Yaşadıkça Eğitim http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed Eğitim Bilimleri; Eğitim Araştırmaları; Eğitim; Öğretim; Öğrenci; Öğretmen; Öğretim Yöntemleri İstanbul Kültür Üniversitesi tr-TR Yaşadıkça Eğitim 1300-1272 <p style="margin: 6.0pt 0cm .0001pt 0cm;">Sisteme yüklemiş olunan makalenin kapsamı, sunduğu bulgular ve sonucu ve yorumları konusunda Yaşadıkça Eğitim&nbsp;[YE] dergisi Sahibi, Editör, Editör Yardımcısı, Hakemler ve Editör Kurulu'nun hiçbir sorumluluk taşımadığını kabul ederim.</p> <p style="margin: 6.0pt 0cm .0001pt 0cm;">Makalenin özgün olduğunu, herhangi bir başka dergiye yayımlanmak üzere gönderilmediği, daha önce yayımlanmadığını&nbsp;Yaşadıkça Eğitim&nbsp;[YE] dergisi Editörlüğü'ne beyan ederim.</p> <p style="margin: 6.0pt 0cm .0001pt 0cm;">Başlığı belirtilen makalenin, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasının 22. maddesi gereğince çoğaltma, 23. maddesi gereğince yayma ve 25. maddesi gereğince her türlü taşıyıcı materyal üzerinde veya elektronik ortamda kamuya iletim haklarını Yaşadıkça Eğitim&nbsp;[YE] dergisine karşılıksız, koşulsuz ve süresiz olarak devredildiği, makale ile ilgili devredilen hakların dilediği zaman, mekan ve koşullarda kullanmaya Yaşadıkça Eğitim&nbsp;[YE] dergisinin yayıncısı olarak İstanbul Kültür Üniversitesi'nin yetkili kılınacağını onaylarım.</p> Künye-İçindekiler http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/115 YED JEL ##submission.copyrightStatement## 2019-03-22 2019-03-22 33 1 i iii Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinin Kuramlara Hakimiyetlerinin ve Karar Verme Stratejilerinin İncelenmesi http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/104 <p class="02Metin-z" style="margin: 6.0pt 14.45pt 6.0pt 14.45pt;">Bu araştırmada, mezuniyet aşamasına gelmiş Rehberlik ve Psikolojik Danışma programı öğrencilerinin, bireyle psikolojik danışma hakimiyetleri ve karar verme stratejileri farklı bağımsız değişkenler göz önünde bulundurularak incelenmiştir. İncelenen veriler 2017-2018 Bahar döneminde Kuzey Kıbrıs’ta özel bir üniversitede mezuniyet aşamasına gelmiş son sınıf Rehber ve Psikolojik Danışman adaylarından toplanmıştır. Araştırmanın örneklemi 52’si kadın, 52’si erkek olmak üzere 104 kişiden oluşmuştur. Veriler SPSS programı yardımıyla analiz edilmiş olup değişkenlerin türüne göre bağımsız gruplar t-testi, tek örneklemli t-testi ve tek yönlü varyans analizi sayısal çözümleme teknikleri kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre katılımcıların bireyle psikolojik danışmanlık kuramlarına ilişkin performanslarının literatürün belirlediği standartlardan anlamlı düzeyde düşük olduğu saptanmıştır. Bu bulguya rağmen, katılımcıların en iyi performans gösterdikleri kuramın Psikanalitik Kuram olduğu görülürken, karar verme stratejileri açısından değerlendirildiğinde katılımcıların henüz belli bir karar stratejisine sahip olmadıkları bulunmuştur. Bu makale kapsamında, ölçülen bağımlı değişkenler açısından katılımcıların yeterlik düzeylerinin düşük olmasının sebepleri literatür desteğiyle tartışılmış ve öneriler sunulmuştur.</p> Gökhan İskifoğlu Tubanur Çelik İskifoğlu ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-03-22 2019-03-22 33 1 1 16 10.33308/26674874.2019331104 FATİH Projesi ile Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı: Ne Kadar Yol Alındı? http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/91 <p>Araştırmanın amacı FATİH Projesi aracılığıyla eğitimde bilişim teknolojilerinin kullanımında gelinen noktayı proje koordinatörlerinin görüşlerine dayalı olarak belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde Şanlıurfa ilinde görev yapan 10 proje koordinatörü oluşturmaktadır. Araştırmada veriler görüşme tekniğiyle elde edilmiştir. Alanyazın ve uzman görüşlerine göre hazırlanan 10 açık uçlu sorunun yer aldığı bir görüşme formu kullanılmıştır. Proje kapsamında okulların akıllı tahta, çok fonksiyonlu yazıcı-fotokopi makinesi, tablet ve internet ile donatıldığı fakat öğretmenlere yeterli eğitimlerin verilemediği belirlenmiştir. Projenin öğretmenin soru çözümleri için harcadığı zamanı azalttığı, soyut kavramları somutlaştırmada kolaylık sağladığı, öğrencilerin derse ilgisini arttırdığı katılımcılar tarafından ifade edilmiştir. Akıllı tahta ve tabletlerdeki uygulamaların daha da geliştirilmesi gerektiği, öğretmenlerin akıllı tahta kullanmak istemedikleri, tabletlerin öğretmenler tarafından amacına uygun olarak kullanılmadığı, içerik ve materyal konusundaki eksiklerden dolayı birçok öğretmenin şikayetçi olduğu, içeriklerin geliştirilmesi, çoğaltılması ve yenilenmesi gerektiği belirtilmiştir.</p> Kıvanç Bozkuş Mehmet Fatih Karacabey ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-03-22 2019-03-22 33 1 17 32 10.33308/26674874.201933191 Türkiye’de Çevre Eğitimi Araştırmalarının İrdelenmesi: Yapılandırmacılık ya da Kuramsız Düşünme “İndoktrinasyon” mu? http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/106 <p>Bu çalışmada Çevre Eğitimi (ÇE) adı altında Türkiye’de yapılan ve Türkiye’deki hakemli dergilerde basılan 52 alan yazın araştırması ve 55 lisans üstü tez incelenmiştir. Benzer çalışmalar mevcut olsa da bu çalışmada incelenen araştırmaların yöntemleri, konuları, veri toplama yaklaşımları ve önerileri dışında, çalışmaların kuramsal çerçeveleri ve bulguları arasındaki bağları da irdelenmiştir. ÇE teriminin ülkemizdeki popülerliği artmakla birlikte Türk Eğitim sistemine damgasını vuran yapılandırmacılık ÇE çalışmalarını da etkilemiştir. Cinsiyete göre çevreye karşı duyarlılık, uygulanan mekân dışı öğretimin eğitime olumlu katkısı, yapılandırmacı yaklaşıma övgü vb. sonuçları araştırma bulgularında sıklıkla görmekteyiz. Ancak bu çalışmalardaki kuramsal çerçeve eksikliği, neden-sonuç ilişkisine ışık tutmamakta ve nasıl sorusunu yanıtsız bırakmaktadır. Bu araştırmada ise sıklıkla kullanılan yapılandırmacılığın ya da kuramsal çerçeve eksikliğinin indoktrinasyon olup olmadığı tartışılmaktadır. Umulan bu araştırmanın farklı akademik çevrelerde verimli bir tartışma kapısı açmasıdır.</p> Ozgur Taşkın Merve Gül Külcü ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-03-22 2019-03-22 33 1 33 46 10.33308/26674874.2019331106 Avrupa Komisyonu Türkiye İlerleme Raporlarında Eğitim: 1998-2018 Yıllarına İlişkin Bir İnceleme http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/88 <p>Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik müzakereleri sürecinde yayınlanan İlerleme Raporlarında gündeme gelen eğitime ilişkin konuların incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda 1998-2018 yılları arasında yayınlanmış olan İlerleme Raporları nitel araştırma yaklaşımıyla incelenmiştir. Araştırma verilerinin toplanmasında doküman incelemesi yöntemi, verilerin analizi aşamasında ise içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi sonucunda, 75 kod, 10 kategori ve 3 tema ortaya çıkmıştır. Belirlenen temalar örgün eğitim, yaygın eğitim ve kurumsal kapasite geliştirme olarak isimlendirilmiştir. İlerleme Raporlarında en çok, örgün eğitim temasındaki konuların gündeme geldiği görülmüştür. Bunu yaygın eğitim ve kurumsal kapasite geliştirme temaları izlemektedir. En çok gündeme gelen konular ise yaygın eğitim teması altındaki hayat boyu öğrenme ile örgün eğitim teması altındaki mesleki teknik eğitim ve dezavantajlı gruplardır. Ek olarak, İlerleme Raporlarında eğitime ilişkin konuların en çok 2015 -2018 yıllarında ele alındığı, 2006-2014 yılları arasında ise daha az gündeme geldiği görülmüştür. Son olarak, Raporlarda gündeme gelen konular kapsamında atılabilecek adımlara ilişkin önerilerde bulunulmuştur.</p> Murat Bağlıbel Mustafa Samancıoğlu ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-03-22 2019-03-22 33 1 47 68 10.33308/26674874.201933188 Sınıf Öğretmenlerinin Etkinlik Hazırlama ve Uygulama Süreçlerinin Değerlendirilmesi http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/93 <p>Bu çalışmada sınıf öğretmenlerinin etkinlik hazırlama ve uygulama süreçlerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Araştırma eylem araştırması olarak desenlenmiş olup nicel ve nitel veri toplama tekniklerinden yararlanılmıştır. Çalışma grubunu, özel bir okulda görev yapan dokuz sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Örneklem türü olarak amaçlı örnekleme yöntemi seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak görüşme, gözlem ve anket yöntemlerinden yararlanılmıştır.&nbsp; Görüşme ve gözlemlerden elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuş; anketten elde edilen verilerin betimsel istatistikleri çıkarılmış ve eşleştirilmiş örnekler t testi ile öntest ve sontest sonuçları ortaya konulmuştur. Eylem planının uygulanması sonucunda, uygulama öncesine göre, etkinlik hazırlama ve uygulama süreçlerinde olumlu yönde bir iyileşmenin olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre, öğretmenlere, öğrencide düşüncenin oluşumunu sağlayacak etkinliklerin nasıl yapılacağı ile ilgili eğitimler verilmesi gerektiği söylenebilir.</p> Mehmet Hilmi Koç ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-03-22 2019-03-22 33 1 69 84 10.33308/26674874.201933193 Eğitim Örgütlerinde İstismarcı Yönetim ve Örgütsel Öç Alma Davranışı Arasındaki İlişki http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/94 <p>Eğitim örgütlerinde istismarcı yönetim ve öç alma davranışı arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlayan bu çalışmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada İstismarcı Yönetim Ölçeği ve Örgütsel Öç Alma Ölçeği uygulanmıştır. Veriler 2017-2018 eğitim öğretim yılında Ankara kamu okullarında görevli 361 öğretmenden toplanmıştır. Bulgulara göre, erkek öğretmenler istismarcı yönetime ve örgütsel öç alma ölçeğinin davranışsal tepkiler boyutundaki ifadelere daha fazla katılım göstermişlerdir. Ayrıca, 0-10 yıl arası kıdeme sahip ve 21 yıl ve üzeri kıdeme sahip öğretmenlerin, 11-20 yıl arası kıdeme sahip öğretmenlere göre İstismarcı Yönetim Ölçeğinin ifadelerine daha fazla katılım gösterdikleri belirlenmiştir. Lisansüstü mezunu öğretmenler, lisans mezunu öğretmenlere göre öç alma nedenlerine ve davranışsal tepkiler boyutlarına ilişkin görüşlerine daha fazla katılım göstermişlerdir. Liselerde çalışan öğretmenler, ilkokullarda ve ortaokullarda çalışan öğretmenlere göre istismarcı yönetime ilişkin ifadelere daha çok katılmışlardır. Son olarak katılımcıların istismarcı yönetime ilişkin görüşleri ile öç alma nedenlerine ve davranışsal tepkilere ilişkin görüşleri arasında düşük düzeyde pozitif ve anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir.</p> Pelin Taşkın ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-03-22 2019-03-22 33 1 85 99 10.33308/26674874.201933194 Okul Öncesi Dönemde Anne-Çocuk Birlikte Hikâye Kitabı Okuma Davranışlarının İncelenmesi http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/95 <p>Araştırmanın amacı annelerin çocukları ile birlikte hikâye kitabı okuma davranışlarının incelenmesidir. Betimsel tarama modelinde desenlenen araştırmanın örneklemi çocukları anasınıflarına devam eden 436 anneden oluşmaktadır. Veriler ÇEBOE (Çocuk Ebeveyn Birlikte Okuma Etkinlikleri Ölçeği) ile toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistiklere ek olarak, Student’s t testi, Mann-Whitney U testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ve Kruskal-Wallis H testi uygulanmıştır.&nbsp; Yapılan analizler sonucunda annelerin birlikte etkileşimli okuma, birlikte okumaya yönelik görüşler ve okuryazarlığın önemi boyutlarını her zaman, okuryazarlık öğretimini ara sıra ve okuryazarlığa model olma boyutunu nadiren gerçekleştirdikleri ortaya çıkmıştır. Ayrıca, annelerin çocukları ile birlikte okuma davranışlarının, anne eğitim düzeyi ve sahip olunan çocuk sayısına göre; çocuklarına kitap okuma sıklıklarına, kitap okumaya ayırdıkları zamana, çocuklarıyla birlikte okuyabilecekleri kitap sayısına ve çocuklarına ilk kitabı alma yaşına göre anlamlı farklılık gösterdiği görülmüştür.</p> Müberra Arıcı Aysel Tüfekci Akcan ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-03-22 2019-03-22 33 1 100 120 10.33308/26674874.201933195