Hemşirelik eğitiminde öğrenci değerlendirme stratejisi: Objektif yapılandırılmış klinik sınavı

Anahtar Kelimeler: OSCE, öğrenci hemşire, hemşirelik eğitimi.

Özet

Amaç: Bu çalışmada hemşirelik öğrencilerin becerilerinin objektif yapılandırılmış klinik sınav (OSCE) ile değerlendirilmesi amaçlandı. Yöntem: Yarı deneysel olarak planlanan araştırma Nisan 2022’de bir vakıf üniversitesi hemşirelik bölümünde yapıldı. Çalışmaya 47 öğrenci ve on öğretim elemanı dahil edildi. Verilerin elde edilmesinde temel beceri kontrol listeleri, sınav öncesi öğrencilerin stres ve memnuniyet durumunu, sınav sonrası sınav kalitesini değerlendirdiği anket formu yer aldı. Tanımlayıcı istatistiklerin değerlendirilmesinde sayı, standart sapma, yüzde ve ortalama kullanıldı. Veriler SPSS programında (21.0) değerlendirildi. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 20.38±2.85 olup, %87.2’si kadındır. OSCE stres puan ortalaması 8.13±2.05 olarak bulunurken, memnuniyet puan ortalaması 6.85±2.21 olarak saptandı. Öğrencilerin %57.4’ü tekrar OSCE ile değerlendirilmek istemediğini belirtti. Sonuç: OSCE stresli ve zaman alıcı bir sınav olarak değerlendirildi. OSCE’nin hemşirelik eğitiminin değerlendirilmesinde kullanılabilmesi için öğrenci sayısı ve değerlendirilecek beceriler göz önünde bulundurularak yeterli öğretim elemanı, fiziksel ortam ve malzemenin sağlanması ve ayrıca OSCE’nin sınav stresi ile ilgili yeni çalışmaların planlanması önerilmektedir.

Yayınlanmış
2023-08-08
Nasıl Atıf Yapılır
Madenoğlu Kıvanç, M., Türen, S., Gül, A., Turan Miral, M., Atakoğlu Yılmaz, R., & Kara Özçalık, C. (2023). Hemşirelik eğitiminde öğrenci değerlendirme stratejisi: Objektif yapılandırılmış klinik sınavı. Sağlık Ve Yaşam Bilimleri Dergisi, 5(2), 80-86. https://doi.org/10.33308/2687248X.202352301