Polikistik Over Sendromu Yaşam Kalitesi-50 Ölçeği’nin Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenirliği

Anahtar Kelimeler: Polikistik over sendromu, yaşam kalitesi, güvenilirlilik ve geçerlilik

Özet

Amaç: Bu çalışmada kadınlarda polikistik over sendromunun yaşam kalitesi üzerindeki etkisini belirleyen Polikistik Over Sendromu Yaşam Kalitesi-50 Ölçeğinin geçerlik güvenirliğini sınanması amaçlandı. Yöntem: Polikistik Over Sendromu Yaşam Kalitesi-50 Ölçeğinin psikometrik özelliklerinin belirlenmesi için yapılan metodolojik çalışmaya 250 kişi katıldı. Çalışmaya katılan bireylerin fiziksel ve sosyodemografik verileri ile hastalığa özgü bilgileri alındı. Çeviri ve kültürel adaptasyonu yapılan ölçeğin önce kapsam geçerliği değerlendirildi, ardından pilot çalışması yapıldı. Ölçeğin kriter geçerliği için Short Form-36 anketi kullanıldı. Güvenirlik, iç tutarlılık ve test-tekrar test yöntemleriyle belirlendi. Bulgular: Polikistik Over Sendromu Yaşam Kalitesi-50 ölçeğinin iç tutarlılık katsayısı (Cronbach alpha) 0.972, alt boyutlara ait iç tutarlılık katsayılarının ise 0.956 ile 0.977 arasında değişim gösterdiği belirlendi. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda 6 boyutlu bir yapı elde edildi ve faktör yükleri 0.582-0.927 arasında değişim gösterdi. Alt boyutlar psikososyal ve duygusal, doğurganlık, cinsel fonksiyon, obezite ve menstrüel bozukluklar, tüylenme, başa çıkma olarak adlandırıldı. Ayrıca Polikistik Over Sendromu Yaşam Kalitesi-50 Ölçeği ile Short Form-36 ölçeği arasında istatistiksel anlamlı ilişki tespit edildi. Sonuç: Polikistik Over Sendromu Yaşam Kalitesi-50 ölçeğinin, 6 alt boyut ve 50 maddelik Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirlik ölçütlerini kabul edilebilir düzeyde karşıladığı belirlendi.

Yayınlanmış
2023-08-06
Nasıl Atıf Yapılır
Koyutürk, G., & Anaforoğlu Külünkoğlu, B. (2023). Polikistik Over Sendromu Yaşam Kalitesi-50 Ölçeği’nin Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenirliği. Sağlık Ve Yaşam Bilimleri Dergisi, 5(2), 63-70. https://doi.org/10.33308/2687248X.202352283