Tükenmişlik düzeyinin örgütsel bağlılık üzerine etkisi: Bir alüminyum fabrikası örnek olay çalışması

Anahtar Kelimeler: İş yaşamı, Örgütsel bağlılık, Tükenmişlik

Özet

Amaç: Bir alüminyum fabrikasında çalışan personelin tükenmişlik boyutları ile örgütsel bağlılık boyutları arasındaki ilişkileri belirlemektir.

Yöntem: Araştırmanın örneklemini özel sermayeli bir alüminyum fabrikasında çalışan personel oluşturdu. Veriler Kişisel Bilgi Formu, Maslach Tükenmişlik Ölçeği, Allen-Meyer Örgütsel Bağlılık Ölçeği kullanılarak toplandı.

Bulgular: Araştırmada yer alan katılımcıların; yaş ortalamaları 33,58±8,88,  %87’ si erkek, %70,5’i evli, %48,6’sı ilköğretim mezunudur. Katılımcıların %17,1’i idari kadroda, %82,9’u işçi olarak görev yapmaktadır. “Duygusal Tükenme” (=2,31) ve  “Kişisel Başarı” alt boyutuna ait algıların orta düzeyde (=3,56), “Duyarsızlaşma” alt boyutuna ait algıların düşük düzeyde (=2,00) olduğu saptanmıştır. Katılımcıların örgütsel bağlılık algı düzeylerinin orta düzeyde olduğu belirlenmiştir (=3,31). Katılımcıların “Duygusal Bağlılık” (=3,49) ve “Normatif Bağlılık” algıların orta düzeyde (=3,32) “Zorunlu Devam Bağlılığı” algıların düşük düzeyde (=3,12) olduğu belirlenmiştir.

Sonuçlar: Tükenmişlik düzeyi arttıkça örgütsel bağlılık azalmaktadır. Çalışan memnuniyetinin arttırılması çabaları çalışanlarda tükenmişliği azaltacak ve kuruma bağlığı arttıracaktır.

Yayınlanmış
2019-07-20
Nasıl Atıf Yapılır
Görür, D., & Günaydın, S. (2019). Tükenmişlik düzeyinin örgütsel bağlılık üzerine etkisi: Bir alüminyum fabrikası örnek olay çalışması. Sağlık Ve Yaşam Bilimleri Dergisi, 1(1), 6-12. https://doi.org/10.33308/2687248X.201911120