Öğrencilerde Eudaimonianın ve Akademik Başarının Yordayıcısı Olarak Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Düzey

Anahtar Kelimeler: Eudaimonia, Akademik Başarı, Matematik Başarısı, Okuma Becerileri Başarısı, Fen Başarısı, Ekonomik-sosyal-kültürel Düzey, PISA-2018

Özet

Bu çalışmada, 15 yaş grubundaki öğrencilerin ekonomik, sosyal ve kültürel düzeylerinin öğrencilerin eudaimonia düzeyleri ve akademik başarıları üzerindeki yordayıcılığını incelemek amaçlanmaktadır. Bu çalışma, nicel bir araştırma olup PISA-2018 değerlendirmesine ilişkin ikincil veriler analiz edilmiştir. Çalışmanın verileri, PISA-2018'e Türkiye'den katılan 15 yaşındaki 6890 öğrenciden elde edilmiştir. Bu öğrencilerin “eudaimonia indeksleri”, “ekonomik, sosyal ve kültürel düzey indeksleri” ve “matematik, okuma becerileri ve fen puanları” kullanılmıştır. Veriler, IEA International Database Analyzer Version 4.0.35 (IDB Analyzer) yazılımında basit doğrusal regresyon kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'deki öğrencilerin ekonomik, sosyal ve kültürel düzeylerinin öğrencilerin eudaimonia düzeylerinde herhangi bir değişikliğe yol açmadığı söylenebilir. Bununla birlikte öğrencilerin ekonomik, sosyal ve kültürel düzeylerinin öğrencilerin matematik, okuma becerileri ve fen başarısının önemli bir yordayıcısı olduğu sonucuna varılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, uygulayıcılar ve araştırmacılar için bazı önerilerde bulunulmuştur.

Makalenin İndirilme Oranı

Henüz bir indirme işlemi yapılmamıştır.

Referanslar

Allison, P. D. (2002). Missing data. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.

Amato, P. R. ve Zuo, J. (1992). Rural poverty, urban poverty, and psychological well-being. The Sociological Quarterly, 33(2), 229–240.

Aslanargun, E., Bozkurt, S. ve Sarıoğlu, S. (2016). Sosyo ekonomik değişkenlerin öğrencilerin akademik başarısı üzerine etkileri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(3), 201-234.

Biswas-Diener, R. ve Dean, B. (2007). Positive psychology coaching putting the ccintific happinessto work for your clients. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Bourdieu, P. (1987). What makes a social class? On the theoretical and practical existence of groups. Berkeley Journal of Sociology, 32, 1-17.

Bourdieu, P. (1996). Distinction: A social critique of the judgement of taste (Çev. Richard Nice). Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

Bourdieu, P. (1998). Practical reason: On the theory of action. Stanford, California: Stanford University Press.

Cenkseven-Önder, F. ve Sarı, M. (2009). Öğretmenlerde öznel iyi olmanın yordayıcıları olarak okul yaşam kalitesi ve tükenmişlik. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9(3), 1205-1236.

Clark, A. E., Frijters, P. ve Shields, M. A. (2008). Relative income, happiness, and utility: An explanation for the Easterlin paradox and other puzzles. Journal of Economic literature, 46(1), 95-144.

Collins, J. W. ve O'Brien, N. P. (2003). The Greenwood dictionary of education. Westport: Greenwood Press.

Crespo, R. F. ve Mesurado, B. (2015). Happiness economics, eudaimonia and positive psychology: From happiness economics to flourishing economics. Journal of Happiness Studies, 16(4), 931-946. doi:10.1007/s10902-014-9541-4

Çiftçi, C. ve Çağlar, A. (2014). Ailelerin sosyo ekonomik özelliklerinin öğrenci başarısı üzerindeki etkisi Fakirlik kader midir? International Journal of Human Sciences, 11(2), 155-175. doi:10.14687/ijhs.v11i2.2914

Diener, E., Wirtz, D., Tov, W., Kim-Prieto, C., Choi, D. W., Oishi, S. ve Biswas-Diener, R. (2010). New well-being measures: Short scales to assess flourishing and positive and negative feelings. Social indicators research, 97(2), 143-156. doi:10.1007/s11205-009-9493-y

Durgun, Ö. (2011). Türkiye’de yoksulluk ve çocuk yoksulluğu üzerine bir inceleme. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 6(1), 143-154.

Ehtiyar, R. V., Ersoy, A., Akgün, A. ve Karapınar, E. (2017). Üniversite öğrencilerinin geleceğe yönelik tutum ve olumlu gelecek beklentilerinin psikolojik iyilik halleri üzerindeki etkisi. Mediterranean Journal Of Humanities, 7(2), 251-262. doi:10.13114/MJH.2017.361

Erkan, S. (2011). Farklı sosyoekonomik düzeydeki ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okula hazır bulunuşluklarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 186-197.

Gallagher, M. W. (2009) Well-being. S. J. Lopez (Ed.), Encylopedia of positive psychology (s. 1030-1034) içinde. West Sussex: John Wiley and Sons.

Gülcan, A. ve Nedim-Bal, P. (2014). Genç yetişkinlerde iyimserliğin mutluluk ve yaşam doyumu üzerindeki etkisinin incelenmesi. Asya Öğretim Dergisi, 2(1(Özel)), 41-52.

Hajjar, S. T. E. (2018). Statistical analysis: Internal-consistency reliability and construct validity. International Journal of Quantitative and Qualitative Research Methods, 6(1), 46-57.

Hortaçsu, N. (1995). Parents' education levels, parents' beliefs, and child outcomes. The Journal of Genetic Psychology, 156(3), 373-383.

Huta, V. ve Waterman, A. S. (2014). Eudaimonia and its distinction from hedonia: Developing a classification and terminology for understanding conceptual and operational definitions. Journal of Happiness Studies, 15(6), 1425-1456. doi:10.1007/s10902-013-9485-0

Johnston, M. P. (2017). Secondary data analysis: A method of which the time has come. Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, 3(3), 619-626.

Kagan, S. (1992). The limits of well-being. Social Philosophy & Policy, 9(2), 169-189.

Kalaycı, N. (2014). Daimondan eudaimonia’ya: Aristoteles’te mutluluk. Cogito Aristoteles Özel Sayısı, (77), 257-274.

Karaağaç, Z. (2019). Ekonomik, sosyal ve kültürel statünün temel eğitimden ortaöğretime geçiş üzerine etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Kasser, T., Cohn, S., Kanner, A. D. ve Ryan, R. M. (2007). Some costs of American corporate capitalism: A psychological exploration of value and goal conflicts. Psychological Inquiry, 18(1), 1-22. doi:10.1080/10478400701386579

Kasser, T. ve Ryan, R. M. (1993). A dark side of the American dream: Correlates of financial success as a central life aspiration. Journal of Personality and Social Psychology, 65(2), 410-422. doi:10.1037/0022-3514.65.2.410

Kenç, M. F. ve Oktay, B. (2002). Akademik benlik kavramı ve akademik başarı arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim, 27(124), 71-79.

Kenny, C. (1999). Does growth cause happiness, or does happiness cause growth? Kyklos, 52(1), 3-25.

Khumalo, I. P., Temane, Q. M. ve Wissing, M. P. (2012). Socio-demographic variables, general psychological well-being and the mental health continuum in an African context. Social Indicators Research, 105(3), 419-442. doi:10.1007/s11205-010-9777-2

Kılıç, Y. ve Haşıloğlu, M. A. (2017). Sosyoekonomik durumun öğrenci başarısına etkisi (7. Sınıf Türkçe ve fen bilimleri dersleri örneklemi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 1025-1049.

Klein, C. (2019). Economic freedom and eudaimonic well-being: Exploring the socio-economic paths to psychological functioning (Yayımlanmamış doktora tezi). Baylor University, Waco, Texas. https://hdl.handle.net/2104/10577 adresinden erişildi.

Kpolovie, P. J., Joe, A. I. ve Okoto, T. (2014). Academic achievement prediction: Role of interest in learning and attitude towards school. International Journal of Humanities Social Sciences and Education (IJHSSE), 1(11), 73-100.

Livan, H. F. (2016). Phronēsis: Aristoteles düşüncesinde etik ve politika ilişkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Lumley, T., Diehr, P., Emerson, S. ve Chen, L. (2002). The importance of the normality assumption in large public health data sets. Annual Review of Public Health, 23(1), 151-169.

Lyubomirsky, S., King, L. ve Diener, E. (2005). The benefits of frequent positive affect: Does happiness lead to success? Psychological Bulletin, 131(6), 803-855. doi:10.1037/0033-2909.131.6.803

Mackenzie, C. S., Karaoylas, E. C. ve Starzyk, K. B. (2018). Lifespan differences in a self determination theory model of eudaimonia: A cross-sectional survey of younger, middle-aged, and older adults. Journal of Happiness Studies, 19(8), 2465-2487. doi:10.1007/s10902-017-9932-4

McGinn, K. (2008). Secondary data. L. M. Given (Ed.), The Sage encyclopedia of qualitative research methods volumes 1&2 (s. 803-804) içinde. Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc.

Mirazchiyski, P. (2014). Analyzing the TALIS data using the IEA IDB Analyzer. A. Becker (Ed.), TALIS user guide for the international database (s. 28-72) içinde. Paris: OECD Publishing.

Morgan, J. ve Farsides, T. (2009). Measuring meaning in life. Journal of happiness Studies, 10(2), 197-214. doi:10.1007/s10902-007-9075-0

Myers, D. G. ve Diener, E. (1995). Who is happy? Psychological science, 6(1), 10-19. doi:10.1111/j.1467-9280.1995.tb00298.x

Omay, N.M. (2004). Aristoteles ahlâkında ‘mutluluk’ kavramı (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2009). PISA data analysis manual: SPSS (Second Edition). Paris: OECD Publishing

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2017). PISA 2015 technical report. Paris: OECD Publishing

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2019a). PISA 2018 Assessment and analytical framework. Paris: OECD Publishing. doi:10.1787/b25efab8-en

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2019b). PISA 2018 results (Volume III): What school life means for students’ lives. Paris: OECD Publishing. doi:10.1787/acd78851-en

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2019c). PISA 2018 results (Volume I): What students know and can do. Paris: OECD Publishing. doi:10.1787/5f07c754-en

Özkan, U. B. (2018). TIMSS-2015 sonuçlarının evde bulunan eğitimsel kaynaklar açısından karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 98-120.

Peterson, C., Park, N. ve Seligman, M. E. (2005). Orientations to happiness and life satisfaction: The full life versus the empty life. Journal of happiness studies, 6(1), 25-41. doi:10.1007/s10902-004-1278-z

Reker, G. T. (1996). Manual of the sources of meaning profile-revised (SOMP-R). Peterborough: Student Psychologists Press. doi:10.13140/2.1.1617.2802

Reker, G. T. (2000). Theoretical perspectives, dimensions and measurement of existential meaning. G. T. Reker ve K. Chamberlain (Ed.), Exploring existential meaning: Optimising human development acrossthe life span (s. 39–55) içinde. USA: Sage.

Rutkowski, L., Gonzalez, E., Joncas, M. ve von Davier, M. (2010). International large-scale assessment data: Issues in secondary analysis and reporting. Educational Researcher, 39(2), 142-151.

Ryan, R. M. ve Deci, E. L. (2001). On happiness and human potentials: A review of research on hedonic and eudaimonic well-being. Annual Review of Psychology, 52(1), 141-166.

Ryan, R. M., Huta, V. ve Deci, E. L. (2008). Living well: A self-determination theory perspective on eudaimonia. Journal of Happiness Studies, 9(1), 139-170. doi:10.1007/s10902-006-9023-4

Ryan, R. M. ve Martela, F. (2016). Eudaimonia as a way of living: Connecting Aristotle with self-determination theory. Joar Vittersø (Ed.), Handbook of eudaimonic well-being (s. 109-122) içinde. Cham: Springer. doi:10.1007/978-3-319-42445-3_7

Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of personality and social psychology, 57(6), 1069-1081.

Ryff, C. D. (1995). Psychological well-being in adult life. Current Directions in Psychological Science, 4(4), 99-104.

Ryff, C. D. (2019). Entrepreneurship and eudaimonic well-being: Five venues for new science. Journal of Business Venturing, 34(4), 646-663.

Ryff, C. D. ve Singer, B. (1998). The contours of positive human health. Psychological Inquiry, 9, 1–28. doi:10.1207/s15327965pli0901_1

Ryff, C. ve Singer, B. (2008). Know themself and become what you are: A eudaimonic app¬roach to psychological well-being. Journal of Happiness Studies, 9, 13-39.

Sarıer, Y. (2010). Ortaöğretime Giriş Sınavları (OKS-SBS) ve PISA sonuçları ışığında eğitimde fırsat eşitliğinin değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 107-129.

Saxton, J. (2000). Investment in education: Private and public returns. Washington, DC: Joint Economic Committee.

Shatskikh, S.Y. ve Melkumova, L. E. (2016). Normality assumption in statistical data analysis. Proceedings from ITNT-2016: International Conference Information Technology and Nanotechnology. Samara, Russia: CEUR-Workshop. http://ceur-ws.org/Vol-1638/Paper90.pdf adresinden erişildi.

Sherif, V. (2018). Evaluating preexisting qualitative research data for secondary analysis. Forum: Qualitative Social Research, 19(2), 26-42.

Singh, K., Granville, M. ve Dika, S. (2002). Mathematics and science achievement: Effects of motivation, interest, and academic engagement. The journal of educational research, 95(6), 323-332. doi:10.1080/00220670209596607

Sokoya, G. O., Muthukrishna, N. ve Collings, S. J. (2005). Afrocentric and gendered constructions of psychological well-being in Nigeria: A case study. Journal of Psychology in Africa, 15(1), 31–40.

Steger, M. F., Kashdan, T. B., Sullivan, B. A. ve Lorentz, D. (2008). Understanding the search for meaning in life: Personality, cognitive style, and the dynamic between seeking and experiencing meaning. Journal of Personality, 76(2), 199-228.

Streiner, D. L. (2003). Starting at the beginning: an introduction to coefficient alpha and internal consistency. Journal of personality assessment, 80(1), 99-103. doi:10.1207/S15327752JPA8001_18

The Global Council for Happiness and Wellbeing. (2019). Global happiness and wellbeing policy report 2019. New York: Sustainable Development Solutions Network.

Tomul, E. (2007). Türkiye’de eğitime katılım üzerinde gelirin etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(22), 122-131.

Turner, P. D. (1997, Mart). Secondary analysis of qualitative data. Annual Meeting of the American Educational Research Association, Chicago, IL, USA. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED412231.pdf adresinden erişildi.

Vanhoutte, B. ve Nazroo, J. (2016). Life course pathways to later life wellbeing: A comparative study of the role of socio-economic position in England and the US. Journal of population ageing, 9(1-2), 157-177. doi:10.1007/s12062-015-9127-x

Waterman, A. S. (1990). The relevance of Aristotle’s conception of eudaimonia for the psychological study of happiness. Theoretical & Philosophical Psychology, 10(1), 39-44.

Waterman, A. S. (1993). Two conceptions of happiness: Contrasts of personal expressiveness (eudaimonia) and hedonic enjoyment. Journal of Personality and Social Psychology, 64(4), 678-691.

Waterman, A. S. (2013). The best within us: Positive psychology perspectives on eudaimonia. Washington DC: American Psychological Association.

Waterman, A. S., Schwartz, S. J. ve Conti, R. (2008). The implications of two conceptions of happiness (hedonic enjoyment and eudaimonia) for the understanding of intrinsic motivation. Journal of Happiness Studies, 9(1), 41-79. doi:10.1007/s10902-006-9020-7

Waterman, A. S., Schwartz, S. J., Zamboanga, B. L., Ravert, R. D., Williams, M. K., Bede Agocha, V., … Brent Donnellan, M. (2010). The questionnaire for eudaimonic well-being: Psychometric properties, demographic comparisons, and evidence of validity. The Journal of Positive Psychology, 5(1), 41-61. doi:10.1080/17439760903435208

Wolfe, B. ve Haveman, R. (2002). Social and nonmarket benefits from education in an advanced economy. Yolanda K. Kodrzycki (Ed.) Education in the 21st century: Meeting the challenges of a changing world (s. 97-142) içinde. Boston: Federal Reserve Bank of Boston.

Yaşar, M. R. (2016). Yoksulluk, akademik başarı ve kültürel sermaye ilişkisi. Journal of Social Sciences/Sosyal Bilimler Dergisi, 6(11), 202-237.

Yolsal, H. (2016). Öğrencilerin sosyo-ekonomik ve kültürel statülerinin PISA 2012 başarıları üzerindeki etkisinin incelenmesi. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 5(3), 7-27.

York, T. T., Gibson, C. ve Rankin, S. (2015). Defining and measuring academic success. Practical Assessment, Research, and Evaluation, 20(1), 1-20. doi:10.7275/hz5x-tx03

Yayınlanmış
2020-09-04
Nasıl Atıf Yapılır
Özkan, U. (2020). Öğrencilerde Eudaimonianın ve Akademik Başarının Yordayıcısı Olarak Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Düzey. Yaşadıkça Eğitim, 34(2), 344-359. https://doi.org/10.33308/26674874.2020342208
Bölüm
Araştırma Makaleleri