Yaşadıkça Eğitim http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed Eğitim Bilimleri; Eğitim Araştırmaları; Eğitim; Öğretim; Öğrenci; Öğretmen; Öğretim Yöntemleri tr-TR <p style="margin: 6.0pt 0cm .0001pt 0cm;">Sisteme yüklemiş olunan makalenin kapsamı, sunduğu bulgular ve sonucu ve yorumları konusunda Yaşadıkça Eğitim&nbsp;[YE] dergisi Sahibi, Editör, Editör Yardımcısı, Hakemler ve Editör Kurulu'nun hiçbir sorumluluk taşımadığını kabul ederim.</p> <p style="margin: 6.0pt 0cm .0001pt 0cm;">Makalenin özgün olduğunu, herhangi bir başka dergiye yayımlanmak üzere gönderilmediği, daha önce yayımlanmadığını&nbsp;Yaşadıkça Eğitim&nbsp;[YE] dergisi Editörlüğü'ne beyan ederim.</p> <p style="margin: 6.0pt 0cm .0001pt 0cm;">Başlığı belirtilen makalenin, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasının 22. maddesi gereğince çoğaltma, 23. maddesi gereğince yayma ve 25. maddesi gereğince her türlü taşıyıcı materyal üzerinde veya elektronik ortamda kamuya iletim haklarını Yaşadıkça Eğitim&nbsp;[YE] dergisine karşılıksız, koşulsuz ve süresiz olarak devredildiği, makale ile ilgili devredilen hakların dilediği zaman, mekan ve koşullarda kullanmaya Yaşadıkça Eğitim&nbsp;[YE] dergisinin yayıncısı olarak İstanbul Kültür Üniversitesi'nin yetkili kılınacağını onaylarım.</p> m.toran@iku.edu.tr (Mehmet Toran) e.aydin@iku.edu.tr (Ebru Aydın) Mon, 30 Jan 2023 21:40:48 Turkey Standard Time OJS 3.1.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenlerinin Erken Çocukluk Dönemi Yaşam Becerilerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/483 <p>Bu araştırmanın amacı, okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin erken çocukluk dönemi yaşam becerilerine ilişkin bilgi ve farkındalık düzeylerinin metaforlar aracılığıyla fenomenolojik olarak incelenmesidir. Araştırma, okul öncesi öğretmenlerinin erken çocukluk dönemi yaşam becerilerine yönelik bilgi ve farkındalık düzeyinin belirlenerek ileriki çalışmalara ışık tutacak olması açısından önem taşımaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu, Antalya, Burdur ve Isparta illerindeki milli eğitim bakanlığına bağlı resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumunda çalışmakta olan en az bir yıl öğretmenlik tecrübesine sahip 36 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden fenomenoloji (olgubilim) deseni kullanılmıştır. Elde edilen metaforik veriler, araştırmacılar tarafından içerik analizi tekniğiyle analiz edilmiştir. İçerik analizi ile birbiriyle örtüşen veriler belirli kavramlar ve kategoriler çerçevesinde bir araya getirilerek üç kategori başlığı oluşturulmuştur. Bu kategoriler sırasıyla; “1.&nbsp;&nbsp; Birey olmanın ve yaşamın anahtarı olarak yaşam becerileri” (1), “Gelişimin odak noktası olarak yaşam becerileri” (2), “Sosyal değer olarak yaşam becerileri” (3) dir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; okul öncesi öğretmenleri, yaşam becerilerinin; çocukların olumlu sosyal gelişimlerinde, sosyal ilişkilerinde kontrollü duygu ve tavırlar geliştirebilmelerinde, problem çözücü olabilmelerinde, sosyal olgunluklarında, kendini ifade edebilmelerinde ve sonucunda özgüvenli birey olmaları üzerinde etkili olduğunu belirtmişlerdir.</p> Yakup Yıldırım, Feyzanur Çetin ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/483 Mon, 30 Jan 2023 12:55:47 Turkey Standard Time 'Z' Kuşağının Değer Hiyerarşilerinin Belirlenmesi http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/479 <p>Bu çalışmanın amacı, Z kuşağı öğrencilerinin değer hiyerarşilerini belirlemektir. Araştırma Ankara’da 2021 yılının Kasım ve Aralık aylarında yürütülmüştür. Öğrencilerin değer sıralamalarını ortaya çıkarmak için Rokeach Değerler Envanteri kullanılmış ve araştırma kapsamında bir devlet lisesinde öğrenim gören 985 öğrenciye ulaşılmıştır. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden biri olan kesitsel tarama modeli kullanılarak yürütülmüştür. Elde edilen veriler Mann Whitney-U testi ve Kruskal-Wallis H testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre "Z" kuşağının terminal değerleri arasında en çok özgürlük, aile güvenliği, ahiret güvenliği, mutluluk ve rahat yaşama önem verdiği görülmüştür. Öğrencilerin araçsal değerler arasında sırasıyla bağımsız, dürüst, mantıklı, cesur ve entelektüel olmayı en çok tercih ettikleri görülmüştür.</p> Sevda Ceylan-Dadakoğlu, Atilla Özdemir, Baran Dadakoğlu ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/479 Mon, 30 Jan 2023 13:15:41 Turkey Standard Time Ters Yüz Öğrenme Uygulamalarında Öğretmen Adaylarının Pedagojik Yeterliklerinin Gelişimi: Bir Eylem Araştırması http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/481 <p>Bu araştırmada katılımcı öğretmen adaylarının sınıf yönetimi dersinde ters yüz öğrenmeye göre geliştirilen ve uygulanan eylem planları aracılığıyla pedagojik yeterliklerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. 43 öğretmen adayı, araştırmacı ve geçerlik komitesi araştırmanın katılımcılarını oluşturmuştur. Ters yüz öğrenme modeline (TÖM) dayalı sınıf yönetimi dersinde anlama ve hatırlama seviyesindeki öğrenme çıktılarına yönelik ders anlatım videoları ders öncesinde öğrencilerin kullanımına sunulmuş, yüz yüze ders süresinin tamamında uygulama seviyesi ve üstündeki öğrenme çıktılarına yönelik etkinliklere yer verilmiştir. Yüz yüze etkinliklerde pedagojik yeterliklerin gelişimini amaçlayan; derslik planı tasarlama, örnek sınıf olayı inceleme, sınıf ortamı anısını sınıf yönetimi açısından değerlendirme, sınıfta zamanı ve öğretimi yönetebilme açısından uygun bir ders planı hazırlama ve sınıfta problem çözme yaklaşımlarına uygun örnek olay kurgulama çalışmalarına yer verilmiştir. TÖM uygulamaları boyunca öğretmen adaylarının öğrenme çıktıları aracılığıyla pedagojik yeterlik ve alt boyutlarında gelişim gösterdikleri gözlemlenmiştir.</p> Sevim Aşiroğlu ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/481 Mon, 30 Jan 2023 13:34:41 Turkey Standard Time İki Dilli Çocukların Yaşadığı Bölgelerde Çalışan İlkokul Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Zorluklar ve Buna Dair Çözüm Önerileri http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/530 <p>Bu araştırmanın amacı, iki dilli çocukların yaşadığı bölgelerde çalışan ilkokul öğretmenlerinin alanda karşılaştıkları zorluklar ve bu zorluklara ilişkin çözüm önerilerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın çalışma grubunu iki dilli bölgelerde çalışan 30 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında bir nitel araştırma yöntemi olan fenomenolojiden yararlanılmış, araştırmanın verileri ise yarı yapılandırılmış görüşme yoluyla elde edilmiştir. Araştırma verilerinin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, iki dilli çocukların yaşadıkları dil farklılığının çocukların akademik başarısını olumsuz etkilediği ve iki dilli bölgelerde çalışan öğretmenlerin çocukların dilini bilmesinin öğretmene avantaj sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğretmenlerin velilerle yaşadıkları dil probleminin öğretmen-veli iş birliğini olumsuz etkilediği ve bu iletişim probleminin de çocuğu olumsuz etkilediği görülmüştür. Öğretmenler, çocuğun birinci dilinde desteklenmesi ve okul öncesi eğitimin bu bölgelerde zorunlu olması gerektiğini çözüm önerileri olarak sunmuşlardır.</p> Nurullah Düzen, Hasan Basri Memduhoğlu ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/530 Mon, 30 Jan 2023 13:56:57 Turkey Standard Time Özel Gereksinimleri Olan Öğrencilere Okuma Becerilerinin Öğretimi Konulu Lisansüstü Tezlerin Sistematik Derlemesi http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/475 <p>Okuma becerilerinin öğretimi, özel gereksinimleri olan öğrencilerin eğitiminde önemli bir yere sahiptir ve özel eğitim alanında yapılan akademik müdahaleler arasında geniş bir araştırma alanını oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı, özel gereksinimleri olan öğrencilere okuma becerilerini kazandırmayı amaçlayan ulusal alanyazındaki tek-denekli araştırma desenleri kullanılarak yürütülmüş lisansüstü tezleri betimsel özellikleri ve What Works Clearinghouse tarafından tek-denekli araştırma desenleri için geliştirilmiş desen standartları açısından incelemektir. Bu çalışma bir sistematik derleme araştırmasıdır. Çalışmaya dahil etme ölçütlerini karşılayan 22’si yüksek lisans ve 11’i doktora tezi olmak üzere toplam 33 tez dahil edilmiştir. Betimsel analiz bulguları, tezlerde sıklıkla öğrenme güçlüğü ve zihin yetersizliği olan öğrencilerle okuduğunu anlama ve akıcı okuma becerilerinin çalışıldığını göstermektedir. Desen standartlarına ilişkin bulgular ise tezlerin sadece birinin desen standartlarını karşıladığını, 20 tezin desen standartlarını koşullu karşıladığını ve 12 tezin ise desen standartlarını karşılamadığını göstermektedir. Bulgular ayrıca, tezlerin %37’sinin ulusal ya da uluslararası bir yayına dönüştüğünü ortaya koymaktadır. Bulgular, ilgili alanyazın bağlamında tartışılmış ve ileri araştırmalara yönelik öneriler sunulmuştur.</p> Emrah Gülboy, Salih Rakap ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/475 Mon, 30 Jan 2023 14:13:39 Turkey Standard Time Selçuk Gelişimsel Değerlendirme Envanteri (48-72 Ay)'nin Geliştirilmesi http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/465 <p>Bu çalışmada, ailelerin görüşleri doğrultusunda 48-72 aylık çocukların gelişimsel değerlendirmesini yapabilmeyi hedefleyen norm referanslı, güvenilir ve geçerli bir envanterin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Selçuk Gelişimsel Değerlendirme Envanteri (SEGDE)’nin geliştirilmesi için olasılığa dayalı olmayan örnekleme yöntemlerinden kolay örnekleme yöntemi kullanılarak Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesini temsil yeteneğine sahip olacak şekilde 48-53 ay 30 gün grubunda 304, 54-59 ay 30 gün grubunda 218, 60-65 ay 30 gün grubunda 270 ve 66-72 ay 30 gün grubunda 307 olmak üzere toplam 1099 çocuk çalışma grubuna dahil edilmiştir. Çocukların gelişimleri hakkındaki veriler ebeveynlerden çevrimiçi yöntemler ile toplanmıştır. SEGDE’nin güvenirliğini değerlendirmek için iç tutarlık ölçütleri olarak madde-toplam puan korelasyonu, alt-üst grup madde ortalama puanları arasındaki farkın analizi, iki yarı test güvenirliği ve Cronbach alfa güvenirliği incelenmiştir. Dış tutarlık ölçütleri olarak da test-tekrar test ve gözlemciler arası tutarlık incelenmiştir. SEGDE’nin geçerliğini değerlendirmek için ise kapsam geçerliği, yapı geçerliği ve ölçüt bağımlı geçerliği incelenmiştir. Daha sonrasında ise her bir yaş grubu ve gelişim alanı için norm değerleri belirlenmiştir. Analizler sonucunda SEGDE’nin 48-53 ay 30 gün, 54-59 ay 30 gün, 60-65 ay 30 gün ve 66-72 ay 30 gün olmak üzere dört farklı yaş grubu için geliştirilen formlarında yer alan bilişsel gelişim, dil gelişimi, sosyal duygusal gelişim, kaba motor gelişim, ince motor gelişim ve öz bakım becerileri alt boyutlarıyla ailelerin görüşleri doğrultusunda çevrimiçi yöntemlerle Türk çocuklarının gelişimsel değerlendirmesini yapabilmek amacıyla kullanılabilecek güvenilir, geçerli ve norm referanslı bir test olduğu söylenebilir.</p> Alper Yusuf Köroğlu, Kezban Tepeli ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/465 Mon, 30 Jan 2023 14:30:47 Turkey Standard Time Lise Öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranışının Problemli İnternet Kullanımı ve Mükemmeliyetçilik ile İlişkisinin İncelenmesi http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/439 <p>Her ne kadar akademik erteleme konusu yaygın olarak üniversite öğrencileri örnekleminde incelense de akademik ertelemenin lise öğrencileri arasında da araştırılması bu konunun ergenlik dönemindeki gençler üzerindeki olumsuz etkilerini anlamak açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle bu araştırmanın amacı akademik sorumlulukların artması ve gelişim dönemi özelliklerinden dolayı söz konusu sorumlulukları yerine getirmekte zorlanan lise öğrencilerinin, akademik erteleme davranışlarının problemli internet kullanımı, mükemmeliyetçilik, akademik başarı ve internette geçirilen süre değişkenleri ile ilişkisinin incelenmesidir. Değişkenler arasındaki ilişki pearson korelasyon analizi ile, söz konusu değişkenlerin akademik ertelemeyi ne oranda yordadığı aşamalı regresyon analizi ile incelenmiştir. Çalışmanın verileri 280’i (%56.6) kadın, 215’i (%43.4) erkek olmak üzere 495 ortaöğretim öğrencisinden toplanmıştır. Veriler, Kişisel Bilgi Formu, Çocuk ve Ergen Mükemmeliyetçilik Ölçeği (Uz-Baş ve Siyez, 2010), Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği (Ceyhan ve Ceyhan, 2009) ve Akademik Erteleme Ölçeği (Çakıcı, 2003) ile elde edilmiştir. Bulgulara göre akademik erteleme ile problemli internet kullanımı, sosyal kaynaklı mükemmeliyetçilik ve internette geçirilen süre arasında pozitif yönde; kendine yönelik mükemmeliyetçilik ve akademik başarı arasında negatif yönde anlamlı ilişkiler bulunmaktadır. Problemli internet kullanımı, kendine yönelik mükemmeliyetçilik, akademik başarı ve internette geçirilen süre değişkenleri akademik ertelemenin anlamlı yordayıcısı iken sosyal kaynaklı mükemmeliyetçiliğin akademik ertelemeyi anlamlı bir şekilde yordamadığı görülmüştür. Elde edilen sonuçlar alanyazın ışığında tartışılmıştır.</p> Sedef Ünsal Seydooğulları, Erol Uğur, Ahmet Tanhan, Emel Genç ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/439 Mon, 30 Jan 2023 14:52:11 Turkey Standard Time Türk Akademik Dergilerde Yayınlanan Okul Öncesi Eğitimi İle İlgili Makalelerin İçerik Analizi http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/391 <p>Bu çalışmanın amacı erken çocukluk eğitimi alanında Türk akademik dergilerde yayınlanmış olan makaleleri incelemektir. Çalışma kapsamında makalelerin tanımlayıcı özellikleri, araştırma konuları ve yöntemsel özellikleri incelenmiş ve sınıflandırılmıştır. 62 dergide 2008–2018 yılları arasında yayınlanmış 822 makale, içerik analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Bu araştırma sonucunda ulaşılan bulgular, incelenen makalelerin yarısına yakınının (<em>n =</em> 407) nicel çalışma olarak tasarlandığını göstermiştir. Bu sonuç ile paralel olarak, makaleler arasında en çok kullanılan ilk üç araştırma yönteminin ise tarama çalışmaları (<em>n =</em> 123), deneysel çalışmalar (<em>n =</em> 102) ve korelasyon çalışmaları (<em>n =</em> 96) olduğu görülmüştür. Bu bulguların yanı sıra, makalelerin %43.5’inin örneklem seçim yöntemlerini belirtmedikleri gözlemlenmiştir. Ek olarak, araştırmanın bulguları makaleler arasında en çok çalışılan konuların eğitim kategorisi altında toplananlar olduğunu göstermiştir (<em>n =</em> 424). Eğitim kategorisi içinde yer alan alt kategoriler içinde en çok yayın yapılan konunun ise %10.1’lik bir oran ile özel eğitim ve kaynaştırma olduğu gözlemlenmiştir.</p> Elif Güvelioğlu, Feyza Tantekin Erden ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/391 Mon, 30 Jan 2023 15:02:28 Turkey Standard Time Pandemi Döneminde Öz-Yönetimli Öğrenme Becerilerinin Duyuşsal Deneyimler Üzerindeki Yansıması http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/466 <p>z-yönetimli öğrenme becerilerinin duyuşsal boyutu, giderek artan bir öneme sahip olacak uzaktan eğitim deneyimlerinde, önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Araştırmanın amacı pandemi döneminde, üniversite öğrencilerinin öz-yönetimli öğrenme becerilerinin, öğrenme süreçleri üzerindeki duyuşsal yansımalarını incelemektir. Karma yöntem ile kurgulanan çalışmada sıralı açıklayıcı desen kullanılmıştır. Nicel çalışma grubu uygun örnekleme yöntemi ile ulaşılmış, lisans düzeyinde öğrenim gören 105 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışma grubuna Öz-Yönetimli Öğrenme Becerileri (ÖYÖB) Ölçeği uygulanmıştır. Ölçek puanları sıralanmış, en yüksek ve&nbsp; en düşük puanları alan beşer katılımcı ile nitel boyut kapsamında yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Nicel bulgular için betimsel analiz, nitel bulgular için tematik içerik analizi yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma bulguları ÖYÖB düzeyi yüksek olan grubun, pandemi dönemi uzaktan eğitim deneyimlerinde hedef odaklı kalabildiklerine, kendi öğrenme süreçlerini ve pandemi şartlarının yol açtığı zorlayıcı duyuşsal deneyimleri düzenleyebildiklerine işaret ederken; ÖYÖB düzeyi düşük grubun, çevrimiçi öğrenme sürecinden kopma, sürecin dezavantajlarına odaklanma, motivasyonu kaybetme, hedef koyamama, doğru stratejileri seçememe, zamanı yönetememe ve bunlardan kaynaklı olarak yalnız, umutsuz, karamsar ve kaygılı hissetme şeklinde deneyimler aktardıklarını göstermektedir. Bu bulgulardan yola çıkarak, ÖYÖB düzeyinin, çevrimiçi öğrenme sürecinin yarattığı duyuşsal deneyimler üzerinde belirleyici bir rol oynadığı sonucuna varılmıştır.</p> Selma Güneş Hasgören, Gökçe Güvercin Seçkin ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/466 Mon, 30 Jan 2023 00:00:00 Turkey Standard Time Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Temel Okul Becerilerinin İncelenmesi http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/502 <p>Bu araştırmanın amacı; okul öncesi eğitimi alan 48-72 aylık çocukların matematik becerileri ile konuşulan dil, okuma-yazma becerilerinin arasındaki ilişkiyi irdelemek, ayrıca yaş ve cinsiyete göre matematik ve konuşulan dil, okuma-yazma gelişimleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Araştırma ilişkisel tarama modelinde desenlenmiştir. Örneklem grubu Konya’da resmi bağımsız anaokullarından eğitim alan 234 çocuktan oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında “TOBE-3” alt testlerinden “Matematik”, “Konuşulan Dil” ve “Okuma-Yazma” kullanılmıştır. Verilerin analizinde parametrik testlerden bağımsız gruplarda <em>t</em>-testi, ANOVA, Pearson Korelasyon Katsayısı ve Çoklu Doğrusal Regresyon analizi işlemleri uygulanmıştır. Araştırma sonucunda; 48-72 aylık çocukların matematik becerileri puanları ile konuşulan dil becerileri, okuma ve yazma becerileri puanları arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu; okuma ve yazma becerileri puanlarının çocukların matematik becerileri puanlarını yordadığı ancak konuşulan dil puanlarının matematik becerisi puanlarını yordamadığı sonucuna ulaşılmıştır.&nbsp; Cinsiyetin çocukların matematik becerileri ve konuşulan dil becerilerinde anlamlı düzeyde farklılaşmadığı ancak okuma ve yazma becerilerinde kız çocuklarının daha yüksek puanlar aldıkları görülmüştür. Büyük yaş grubu lehine istatistiksel olarak farklılaşma olduğu bulgularına ulaşılmıştır.</p> Fatma Ülkü Yıldız, Gökhan Kayılı ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/502 Mon, 30 Jan 2023 15:26:47 Turkey Standard Time Köprüler İnşa Etmek: Bir Dil Sınıfında Yetişkin Öğrenenin Etkileri http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/520 <p>Bu çalışmanın amacı, bir dil sınıfında yetişkin bir öğrenen bulunmasının etkilerini analiz etmektir. Çalışma bir Üniversite Hazırlık Sınıfında (İHS) gerçekleştirilmiş ve 4 İHS öğretim görevlisi, 5 İHS öğrencisi ve 1 yetişkin öğrenen (YÖ) ile gerçekleştirilmiştir. İHS öğretim görevlilerinin yaşları 36 ve 49 arasındadır ve öğretmenlik deneyimleri 10 ila 24 yıl arasında değişkenlik göstermektedir. İHS öğrencilerinin yaşları 19 ve 21 arasında değişmektedir. Yetişkin öğrenen 42 yaşındadır ve doktora eğitimini tamamlamıştır. Araştırma, kolay ulaşılabilir ve amaçlı örneklem yaklaşımı kullanılarak tasarlanmıştır. Veriler, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan fenomenoloji tekniği ve açık uçlu sorular kullanılarak toplanmıştır. Veriler, nitel içerik analizi yaklaşımı kullanılarak analiz edilmiştir. Veri analizine dayalı olarak, bir dil sınıfında yetişkin öğrenen bulunmasına ilişkin dikkate değer temalar tespit edilmiştir. ‘Dil öğrenme sürecinde yetişkin bir öğrenene sahip olmanın zorlukları teması’, ‘dil öğrenmeye yönelik önyargı’, ‘sınıf etkileşiminde yetişkin öğrenenin hâkimiyeti’ alt temalarını, ‘yetişkin öğrenene sahip olmanın faydaları’ teması, ‘motivasyon’, ‘dil öğrenme farkındalığını artırma’, ‘yetişkin öğrenenin rol model olması’, ‘bilgi aktarımı’, ‘kariyer planlaması’ alt temalarını ve 'yetişkin bir öğrenenin dil öğrenme sürecine etkisi' teması ise ‘deneyim aktarımı’, ‘strateji eğitimi’, ‘ders planlaması’ ve ‘materyal tasarımı’ alt temalarını içerir.</p> Sinan Bataklar, Aygül Bahadır ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/520 Mon, 30 Jan 2023 15:38:24 Turkey Standard Time Kaynaştırma Öğrencilerinin Zorbalığa Maruz Kalma Durumlarının ve Zorbalıkla Başa Çıkma Stratejilerinin Belirlenmesi http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/532 <p>Bu araştırmada, kaynaştırma öğrencilerinin zorbalığa maruz kalma durumlarının ve zorbalıkla başa çıkma stratejilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya, ortaokula devam eden, biri erkek, dördü kız olmak üzere beş kaynaştırma öğrencisi; bu öğrencilerin sınıflarında yer alan 6’sı kız, 8’ i erkek olmak üzere toplam 14 akranı; 4 sınıf rehber öğretmeni ve 5 ebeveyni katılmıştır. Araştırma nitel araştırma desenine göre kurgulanmış olup araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile veriler toplanmıştır. Görüşmeler 2-13 dakika arasında sürmüştür. Yapılan görüşmelerden elde edilen veriler betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda kaynaştırma öğrencilerinin genellikle incitici sözler söyleme, hakaret ve alay etme şeklinde sözlü zorbalığa, küçümseme, görmezden gelme ve dışlama şeklinde dolaylı zorbalığa ve fiziksel zorbalığa maruz kaldıkları; kaynaştırma öğrencilerinin maruz kaldığı zorbalığın büyük oranda gerçek hayatta, küçük bir bölümünün ise sanal ortamda yaşandığı; gerçek hayatta yaşanan zorbalığın sınıfta, okul bahçesinde, okulun koridorlarında ve okul içerisinde başka bölümlerde yaşandığı; sanal ortamda yaşanan zorbalığın ise telefon mesajlarında ve Facebook’ta yaşandığı; kaynaştırma öğrencilerinin zorbalığa maruz kaldıklarında genellikle üzgün, içe kapanma isteği, dışlanmış, öfkeli/kızgın/sinirli hissettiklerini ve zorbalıkla başa çıkmak için öğretmenden/aileden/arkadaştan destek alma, içine atma, ortamdan uzaklaşma, odağı değiştirme ve umursamama gibi stratejiler uyguladıkları belirlenmiştir.&nbsp;</p> Tuğba Sivrikaya, Müzeyyen Eldeniz Çetin ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/532 Mon, 30 Jan 2023 15:50:00 Turkey Standard Time Erken Çocukluk Değerlendirmesinde Kritik Bir Nokta: Öğretmenlerin Biçimlendirici Değerlendirmelerindeki Geçerlik ve Güvenirlik Konuları http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/507 <p>Bu çalışmada, Türk okul öncesi öğretmenlerinin biçimlendirici değerlendirme uygulamalarında güvenirlik ve geçerlilik sağlamaya yönelik kendi bildirdikleri inanç ve uygulamaları incelenmiştir. Bu çalışmaya toplam 17 kadın okul öncesi öğretmeni katılmıştır. Gerçekleştirilen fenomenoloji çalışmanın verileri yarı-yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Araştırmacılar, katılımcı öğretmenlerin geçerlik ve güvenirlik konusundaki yanıtlarına dayalı olarak sürekli karşılaştırmalı veri analizi yöntemiyle bazı temalar ve kategoriler geliştirmiştir. Araştırmanın bulgusu, katılan öğretmenlerin değerlendirmeleri için geçerli ve güvenilir bilgi edinmenin kritik olduğuna inandıklarını ortaya koymuştur. Öğretmenlerin kendi deneyimleri, kalabalık sınıflar ve diğer kâğıt işleri nedeniyle çoklu değerlendirme prosedürlerini bir arada kullanmakta zorlandıklarını göstermiştir. Bulgular, değerlendirmenin kanıta dayalı bir süreç olduğunu kavramada, uygulamaya yönelik öğretmen eğitiminin ne derece önemi olduğunun bir kez daha altını çizmektedir.</p> Elif Buldu, Çağla Öneren Şendil ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/507 Mon, 30 Jan 2023 19:45:58 Turkey Standard Time Eğitim Kooperatifi Okulları Üzerine Nitel Bir Çalışma http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/512 <p>Araştırmada eğitim kooperatifi anaokulunun kuruluşu, yönetimi, finansmanı, faaliyetleri, iletişim süreci, tercih edilme nedenleri ve gelişimi için neler yapılabileceği hakkında keşifte bulunması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda nitel araştırma yönteminin durum çalışması deseni kullanılmıştır. Katılımcılar, amaçlı örneklem yöntemiyle seçilmiştir.&nbsp; Kooperatif ortağı olan ve olmayan veliler, kooperatif ortakları ve okul yöneticisi olmak üzere dokuz katılımcıya ulaşılmıştır. Veriler, hazırlanan görüşme formlarıyla yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmış, betimsel analiz yöntemi ile yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarında kooperatif okulun ebeveyn iş birliği içerisinde kurulduğu, okulun kooperatif üyelerinin ve eğitim kadrosunun aldığı ortak kararlar ve çok paydaşlı bir anlayışla yönetildiği, ana finansman kaynağının ebeveynler tarafından ödenen kayıt ücretleri olduğu tespit edilmiştir. Kooperatif okulda alternatif eğitim modelleri uygulanmaktadır ve veliler okul içi iletişim sürecini olumlu değerlendirmektedir. Ancak katılımcılar, COVID-19 salgın döneminde okulun finansman ve iletişim süreçlerinin olumsuz etkilendiğini ifade etmiştir. Eğitim kooperatifi üyeleri, okulun hem sermayedarı hem de velisidir. Bu durum paydaşların sorumluluk sınırlarının belirlenmesini ve korunmasını zorlaştırmaktadır. Katılımcılar, kooperatif okul modelinin öğrencilerin akademik ve sosyal başarıları üzerinde olumlu bir etki oluşturduğunu ve velilerin okula karşı bağlılıklarını arttırdığını ifade etmiştir. Alternatif bir okul modeli olarak belirtilen okulların, yasal ve finansal açıdan desteklenmesi ve teşvik edilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.</p> İlayda Ardakoç, Ertan Görgü ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/512 Mon, 30 Jan 2023 20:03:36 Turkey Standard Time