Hemşirelik öğrencilerinin problem çözme becerilerinin incelenmesi

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Öğrenci, Problem çözme

Özet

Amaç: Problem çözme birçok beceriyi içinde barındıran bir eylemdir ve öğrencinin derslerde başarılı olmasını olumlu yönde etkiler. Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinin problem çözme becerisi ve bu beceriyi etkileyebilecek faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Tanımlayıcı olarak planlanan araştırmanın verileri bir vakıf üniversitesinin hemşirelik bölümünde öğrenim gören toplam 104 öğrenciden elde edilmiştir. Verilerin toplanmasında sosyo-demografik veri formu ve 35 maddeden oluşan Problem Çözme Envanteri kullanılmıştır. Veriler sayı, yüzdelik, bağımsız gruplarda t test ve tek yönlü varyans analizi ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 19.64±1.41, %51’i ikinci sınıf, %88.5’i kızdır. Öğrencilerin Problem Çözme Envanteri puan ortalaması 117.3±17.3 olarak hesaplanmış ve problem çözme becerilerinin orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin Problem Çözme Envanteri puan ortalamaları sosyodemografik özelliklere (Sınıf, cinsiyet, yaşanılan yer, anne ve babanın eğitim durumu, ekonomik durum) göre incelendiğinde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Öğrencilerin akademik başarı durumları ile problem çözme becerileri puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır.

Sonuçlar: Çalışma sonuçlarına göre hemşirelik öğrencilerinin problem çözme becerilerinin orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Hemşirelik mesleği hastaların sorunlarını çözmeye yönelik sürekli bir faaliyet içindedir. Bu nedenle öğrencilerin üniversite eğitimleri süresince problem çözme becerisini geliştirmeleri önemlidir. Hemşirelik müfredatında bu beceriyi kazandırmaya yönelik eğitimlerin planlanması ve interaktif eğitim yöntemlerinin kullanılması önerilmiştir.

Yayınlanmış
2019-07-20
Nasıl Atıf Yapılır
Uysal, N., & Manavoğlu, B. (2019). Hemşirelik öğrencilerinin problem çözme becerilerinin incelenmesi. Sağlık Ve Yaşam Bilimleri Dergisi, 1(1), 1-5. https://doi.org/10.33308/2687248X.201911115