Sağlık bilimleri öğrencilerinin kanser bilgileri ile davranış biçimleri arasındaki ilişki

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33308/2687248X.202352302

Anahtar Kelimeler:

Kanser- erken tanı- ailesel- davranış- hemşirelik

Özet

Amaç: Bir devlet üniversitesinde kayıtlı sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinin kanser bilgileri ile davranış biçimleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Metot: Araştırma kesitsel ve tanımlayıcıdır. Araştırmanın örneklemini İstanbul da bulunan bir devlet üniversitesinin 2018-2019 güz dönemi Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören 1204 öğrenci oluşturdu.  Öğrencilere Anket Formu ve Miller Davranış Biçimleri Ölçeği (MBSS) uygulandı. Veriler bilgisayar ortamında SPSS paket programı kullanılarak değerlendirildi. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 20.74±2.603’tür. Öğrencilerin 32.2%’sinin ailesinde en az bir yakınında kanser olduğu, en çok dedelerde kanser olduğu ve en çok akciğer kanserine rastlandığı belirlendi. Ailesinde kanser olan ve olmayan öğrencilerin kanser risklerini ve erken tanı yöntemlerini bilme durumu incelendiğinde istatiksel olarak anlamlı fark bulundu. Ailesinde kanser öyküsü olan öğrencilerin MBSS puanı ortalaması 6.49±4.085, ailesinde kanser öyküsü olmayan öğrencilerin MBSS puanı ortalaması 5.97±4.092 olarak bulundu. Ailesinde kanser öyküsü olan ve olmayan öğrencilerin MBSS puan ortalamaları istatistiksel olarak karşılaştırıldığında anlamlı bir fark vardı. Sonuç: Ailesinde kanser öyküsü olan öğrencilerin kanser risk faktörleri ve erken tanı yöntemleri konusunda daha bilgili oldukları ve mamografi, klinik meme muayenesi, endoskopik incelemeler gibi erken tanı yöntemlerini uyguladıkları görülmüştür. Ayrıca ailesinde kanser öyküsü olan öğrencilerin MBSS puan ortalamaları, ailesinde kanser öyküsü olmayanlara göre daha yüksek bulundu.

Yayınlanmış

2023-08-08

Nasıl Atıf Yapılır

Gençtürk, N., Ay, F., & Madenoğlu Kıvanç, M. (2023). Sağlık bilimleri öğrencilerinin kanser bilgileri ile davranış biçimleri arasındaki ilişki. Sağlık Ve Yaşam Bilimleri Dergisi, 5(2), 96–102. https://doi.org/10.33308/2687248X.202352302