Yazar Rehberi

DERGİ YAZIM KURALLARI

GENEL KURALLAR

Sağlık ve Yaşam Bilimleri Dergisi Türkçe veya İngilizce yayınları kabul etmektedir. Türkçe yazılarda Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğü (https://sozluk.gov.tr/)  ve yazım kılavuzu (https://www.tdk.gov.tr/tdk/kurumsal/yazim-kilavuzu/)  dikkate alınmalıdır.

Derginin editöryel ve yayın süreçleri Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Komitesi (ICMJE)’nin  (https://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf) önerileri doğrultusunda hazırlanmıştır.

Makaleniz dergiye uygun olarak hazırlandıktan sonra  https://journals.iku.edu.tr/sybd/index.php/sybd adresinden gönderilebilir. Yazarlar ayrıca araştırma protokolünün, çalışmanın yapıldığı kurum ve etik komite tarafından onaylandığını belirtmelidir. İnsanlar üzerinde yapılan tıbbi araştırmalar, Helsinki Dünya Tıp Birliği Deklarasyonuna göre yapılmalıdır. İnsanlar üzerinde yapılan tüm çalışmalarda etik kurul (sayı-numara)  kararının alınması zorunludur. Etik kurul onayı ve bilgilendirilmiş onam formunun alındığı çalışmanın yöntem bölümünde belirtilmelidir. Hayvanlar üzerinde yapılmış çalışmalarda yazarların, hayvan haklarını koruduklarını ve etik kurul onayı aldıklarını belirtmeleri gerekir. Bilgi için: https://grants.nih.gov/grants/olaw/guide-for-the-care-and-use-of-laboratory-animals.pdf.

Hastaların bilgilendirilmiş rızası olmadan ihlal edilmemesi gereken gizlilik hakları vardır. Hastadan (veya ebeveyn veya vasi) yazılı olarak bilgilendirilmiş onam alınmalıdır. İsimler, baş harfleri veya hastane protokol numaraları vs. gibi bilgiler veya fotoğraflar yayımlanmamalıdır. Örneğin, hasta fotoğraflarında göz bölgesinin maskelenmesi, gizliliğin korunmasında yetersizdir.

Yazıların bilimsel içerik ve kaynakçaların doğruluğu, hukuki ve etik sorumluluğu tamamen yazarlara, telif hakkı İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık ve Yaşam Bilimleri Dergisine aittir. Yazarlara telif ücreti ödenmez.  Yazarlar araştırma ve yayın etiği kurallarına uymak zorundadır. Yazarlar, makale gönderdiklerinde, yayın haklarının da devredildiğini kabul ederler.

Yazarlar makale sisteme yüklendikten veya makale kabul edildikten veya yayınlandıktan sonra herhangi bir yazarın isminin çıkarılmasını veya eklenmesini talep ederse, dergi editörleri, listelenen tüm yazarlardan ve ismi çıkartılacak veya eklenecek yazardan istenen değişiklik için bir açıklama ve imzalı bir anlaşma beyanı isteyebilir.

Derginin yayınlanma sürecinde birinci yazar veya sorumlu yazar ile iletişimde bulunulur. Yazar olarak yer alan tüm üyeler, yazarlık için gereken kriterlerin tümünü yerine getirmeli ve eserin doğruluğu ve bütünlüğüne tam olarak onay vermelidir. Ayrıca, çıkar çatışması olup olmadığını belirten bir açıklama yapılmalıdır. Bir grup tarafından yazılmış bir makale gönderilirken grup adı belirtmelidir.

Sağlık ve Yaşam Bilimleri Dergisi için gönderilen yazılar içinde yazarlara ait herhangi bir bilgi ve kurum bilgisine yer verilmemelidir. Bir kongrede bildiri olarak sunulmuş makale belirtilmelidir.

Dergide yayınlanan yazılar için herhangi bir ücret ödenmez. Makaleler iki bağımsız hakem tarafından incelenip, onayları alındıktan sonra yayınlanabilir. Hakemler, gerekli gördükleri yazılara değişiklik önerebilirler.

YAZIM KURALLARI

Dergi içinde yapılan kısaltmalar makalede ilk yazıldığı yerde tanımlanmalı ve metin boyunca kullanılmalıdır.

Makale ayrı dosyalar halinde sisteme yüklenmelidir: başlık sayfasında; yazarların isim, unvan, kurum, e-posta ve adresleri ve ana metin dosyasında; tablo, şekiller veya resimler ilgili yerlerde bulunmalıdır. Makale, Microsoft Word programında A4 kağıt boyutunda, üst, alt ve yan kenarlardan 25 mm olacak şekilde düzenlenmelidir. Başlık 16 punto ve Ana metin 11 punto 1,5 satır aralığı, özet, tablo ve kaynakça 9 punto ve Times New Roman yazı stilinde yazılmalıdır. Başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır. Anahtar kelimeler birbirinden virgül (,) ile ayrılmalı, sayısı en az 3, en fazla 5 olmalı, kelimelerin “Türkiye Bilim Terimleri”nden seçilmesi gerekmektedir.  Bilgi için https://www.bilimterimleri.com adresinden yararlanılabilir. İngilizce anahtar kelimeler “Medical subject Headings (MESH)’e uygun olarak verilmelidir. (https://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html). Randomize deneysel çalışmalar için CONSORT (www.consort-statement.org), gözlemsel çalışmalar için STROBE (https://strobe-statement.org/), sistematik incelemeler ve meta-analizler için PRISMA (https://www.prisma-statement.org/)  ve tanı doğruluğu çalışmaları için STARD (https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/stard/) kurallarına uyulmalıdır. Yazım kuralları için EQUATOR Network (www.equator-network.org/home/) NLM Araştırma Raporlama Yönergelerinden (www.nlm.nih.gov/services/research_report_guide.html) yararlanılabilir.

Son Kontrol Listesi: Son Kontrol listesi gözden geçirilerek yazı eksiksiz olarak sisteme yüklenmelidir.

Revizyon istenen makalede, hakemlerin ve editörün geri bildirimleri dikkate alınarak, metnin içindeki tüm değişiklikler kırmızı yazı tipi kullanılarak vurgulanır. Revize edilen makalelerin gönderimi için https://journals.iku.edu.tr/sybd/index.php/sybd  adresinden yazar merkezinize giriş yapılması gerekir. Revize edilmiş makale yeni bir makale olarak gönderilmemelidir.

YAZI ÇEŞİTLERİ

Dergiye; Orijinal araştırma makaleleri (4000 kelime, en fazla 40 kaynakça), derleme yazıları (en fazla 8000 kelime, en fazla 200 kaynak), Editöre mektup (500 kelime), Yorum (1000 kelime, en fazla 10 kaynakça) olgu sunumu (600 kelime, en fazla 20 kaynakça) kabul edilmektedir.

Tüm makalelerin sağlam bir bilimsel, teorik veya felsefi temele sahip olması gerekir. Yazarlar, metinlerin içeriğinin anlaşılabilir olmasına dikkat etmelidir. Uzun ve teknik terimlerde kısaltma yapmadan önce kelimenin tam kullanıldığından emin olunmalıdır.

Araştırma Makaleleri

Kelime sınırı: En fazla 4000 kelime (Toplam kelime sayısı özet, referanslar, tablolar ve şekiller hariçtir).

Özetler: Türkçe ve İngilizce olmak üzere en fazla 250 kelime ve Amaç, Yöntem, Bulgular ve Sonuçlar şeklinde yapılandırılmıştır. Bulgular içinde p değeri, güven aralıkları ve diğer istatistiksel parametreler yer almamalıdır. İngilizce özetleri; “Objective”, “Methods”,  “Results”,  ve “Conclusion”  bölümlerini içermelidir. Özette kısaltma yapmaktan kaçınılmalıdır.

Ana Metin; Giriş, Yöntem (Araştırma tasarımı, veri toplama, istatistiksel analiz), Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Kaynakça şeklinde yapılandırılmıştır. Kaynakça sayısı en fazla 40 olmalıdır. Araştırma makaleleri için, yazarların yöntemler bölümünde katılımcıların bilgilendirilmiş rıza gösterip göstermediğini ve iznin yazılı mı yoksa sözlü mü alındığını belirtmeleri gerekir.

Derleme Makaleleri

Derleme makaleleri, güncel öneme sahip konuların kritik yönlerine odaklanmalı, bilinenler ve hangi alanların tartışmalı olarak kaldığı ile ilişkilendirilmelidir. İncelenen konu giriş sonrası alt başlıklar ve sonuç şeklinde verilmelidir. Kelime sınırı: maksimum 8000 kelime (toplam kelime sayısında özet, kaynakça, tablolar ve şekiller hariçtir).

Olgu sunumu

Olgu; yeni, farklı ve nadir görülen bir durumun tanımlanması, tedavi ve bakımını içermelidir. Fotoğraflarla desteklenmişse yazılı izinler alınmalıdır. Giriş, olgu sunumu, tartışma ve kaynaklar şeklinde sıralanmalıdır.

Editöryel yorum/Tartışma

Yayımlanmış orijinal araştırma makalelerinin o konudaki uzman bir kişi tarafından değerlendirilmesidir. Başlık ve özet bölümleri yoktur.

Tablo, Grafik, Şekil ve Resimler: 

Tablo, grafik, şekil ve resimler makale tam metin dosyası içerisine eklenmeli, metindeki görünümlerine göre sırayla numaralandırılmalıdır. Her tablonun üstünde, grafik, şekil ve resimlerin ise altında sıra numarası ve kısaca açıklayan bir başlık bulunmalıdır. Ondalık rakamlar arasında nokta (.) kullanılmalı ve 10 punto ile yazılmalıdır. Herhangi bir tablo, şekil, grafik veya resim daha önce yayınlanmış bir kaynaktan alınıyorsa yazılı ve elektronik kullanım için izin verildiğine dair bir belge veya kaynağının belirtilmesi gerekir. 

KAYNAKÇA KULLANIMI

Dergilerin başlıkları MEDLINE için kullanılan stile göre kısaltılmalıdır (https://www.nlm.nih.gov/medline/medline_new_titles.html). Metinde belirtilen her kaynakçanın listede bulunduğundan emin olunmalıdır. Kaynak yazımında AMA Manual of Style (The American Medical Association Manual of Style) kullanılmaktadır. Tezler kaynakça olarak kullanılmamalıdır.

Alıntı yapılan eserler, metin içinde ilk kullanım sırasına göre numaralandırılır ve kaynakçada sayısal sırayla gösterilir. Kaynakça numaraları nokta ve virgüllerin dışında üst simge olarak kullanılır. Yazarların önce soyadları daha sonra, birden fazla isimleri varsa önce ilk isimlerinin, daha sonra ikinci isimlerinin yalnızca baş harfleri aralık bırakmadan yazılır. Altı yazar varsa, tümünün adları, yedi yazarlı bir makale için, ilk altı yazarın adı yazılmalı “ve ark.” olarak belirtilmelidir.

Makale başlıklarında, yalnızca ilk kelimeler büyük harfle yazılır. Dergi isimleri için kabul edilen Index Medicus’da gösterilen kısaltmalar veya derginin ilan ettiği kısaltma şekli kullanılır (bkz. Index Medicus'ta Endekslenen Dergiler Listesi). Dergi adı italik olarak yazılır. Eğer kısaltma kullanmayan bir dergi ise, kısaltma yapılmayıp, dergi adı aynen yazılmalıdır. Dergi ismi, kitap isimleri yazılırken, ilk kelimelerin baş harfi büyük, diğerleri küçük harfle yazılır.

Dergi makalesi (1-6 yazar):

Yazar (lar). Başlık. Dergi. Yıl; Cilt (Sayı): Sayfa numaraları.

Gul A, Andsoy II. Performed surgical interventions after the 1999 Marmara Earthquake in Turkey, and Their importance regarding nursing practices. J Trauma Nurs. 2015;22(4):212-22. 

Altıdan fazla yazarlı dergi makalesi:

Suh SY, Lee JH. Park SS, Seo AR, Ahn HY, Bae WK,et al. Less healthy dietary pattern is associated with smoking in Korean men according to nationally representative data.Journal of Korean Medical Science.2013;28(6).869-75.

Yazar veya grup adı olmayan makale:

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Global vaccine safety initiative (GVSI) vaccine (Menveo) and guidance for use--Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), 2010. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2010;59(9):273.

Elektronik Dergi makalesi:

Doi numarası varsa:

Derek BF, Evan AJ. Anxiety, pain and comfort obese patients. The American Journal of Health and Medicine. 2017;19(4):875-80. doi:10.1017/000-785404545. 

Tüm Kitap:

Kitap yazarları veya editörleri. Kitap Başlığı. Cilt Sayı ve başlık. Baskı numarası (1. Baskı yazılmaz). Basım yeri: Yayınevi; Yıl.

McKenzie BC. Medicine and the Internet: Introducing Online Resources and Terminology. 2nd ed. New York, NY: Oxford University Press; 1997. 

Kitap bölümü (Basılı):

Bölüm yazarı (ları). Bölüm başlığı. In: Kitap yazarı (ları) veya editör (ler). Kitap başlığı. Cilt numarası ve unvan. Basım numarası (1. Baskı yazılmaz). Basım yeri: Yayınevi; Yıl: sayfa numarası.

Guyton JL, Crockarell JR. Fractures of acetabulum and pelvis. In: Canale ST, ed.Campbell's Operative Orthopaedics. 10th ed. Philadelphia, PA: Mosby, Inc; 2003:2939-84.  

Kitap bölümü (online):

Bölüm yazarı (ları). Bölüm başlığı. In: Kitap yazarı (ları) veya editör (ler). Kitap başlığı. Cilt numarası ve unvan. Basım numarası (1. basımı göstermez). Yayımlandığı Yer: Yayınevi; Yıl: sayfa numarası. URL. Erişim tarihi.

Resnik NM. Geriatric medicine. In: Braunwald E, Fauci AS, Isselbacher KJ, et al, eds. Harrison’s Online. Based on: Braunwald E, Hauser SL, Fauci AS, Kasper DL, Longo DL, Jameson JL, eds. Harrison’s Principles of Internal Medicine. 15th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2001. http://www.hsls.pitt.edu/resources.documentation/harri soninfo.html. Accessed December 6, 2005.

Website:

Yazar (lar). Başlık. Web sitesinin adı. URL. Yayınlanma tarihi (Varsa). Güncelleme tarihi (Varsa). Erişim tarihi.

Antimicrobial Resistance. Infectious Diseases Society of America. http://www.idsociety.org/Topic_Antimicrobial_Resistanc e/. Accessed July 21, 2014

American Cancer Society. Colorectal Cancer Facts & Figures 2014-2016. https://www.cancer.org/content/dam/cancer-org/research/cancer-facts-and-statistics/colorectal-cancer-facts-and-figures/colorectal-cancer-facts-and-figures-2014-2016.pdf  Accessed March 27, 2019.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Sağlık ve Yaşam Bilimleri Dergisi, başvuran aday makaleler için çift yönlü körleme değerlendirme süreci yürütmektedir. Başvurusu yapılan tüm makaleler orjinal olmalıdır. Başvurusu yapılan aday makalenin başka bir dergide devam eden değerlendirme süreci olmamalıdır. Ayrıca başvuru yapıldıktan sonra başka bir dergiye değerlendirme için başvurulmamalıdır. Bu tür başvuruların tespiti durumunda ilgili yazarın hiçbir şekilde başka başvurusu dergiye kabul edilmeyecektir. Daha önceden sadece özeti yayımlanmış bildiri, raporlar için başvuru kabul edilmektedir. Yazarlar, makalenin bir bilimsel toplantı veya sempozyum gibi etkinliklerde yayınlanmış özeti dışında, içeriğin başka bir yerde yayınlanmadığı veya yayınlanmayacağını belirtilmelidir.

Dergi yönetim sistemine gelen çalışmalar en geç 2 hafta içerisinde aşağıdaki kriterlerde Editörlerin ön değerlendirmesinden geçer. Değerlendirmeler aşağıda belirlenen kriterler ölçüsünde yapılır;

  • Derginin kapsam ve konu alanlarına uygunluğu
  • Benzerlik oranı değerlendirmesi
  • Dergi yazım kurallarına uygunluğu  
  • Yayın dili (Özet, anahtar kelimelerin yeterliliği, yapılandırılmış özet çevirisi vb.),

Editörler tarafından yukarıda belirtilen ön değerlendirme aşamasından geçen çalışmalar çalışmanın niteliğine göre alanında uzman 2 hakeme iletilir. Çalışma hakeme gönderildikten sonra en geç 2 hafta içerisinde değerlendirip değerlendiremeyeceğini yayın kuruluna belirtir. Belirtmeyen hakemler çalışmadan alınarak yeni hakem ataması gerçekleştirilir. Çalışma niteliğine göre Hakemler için standart Değerlendirme formu üzerinde çalışmayı değerlendirir. Ayrıca hakemler isterlerse tam metin üzerinde öneri ve görüşlerini belirten notları da yayın kuruluna sunabilir. Hakem değerlendirmeleri için süre 4 haftadır.

Çalışmalar için hakem görüşleri Editörlerin Nihai Kararı vermesinde yol göstericidir. Nihai karar daima Editörlere aittir.

Çalışma için hakemler dört şekilde görüş belirtebilir:

  • Yayın Kabul edilebilir
  • Düzeltmelerden sonra yayına kabul edilebilir (Düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı yayın kurulu tarafından kontrol edilerek karar verilir)
  • Düzeltmelerden sonra yeniden görmek isterim (Çalışma yazarları tarafından geldikten sonra 2. tur değerlendirmesine alınır)
  • Yayınlanamaz (Red)

Hakem görüşleri doğrultusunda çalışmaya 3. veya 4. hakem atanabilir, bu süreç yukarıda belirtilen süre ile aynı şekilde işler. Hakem görüşleri doğrultusunda değerlendirmenin tamamlanmasının ardından Hakem görüşleri Editörler tarafından en az iki hafta içerisinde incelenir.