Yetişkin hematolojik kanserli hastaların malnütrisyon düzeylerinin farklı tarama araçları ile değerlendirilmesi

Anahtar Kelimeler: Hematoloji, Kanser, Malnutrisyon, Nütrisyon tarama araçları

Özet

Bu araştırmada yetişkin hematolojik kanserli hastaların malnütrisyon düzeylerinin farklı tarama araçları kullanılarak tespit edilmesi ve tarama araçlarından elde edilen malnütrisyon sonuçlarının birbiriyle kıyaslanması amaçlanmıştır.

Yöntem: Araştırma, Nisan-Eylül 2018 tarihleri arasında Ankara ilinde bulunan özel bir hastanenin hematoloji servisine başvuran kişilerle gönüllülük esasına dayanılarak yapılmıştır. Araştırmaya 18-65 yaş arasındaki hematolojik kanser hastası olan %45,7’si kadın, %54,3’ü erkek olmak üzere toplam 116 birey katılmıştır. Kadınların yaş ortalaması 48.62±14.83 yıl, erkeklerin yaş ortalaması 48.19±16.82 yıldır. Kadınların beden kütle indeksi (BKİ) ortalaması 24.37±5.83 kg/m2, erkeklerin BKİ ortalaması 23,54±4,63 kg/m2’dir. Araştırmada uygulanan anketler yüz yüze görüşme yöntemiyle uygulanmış, antropometrik ölçümleri (boy uzunluğu, vücut ağırlığı, üst orta kol çevresi, baldır çevresi) yapılmıştır.

Bulgular: Araştırmaya katılan hastalarda en sık görülen semptomlar yorgunluk, iştahsızlık, ağrı ve bulantı olarak belirlenmiştir. Üç farklı tarama testinin sonuçlarına göre hematolojik kanserli hastaların; Mini Nütrisyonel Değerlendirme’ye (MND) göre %55.7, Nütrisyon Risk Taraması–2002’ye (NRT–2002) göre %56.9, Malnütrisyon Genel Tarama Testi’ne (MGTT) göre %50.4 oranında malnütrisyon ve/veya malnütrisyon riski taşıdıkları belirlenmiştir.

Sonuçlar: Tarama testlerinden elde edilen sonuçlara göre; MND ile NRT – 2002’den elde edilen malnütrisyon sıklığı birbirine yakın iken, MGTT’den elde edilen malnütrisyon sıklığı, diğer iki tarama testinden daha az bulunmuştur.

Yayınlanmış
2019-07-20
Nasıl Atıf Yapılır
Özel, V., & Alphan, E. (2019). Yetişkin hematolojik kanserli hastaların malnütrisyon düzeylerinin farklı tarama araçları ile değerlendirilmesi. Sağlık Ve Yaşam Bilimleri Dergisi, 1(1), 21-29. https://doi.org/10.33308/2687248X.201911123