Covid-19 tanısı alan hastaların sosyo-demografik özelliklerine yönelik semptomlarının incelenmesi

Anahtar Kelimeler: Covid-19, demografik faktörler, semptomlar

Özet

Amaç: Bu araştırmada Covid-19’un sosyo-demografik özelliklerle karşılaştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Kesin Covid-19 tanısıyla Aile Sağlığı Merkezi’nde (ASM) 10 gün süreyle semptomatik yönden izlenen 150 hastanın verileri, Bilgi yönetim sistemi (NBYS) üzerinden retrospektif olarak değerlendirildi. Ayrıca ASM’ye kayıtlı hastaların sosyo-demografik özelliklerine yönelik veriler (yaş, cinsiyet, çalışma durumu, medeni durum, kronik hastalık vb.) bilgisayar ortamında bulunan hasta dosyalarından elde edildi. Bulgular: Covid-19 tanısı almış 150 hastanın 43 (%28.7)’ ünün 29-39 yaş arasında olduğu tespit edildi. Hastalarda en sık görülen semptomların %63.7 ile öksürük ve %58.7 ile ateş olduğu belirlendi. Hastaların 47 (%31.3)’sinin kronik hastalığı vardı. Hipertansiyon ve diabetes mellitus en sık görülen kronik hastalıklar olarak saptandı. 62 yaş ve üzerinde (n=14) en çok görülen semptom ise (%82.4) ateşti. Tat ve koku kaybının hastalığın son 4 gününde ve en sık 18-28 yaş aralığında olduğu belirlendi. Kas ve eklem ağrısının (n=83) hastalığın ilk 3 gününde diğer günlere oranla daha yoğun yaşandığı görüldü. Eğitim ve gelir düzeyi yüksek olan bireylerde ise semptomların görülme oranının daha düşük olduğu tespit edildi. Sonuçlar: Covid-19 tanısı alan hastalarda görülen semptomlar, sosyo-demografik özelliklere göre farklılık gösterebilmektedir. Hastaların takibinde ve tedavisinde bu farklılıkların dikkate alınması bulaşın azalmasına ve hastalığın daha hafif geçmesine olanak tanıyabilir.

Yayınlanmış
2021-08-17
Nasıl Atıf Yapılır
Kartal, H., Kaymak, A., & Günen, M. (2021). Covid-19 tanısı alan hastaların sosyo-demografik özelliklerine yönelik semptomlarının incelenmesi. Sağlık Ve Yaşam Bilimleri Dergisi, 3(2), 126-132. https://doi.org/10.33308/2687248X.202132219