Öğretmenlerin Mesleki Sorun Tanımları: Okul Öncesi Öğretmenleri Bağlamında Bir Değerlendirme

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Öğretmeni, Kamu Anaokulu, Özel Anaokulu, Sorun Tanımı

Özet

Araştırmanın amacı devlet ve özel okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin mesleki sorun tanımlarını incelemektir. Çalışma grubu, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında İstanbul ili Anadolu Yakası’nda devlet ve özel okul öncesi eğitim kurumlarında devlet ve özel okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapmakta olan, kartopu örnekleme yoluyla seçilmiş 118 okul öncesi öğretmeninden oluşmuştur. Karma desenli olan bu çalışmanın veri toplama sürecinde araştırmacı tarafından geliştirilmiş olan okul öncesi öğretmenleri için “Demografik Bilgi Formu’’ ve yarı yapılandırılmış “Öğretmen Görüşme Formu” kullanılmıştır. Elde edilen bulgular içerik analizi, çapraz tablo ve ki kare yöntemiyle değerlendirilmiştir. Devlet ve özel kurumlarda görev yapan okul öncesi öğretmenlerin mesleki sorunlarının karşılaştırılması sonucunda; devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin okul şartları, sınıf materyalleri, sınıf mevcutları ve mola ile ilgili daha yüksek düzeyde sorun belirttikleri, özel okullarda görev yapan öğretmenlerin ise, değersizlik, maaş, çalışma saatleri ile ilgili daha yüksek düzeyde sorun belirttikleri tespit edilmiştir.

Makalenin İndirilme Oranı

Henüz bir indirme işlemi yapılmamıştır.

Referanslar

Ağgül-Yalçın F. ve Yalçın M. (2018). Okul öncesi öğretmenlerin okul öncesi eğitimin sorunlarıyla ilgili görüşleri: Ağrı ili örneği. İlköğretim Online, 17(1), 367-383.

Akiba, M., Chiu, Y-L., Shimizu, K. ve Liang, G. (2012). Tearcher salary and national achievement: A cross-national analysis of 30 countries. International Journal of Educational Research, 53, 171-181.

Akkurt, Z. (2008). Okul öncesi öğretmenlerinin iş doyumu ve tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi (İstanbul Pendik örneği) (Yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Akman, B., Taşkın, N., Özden, Z. ve Çörtü, F. (2010). Okul öncesi öğretmenlerinde tükenmişlik üzerine bir çalışma. İlköğretim Online, 9(2), 807-815.

Alabay, E. ve Yağan, A. G. (2015). Hazır planlarda yer alan fen etkinliklerinin okul öncesi eğitim programı temel özellikleri açısından incelenmesi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(4), 1-21.

Alvestad, T., Bergem, H., Eide, B., Johansson, J. E., Os, E., Palmadottir H., … Winger, N. (2014). Challenges and dilemmas expressed bu teachers working in toddler groups in the Nordic countries. Early Childhood Development and Care, 184(5), 671-688.

Atay, M. (2005). Çocukluk döneminde gelişim. Ankara: Kök Yayıncılık.

Balaban, E. (2017). Türkiye’de okul öncesi eğitim ve okul öncesi öğretmenlerinin yönetim sürecinde karşılaştıkları sorunlar (Yüksek lisans projesi). Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.

Bauer, J., Unterbrink, T., Hack, A., Pfeifer, R., Buhl-Griesshaber, V., Muller, U., … Wirsching, M. (2007). Working conditions, adverse events and mental health problems in a sample of 949 German teachers. International Archives of Occupational and Environmental Health, 80(5), 442–449.

Bennett, A., Bakker, A.B. ve Field, J.G. (2018). Recovery from work-related effort: A meta-analysis. Journal of Organizational Behavior, 39(3), 262–275.

Bullough, R. V., Hall-Kenyon, K. M. ve MacKay, K. L. (2012). Head Start teacher well-being: Implications for policy and practice. Early Childhood Education Journal, 40(6), 323–331.

Burhan, T. (2016). Devlete bağlı anaokulu ile özel anaokulunda çalışan öğretmenlerin öz yeterlik inancı ve iş doyumu düzeylerinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Creswell, J.W. (2017). Karma yöntem araştırmalarına giriş (1. bs.). (Çev. Ed. M. Sözbilir). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Çalışkan-Maya, İ. (2006). AB sürecinde Türkiye ile AB ülkeleri eğitim istatistiklerinin 59. karşılaştırması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(4), 375-396.

Çetin, Y. (2002). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğretmenlerinin sınıfta karşılaştıkları disiplin problemleri. (Yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Çetinkaya, B. (2010). Türkiye’de okul öncesi eğitim ve sorunlar (Yüksek lisans tezi). Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Çınar, O. (2004). Kalabalık sınıflar. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Malatya: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

Demato, D. ve Curcio, C. (2004). Job Satisfaction of elemantary school counselors. Professional School Counseling, 7(4), 236-246.

Demir, M. K. ve Arı, E. (2013). Öğretmen sorunları-Çanakkale ili örneği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(1), 107-126.

Ekici, F. Y. (2013). Okul öncesi eğitim kurumlarındaki aile katılım çalışmalarına katılan ve katılmayan ailelerin çocuklarının sosyal beceri ve problem davranışlar açısından karşılaştırılması (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Ekinci, A. (2010). İlköğretim okullarında çalışan müdür ve öğretmenlerin mesleki sorunlarına ilişkin görüşleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, 9(2), 734-748.

Erdem, M. (2008). Öğretmenlere göre kamu ve özel liselerde iş yaşamı kalitesi ve örgütsel bağlılıkla ilişkisi (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Fidan, N. K. (2008). İlköğretimde araç gereç kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 1(1), 48-61.

Genç, M. (2006). Özel ve devlet okulu öğretmenlerinin iş doyum düzeylerinin karşılaştırılması (Yüksek lisans tezi). İstanbul Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Gürkan, T. ve Haktanır, G. (2006). Okul öncesi eğitimi genel müdürlüğü okul öncesi eğitim programı (36-72 aylık çocuklar için). Ankara: MEB Yayınları.

Hui, L. (2012). Chinese kindergarten teachers’ salaries: The problems and causes. Early Childhood Education, 36(12), 6-10.

Jenkinson F. R. ve Chapman, D. W. (1990). Job satisfaction of Jamaican elementary school teachers. International Review of Education, 36(3), 299- 313.

Kandemir, Y. (2015). Devlet okulu öğretmenlerinin özel okullara ilişkin tutumlarının incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Kinnunen, U., de Bloom, J. ve Virtanen, A. (2019). Do older teachers benefit more from workday break recovery than younger ones? Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology, 4(1), 1–15.

Koşucu, E. (2016). Okul öncesi öğretmenliği programlarındaki “çocukta oyun gelişimi dersinde” yaratıcı drama yönteminin öğrenci başarısına etkisi (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kök, M., Küçükoğlu, A., Tuğluk, M. N. ve Koçyiğit, S. (2007). Okul öncesi eğitiminin sorunlarına ilişkin öğretmen görüşleri (Erzurum örneği). Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(16), 160-171.

Litt, M. D. ve Turk, D. C. (1985). Sources of stress and dissatisfation in experienced high school teachers. The Journal Of Educational Research, 78(6), 178-185.

Marlow, L., Inman, D. ve Betancourt-Smith, M. (1996). Teacher job satisfaction. Natchitoches, LA: Northwestern State University.

Meydan S. (1984). Türkiye’de okul öncesi eğitime bakış. İstanbul: Ya-Pa Yayınları.

National Centre for Educational Statistics (1996). Digest of education statistics. US: Department of Education Office of Educational Research and Improvement.

Ocak, G., Gündüz, M., Özdemir, M. A. ve Kaya, Ü. (2005). Öğretmenlerde sosyal statü sorunları. S. Sarı, İ. Kara ve Ş. Kapıkıran (Ed.), XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Denizli: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

Oktay, A. (2000). Yaşamın sihirli yılları: okul öncesi dönem. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.

Özdayı, N. (1990). Resmi ve özel liselerde çalışan öğretmenlerin iş tatmini ve iş streslerinin karşılaştırmalı analizi (Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Özdemir, S. (1986). Kamu ödeme sistemi içinde öğretmen ücretlerinin yeri ve sağladığı doyum (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Özpolat, A. (2002). Sosyolojik açıdan öğretmenlik mesleği ve öğretmenlerin toplumdaki yeri, öğretmen, öğrenci ve veli algılarına göre: Zonguldak örneği (Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Pan, X. ve Qin, Q. (2007). An analysis of the relation between secondary school organizational climate and teacher job satisfaction. Chinese Education & Society Journal, 40(5), 65-77.

Poyraz, H. (2001). Okul öncesi eğitimin ilke ve yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.

Sadık, F. (2006). Öğrencilerin istenmeyen davranışları ve bu davranışlarla baş edebilme stratejilerini öğretmen öğrenci ve veli görüşlerine göre incelenmesi (Doktora tezi). Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Adana.

Sağlam, M. ve Çiçek-Sağlam, A. (2005). Öğretmenlik mesleğinin maddi yönüne ilişkin genel bir değerlendirme. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(3), 317-328.

Sirkeci, B. (2010). Özel ve devlet ilköğretim okulları birinci kademesindeki öğretmenlerin, sınıf yönetiminde karşılaştıkları disiplin sorunları ve yaklaşım biçimleri (Yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.

Smilansky, J. (1984). External and internal correlates of teachers’ satisfaction and willingness to report stress. British Journal of Educational Psychology, 54(1), 84-92.

Smith, M. L. ve Glass, G. V. (1979). Relationship of class-size to classroom processes, teacher satisfaction and pupil affect: A meta-analysis. San Francisco: Far West Laboratory of Educational Research and Development.

Sucuoğlu, B. ve Kuloğlu, N. (1996). Özürlü çocuklarla çalışan öğretmenlerde tükenmişliğin değerlendirilmesi, Türk Psikologlar Dergisi, 10(36), 44-60.

Şahin, H. ve Dursun, A. (2009). Okul öncesi öğretmenlerinin iş doyumları: Burdur örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(18), 160-174.

Taner-Derman, M. ve Başal, H. A. (2010). Cumhuriyetin ilanından günümüze Türkiye'de okul öncesi eğitim ve ilköğretimde niceliksel ve niteliksel gelişmeler. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(11), 560-569.

Temel, Z. F., Kandır, A., Erdemir, N. ve Koçer Çiftçibaşı, H. (2005). Okul öncesi eğitimde proje yaklaşımı ve program örnekleri. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.

Toran, M. (2019). Does sense of efficacy predict classroom management skills? An analysis of the pre-school teacher’s professional competency. Early Child Development and Care, 189(8), 1271-1283.

Türkan, M. (1999). Ortaöğretim (lise) öğretmenlerinin beklenti ve sorunları (Doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Ugaste, A. ve Niikko, A. (2015). Identifying the problems that Finnish and Estonian teachers encounter in preschool. European Early Childhood Education Research Journal, 23(4), 423-433.

Uğraş, K. (2009). Özel dershanelerde çalışan tarih öğretmenlerinin sorunları ve çözüm önerileri (Ankara ili örneği) (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Ural, O. ve Ramazan, O. (2007). Türkiye’de okul öncesi eğitimin dünü ve bugünü. S. Özdemir, H. Bacanlı ve M. Sözer (Ed.), Türkiye’de okul öncesi eğitim ve ilköğretim sistemi temel sorunlar ve çözüm önerileri. Ankara: Türk Eğitim Derneği.

Yaman, E. (2010). Kalabalık sınıfların etkileri: Öğrenciler ne düşünüyor? Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(2), 403-414.

Yaşar, Ş. (2004). Okul öncesi eğitim ilke ve yöntemleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Yazıcıoğlu, Y. ve Erdoğan, S. (2004). SPSS uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (5. bs.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz, K. ve Altınkurt, Y. (2011). Göreve yeni başlayan özel dershane öğretmenlerinin kurumlarındaki çalışma koşullarına ilişkin görüşleri. Dumlupınar Üniversitesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 11(2), 635-650.

Yayınlanmış
2020-03-15
Nasıl Atıf Yapılır
Başturan, C., & Görgü, E. (2020). Öğretmenlerin Mesleki Sorun Tanımları: Okul Öncesi Öğretmenleri Bağlamında Bir Değerlendirme. Yaşadıkça Eğitim, 34(1), 79-98. https://doi.org/10.33308/26674874.2020341163
Bölüm
Araştırma Makaleleri