Primer hipotiroidi olan yetişkin bireylerde yaşam kalitesi, duygu ve beslenme durumları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

Anahtar Kelimeler: Antropometrik ölçümler, beslenme, duygudurum, hipotiroidi, yaşam kalitesi

Özet

Amaç: Bu çalışma, primer hipotiroidi tanısı almış bireylerin yaşam kalitesi, duygu ve beslenme durumları arasındaki ilişkiyi saptamak amacıyla planlanmıştır. Yöntem: Araştırma, Anadolu’da bir üniversite hastanesinin endokrinoloji ve metabolizma polikliniğine başvuran, doktor tarafından aşikar ve subklinik hipotiroidi tanısı almış 106 birey üzerinde yürütülmüştür. Araştırmaya katılan bireylere yüzyüze görüşme yöntemi ile anket uygulanmış̧, 24 saatlik besin tüketim kayıtları ve antropometrik ölçümleri alınmış̧ ve bazı biyokimyasal parametreleri analiz edilmiştir. Hastaların yaşam kalite düzeyleri için Tiroid Hastalarında Yaşam Kalitesi Ölçeği (ThyPRO), duygu durumlarını değerlendirmek için ise Duygudurum Profili ölçeği uygulanmıştır. Bulgular: Aşikar ve subklinik hipotiroidisi olmak üzere katılımcılar iki gruba ayrılmıştır. Aşikar hipotiroidili hastaların (n=44) yaş ortalaması 45.30±9.98 yıl, subklinik hipotiroidili hastaların (n=62) yaş ortalaması 44.48±10.80 yıl'dır. Beden Kütle İndeksi (BKİ)'nin yaşam kalitesi alt ölçeklerinden guatr semptom, bilişsel ve kozmetik şikayetler alt boyutu ile pozitif yönlü orta düzeyde, hipotiroid semptom ve göz semptom alt boyutu ile pozitif yönlü zayıf düzeyde anlamlı ilişkisi olduğu saptanmıştır. Duygu durum profili alt ölçeklerinden sadece gerginlik-anksiyete ile BKİ arasında negatif yönlü zayıf düzeyde anlamlı ilişki bulunmuştur. Biyokimyasal parametreler incelendiğinde subklinik hipotiroidi grubunda aşikar hipotiroidi grubuna göre serum D vitamini, sodyum ve hemoglobin düzeyleri daha yüksek bulunmuştur. Sonuç: Hipotiroidi tanısı almış̧ bireylerin yaşam kalite düzeylerinin düşük olduğu belirlenmiştir ve bu bireylere beslenme eğitimi verilmesi ve fiziksel ve ruhsal sağlığı iyileştirici çalışmalar yapılması gerektiği belirlenmiştir.

Yayınlanmış
2021-08-17
Nasıl Atıf Yapılır
Talay, G., & Türker, P. (2021). Primer hipotiroidi olan yetişkin bireylerde yaşam kalitesi, duygu ve beslenme durumları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Sağlık Ve Yaşam Bilimleri Dergisi, 3(2), 115-125. https://doi.org/10.33308/2687248X.202132206