Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği Lisans Programlarının Çocuğun Bütünsel Gelişimi Açısından Değerlendirilmesi

Anahtar Kelimeler: Bütünsel Çocuk, Gelişime Uygun Eğitim, Bireysel ve Kültürel Farklılıklar, Bireyselleştirme, Öğretmen Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi

Özet

Gelişimsel olarak aynı dönemde bulunan ve örtüşen yaş gruplarındaki çocuklara öğretmenlik yapan okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin ortak mesleki temel yeterlikler ile birlikte birbirini tamamlayan mesleki donanımlara sahip olmaları beklenir. Bu çalışma, erken çocukluk dönemi çocukları ile çalışacak olan okul öncesi ve sınıf öğretmeni adaylarının, çocukların farklılıklardan doğan potansiyellerini fark edip ihtiyaçlarını karşılayabilmeye yönelik muhtemel yeterliklerini, 2018-2019 öğretim yılında uygulamaya konulan yükseköğretim öğretmenlik programları ekseninde incelemiştir. Bu inceleme sürecinde, çocukların çok yönlü ihtiyaçlarını karşılamayı önceleyen bütünsel çocuk yaklaşımları rehber olarak kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, iki programın çocuğu tanıma ve çocuğun çok yönlü ihtiyaçlarını karşılama alanlarında farklılaştığı ve gelişimsel olarak aynı dönemde olan çocuklara hitap ediyor olmalarına rağmen, bu benzerliğin ders içeriklerine yansımadığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu durum ışığında lisans öğretmen yetiştirme programları için önerilerde bulunulmuştur.

Makalenin İndirilme Oranı

Henüz bir indirme işlemi yapılmamıştır.

Referanslar

Akdoğdu, E. ve Uşun, S. (2017). Sınıf öğretmenliği lisans programının öğretmen adaylarının görüşleri doğrultusunda bağlam, girdi, süreç̧ ve ürün (CIPP) modeli ile değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 16(2), 826-847.

Aykaç, N. (2018). Türkiye (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi) ve Amerika’daki (Kent State Üniversitesi) okul öncesi öğretmen yetiştirme programlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 48, 624-649.

Apostolou, Z., & Stellakis, N. (2020). Teachers’ perceptions of integrating kindergarten and first-grade primary school language curricula. Journal of Childhood, Education & Society, 1(2), 87-102.

Barnett, W. S. (2003). Better teachers, better preschools: Student achievement linked to teacher qualifications. NIEER Preschool Policy Matters (2). New Brunswick, NJ: National Institute for Early Education Research.

Bartan, M. (2019). Okul öncesi öğretmen ve öğretmen adaylarının okul öncesi öğretmen yetiştirme lisans programı hakkında görüş ve önerileri. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3(1), 24-26.

Bekman, S. (1998). Eşit fırsat: Anne - Çocuk Eğitim Programı’nın değerlendirilmesi. İstanbul: Anne-Çocuk Eğitim Vakfı Yayınları.

Benigno, J. P. ve Farrar, M. J. (2012). Determinants of joint attention in young siblings’ play. Infant and Child Development, 21(2), 160-174.

Bergen, S. ve Robertson, R. (2013). Healthy children, healthy lives: The wellness guide for early childhood programs. Minnesota: RedLeaf Press.

Blank, J. (2010) Early childhood teacher education: Historical themes and contemporary issues. Journal of Early Childhood Teacher Education, 31(4), 391-405.

Bredekamp, S. (2015). Erken çocukluk eğitiminde etkili uygulamalar [Effective practices in early childhood education, 2nd ed.]. (Çev. Hatice Zeynep İnan ve Taşkın İnan). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Bronfenbrenner, U. (1979).The ecology of human development. Cambridge: Harvard Üniversitesi Yayınları.

Copple, C. ve Bredekamp, S. (Ed.) (2009). Developmentally appropriate practice in early childhood programs serving children from birth through age 8 (3. bs.). Washington, DC: National Association for Education of Young Children.

Crosnoe, R., Bonazzo, C. ve Wu, N. (2015). Healthy learners: A whole child approach to reducing disparities in early education. Columbia University: Teachers College Press.

Ҫakıroğlu, E. ve Ҫakıroğlu, J. (2003). Reflections on teacher education in Turkey. European Journal of Teacher Education, 26(2), 253-264.

Çakmak, E. ve Civelek, F. (2013). Sınıf öğretmenliği lisans programının MEB özel alan öğretmen yeterlikleri açısından incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(47), 349-367.

Çalışıcı, B. (2019). 2016-2018 yılları arasında Türkiye’de öğretmen yetiştirme politikalarına ilişkin bir değerlendirme (Yayınlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Clements, D. H. ve Sarama, J. (2004). Learning trajectories in mathematics education. Mathematical Thinking and Learning, 6(2), 81–89.

Çaycı, B. (2011). Sınıf öğretmenliği lisans programındaki alan eğitimi derslerinin öğretmen yeterliği üzerindeki etkisinin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 1-12.

Çoban, A. (2011). Sınıf öğretmenliği lisans programının değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, 28-45.

Dixon, K. (2011). Literacy, power and the schooled body. London and New York: Routledge.

Erdiller, Z. B. ve McMallen, M.B. (2003). Turkish teachers’ beliefs about developmentally appropriate practices in early childhood education. Hacettepe University Journal of Education, 25, 84–93.

Erdiller Akın, Z. B. (2013). Examining the beliefs of Turkish pre-service early childhood teachers regarding early childhood curriculum. Journal of Research in Childhood Education, 27(3), 302–318.

Ergün, M. ve Ersoy, O. (2014). Hollanda, Romanya ve Türkiye’deki sınıf öğretmeni yetiştirme sistemlerinin karşılaştırılması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(2), 673-700.

Gözalan, E. (2013). Oyun temelli dikkat eğitim programının 5-6 yaş çocuklarının dikkat ve dil becerilerine etkisinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Howard, J. ve McInnes, K. (2012). The impact of children’s perception if an activity as play rather than not play on emotional elbeing. Child, 38(1), 1-6.

Kamışlı, H. (2019). Evaluation of elementary school teacher education undergraduate program in terms of multicultural education. İlköğretim Online, 18(4), 1539-1549.

Kapp, K. M. (2012). The gamification of learning and instruction: Game-based methods and strategies for training and education. San Francisco: John Wiley & Sons.

Kara, N., Demir, M. K., Arcagök, S. ve Çavuş, Ş. (2018). Sınıf öğretmenlerinin mesleki gelişimleri açısından sınıf eğitimi lisans programının yeterliliği. Turkish Studies-Educational Studies, 13(19), 1061-1082.

Karagöl, E. (2018). Dil becerileri eğitimi açısından okul öncesi öğretmenliği lisans programı. Academy Journal of Educational Sciences, 2(2), 159-171.

Karataş, K. (2018). Kültürel değerlere duyarlı eğitim açısından sınıf öğretmenliği lisans programının değerlendirilmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.

Kesicioğlu, O. S. (2013). Sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının okul öncesi eğitime ilişkin algılarının incelenmesi. Elektronik sosyal bilimler dergisi, 12(43), 183-199.

Kılıç, Özmen, Z. (2019). 2018 Sınıf öğretmenliği lisans programının değerlendirilmesi. Journal of Educational Sciences International, 9(2), 521-548.

Küçükahmet, L. (2007). 2006-2007 öğretim yılında uygulanmaya başlanan öğretmen yetiştirme lisans programlarının değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 203-218.

Küçükoğlu, A. ve Kızıltaş, E. (2012). Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Rusya ve Türkiye okul öncesi öğretmen yetiştirme programlarının karşılaştırılması. İlköğretim Online, 11(3), 660-670.

Lakoff, G. ve Núnez, R.E. (2000). Where mathematics comes from: How the embodied mind brings mathematics into being. New York, NY: Basics Books.

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Göç ve Acil Durum Eğitim Daire Başkanlığı]. (2019). Geçici koruma kapsamı altındaki öğrencilerin eğitim hizmetleri. 26 Mart 2020 tarihinde https://hbogm.meb.gov.tr/mebiysdosyalar/201903/06145652 04-Mart 2019 internetsunu.pdf adresinden erişildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2019, 10 Temmuz). Resmi Gazete (Sayı: 30827) Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190710-6.htm).

Miller, E. ve Almon, J. (2009). Crisis in the kindergarten: Why children need to play in school. College Park, MD: Alliance for Childhood Press.

Murano, D., Sawyer, A. ve Lipnevich, A. A. (2020). A Meta-analytic review of preschool social and emotional learning interventions, Review of Educational Research, 90(2), 227-263.

Nieto, S. (2003). Challenging current notions of “highly qualified teachers” through work in a teachers’ inquiry group.Journal of Teacher Education, 54 (5), 386-398.

Olkun, S., Deniz, E., Toran, M., Sarı, M. ve H., Kamışlı, H. (Ed.) (2019). Bütünsel açıdan çocuk. Ankara: Pegem.

Parks, A. N. (2015). Exploring mathematics through play in the early childhood classroom. New York, NY: Teachers College Press.

Patall, E. A., Cooper, H. ve Robinson, J. C. (2008). Parent involvement in homework: A research synthesis. Review of educational research, 78(4), 1039-1101.

Piaget, J. (1950). The Psychology of Intelligence (Çev. M. Piercy ve D. E. Berlyne). London: Routledge & Kegan Paul. (Original work published 1947)

Puma, M., Bell, S., Cook, R., Heid, C., Shapiro, G., Broene, P. ve Ciarico, J. (2010). Head Start Impact Study: Final Report. Washington, DC: U.S. Department of Health and Human Services, Administration for Children & Families.

Saracho, O. N. ve Spodek, B. (2007) Early childhood teachers' preparation and the quality of program outcomes. Early Child Development and Care, 177(1), 71-91.

Saracho, O. N. ve Spodek, B. (2013). Introduction: A contemporary researchers vade mecum (redux). O. N. Saracho ve B. Spodek (Ed.), Handbook of research on the education of young children (s. 1–15). New York: Routledge/Taylor and Francis Group.

Sevimli-Çelik, S. (2020). Moving between theory and practice: Preparing early childhood pre-service teachers for teaching physical education. Journal of Early Childhood Teacher Education. Çevrimiçi ön yayın.

Sümen Özçakır, Ö. ve Çağlayan, T. K. (2013). Öğretmen adaylarının eğitim fakültesinden memnuniyet düzeyleri ve hayal ettikleri eğitim ortamı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(2), 249- 272.

Şahin, Ç., Kartal, O. Y. ve İmamoğlu, A. (2013). Okul öncesi öğretmen yetiştirme programı hakkında okul öncesi öğretmen adaylarının görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14(1), 101-118.

Şimşek, H. ve Tanaydın, D. (2002). İlköğretimde veli katılımı: Öğretmen-veli-psikolojik danışman üçgeni. İlköğretim Online-Elementary Education Online, 1(1), 12-16.

Şimsek, H. ve Yıldırım, A. (2001). The reform of pre-service teacher education in Turkey. R. G. Sultana (Ed.) Challenge and change in the Euro-Mediterranean region (s. 411–430) içinde. New York: Peter Lang.

Souto-Manning, M. (2013). Multicultural teaching in the early childhood classroom: Approaches, strategies and tools for preschool-2nd grade. New York: Teachers College Yayınları.

Uysal, H., Ozen Altınkaynak, S., Taşkın, N., Akman, B. ve Çağlayan Dinçer, F. (2016). Okul öncesi öğretmeni adaylarının okul öncesi öğretmenliği programına ilişkin metaforik algıları. Cumhuriyet International Journal of Education, 5(3), 1-15.

Tobin, J. (2004). The body in preschool. Liora Bresler (Ed.), Knowing bodies, feeling minds: Embodied knowledge in arts education and schooling (s. 111-125) içinde. Netherlands: Kluwer Academic Press.

Türkoğlu, B. ve Uslu, M. (2016). Oyun temelli bilişsel gelişim programının 60-72 aylık çocukların bilişsel gelişimine etkisi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(6), 50-68.

Van Voorhis, F. L., Maier, M. F., Epstein, J. L. ve Lloyd, C. M. (2013). The impact of family involvement on the education of children ages 3–8: A focus on literacy and math achievement outcomes and social-emotional skills. 16 Şubat 2020 tarihinde http://www.mdrc.org/sites/default/files/ The_Impact_of_Family_Involvement_FR.pdf. adresinden erişildi.

Vazou, S. ve Skrade, M. A. (2017). Intervention integrating physical activity with math: Math performance, perceived competence, and need satisfaction. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 15(5), 508-522.

von Glasersfeld, E. (1989). Cognition, construction of knowledge, and teaching. Synthese, 80(1), 121-140.

Vygotsky, L. (1978). Interaction between learning and development. M. Cole, V. John Steiner, S. Scribner ve E. Souberman (Ed.), Mind in society: The development of higher psychological processes (s.79-91) içinde. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Weisberg, D. S., Hirsh-Pasek, K. ve Golinkoff, R. M. (2013). Guided play: Where curricular goals meet a playful pedagogy. Mind, Brain, and Education, 7(2) 104–112.

Whitebook, M. (2003). Early education quality: Higher teacher qualifications for better learning environments: A review of the literature. Berkeley, CA: Institute of Industrial Relations.

Yapıcı, M. ve Ulu, F. B. (2010). İlköğretim 1. sınıf öğretmenlerinin okul öncesi öğretmenlerinden beklentileri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 3(1), 43-55.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (Güncelleştirilmiş Geliştirilmiş 5. bs.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yurdakal, İ. H. (2018). Değişen sınıf öğretmenliği lisans program içeriğinin incelenmesi. Ulakbilge, 6(29), 1483-1499.

Yayınlanmış
2020-09-04
Nasıl Atıf Yapılır
Kamışlı, H., Karslı Çalamak, E., & Olkun, S. (2020). Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği Lisans Programlarının Çocuğun Bütünsel Gelişimi Açısından Değerlendirilmesi. Yaşadıkça Eğitim, 34(2), 451-467. https://doi.org/10.33308/26674874.2020342200
Bölüm
Araştırma Makaleleri