Yaşadıkça Eğitim http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed Eğitim Bilimleri; Eğitim Araştırmaları; Eğitim; Öğretim; Öğrenci; Öğretmen; Öğretim Yöntemleri tr-TR <p style="margin: 6.0pt 0cm .0001pt 0cm;">Sisteme yüklemiş olunan makalenin kapsamı, sunduğu bulgular ve sonucu ve yorumları konusunda Yaşadıkça Eğitim&nbsp;[YE] dergisi Sahibi, Editör, Editör Yardımcısı, Hakemler ve Editör Kurulu'nun hiçbir sorumluluk taşımadığını kabul ederim.</p> <p style="margin: 6.0pt 0cm .0001pt 0cm;">Makalenin özgün olduğunu, herhangi bir başka dergiye yayımlanmak üzere gönderilmediği, daha önce yayımlanmadığını&nbsp;Yaşadıkça Eğitim&nbsp;[YE] dergisi Editörlüğü'ne beyan ederim.</p> <p style="margin: 6.0pt 0cm .0001pt 0cm;">Başlığı belirtilen makalenin, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasının 22. maddesi gereğince çoğaltma, 23. maddesi gereğince yayma ve 25. maddesi gereğince her türlü taşıyıcı materyal üzerinde veya elektronik ortamda kamuya iletim haklarını Yaşadıkça Eğitim&nbsp;[YE] dergisine karşılıksız, koşulsuz ve süresiz olarak devredildiği, makale ile ilgili devredilen hakların dilediği zaman, mekan ve koşullarda kullanmaya Yaşadıkça Eğitim&nbsp;[YE] dergisinin yayıncısı olarak İstanbul Kültür Üniversitesi'nin yetkili kılınacağını onaylarım.</p> m.toran@iku.edu.tr (Mehmet Toran) m.gudul@iku.edu.tr (Meryem Demir Güdül) Mon, 16 May 2022 05:00:56 Turkey Daylight Time OJS 3.1.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Yaşam Doyumunun Duyguları İfade Etme, Kendini Toparlama Gücü ve Algılanan Sosyal Destek Açısından İncelenmesi http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/359 <p>Bu araştırmada, yaşam doyumu ile duyguları ifade etme arasındaki ilişkide kendini toparlama gücü ve algılanan sosyal desteğin aracılık etkisi araştırılmıştır. Araştırmanın verileri Yaşam Doyumu Ölçeği, Kendini Toparlama Gücü Ölçeği, Duyguları İfade Etme Ölçeği ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırmanın hipotezine uygun olarak, yaşam doyumu ile duyguları ifade etme arasındaki ilişkide kendini toparlama gücü ve algılanan sosyal desteğin aracılık rolünün olup olmadığı çoklu sıralı aracı modeli kullanılarak test edilmiştir. Araştırma sonucunda yaşam doyumunun duyguları ifade etme, kendini toparlama gücü ve algılanan sosyal destek ile pozitif ve anlamlı bir ilişkisi olduğu anlaşılmıştır. Aracılık analizi sonucunda, yaşam doyumu ile duyguları ifade etme arasındaki ilişkide kendini toparlama gücü ve algılanan sosyal desteğin aracı rolü olduğu görülmüştür.</p> Samet Makas, Eyüp Çelik ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/359 Mon, 16 May 2022 00:00:00 Turkey Daylight Time Okuma Kulüplerinin İşlevleri ve Okuma Kültürüne ve Alışkanlığına Etkileri http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/392 <p>Okuma kavramı temelinde gönüllü olarak bir araya gelen ve düzenli biçimde çeşitli okuma etkinlikleri gerçekleştiren topluluklar olan okuma kulüpleri çeşitli genel işlevleri yanı sıra okuma kültürünün/alışkanlığının oluşturulmasında ve geliştirilmesinde önemli rollere sahiptir. Bu çalışmanın amacı, ODTÜMD (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mezunlar Derneği) Edebiyat Kulübü’nün, üyelerin sosyal, kültürel, ruhsal, entelektüel yaşamları, kişisel gelişim ve dil-iletişim becerileri ile okuma kültürleri/alışkanlıkları üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır. Bu amaç çerçevesinde betimleme yöntemi ile gerçekleştirilen çalışmada halen çalışmalarını etkin biçimde sürdüren ODTÜMD Edebiyat Kulübü’nün 142 üyesine anket uygulanmıştır. Araştırmada kulüpte gerçekleştirilen okuma etkinliklerinin, üyelerin sosyal, kültürel, ruhsal, entelektüel yaşamları, kişisel gelişim ve dil-iletişim becerileri ile okuma kültürlerini/alışkanlıklarını çeşitli açılardan olumlu yönde etkilediği ve üyelerin kulübün işleyişinden memnun oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma sonunda hem genelde okuma kulüpleri hem de ODTÜMD Edebiyat Kulübü’ne yönelik bazı önerilerde bulunulmuştur.</p> Bülent Yılmaz, Emine Cengiz ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/392 Mon, 16 May 2022 00:00:00 Turkey Daylight Time Tek Denekli Araştırmalarda Etki Büyüklüğü Hesaplamada Kullanılan Örtüşmeyen Veriye Dayalı Yöntemlerin İncelenmesi http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/393 <p>Bilimsel dayanaklı uygulamalar (BDU), okullarda tüm çocukların öğrenme çıktılarını iyileştirmeyi amaçlayan öğretim yöntem ve stratejilerini içermektedir. Son yıllarda, eğitim alanında BDU’ların belirlenmesine yönelik hareket, meta-analiz uygulamalarını yaygınlaştırmış ve tek denekli deneysel araştırma (TDA) gibi alanlarda etki büyüklüğü hesaplama yöntemlerin geliştirilmesine neden olmuştur. Bu çalışmanın amacı, TDA bağlamında etki büyüklüğü hesaplamaları için geliştirilen beş yöntemi (Tau<sub>Örtüşmeme</sub>, Tau-<em>U</em>, Phi, robust Phi ve İLOF) karşılaştırmalı olarak incelemektir. Çalışma kapsamında TDA’lardan elde edilen 222 grafiğin her biri için beş yöntem kullanılarak etki büyüklüğü hesaplamaları ile görsel analizler gerçekleştirilmiştir. Bu analizler sonucu elde edilen veriler karşılaştırılarak incelenmiştir. Araştırmanın bulguları, incelenen beş yöntemden dördünün (İLOF, Tau-<em>U</em>, Tau<sub>Örtüşmeme</sub> ve Phi) birbirleriyle çok yüksek düzeyde korelasyona sahip olduğunu ve bu yöntemler kullanılarak hesaplanan etki büyüklüğü değerleri ile görsel analiz sonuçları arasında yüksek düzeyde bir uyum olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca, görsel analiz ile uyumları dikkate alındığından Tau<em>-U</em> ve İLOF yöntemlerinin diğer yöntemlere kıyasla daha iyi performans gösterdiği belirlenmiştir.</p> Şerife Balıkcı, Sinan Kalkan, Salih Rakap, Yusuf Akemoğlu ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/393 Mon, 16 May 2022 00:00:00 Turkey Daylight Time Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin COVID-19 Döneminde Gerçekleştirilen Acil Uzaktan Eğitim Sürecine İlişkin Deneyimleri ve Yeni Normale Dair Öngörüleri http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/385 <p>Bu çalışmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmenlerinin COVID-19 döneminde gerçekleştirdikleri acil uzaktan eğitime ilişkin deneyimlerini ve yeni normale dair öngörülerini incelemektir. Çalışma nitel araştırma yaklaşımlarından fenomenoloji deseni kapsamında yürütülmüştür. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak yedi sosyal bilgiler öğretmeninden elde edilmiştir. Çalışma sonucunda, öğretmenlerin acil uzaktan eğitim sürecinde öğretim faaliyetlerinin çoğunu telefon ve bilgisayar teknolojilerini kullanarak gerçekleştirdikleri belirlenmiştir. Uzaktan eğitimde canlı derslere öğrenci katılımının oldukça düşük olduğu, öğrenci öğrenmeleri etkili şekilde değerlendirilmediğinden değerlendirmenin uzaktan eğitimin bir parçası olarak görülmediği ortaya çıkmıştır. Öğretmenler, yeni normalde öğrencilerin bazı öğrenme alanlarında bilişsel giriş davranışlarının eksik olacağını, çevrimiçi öğretim faaliyetlerine katılma konusunda istekli/isteksiz olacaklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca çevrimiçi uygulamalardan Zoom ve EBA’yı kullanacaklarını, öğretimi destekleme niyetiyle harmanlanmış öğrenme yaklaşımından yararlanmayı düşündüklerini dile getirmişlerdir</p> İrem Elçi, Vural Tünkler ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/385 Mon, 16 May 2022 00:00:00 Turkey Daylight Time The Bir Türk Devlet Üniversitesindeki İngilizce Eğitim Verilen Bölümlerdeki Birinci Sınıf Öğrencilerine Sunulan “Akademik Yazım” Dersinin Faydaları http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/415 <p>Akademik yazmanın önemi, özellikle İngilizce eğitim alan öğrencilerin bölüm dersleri için açıktır. Yabancı Diller Yüksek Okulu’ndaki yoğun dil derslerinin ardından, bu öğrenciler İngilizce akademik çalışmalarını sürdürebilmeleri için belirli bir düzeye (B2) gelmek zorundadır. Bölüm derslerine ek olarak, İngilizce eğitim veren bazı bölümlerdeki birinci sınıf öğrencilerine “Akademik Yazım” dersi verilirken, bazıları bu fırsata sahip değildir. Böylelikle bu çalışma, bu dersin üniversite birinci sınıf öğrencilerine kazandırdığı etkinlik ve faydaları belirlemeye çalışmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda, bahar döneminde “Akademik Yazım” dersini alan 5 birinci sınıf öğrencisi ve bu dersi almayan diğer 6 birinci sınıf öğrencisi, araştırmacı tarafından verilen bir konuda akademik bir makale yazmaları için görevlendirilmiştir. Araştırmacı, makalelerin gönderilmesinden sonra her katılımcıyla yarı yapılandırılmış görüşmeler yapmıştır. Veriler manuel kodlama yoluyla nitel şekilde analiz edilmiştir. “Akademik Yazım” dersini alan öğrencilerin, akademik makalelerindeki içerik oluşumunun yanı sıra gramer ve kelime bilgisi bilgileri açısından da bu dersi almayan akranlarına göre daha başarılı olduğu görülmüştür.</p> Burak Tomak ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/415 Mon, 16 May 2022 00:00:00 Turkey Daylight Time Öğretmen Adaylarının Erken Çocukluk Döneminde Cinsel Eğitim ve Çocuk Cinsel İstismarına Yönelik Görüşleri http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/369 <p>Bu araştırma, okul öncesi öğretmen adaylarının okul öncesi dönemde cinsel eğitim ve çocuk cinsel istismarı hakkındaki görüşlerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Verilerin 73 öğretmen adayı ile görüşülerek elde edildiği çalışmada durum çalışması araştırma deseni kullanılmıştır. Daha sonra içerik analizi yöntemi ile analiz edilen verilerin toplanması amacıyla hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu cinsel eğitimle ilgili 8 soru ve 2 kurgusal vaka kullanılarak oluşturulmuştur. Araştırma sonuçları, öğretmen adaylarının cinsel eğitim ve çocuk cinsel istismarı konularının önemli olduğunu vurgularken bu konuda yeterli bilgiye sahip olmadıklarını da göstermiştir. Katılımcılar kurgusal vakalara vermiş oldukları cevaplar incelendiğinde erken müdahale konusunda eksikliklerinin olduğu görülmektedir. Ayrıca araştırma sonuçlarına göre, ebeveynler çocuklara cinsel eğitim sağlanmasında en önemli paydaşlar olarak kabul edilmektedir. Ayrıca, okul öncesi öğretmenlerinin müfredatında cinsel eğitimle ilgili sorunların ele alınmasının çok önemli olduğu vurgulanmaktadır.</p> Ahmet Simsar, Bala Çapar ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/369 Mon, 16 May 2022 00:00:00 Turkey Daylight Time 3-14 Yaş Arasındaki Çocuklara Yönelik Yoga Uygulamalarının Sistematik Analizi http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/358 <p>Bu çalışma 2010-2021 yılları arasında 3-14 yaşları arasındaki çocuklar ile okul ortamında yürütülen yoga uygulamalarına odaklanan 25 deneysel araştırmayı analiz etmektedir. Mevcut çalışmanın temel amacı; okullarda yürütülen yoga uygulamalarının genel özelliklerini belirlemek, uygulamalara ilişkin bulguların derlenerek bu alanda çalışma yürüten araştırmacıların özellikle 3-14 yaş aralığındaki çocuklar için geliştirilecek alternatif yoga uygulamalarına ışık tutmak ve öğretmen/ebeveynlere yoga uygulamaları hakkında pratik bulgular sunmaktır. Çalışmaya dâhil edilen deneysel çalışmalar, çok sayıda veri tabanının kapsamlı şekilde incelenmesi ve ulusal/uluslararası dergilerin derinlemesine analiz edilmesi yoluyla belirlenmiştir. Seçilen çalışmaların içerikleri incelenmiş ve çalışmaların bulguları; 3-14 yaş arası çocuklarla okul ortamında yürütülen yoga uygulamaları araştırmalarının genel özellikleri, bu uygulamaların çocukların gelişim alanlarına etkisi ve uygulamalarda karşılaşılan zorluklar olmak üzere kategorize edilerek analiz edilmiştir. Bulgular doğrultusunda gelecekte yürütülmesi planlanan çalışmaların yoga uygulamalarının gelişim alanlarını ne düzeyde etkilediğini belirlemek ve uygulamada yaşanan sorunların üstesinden gelinebilmesi amacıyla daha derinlemesine araştırmalar yapılması önerilebilir.</p> Ayşenur Peker, Refika Olgan ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/358 Mon, 16 May 2022 00:00:00 Turkey Daylight Time Uzaktan Eğitim Sonrası Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Fen Öğretimine Yönelik Görüşleri http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/451 <p>Bu araştırmanın amacı, COVID-19 salgını henüz devam ederken uzaktan eğitim sonrası yeni normalleşmeyle birlikte Fen Bilimleri öğretmenlerinin sınıflarında yüz yüze gerçekleştirdikleri fen öğretimine ilişkin görüşlerinin alınmasıdır. Araştırma, temel nitel araştırma deseni ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın katılımcı grubu, amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilmiş, 56 (36 kadın ve 20 erkek) Fen Bilimleri öğretmeninden oluşmuştur. Araştırmacılar tarafından oluşturulmuş yapılandırılmış görüşme formu yoluyla veriler toplanmıştır. Toplanan veriler içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Araştırma sonunda uzaktan eğitim sonrası Fen Bilimleri öğretmenlerinin derslerinde etkileşimli tahta, EBA ve Web 2.0 araçları odaklı öğretime yer verdiklerini ve daha öğrenci merkezli bir öğretim yöntemi takip ettiklerini dile getirmişlerdir. Sınıf içinde uzaktan eğitim sonrasında mesleki doygunluğu daha çok hissettiklerini ve verimli olduklarını söylemişlerdir. Bunun yanı sıra öğrencilerin sınıf içinde derslere odaklanma problemi yaşadıklarını ve salgın önlemlerinin (maske, mesafe vb.) kendilerini sınıf içerisinde sınırlandırdığını dile getirmişlerdir.</p> Büşra Bakioğlu, Mustafa Çevik ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/451 Mon, 16 May 2022 00:00:00 Turkey Daylight Time Okul Yönetiminin Sorunları: Okul Müdürlerinin Değerlendirmeleri http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/411 <p>Bu araştırmanın amacı okul yönetiminde karşılaşılan sorunlara yönelik okul müdürlerinin görüşlerini belirlemektir. Araştırma, 2019-2020 öğretim yılında İstanbul Maltepe, Ümraniye ve Kadıköy İlçelerinde görevli 36 okul müdürünün katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma nitel araştırma deseni ve durum çalışması modeli esas alınarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulgularına göre okul müdürleri yönetimsel boyutta eğitim sistemi, okul yöneticisi seçme ve atama sistemi, okul yöneticileri, fiziksel koşullar ve mevzuat ile ilgili sorunlar yaşamaktadır. Öğretimsel boyutta ise öğretmenler, veliler, müfredat ve öğrenciler ile ilgili sorunlar yaşanmaktadır. Okul yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik olarak öncelikle okul yöneticisi seçme ve atama sisteminin iyileştirilmesi, eğitim sisteminin bir bütün olarak geliştirilmesi, okul yöneticilerinin yetiştirilmesi, okulların fiziksel ihtiyaçlarının karşılanması ve mevzuatın sürekli değiştirilmemesi önerilmektedir.</p> Ertuğ Can ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/411 Mon, 16 May 2022 00:00:00 Turkey Daylight Time Psikolojik Danışmanların Psikolojik Sağlamlıkları ile Örgütsel Mutlulukları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/380 <p>Bu araştırmada, psikolojik danışmanların psikolojik sağlamlıkları ile örgütsel mutlulukları arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu araştırma ilişkisel tarama modeli kapsamında gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Örgütsel Mutluluk Ölçeği, Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırma, 310 psikolojik danışman ile gerçekleştirilmiştir. Psikolojik danışmanların örgütsel mutluluğu cinsiyet, görev yaptığı kurum türü, görev yaptığı kurum düzeyi, görev süresi ve çalıştığı kurum dışındaki başka bir kurumda görevlendirilme durumu değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermezken; psikolojik danışmanlık dışındaki işlerde görevlendirilme durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Ayrıca psikolojik danışmanların psikolojik sağlamlıkları ile örgütsel mutluluk düzeyleri arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunduğu ve psikolojik sağlamlığın örgütsel mutluluğun %20'sini yordadığı belirlenmiştir. İleride yapılacak araştırmalarda psikolojik danışmanların örgütsel mutlulukları ve psikolojik sağlamlıkları, kişilik özellikleri, mesleki öz yeterlik algıları, mesleki benlik saygısı, psikolojik danışmanlara düşen öğrenci sayısı, kurumda görev yapan psikolojik danışman sayısı ve kurumun imkânları gibi farklı değişkenler dikkate alınarak da incelenebilir.</p> Hilal Güzel Kayaalp, Fatih Camadan ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/380 Mon, 16 May 2022 00:00:00 Turkey Daylight Time Matematik Öğretmenlerinin Eş Zamanlı Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/401 <p>Bu araştırmanın amacı salgın döneminde derslerini eş zamanlı uzaktan eğitim uygulamaları ile yürüten matematik öğretmenlerinin eş zamanlı uzaktan eğitim ile ilgili görüşlerinin belirlenmesidir. Çalışma nitel desenli bir durum çalışması şeklinde yürütülmüştür. Çalışma grubunu, derslerini eş zamanlı uzaktan eğitim uygulamaları ile yürüten 12 gönüllü matematik öğretmeni oluşturmaktadır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Eş zamanlı uzaktan eğitimin öğretmen görüşlerine göre teknoloji kullanımı konusunda, fiziksel açıdan, sağlık açısından ve zaman açısından avantajlı olduğu belirlenirken derslerin öğretmenler için yorucu olması, teknolojik araç ve alt yapı sorunlarının olması, öğretmenlerin çalışma saatlerinin çok fazla esnetilmesi, iletişim ve etkileşim eksikliği, ilgisizlik, eksik öğrenme gibi dezavantajları olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Son olarak matematik öğretmenlerinin matematik derslerinde yüz yüze eğitim modelini tercih ettiği, az bir kısmının yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitimin beraber olduğu karma modeli tercih ettiği sonucuna ulaşılmıştır.</p> Sema Acar, Bilge Peker ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/401 Mon, 16 May 2022 00:00:00 Turkey Daylight Time Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıfta Ekran Medyası Kullanım Şekilleri ve Tercihlerinin İncelenmesi http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/425 <p>Bu çalışmanın amacı, Türkiye'deki erken çocukluk eğitim ortamlarında çocuk medyasının, özellikle ekran medyası ürünlerini nasıl kullanıldığını ve okul saatlerinde ekran izleme sürelerine nasıl aracılık edildiğini daha iyi anlamaktır. Sınıfta çocuklara en sık hangi içeriklerin gösterildiği, çocukların medya ürünlerini ne kadar süreyle, nerede izlediği ve izlerken ne tür cihazlar kullandıkları incelenmektedir. Ayrıca mevcut çalışmada okul öncesi öğretmenlerinin medya ürünü seçiminde kullandıkları kriterler de araştırılmıştır.&nbsp; Çeşitli altyapıya sahip okul öncesi öğretmenlerine ulaşmak için çevrimiçi anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya 0-6 yaş arası çocuklarla çalışan hem özel hem de devlet okullarından toplam 639 öğretmen katılmıştır. Öğretmenlerin sınıfta ekran medyası kullanım kalıplarını ve tercihlerini araştırmak için açık uçlu ve çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir anket kullanılmıştır. Mevcut çalışmanın sonuçlarına göre, okul öncesi eğitim ortamlarındaki birçok çocuk okul saatlerinde ekran medyasına maruz kalmaktadır. Bu uygulama öncelikli olarak eğitim amaçlı gerçekleştirilirken, genellikle günde 30 dakikadan daha az bir süre ile sınırlandırılmıştır. Ayrıca mevcut araştırma, öğretmenlerin en çok yaşa ve gelişime uygunluk, içeriğin algılanan eğitsel değeri, ilgi çekiciliği ve ürünün biçimsel özellikleri kriterlerini dikkate alarak sınıfta kullanmayı tercih ettiklerini göstermiştir.</p> Rahime Çiçek, Volkan Şahin ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/425 Mon, 16 May 2022 00:00:00 Turkey Daylight Time Ataması Yapılmayan Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Alanlarına Ayrılan Kontenjan Sayılarına İlişkin Görüşleri http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/410 <p>Bu çalışma ataması yapılmayan sosyal bilgiler öğretmenlerinin 2021 yılında kendi alanlarına ayrılan kontenjan sayılarına ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubu ölçüt örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Atama kontenjanı sayıları için mücadele eden 20 öğretmen ile görüşülmüştür. Yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. Veriler tematik analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçları şunlardır: Ataması yapılmayan sosyal bilgiler öğretmenleri kontenjan sayıları duyurusu sonrası sağlıklarının ruhsal, fiziksel, sosyal ve finansal açıdan olumsuz etkilendiği görüşündedir. Kontenjanların sayısının düşük olmasını çeşitli nedenlere bağlamışlardır. Ayrıca, ataması yapılmayan sosyal bilgiler öğretmenleri kendileri ve kendilerinin etkin oldukları sosyal medya hesapları dışındaki diğer paydaş kişi ve kurumların mücadele etmediklerini düşünmektedirler ve her paydaşa mücadele stratejileri önerileri sunmuşlardır.</p> Kudret Aykırı ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/410 Mon, 16 May 2022 00:00:00 Turkey Daylight Time Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programlarında Kaynaşıklık Üzerine Sistematik Bir Analiz http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/430 <p>Öğretim programlarında öğrenci gelişimini bütüncül bir şekilde ele almayı ve öğrenmelerin transferini sağlayan kaynaşıklık, Türkiye’de henüz yeterince incelenmemiştir. Bu çalışmada 2018 Sosyal Bilgiler dersi öğretim programlarının (SBDÖP) yatay ve dikey kaynaşıklık açısından çözümlenmesi amaçlanmıştır. Doküman analizi türündeki çalışmada, ilgili alanyazından yararlanılarak oluşturulan ve uzman görüşleriyle iyileştirilen kılavuz sorular kullanılmıştır. Bulgular, SBDÖP’nin yatay kaynaşıklık açısından (disiplinlerarası özellik gösterme, aynı sınıf düzeyindeki diğer derslerle ilişkilendirme ve bütünleşme) başarılı olamadığını göstermektedir. Programda disiplinlerarası olma özelliğinin kısmen karşılandığı, diğer derslerle ilişkilerin belirli kazanım/öğrenme alanlarıyla sınırlı kaldığı belirlenmiştir. Dikey kaynaşıklıkta, farklı sınıf düzeylerinde tekrar (devam) eden kazanım, beceri, değer, öğrenme-öğretme ve ölçme değerlendirme yaklaşımı bulunmadığından, sürekliliğin zayıf olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca sınıf seviyesi ilerledikçe üst düzey düşünme becerilerine doğru (çözümleme, yaratma, değerlendirme) ilerleme görülememiş tüm sınıflarda alt düzey bilişsel becerilere odaklanıldığı ortaya çıkmıştır. Kademeler arası kaynaşıklıkta, ilkokuldan ortaokula doğru gidildikçe öğrenme/öğretme yaklaşımında süreklilik sağlanmasa da kavram, beceri ve değerler arasında tutarlılık olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, SBDÖP yatay ve dikey kaynaşıklık açısından güçlendirilmelidir.</p> Yağmur Bahar, Nilay T. Bümen ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/430 Mon, 16 May 2022 00:00:00 Turkey Daylight Time Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojileri Dersinde Stop-Motion Uygulamalarına İlişkin Görüşleri http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/427 <p>Bu araştırma sınıf öğretmen adaylarının eğitim-öğretimde teknolojiyi kullanabilme ve öğretim amaçlı teknolojik materyal hazırlayabilme konusunda, stop-motion uygulamalarına ilişkin görüşlerini tespit etmeyi amaçlamıştır. Araştırma nitel araştırma paradigmasında düzenlenip, temel nitel araştırma modeline göre desenlemiştir. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen görüş formu ile toplanmıştır. Veriler uygulama süreci sonrasında öğretmen adayları ile yapılan yüz yüze görüşmelerle toplanmıştır.&nbsp; Sonrasında betimsel analizi yapılarak frekans ve yüzde hesaplamaları yapılmıştır. Araştırma 2019-2020 öğretim yılı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim dalı 2. sınıfında öğrenim gören 24 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre öğretmen adayları stop-motion uygulamalarında grup halinde çalışmayı öğretme, öğrenme yeterliliği sağlama, düşünceleri birleştirme, iş birliği sağlama, farklı fikir oluşturma, sorumluluk alma, kalıcı öğreneme sağlama, ortak karar verebilme, hatalarını fark etme, konuyu daha iyi anlama, araştırma yapma gibi temalar çerçevesinde olumlu görüş belirtmişlerdir. Kadın katılımcılar stop-motion hazırlarken erkeklerden daha çok sorun yaşadıklarını belirmişlerdir. En çok karşılaştıkları sorunlar; ses ve görseli birleştirmede, resimlerin uyumu, fotoğrafların birleştirme, fotoğrafların netliği ve teknik sorunlar, fotoğrafların çokluğu, belirli bir düzene sokamama, konu bulmakta sorun ve kazanımlara uyum sağlayamama olmuştur.</p> Enver Türksoy, Gülşen Altıntaş ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/427 Mon, 16 May 2022 00:00:00 Turkey Daylight Time Erken Dönemlerde Finansal Farkındalığın Gelişmesi ve Finansal Okuryazarlık Konularının Matematik Dersine Entegresi http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/402 <p>Son yıllarda bireylerin bilinçli ve sorumlu finansal kararlar verebilmesi için finansal okuryazarlık eğitimi konusu gündeme gelmektedir. Teknolojik ve ekonomik gelişmelerin beraberinde getirdiği finansal ürün çeşitliliğini, karmaşıklığı ve derinliği finansal okuryazarlık eğitimi ihtiyacını artırmaktadır. Nitekim bireylerin finansal konularda doğru kararlar alabilmesi için bu konuda yeterli bilgi ve farkındalığa sahip olmaları gerekmektedir. Bu çalışmada öncelikle finansal okuryazarlık tanımı ve boyutlarına yer verilmiştir. Erken dönemlerde finansal farkındalığın nasıl geliştiği konusunda literatürden örnekler sunulmuştur. Finansal okuryazarlık konularının matematik eğitiminde hangi bakış açılarıyla ele alınabileceğinden söz edilmiştir. Matematik öğretme ve öğrenme ortamlarında finansal okuryazarlık ile ilgili yapılan çalışmalardan örnekler sunulmuştur. Finans Eğitimi Standartları Entegreli Matematik Modeli (FESEM modeli) önerilmiş, bu modelin programda nasıl yer alabileceği konusunda önerilerde bulunulmuştur. Son olarak, finansal konuların matematik eğitimine dahili konusundaki uygulamaların ve araştırmaların neler ve nasıl olabileceğine dair önerilerde bulunulmuştur.</p> Melike Tural Sönmez ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/402 Mon, 16 May 2022 00:00:00 Turkey Daylight Time