Covid-19 pandemisi döneminde 0-6 aylık bebeğini emziren annelerin emzirme tutumları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33308/2687248X.202352297

Anahtar Kelimeler:

Emzirme- anne sütü- Covid-19- tutum

Özet

Amaç: Bu çalışma Covid-19 pandemisi döneminde 0-6 aylık bebeğini emziren annelerin emzirme tutumlarının ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı bir çalışmadır. Çalışma, Mayıs-Temmuz 2021 tarihlerinde Türkiye’de 0-6 aylık bebeğini emziren (n=400) anneler ile yürütülmüştür. Çalışmada kartopu örneklem yöntemi kullanılmıştır. Veriler “google.docs” programında online form aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin toplanmasında “Tanımlayıcı Veri Formu” ve “Bebek Beslenmesi Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde Shapiro Wilk, Mann-Whitney U testi ve Kruskal-Wallis H testi kullanılmıştır. Çalışmada p<0,05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Bulgular: Çalışmaya katılan annelerin “Bebek Beslenmesi Tutum Ölçeği” puan ortalaması 65,05±6,746 (min=30, max=83) olarak bulunmuştur. Annelerin yaş ortalaması 29,45 (SD±4.541) (min=18, max=45)’tir. Annelerin yaşı, öğrenim durumu ve çalışma durumları ile “Bebek Beslenmesi Tutum Ölçeği” puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Annenin emzirmeye ek olarak mama verme durumu, bebeğin emzirilme sıklığı, annenin biberon kullanma durumu ile “Bebek Beslenmesi Tutum Ölçeği” puanları arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Sonuç: Emzirmeye ek olarak bebeğine mama veren ve biberon kullanan annelerin emzirme tutum ve davranışlarının daha olumsuz olduğu belirlenmiştir. Emzirmeyi olumsuz etkileyen riskli grupta yer alan annelerin erken evrede belirlenmesi, pandemi döneminde emzirme eğitimlerinin aksatılmaması ve eğitimlerin profesyonel sağlık meslek grupları olan hemşireler, doktorlar ve ebeler tarafından verilmesi önerilir.

Yayınlanmış

2023-08-06

Nasıl Atıf Yapılır

Toksöz, F., Uslu, H., Açıkgöz, A., & Çemrek, F. (2023). Covid-19 pandemisi döneminde 0-6 aylık bebeğini emziren annelerin emzirme tutumları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Sağlık Ve Yaşam Bilimleri Dergisi, 5(2), 71–79. https://doi.org/10.33308/2687248X.202352297