Eğitim Paydaşlarının Okul Öncesi Eğitimin Zorunlu Olmasına İlişkin Görüşleri

Anahtar Kelimeler: Zorunlu Okul Öncesi Eğitim, Okul Öncesi Öğretmeni, Veli, Yönetici

Özet

Bu nitel çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmen, veli ve yöneticilerinin Türkiye’de okul öncesi eğitimin zorunlu olmasına ilişkin görüşlerini incelemektir. Çalışmaya, çeşitli okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan 25 öğretmen, 15 yönetici ve çocukları bu okullara devam eden 14 veli katılmıştır. Verisi yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanan ve kelime tekrarı ile kesme-sınıflandırma teknikleri kullanılarak analiz edilen çalışmanın sonunda beş ana temaya ulaşılmıştır. Bunlar, okul öncesi eğitimin (1) zorunlu olup olmaması, (2) zorunlu olma yaşı, (3) zorunlu olmasının çocuklar açısından değerlendirilmesi, (4) zorunlu olmasının aileler açısından değerlendirilmesi ve (5) zorunlu olmasının okul öncesi öğretmenleri açısından değerlendirilmesidir. Çalışmanın bulguları, katılımcıların büyük çoğunluğunun (n=50) okul öncesi eğitimin zorunlu olması gerektiğini, yaklaşık yarısının (n=29) ise zorunlu okul öncesi eğitim yaşının 48 ay olması gerektiğini düşündüklerini göstermiştir. Ayrıca okul öncesi eğitimin zorunlu olmasının, çocuklar, veliler ve okul öncesi öğretmenleri açısından birtakım olumlu ve olumsuz yönleri olacağı, bütün katılımcılar tarafından farklı şekillerde dile getirilmiştir.

Makalenin İndirilme Oranı

Henüz bir indirme işlemi yapılmamıştır.

Referanslar

Aktan, O. ve Akkutay, Ü. (2014). OECD ülkelerinde ve Türkiye’de okul öncesi eğitim. Asya Öğretim Dergisi, 2(1), 64-79.

Arkan, A. ve Öztürk, N. (2018). 2023 Eğitim Vizyonu’nda erken çocukluk eğitimi. Erişim adresi: https://setav.org/assets/uploads/2018/11/218-2023-3.pdf

Avrupa Komisyonu. (2017). Avrupa'da zorunlu eğitim: 2017/18. Erişim adresi: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f0dc0d44-d581-11e7-a5b9-01aa75ed71a1/language-tr/format-PDF

Babaroğlu, A. (2018). Eğitim ortamları açısından okul öncesi eğitim kurumları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3), 1313-1330.

Balaban, E. (2017). Türkiye’de okul öncesi eğitim ve okul öncesi öğretmenlerinin yönetim sürecinde karşılaştıkları sorunlar (Yayımlanmamış yüksek lisans tesi). Trakya Üniversitesi, Edirne.

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. (2019, 5 Temmuz). Resmi Gazete (Sayı: 30822 (Mükerrer)). Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190705.pdf

Bennett, J. (2007). A strong and equal partnership. M. Woodhead ve P. Moss (Ed.), Early childhood and primary education: Transitions in the lives of young children (s. 40-41) (Early Childhood in Focus 2) içinde. Milton Keynes: The Open University.

Bernard, H. R. ve Ryan, G. W. (2010). Analyzing qualitative data: Systematic approaches. Thousand Oaks, Calif: Sage Publications.

Cheuk, J. ve Hatch, J. A. (2007). Teachers’ perceptions of integrated kindergarten programs in Hong Kong. Early Child Development and Care, 177(4), 417-432.

Dağlı, Ü. Y. (2012). Çocukların ilkokul birinci sınıfa başlama yaşına göre üçüncü sınıf başarılarının incelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 33 (2012), 291- 302.

Degotardi, S., Sweller, N. ve Pearson, E. (2013). Why relationships matter: Parent and early childhood teacher perspectives about the provisions afforded by young children’s relationships. International Journal of Early Years Education, 21(1), 4–21.

Dere, Z. (2019). Investigating the creativity of children in early childhood education institutions. Universal Journal of Educational Research, 7(3), 652-658.

Development Analytics. (2017). Türkiye'de 0-6 yaş arası çocuğun durumu. İstanbul: Anne Çocuk Eğitim Vakfı.

Doğan, S., Kelleci, M., Sabancıoğulları, S. ve Aydın, D. (2008). Bir ilköğretim okulunda öğrenim gören çocuklarda ruhsal uyum sorunları. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 7(1), 47-52.

Education Commission of the States (2010). State notes attendance: Compulsory school age requirements. Denver, CO: Education Commission of the States. Erişim adresi: http://www.ncsl.org/documents/educ/ECSCompulsoryAge.pdf

Ekinci, A. ve Bozan, S. (2019). Zorunlu okul öncesi eğitime geçiş ile ilgili anasınıfı ve sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin değerlendirilmesi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 482-500.

Gordon, A. M. ve Browne, W. (2014). Beginnings and beyond: Foundations in early childhood education. Wadsworth: Cengage Learning.

Gültekin, M. (2007). Dünyada ve Türkiye’de ilköğretimdeki yönelimler. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 477-502.

Güntekin, A. ve Bener, Ö. (2008). 0-6 yaş döneminde çocuğu olan çalışan ve çalışmayan kadınların evle ilgili faaliyetleri yürütme biçimlerinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi. Erişim adresi: http://www.sdergi.hacettepe.edu.tr/makaleler/0-6yasdonemicocuklukadinlar.pdf

Halinen, I. (2018). The new educational curriculum in Finland. M. Matthes, L. Pulkkinen, C. Clouder ve B. Heys (Ed.) Improving the Quality of Childhood in Europe · Volume 7 (s. 75-89) içinde. Brussels: Alliance for Childhood European Network Foundation.

Herczog, M. (2012). Rights of the child and early childhood education and care in Europe. European Journal of Education, 47(4), 542- 555.

Johnson, R. B. (1997). Examining the validity structure of qualitative research. Education, 118(2), 282-292.

Kangas, J., Harju-Luukkainen, H., Brotherus, A., Kuusisto, A. ve Gearon, L. (2019). Playing to learn in Finland: Early childhood curricular and operational contexts. S. Garvis ve S. Phillipson (Ed.) Policification of early childhood education and care: Early childhood education in the 21st century (s. 71-85) (Early Childhood in Focus 2) içinde. London: Routledge.

Kargı, E. (2011). Niçin okul öncesi eğitim. Eğitime Bakış, 20(7), 5-8.

Kern, M. L. ve Friedman, H. S. (2009). Early educational milestones as predictors of lifelong academic achievement, midlife adjustment and longevity. Journal of Applied Developmental Psychology, 30(4), 419-430.

Krefting, L. (1991). Rigor in qualitative research: The assessment of trustworthiness. The American Journal of Occupational Therapy, 45(3), 214-222.

Kubanç, Y. (2014). Okul öncesi eğitim kurumlarının fiziki durumunun incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(31), 675-688.

Kumaş, H. (2017). İşveren ve işveren vekillerine göre kreş/gündüz bakımı/yurt hizmeti ve istihdam ilişkisi: Denizli ili örneği. Çalışma ve Toplum, 2(53), 547-572.

Küçük, A., Dolu, N. ve Erdoğan, H. (2009). İlköğretim öğrencilerinde yaş, cinsiyet ve sosyo-ekonomik seviye farklılıklarının dikkat düzeyine etkileri. Sağlık Bilimleri Dergisi, 18(1), 18-24.

Madra, A. (2017). Türkiye'de erken çocukluk bakımı ve okul öncesi eğitime katılım: Bilgi Notu. İstanbul: Anne Çocuk Eğitim Vakfı.

Maxwell, J. A. (2005). Qualitative research design: An interactive approach. Thousands Oaks, CA: Sage.

Milli Eğitim Bakanlığı (2012). 12 yıllık zorunlu eğitim: Sorular-cevaplar. Erişim adresi: http://www.meb.gov.tr/duyurular/duyurular2012/12Yil_Soru_Cevaplar.pdf

Milli Eğitim Bakanlığı (2013). Okul öncesi eğitimi programı. Ankara: MEB.

Milli Eğitim Bakanlığı (2018). Milli eğitim istatistikleri: Örgün eğitim 2017/2018. Erişim adresi: https://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_09/06123056_meb_istatistikleri_orgun_egitim_2017_2018.pdf

Merriam, S. B. (2009). Qualitative research: A guide to design and implementation. San Francisco: Jossey-Bass.

Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994) Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Thousand Oaks, Calif.: Sage.

Moss, P. (2007). The policy context: Diversities and discontinuities. M. Woodhead ve P. Moss (Ed.) Early childhood and primary education: Transitions in the lives of young children (s. 34-35) (Early Childhood in Focus 2) içinde. Milton Keynes: The Open University.

Moss, P. (2008). What future for the relationship between early childhood education and care and compulsory schooling? Research in Comparative and International Education, 3(3), 224- 234.

Mühlenweg, A., Blomeyer, D., Stichnoth, H. ve Laucht, M. (2012). Effects of age at school entry (ASE) on the development of non-cognitive skills: Evidence from psychometric data. Economics of Education Review, 31(3), 68-76.

Nah, K. ve K. J. (2011). Child assessment in early childhood education and care settings in South Korea. Asian Social Science, 7(6), 66-78.

Neuman, M. J. (2007). Progress towards universal primary education. M. Woodhead ve P. Moss (Ed.) Early childhood and primary education: Transitions in the lives of young children (s. 56-57) (Early Childhood in Focus 2) içinde. Milton Keynes: The Open University.

Nunan, D. (1992). Research methods in language learning. New York, NY: Cambridge University Press.

Oikonomidis, V. (2014). The institution of compulsory preschool education in Greece. Malta Review of Educational Research, 8(1), 109-131.

Oral, I., Yaşar, D. ve Tüzün, I. (2016). Her çocuğa eşit fırsat: Türkiye’de erken çocukluk eğitiminin durumu ve öneriler. İstanbul: Eğitim Reformu Girişimi ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı.

Özden, B., Kılıç, R. ve Aksu, D. (2014). Sınıf öğretmenlerinin 12 yıllık (4+4+4) zorunlu eğitime ilişkin görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(4), 181-201.

Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods. Thousand Oaks, Calif: Sage.

Polat, Ö. (2019). Türkiye’de okul öncesi eğitimin genel durumu. İstanbul: Testfen Yayın Grubu.

Ridzwan, S. B. ve Mokhsein, S. E. B. (2017). Creativity in preschool assessment. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 7(2), 543-560.

Scholz, A., Erhard, K., Hahn, S. ve Harring, D. (2019). Inequalities in access to early childhood education and care in Germany: The equal access study. Erişim adresi: https://www.dji.de/fileadmin/user_upload/bibs2018/WEB_DJI_ExpertiseDeutschland.pdf

Sevinç, M. (2005). Erken çocuklukta gelişim ve eğitimde yeni yaklaşımlar 1. İstanbul: Morpa Kültür.

Şahin, İ. T., Sak, R. ve Tuncer, N. (2013). Okul öncesi ve birinci sınıf öğretmenlerinin ilköğretime hazırlık sürecine ilişkin görüşlerinin karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1691-1713.

Şahin-Sak, İ. T., Tantekin-Erden, F. ve Pollard-Durodola, S. (2018). Turkish preschool teachers’ beliefs and practices related to two dimensions of developmentally appropriate classroom management. Education 3-13, 46(1), 102-116.

The Organisation for Economic Co-operation and Development (2016). Starting strong IV: Early childhood education and care data country note-Finland. Erişim adresi: https://www.oecd.org/education/school/ECECDCN-Finland.pdf

The Organisation for Economic Co-operation and Development (2019). Education at a glance 2019: OECD indicators. Erişim adresi: http://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/

Toran, M. (2012). Çocukluğun ve erken çocukluk eğitiminin tarihi ve kuramsal temelleri. N. Avcı ve M. Toran (Ed.) Okul öncesi eğitime giriş (s.1-19) içinde. Ankara: Eğiten Kitap.

Türk Tabipler Birliği. (2012). Çocukların gelişim süreçleri ve okula başlama. Ankara: Türk Tabipler Birliği. Erişim adresi: https://www.ttb.org.tr/kutuphane/okulabaslama.pdf

UNICEF. (2019). A world ready to learn: Global report on pre-primary education. New York: United Nations Children’s Fund.

Wilcox-Herzog, A. ve Ward, S.L. (2004). Measuring teachers’ perceived interactions with children: A tool for assessing beliefs and intensions. Early Childhood Research and Practice, 6(2), 1-13. Erişim adresi: http://ecrp.uiuc.edu/v6n2/herzog.html

Woodhead, M. (2007). Early childhood and primary education. M. Woodhead ve P. Moss (Ed.) Early childhood and primary education: Transitions in the lives of young children (s. 8-9) (Early Childhood in Focus 2) içinde. Milton Keynes: The Open University.

Yıldız, S. (2013). Okul öncesi eğitimin zorunlu eğitim kapsamına alınmasına ilişkin öğretmen ve yönetici görüşleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.

Yayınlanmış
2020-03-15
Nasıl Atıf Yapılır
Sak, R., Şahin-Sak, İkbal, Öneren-Şendil, Çağla, & Taşkın, N. (2020). Eğitim Paydaşlarının Okul Öncesi Eğitimin Zorunlu Olmasına İlişkin Görüşleri. Yaşadıkça Eğitim, 34(1), 58-78. https://doi.org/10.33308/26674874.2020341161
Bölüm
Araştırma Makaleleri