler İçin Cinsel İletişim Ölçeği 199 kişiye uygulanmış, elde edilen veriler kullanılarak Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) yapılmıştır. Nihai form 39 maddedir ve dört faktörlüdür. Elde edilen veriler üzerinde Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) uygulanmış ve uyum iyiliği indislerinin yüksek olması nedeniyle yapının doğrulandığı sonucuna ulaşılmıştır. Nihai form Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği ile birlikte üçüncü bir grupta (N=200) tekrar denenerek elde edilen veriler üzerinde DFA yapılarak sonuçlar kontrol edilmiştir. Ölçeğin, cinsel eğitime yönelik tutumları belirlemede geçerli sonuçlar üretebildiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca ebeveynlerin cinsiyetlerinin cinsel eğitime yönelik tutumlarında anlamlı bir farka yol açmadığı ancak öğrenim düzeylerinin cinsel eğitime yönelik tutumlarında yükseköğretim mezunlarının lehine anlamlı bir farka yol açtığı belirlenmiştir. Ebeveynlerin cinsel eğitime yönelik tutumları ile cinsel eğitimde kullandıkları iletişim dili arasında pozitif ve manidar ilişkilerin olduğu belirlenmiştir.

Makalenin İndirilme Oranı

Henüz bir indirme işlemi yapılmamıştır.

Referanslar

Altınova, H. H. ve Duyan, V. (2013). Toplumsal cinsiyet algısı ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Toplum ve Sosyal Hizmet, 24(2), 9-22.

Artan, İ., Ceylan, Ş. ve Adıbatmaz Kurnaz, F. B. (2020). Ebeveynler için cinsel iletişim ölçeği: Güvenilirlik ve geçerlilik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 7(2), 136- 158.

Artan, İ., Saranlı, A, G., Alkan Ersoy, Ö., Okutan, N. Ş., Özkızıklı S. ve Artan Özoran, B. (2015). Her yönüyle okul öncesi eğitim; cinsel gelişim ve eğitim. Ankara: Hedef Yayıncılık.

Bayhan, P. S. ve Artan, İ. (2005). Çocuk gelişimi ve eğitimi. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.

Brown, T. A. (2006). Confirmatory factor analyses for applied research (1. bs.). NY: Guilford Publications, Inc.

Bruess, C. E. ve Greenberg, J. S. (2004). Sexuality education (4. bs.). USA:Jones and Bartlett Publishers.

Byers, E. S., Sears, H. A. ve Weaver, A. D. (2008). Parents' reports of sexual communication with children in kindergarten to grade 8. Journal of Marriage and Family, 70(1), 86- 96.

Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. ve Köklü, N. (2010). Sosyal bilimler için istatistik (6. bs.). Ankara: Pegem Akademi.

Ceylan, Ş. ve Çetin, A. (2015). Okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların cinsel eğitimine ilişkin ebeveyn görüşlerinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2(3), 41-59.

Comrey, A. L. ve Lee, H. B. (1992). A first course factor analyses. Hillsdale, New Jersey: Erlbaum.

Çalışır, D. (2011). Cinsel eğitim çocukluktan ergenliğe. İstanbul: Profil Yayınları.

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları (1. bs.). Ankara: PegemAkademi.

Downie, J. ve Coates, R. (1999) The impact of gender on parent-child sexuality communication: Has anything changed? Sexual and Marital Therapy, 14(2), 109-121.

Eliküçük, A. ve Sönmez, S. (2011). 6 yaş çocuklarının cinsel gelişim ve eğitimiyle ilgili ebeveyn görüşlerinin incelenmesi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 25(25), 45-62.

Erbil, N., Orak, E. ve Bektaş, A. E. (2010). Anneler cinsel eğitim konusunda ne biliyor, kızlarına ne kadar cinsel eğitim veriyor? Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 366-383.

Erenoğlu, R., ve Bayraktar, E. (2017). Sexual attitudes of nursing students and the affecting factors. Journal of Human Sciences, 14(2), 1745-1756.

Eroğlu, K. ve Gölbaşı, Z. (2005). Cinsel eğitimde ebeveynlerin yeri: Ne yapıyorlar, ne yaşıyorlar? Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 8(2), 12-21.

Flanagan, P. (2011). Making sense of children's sexuality: Understanding sexual development and activity in education contexts. Waikato Journal of Education, 16(3), 69-79.

Ganji, J., Emamian, M. H., Maasoumi, R., Keramat, A. ve Khoei, E. M. (2017). The existing approaches to sexuality education targeting children: A review article. Iranian journal of public health, 46(7), 890-898.

Göçgeldi, E., Tüzün, H., Türker, T. ve Şimşek, I. (2007). Okul öncesi dönem çocuğu olan anne ve babaların çocuklara cinsel eğitim konusundaki yaklaşımlarının incelenmesi. Sürekli Tıp Eğitim Dergisi (STED), 16(9), 134-142.

Guastaferro, K., Zadzora, K. M., Reader, J. M., Shanley, J. ve Noll, J. G. (2019). A parent-focused child sexual abuse prevention program: Development, acceptability, and feasibility. Journal of child and family studies, 28(7), 1862-1877.

İşler, S. (2017). Okul öncesi dönem çocuğu olan ebeveynlerin cinsel gelişime ve cinsel eğitime yönelik bilgi düzeylerinin ve tutumlarının incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs.

İşler, S. ve Gürşimşek, A. I. (2018). 3-6 yaş çocuklarının cinsel eğitiminin gerekliliği ile ilgili ebeveyn görüşlerinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(3), 845-867.

Janda, L. H. (1998). Psychological testing; theory and applications. Allyn&Bacon, 160 Gould Street, Needham Heights, MA 02194.

Jankovi, S., Malatestini, G. ve Striehl, H. B. (2013). Parents’ attitudes on sexual education – What and when? Collegium Antropoogicum, 37(1), 17-22.

Kline, P. (1994). An easy guide to factor analyses. New York: Routledge.

Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling (2. bs.). NY: Guilford Publications, Inc.

Kristiana, S., Jamaris, M. ve Sumantri, M. S. (2006). Utilization of demonstration methods as sex education in early childhood. International Journal of Multidiciplinary and Current Research, 6, 811-814.

Kurtuncu, M., Utas Akhan, L. U., Tanır, I. M. ve Yıldız, H. (2015). The sexual development and education of preschool children: knowledge and opinions from doctors and nurses. Sexuality and disability, 33(2), 207-221.

Liu, W. ve Edwards, C.P. (2003). Chinese parents' knowledge, attitudes, and practices about sexuality education for adolescents in the family. Faculty Publications, Department of Child, Youth, and Family Studies, 17, 1-17. 15 Haziran 2020 tarihinde https://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/17/ adresinden erişildi.

McNab, W. L. (1976). Sexual attitude development in children and the parents' role. Journal of School Health, 46(9), 537-542.

Nagpal, A. N. ve Fernandes, C. (2015). Attitudes of parents towards sex education. The International Journal of Indian Psychology, 2(4), 38-43.

Ni, X. (2003). A study on the performance status and the strategies of the sex education preschool children (Yüksek lisans tezi). Northwest Normal University, Nanzhou.

Nyarko, K., Adentwi, K.I., Asumeng, M. ve Ahulu, L.D. (2014). Parental attitude towards sex education at the lower primary in Ghana. International Journal of Elementary Education, 3(2), 21-29.

Oktavianingsih, E. ve Ayriza, Y. (2018). Teachers' knowledge and belief for educating sexuality for kindergarten students. International Journal of Pedagogy and Teacher Education, 2(2), 307-318.

Opara, P. I., Eke, G. K. ve Akani, N. A. (2010). Mothers perception of sexuality education for children. Nigerian Journal Medicine, 19(2), 168-72.

Pop, M. V. ve Rusu, A. S. (2015). The role of parents in shaping and improving the sexual health of children–lines of developing parental sexuality education programmes. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 209, 395-401.

Pugach, A. ve Vertuhina, V. (2020). ICT as a tool for forming gender self-identity in preschool children (No. 2797). Easy Chair Preprint.

Purba, N. (2012). Pendidikan Seks Untuk Anak Usia Dini Tunagrahita Ringan Kelas 3 SD (Yüksek lisans tezi). State University of Jakarta, Jakarta.

Sezgin, E. ve Akyüz, E. Y. (2018). Investigation of sexual training to children with parent perspective. İstanbul: The Book of Proceedings & Abstracts.

Shin, H., Lee, J. M. ve Min, J. Y. (2019). Sexual knowledge, sexual attitudes, and perceptions and actualities of sex education among elementary school parents. Child Health Nursing Research, 25(3), 312-323.

Steiger, J. H. (2007). Understanding the limitations of global fit assessment in structural equation modeling. Personality and Individual Differences, 42(5), 893-898.

Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2001). Using multivariate statistics (4. bs.). MA: Allyn & Bacon, Inc.

Tavşancıl, E. (2005). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayınları.

Tuğut, N., ve Gölbaşı, Z. (2019). Okul öncesi dönem çocuğu olan (3-6 yaş) ebeveynlerin cinsel eğitim tutumlarının belirlenmesi. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 13(3), 287-294.

Tuğrul, B. ve Artan, İ. (2001). Çocukların cinsel eğitimi ile ilgili anne görüşlerinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 141-149.

Tuzcuoğlu, N. ve Tuzcuoğlu, S. (1996). Çocuğun cinsel eğitiminde ailelerin karşılaştıkları güçlükler. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 8, 251-262.

Tuzcuoğlu, N. ve Tuzcuoğlu, S. (2004). Çocuğun cinsel eğitimi. İstanbul: Morpa Kültür Yayınevi.

World Health Organization. (2006). The world health report 2006: Working together for health. Switzerland: World Health Organization.

Yağan Güder, S. ve Güler Yıldız, T. (2016). Okul öncesi dönemdeki çocukların toplumsal cinsiyet algılarında ailenin rolü. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 424-446.

Yılmaz, M. T. (2017). Cinsel gelişim. E. Deniz (Ed.), Erken çocukluk döneminde gelişim (s. 285-314) içinde. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Yonghong, G. (2007). Education on preschool children's sex psychological behaviors and sex mental health, Chinese Journal of School Health, 3, 260-272.

Yuhong, W. (2004). Sex education, start from children born. Early Childhood Education, 22, 9-10.

Zhina, C. ve Dingchu, W. (2013). A review of sex education for preschool children in mainland China from 1992 to 2012. International Reiew of Social Sciences and Humanities, 5(2), 12-18.

Yayınlanmış
2020-09-04
Nasıl Atıf Yapılır
Ceylan, Şehnaz, Artan, İsmihan, & Kurnaz Adıbatmaz, F. (2020). Cinsel Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği: Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması. Yaşadıkça Eğitim, 34(2), 468-490. https://doi.org/10.33308/26674874.2020342210
Bölüm
Araştırma Makaleleri