Üstün Yetenekli Öğrencilerin Matematik Kaygısı ve Mükemmeliyetçilik Düzeylerinin İncelenmesi

Anahtar Kelimeler: Matematik Kaygısı, Mükemmeliyetçilik, Üstün Yetenekli Öğrenciler

Özet

Bu araştırma, üstün yetenekli ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin mükemmeliyetçilik düzeylerinin, matematik kaygısını yordama gücünü incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul’da üstün yeteneklilere yönelik eğitim veren iki özel eğitim kurumunun 3. ve 4. sınıfında 2017-2018 bahar yarıyılında öğrenim gören 121 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında, öğrencilerin matematiğe yönelik kaygı düzeylerini belirlemek amacıyla geliştirilen Matematik Kaygısı Ölçeği (Bindak, 2005) ve mükemmeliyetçilik düzeylerini belirlemek amacıyla Baş (2010) tarafından Türkçeye uyarlanan Uyumlu-Uyumsuz Mükemmeliyetçilik Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda, Pearson korelasyon katsayısı hesaplanmış ve doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Araştırmanın sonunda, mükemmeliyetçilik alt boyutlarından hatalara duyarlılık ve şartlı benlik saygısının matematik kaygısının anlamlı birer yordayıcısı olduğu belirlenmiştir. Söz konusu bağımsız değişkenler, birlikte, bağımlı değişken olan matematik kaygısı üzerindeki değişkenliğin %29’unu açıklamaktadır.

Makalenin İndirilme Oranı

Henüz bir indirme işlemi yapılmamıştır.

Referanslar

Abbasi, M., Samadzadeh, M. ve Shahbazzadegan, B. (2013). Study of mathematics anxiety in high school students and its relationship with self-esteem and teachers’ personality characteristics. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 83, 672-677.

Adderholt-Elliot, M. (1987). Perfectionism: What’s bad about being too good?. Minneapolis, MN:Free Spirit.

Anıl, D., Özer Özkan, Y. ve Demir, E. (2015). PISA 2012 araştırması ulusal nihai rapor. PISA Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı. Ankara: İşkur Matbaacılık.

Bai, H. (2011). Cross-Validating a Bidimensional Mathematics Anxiety Scale. Assessment, 18(1), 115-122..

Baker, J. A. (1996). Everyday stressors of academically gifted adolescents. Journal of Secondary Gifted Education, 7(2), 356-368.

Baloglu, M. ve Koçak, R. (2006). A multivariate investigation of the differences in mathematics anxiety. Personality and Individual Differences, 40(7) 325–1335.

Baş, A. U. (2010). Uyumlu-Uyumsuz Mükemmeliyetçilik Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(34), 128-138.

Berry, W. D., Feldman, S. ve Stanley Feldman, D. (1985). Multiple regression in practice (No. 50). London. Thousand Oaks: Sage Publication.

Betz, N. E. (1978). Prevalence, distribution and correlates of math anxiety in college students. Journal of Conseling Psychology, 25(5), 441-448.

Bindak, R. (2005). İlköğretim öğrencileri için Matematik Kaygı Ölçeği. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17(2), 442-448.

Buckley, P. A. ve Ribordy, S. C. (May 6-8, 1982). Mathematics anxiety and the effects of evaluative instructions on math performance. Paper presented at Midwestern Psychological Association, Minneapolis. Erişim adresi: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED222334.pdf

Butler-Por, N. (1987). Underachievers in school. New York: Wiley.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem.

Colangelo, N. (2002). Counseling gifted and talented students. Erişim adresi: http://nrcgt.uconn.edu/newsletters/fall022/

Davaslıgil, Ü. (1991). Üstün olma niteliğini kazanma. Eğitim ve Bilim, 15(82), 62-67.

Dilmaç, B., Deniz, M. ve Deniz, M. E. (2009). Üniversite öğrencilerinin öz-anlayışları ile değer tercihlerinin incelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 7(18), 9-24.

Donath, C., Gräßel, E., Baier, D., Pfeiffer, C., Bleich, S. ve Hillemacher, T. (2012). Predictors of binge drinking in adolescents: ultimate and distal factors-a representative study. BMC Public Health, 12(1), 263. Erişim adresi: https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-12-263

Downdall, C. B. ve Colangelo, N. (1982). Underachieving gifted students: Review and implications. Gifted Child Quarterly, 26(4), 179–184.

Draeger, R. ve Aiken, L. (1957). The identification of number anxicty in a college population. Journal of Edııcational Psychology, 48(6), 345-351.

Engelhard, G. (1990). Math Anxiety, mother’s education, and the mathematics performance of adolescent boys and girls: Evidence from the United States and Thailand. The Journal of Psychology, 124(3), 289-298.

Erden, M. ve Akgül, S. (2010). Predictive power of math anxiety and perceived social support from teacher for primary students' mathematics achievement. Journal of Theory & Practice in Education, 6(1), 3-16.

Erktin, E., Dönmez, G. ve Özel, S. (2006). Matematik Kaygısı Ölçeği’nin psikometrik özellikleri. Eğitim ve Bilim, 31(140), 26-33.

Ernest, P. (1991). The philosophy of mathematics education. London: Routledge

Field, A. (2005). Discovering statistics using SPSS (2. bs.). Thousand Oaks, California: Sage.

Frost, R. O., Marten, P., Lahart, C. ve Rosenblate, R. (1990). The dimensions of perfectionism. Cognitive Therapy and Research, 14(5), 449-468.

Fumer, J. M. ve Berman B.T. (2003). Math anxiety: Overcoming a major obstacle to the improvement of students’ math performance. Childhood Education, 79(3), 170-175.

Gürel, R. (2011). İlköğretim ikinci kademede okuyan üstün yetenekli olan ve olmayan öğrencilerin matematik kaygı düzeyleri ve bunların kaynakları (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Harper, N. W. ve Daane, C. J. (1998). Causes and reduction of math anxiety in preservice elementary teachers. Action in Teacher Education, 19(4), 29-38.

Hayes, D. G. ve Levitt, M. (1982). Stress: An inventory for parents. Gifted Child Today, 5(4), 8-12.

Hewitt, P.L. ve Flett, G. L. (1991). Perfectionism in the self and social contexts: Conceptualization, asessment, and association with psychopathology. Journal of Personality an Social Psychology, 60(3), 456-470.

Hembree, R. (1990). The nature, effects, and relief of mathematics anxiety. Journal for Research in Mathematics Education, 21(1), 33-46.

Kanlı, E. (2011). Üstün zekâlı ve normal ergenlerin mükemmeliyetçilik, depresyon ve kaygı düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 33(33), 103-121.

Karasar, N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kornblum, M. ve Ainley, M. (2005). Perfectionism and the gifted: A study of an Australian school sample. International Education Journal, 6(2), 232-239.

Krantz, S. (1999). How to teach mathematics (2. bs.). Providence, Rhode Island: American Mathematical Society.

Leana-Taşcılar, M. Z. ve Kanlı, E. (2014). Investigation of perfectionism and self–esteem scores of gifted and average students. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences, 47(2), 1-20.

LoCicero, K. ve Ashby, J.S. (2000). Multidimentional perfectionism in middle school age gifted students: A comparison to peers from the general cohort. Roeper Review, 22(3), 12-17.

Ma, X. (1999). A meta-analysis of the relationship between anxiety toward mathematics and achievement in mathematics. Journal for Research in Mathematics Education, 30(5), 520-540.

Martin, R. M. (2002). Math attitudes of gifted students: A focus on gifted girls in the elementary grades (Yayınlanmamış doktora tezi). Virginia Polytechnic Institude and State University, Virginia.

Miloseva, L. ve Vukosavljevic-Gvozden, T. (2014). Perfectionism dimensions in children: Association with anxiety and depression. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 159, 78-81.

Moore, K. A. (2010). Gender and the differential effects of active and passive perfectionism on mathematics anxiety and writing anxiety. Cognition, Brain, Behavior, 14(4), 333.

Mutlu, Y., Söylemez, İ. ve Yasul, A. F. (2017). İlkokul öğrencilerinin matematik kaygısı ile matematik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Journal of Human Sciences, 14(4), 4425-4434.

Neihart, M. (1999). The impact of giftedness on psychological well-being. Roeper Review, 22(1), 1-12.

Neumeister, K. L. S. (2004). Understanding the relationship between perfectionism and achievement motivation in gifted college students. Gifted Child Quarterly, 48(3), 213-219.

Orange, C. (1997). Gifted students and perfectionism. Roeper Review, 20(1), 39-41.

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği (2018, 7 Temmuz). Resmi Gazete (Sayı: 30471 (Mükerrer)). Erişim adresi: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180707-8.htm.

Pajares, F. (1996). Self- efficacy beliefs in academic settings. Review of Educational Research, 66(4), 543-578.

Parker, W. D. (1997). An empirical typology of perfectionism in academically talented students. American Educational Research Journal, 34(3), 545-562.

Parker, W. D. ve Adkins, K. K. (1995). Perfectionism and the Gifted. Roeper Review, 17(3),13-21.

Parker, W. D. ve Mills, C. J. (1996). The incidence of perfectionism in gifted students. Gifted Child Quarterly, 40(4) 194-199.

Preckel, F. ve Goetz, T. (2008). Gender differences in gifted and average-ability students: Comparing girls’ and boys’ achievement, self-concept, ınterest, and motivation in mathematics. Gifted Child Quarterly, 52(2), 146-159.

Reis, S. M., ve McCoach, D. B. (2000). The underachievement of gifted students: What do we know and where do we go? Gifted Child Quarterly, 44(3) 152–170.

Reynolds, J. M. (2003). The role of mathematics anxiety in mathematical motivation: A path analysis of the cane model (Yayınlanmamış doktora tezi). The College of Education at the University of Central Florida Orlando, Florida.

Rice, K. G. ve Preusser, K. J. (2002). The Adaptive/Maladaptive Perfectionism Scale. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 34(4), 210–222. doi: 10.1080/07481756.2002.12069038

Roberts, S. M., ve Lovett, S. B. (1994). Examining the "F" in gifted: Academically gifted adolescents' physiological and affective responses to scholastic failure. Journal for the Education of the Gifted, 17(3), 241–259. doi:10.1177/016235329401700304

Roeper, A. (1982). How the gifted cope with their emotions. Roeper Review, 5(2), 21-24.

Sarı, M. H. ve Ekici, G. (2018). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin matematik başarıları ile aritmetik performanslarını etkileyen duyuşsal değişkenlerin belirlenmesi. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8(15), 1562-1594. doi:10.26466/opus.451025

Sak, U., Ayas, M. B., Sezerel, B. B., Öpengin, E., Özdemir, N. N. ve Gürbüz, S. D. (2015). Türkiye’de üstün yeteneklilerin eğitiminin eleştirel bir değerlendirmesi. Türk Üstün Zeka ve Egitim Dergisi, 5(2), 110- 132.

Satake, E. ve Amato, P. P. (1995).Mathematics anxiety and achievement among Japanese elementary school students. Educational and Psychological Measurement, 55(6), 1000-1007.

Schuler, P. A. (2000). Perfectionism and gifted adolescents. The Journal of Secondary Gifted Education, 11(4), 183-196.

Spielberger, C. D. (1966). Theory and research on anxiety and behavior. New York: Academic Press.

Stevens, J. (2009). Applied multivariate statistics for the social sciences (5. bs.). New York: Routledge.

Stoeber, J. ve Rambow, A. (2007). Perfectionism in adolescent school students: Relations with motivation, achievement, and well-being. Personality and Individual Differences, 42(7), 1379-1389.

Stornelli, D., Flett, G. L. ve Hewitt, P. L. (2009). Perfectionism, achievement, and affect in children: A comparison of students from gifted, arts, and regular programs. Canadian Journal of School Psychology, 24(4), 267-283.

Şahin, F. Y. (2000). Matematik Kaygısı. Eğitim Araştırmaları, 1(2), 75-79.

Taş, U. E., Arıcı, Ö., Ozarkan, H. B. ve Özgürlük, B. (2016). PISA 2015 Ulusal Raporu. Ankara: MEB Yayınları. Erişim adresi: http://pisa.meb.gov.tr/wp-content/uploads/2016/12/PISA2015_Ulusal_Rapor.pdf

Tobias, S. ve Weissbrod, C. (1980). Anxiely and mathematics: An update. Harvard Educational Review, 50(1), 63-71.

Trochim, W. M. ve Donnelly, J. P. (2006). The research methods knowledge base (3. bs.). Cincinnati, OH: Atomic Dog.

Tsui, J. M. ve Mazzocco, M. M. M. (2007). Mathematics and perfectionism: Effects of math anxiety and perfectionism on timed versus untimed math testing in mathematically gifted sixth graders. Rooper Review, 29(2), 132-139.

Vanstone, D. M. ve Hicks, R. E. (2019). Transitioning to university: Coping styles as mediators between adaptive-maladaptive perfectionism and test anxiety. Personality and Individual Differences, 141, 68-75.

VanTassel-Baska, J. (1998). Disadvantaged learners with talent. J. VanTassel-Baska (Ed.), Gifted and talented learners (s. 95-114) içinde. Denver: Love Publishing.

VanTassel-Baska, J. ve Stambaugh, T. (2006). Project Athena: A pathway to advanced literacy development for children of poverty. Gifted Child Today, 29(2), 58-63.

Vatcheva, K. P., Lee, M., McCormick, J. B. ve Rahbar, M. H. (2016). Multicollinearity in regression analyses conducted in epidemiologic studies. Epidemiol, 6(227), 2161-2170.

White, S. L., Graham, L. J. ve Blaas, S. (2018). Why do we know so little about the factors associated with gifted underachievement? A systematic literature review. Educational Research Review, 24, 55-66.

Wieschenberg, A. A. (1994). Overcoming conditioned helplessness in mathematics. College Teaching, 42(2), 51-54.

Yenilmez, K. ve Özbey, N. (2006). Özel okul ve devlet okulu öğrencilerinin matematik kaygı düzeyleri üzerine bir araştırma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 431-448.

Yüksel-Şahin, F. (2008). Mathematics anxiety among 4th and 5th grade Turkish elementary school students. International Electronic Journal of Mathematics Education, 3(3), 179-189.

Yayınlanmış
2020-09-04
Nasıl Atıf Yapılır
Akgül, S., & Nuhoğlu, H. (2020). Üstün Yetenekli Öğrencilerin Matematik Kaygısı ve Mükemmeliyetçilik Düzeylerinin İncelenmesi. Yaşadıkça Eğitim, 34(2), 299-312. https://doi.org/10.33308/26674874.2020342204
Bölüm
Araştırma Makaleleri