Yaşadıkça Eğitim http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed Eğitim Bilimleri; Eğitim Araştırmaları; Eğitim; Öğretim; Öğrenci; Öğretmen; Öğretim Yöntemleri İstanbul Kültür Üniversitesi tr-TR Yaşadıkça Eğitim 1300-1272 <p style="margin: 6.0pt 0cm .0001pt 0cm;">Sisteme yüklemiş olunan makalenin kapsamı, sunduğu bulgular ve sonucu ve yorumları konusunda Yaşadıkça Eğitim&nbsp;[YE] dergisi Sahibi, Editör, Editör Yardımcısı, Hakemler ve Editör Kurulu'nun hiçbir sorumluluk taşımadığını kabul ederim.</p> <p style="margin: 6.0pt 0cm .0001pt 0cm;">Makalenin özgün olduğunu, herhangi bir başka dergiye yayımlanmak üzere gönderilmediği, daha önce yayımlanmadığını&nbsp;Yaşadıkça Eğitim&nbsp;[YE] dergisi Editörlüğü'ne beyan ederim.</p> <p style="margin: 6.0pt 0cm .0001pt 0cm;">Başlığı belirtilen makalenin, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasının 22. maddesi gereğince çoğaltma, 23. maddesi gereğince yayma ve 25. maddesi gereğince her türlü taşıyıcı materyal üzerinde veya elektronik ortamda kamuya iletim haklarını Yaşadıkça Eğitim&nbsp;[YE] dergisine karşılıksız, koşulsuz ve süresiz olarak devredildiği, makale ile ilgili devredilen hakların dilediği zaman, mekan ve koşullarda kullanmaya Yaşadıkça Eğitim&nbsp;[YE] dergisinin yayıncısı olarak İstanbul Kültür Üniversitesi'nin yetkili kılınacağını onaylarım.</p> Okul Öncesi Dönemde Sosyal-Duygusal Gelişimin Desteklenmesi: Piramit Modeli ile İlgili Çalışmaların Gözden Geçirilmesi ve Ayrıntılı Bibliyografisi http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/280 <p>Sosyal-duygusal gelişimin çocukların genel gelişimleri ve ileriki yaşamları üzerinde etkilerini ortaya koyan araştırma bulguları, bilim insanlarını okul öncesi dönemdeki çocukların sosyal-duygusal gelişimini desteklemeye yönelik önleyici ve iyileştirici müdahale programları geliştirmeye yöneltmiştir. Bu çalışma, okul öncesi yaş grubundaki çocukların sosyal-duygusal gelişimlerini desteklemek amacıyla Piramit Modeli temel alınarak geliştirilen mesleki gelişim programlarının etkililiğinin incelendiği deneysel araştırmalar ile öğretmenlerin bu model kapsamında yer alan stratejileri kullanma düzeylerini inceleyen betimsel çalışmaları gözden geçirmeyi ve ayrıntılı bibliyografisini oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda alanyazındaki ilgili araştırmaların belirlenmesi için kapsamlı ve sistematik bir kaynak taraması gerçekleştirilmiş ve dâhil etme ölçütlerini karşılayan 10 araştırmaya ulaşılmıştır. Araştırmalar, geliştirilen kodlama formları kullanılarak belirlenen değişkenler ışığında özetlenmiştir. Bu çalışmanın bulguları öğretmenler için geliştirilen, bilimsel dayanaklı olan ya da etkililiği araştırmalar tarafından kanıtlanmış yöntem ve stratejilerin öğretilmesini amaçlayan mesleki gelişim programlarının etkili olabilmesinin, bu programların planlanmasında ve sunulmasında etkili yaklaşımların tercih edilmesiyle yakından ilişkili olduğunu göstermektedir.</p> Sinan Kalkan Salih Rakap ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-09 2021-09-09 35 2 311 332 10.33308/26674874.2021352280 Okul Öncesi Eğitimin Genel Görünümü: Okul Yöneticileri Bağlamında Bir Değerlendirme http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/272 <p>Bu araştırmanın amacı okul yöneticilerinin görüşlerine göre okul öncesi eğitimin genel durumunu belirlemek ve okul öncesi eğitime yönelik öneriler geliştirmektir. Araştırmanın katılımcıları, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Edirne İl merkezinde resmî anaokulları ile anasınıfı bulunan okullarda görevli 19 okul yöneticisinden oluşmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve veriler içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırma bulgularına göre, okul yöneticilerinin çoğunluğu, okul öncesi eğitim programı hakkında yeterli bilgileri olmadığını belirtmiştir. Programların uygulanmasında, materyal eksikliği ve fiziksel yetersizlik nedeniyle sorunlar bulunmaktadır. Ayrıca, okul öncesi eğitimde zorunlu pilot uygulamanın yetersiz olduğu ve katılımın sağlanamadığı, öğrenci aidatlarının düzenli ödenmediği, okulların bütçe sıkıntısı olduğu belirtilmiştir. Yöneticilere göre, okul öncesi eğitimde velilerin öğretmenlere sürekli müdahalesi, öğretmenlerin teneffüslerinin olmaması, ikili eğitim uygulaması, öğrenci sayısının fazla olması, personel ve mevzuat eksikliği gibi sorunlar bulunmaktadır. Yöneticilere göre, okul öncesi eğitim zorunlu olmalı, fiziksel eksiklikler giderilmeli, aileler bilinçlendirilmeli, personel desteği sağlanmalı ve eğitim giderlerini devlet karşılamalıdır. Ayrıca, okul yöneticileri, okul öncesi eğitim hakkında eğitilmelidir.</p> Ertuğ Can Şeyda Kılıç ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-09 2021-09-09 35 2 333 366 10.33308/26674874.2021352272 Üniversite Öğrencilerinin Kayırmacılık Kavramına İlişkin Metaforik Algıları http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/292 <p>Araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin kayırmacılık kavramını nasıl kavramsallaştırdıklarını ve algıladıklarını metaforlar aracılığı ile belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji yaklaşımı benimsenmiş, katılımcıların seçilmesinde ise kolay örnekleme tekniği kullanılmıştır. Araştırmada 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Muş Alparslan Üniversitesinde öğrenim gören toplam 159 öğrenci yer almıştır. Üniversite öğrencilerine metafor cümlesi online olarak gönderilmiştir. Verilerin analizinde “içerik analizi” tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre üniversite öğrencilerinin ürettiği metaforlar ile oluşturulan kategorilerin toplam sekiz kategori başlığı altında yer aldığı görülmüştür. Sonuç olarak Muş Alparslan Üniversitesi öğrencilerinin ifadelerinden hareketle kayırmacılığın, büyük zararları olan, sosyal bir davranış bozukluğu olduğu ve toplumun çoğunu olumsuz etkilediği sonucuna varılmıştır.</p> Nesip Demirbilek ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-09 2021-09-09 35 2 367 381 10.33308/26674874.2021352292 Mekanik İtaat ve Bilinçli Uyum İkileminde Yönetimsel Disiplin Olgusuna İlişkin Bir Araştırma: Ortaokullar Örneği http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/278 <p>Bu araştırmanın amacı; ortaokul öğretmenlerinin ve okul yöneticilerinin mekanik itaat ve bilinçli uyum ikileminde yönetimsel disiplin olgusuna ilişkin düşüncelerini betimlemektir. Araştırma nitel yaklaşımlardan fenomenoloji deseninde yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu ortaokul yöneticileri ve ortaokul öğretmenlerinden seçilen toplam 29 kişi oluşturmaktadır. Çalışma grubu, veri toplama aşamasında Covid-19’un ortaya çıkması sonucu kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemi ve kartopu örnekleme yöntemleriyle oluşturulmuştur. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanmış yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizi için içerik analizi yapılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre okul yöneticileri ve öğretmenler -her ne kadar mekanik itaat temelli yönetim anlayışları insanı nesneleştirse de- bu anlayışların kullanılmadığı durumlarda kaos ve disiplinsizliğin ortaya çıkacağını belirtmişlerdir. Bir başka bulguya göre öğretmenler yönetimsel bağlamda özellikle adalet ve eşitlik sağlanması gerektiğini vurgulamışlardır. Araştırma sonunda uygulayıcılara öğretmenlerin yöneticilerden beklentileri üzerine adil ve eşit bir yönetim anlayışı geliştirmeleri önerilmiştir.</p> Aydın Karabay Hasan Akgündüz ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-09 2021-09-09 35 2 382 402 10.33308/26674874.2021352278 Erken Çocukluk Dönemine Ait Resimli Çocuk Kitaplarında Cinsel Eğitim Unsurlarının İncelenmesi http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/293 <p>Cinsel eğitim, bireyin bütüncül gelişimini etkileyen ve olumlu değer yargıları geliştirmesini sağlayan bir eğitimdir. Ailelerin ve eğitimcilerin cinsel eğitim hakkında yeterli bilgilerinin olmaması çocukların cinsel eğitimden mahrum kalmasıyla sonuçlanmaktadır. Erken çocukluk döneminde başlaması gereken cinsel eğitim, ebeveynlerin ve öğretmenlerin sorumluluğundadır. Çocuklar doğal olarak vücutlarını merak ederler ve çocukların sorularını cevaplamak onların cinsel eğitim süreçlerinde önemli bir rol oynar. Resimli çocuk kitapları çocukların sorularını yanıtlamayı, onlarla açık ve dürüst bir iletişim kurmayı sağlayan önemli eğitim materyallerinden biridir. Hem aileler hem de öğretmenler, çocuklara cinsel eğitim unsurları içeren nitelikli resimli çocuk kitapları okuyarak cinsel eğitimi destekleyebilirler. Bu çalışmanın amacı, erken çocukluk dönemine yönelik olarak hazırlanmış resimli çocuk kitaplarının cinsel eğitim unsurları açısından incelenmesidir. Araştırma nitel yöntemlerinden durum çalışması ile desenlenmiş, veriler doküman incelemesi tekniği kullanılarak betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, amaçlı örnekleme yöntemiyle belirlenen 30 resimli çocuk kitabı oluşturmaktadır. Araştırmanın sonucunda, resimli çocuk kitaplarında cinsel eğitim unsurlarından en çok erkek-kadın vücutlarına, en az beden değerine yer verildiği görülmektedir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre resimli çocuk kitaplarında beden değerine daha çok yer verilmesi ve cinsel organların anatomik isimlerinin kullanılması önerilmektedir.</p> Gökçen Merve Öztürk Nihan Feyman Gök ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-09 2021-09-09 35 2 403 419 10.33308/26674874.2021352293 Öğrencilerin Üçlü Kodlama Modelinde Sunulan Sayısal Büyüklükleri Sayı Doğrusunda Tahminleri http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/306 <p>Bu araştırmada, ilkokul ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerinin üçlü kodlama modeline göre sunulan sayısal büyüklüklerin sayı doğrusunda tahmin becerilerinin matematik başarısı, aritmetik performansı ve basamak değeri kavrayışı ile ilişkisi incelenmiştir. Araştırmanın verileri, matematik başarı testi (MBT), aritmetik performans testi (APT), basamak değeri testi (BD) ve bilgisayar yazılımı olarak hazırlanan sayı doğrusunda tahmin testleri (SDT) ile toplanılmıştır. Bilgisayar ortamındaki testler araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olup üçlü kodlama modeline göre tasarlanan sembolik, sözel ve görsel (kanonik ve rastgele çokluklar) kodlardan ve 0-10 ile 0-100 sayısal aralıklardan oluşmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu İç Anadolu Bölgesi’nde bulunan bir ilden toplam 214 ikinci ve üçüncü sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Bulgular, üçüncü sınıf öğrencilerinin tüm testlerde sayı doğrusu üzerinde tahminlerinin ikinci sınıf öğrencilerine göre daha doğrusal olduğunu göstermektedir. Her sınıf düzeyinde MB testine göre belirlenen alt ve üst başarı grubunda yer alan öğrencilerin başarısı APT, BD, SDT 0-10 ve 0-100 açısından farklılaşmaktadır. Bu farklılaşmanın özellikle APT ve BD testleri açısından daha belirgin olduğu görülmüştür. Üçüncü sınıfta alt ve üst gruplar arasındaki başarı farkı daha da açılmaktadır. Üçlü kod modeline göre tasarlanan 0-10 tahmin aralığındaki testlerden Sözel 0-10 ve Kanonik 0-10 matematik başarısını daha çok yordamaktadır. Basamak değeri kavrayışını en çok Sembol 0-10 yordarken, aritmetik performansını en çok Kanonik nokta sayılama 0-10 yordamaktadır. 0-100 aralığındaki tahmin testlerinde ise, matematik başarısını en çok Sembol 0-100 yordarken, basamak değeri kavrayışını da Sembol 0-100 ve Rastgele nokta sayılama testleri yordamaktadır. Farklı temsil biçimleri ile öğretimin çocukların kapsamlı matematik kavrayışları açısından daha yararlı olacağı sonucuna varılabilir.</p> Mehmet Hayri Sarı Sinan Olkun ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-09 2021-09-09 35 2 420 440 10.33308/26674874.2021352306 Öğretmenlerin Müdür Desteği Algıları ile Okulların Akademik İyimserlik Düzeyleri Arasındaki İlişki http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/273 <p>Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin müdür desteği algıları ile okulların akademik iyimserlik düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. İlişkisel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2020-2021 öğretim yılında Hatay ilinin Defne merkez ilçesindeki ilköğretim okullarında görevli öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırma evreninden basit seçkisiz örnekleme yoluyla seçilen 333 ilköğretim okulu öğretmeni örnekleme alınmıştır. Veri toplama aracı kişisel bilgi formundan, müdür desteği ölçeğinden ve okul akademik iyimserlik ölçeğinden oluşmaktadır. Araştırmanın sonucunda öğretmenlerin algılarına göre okul müdürleri, genel olarak öğretmenleri desteklediği tespit edilmiştir. Ancak okul müdürünün araçsal desteği, duygusal desteğe ve öğretimsel desteğe göre daha fazladır. Okulların genel olarak akademik iyimserlik düzeyleri yüksektir. Bununla birlikte okullardaki akademik vurgu, öz yeterlik ve güvenden daha yüksektir. Araştırmada, müdür desteği ölçeğinin alt boyutları ile okul akademik iyimserlik ölçeğinin alt boyutları arasında pozitif ve anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Öğretmenlerin müdür desteği algılarının okulların akademik iyimserlik düzeylerinin anlamlı bir yordayıcısı olduğu ortaya konulmuştur. Okul müdürlerinin en az öğretimsel desteği sunduğu, okulların akademik iyimserliklerinin ise en az güven boyutunda olduğu göz önüne alınarak okul yöneticilerine yönelik düzenlenecek hizmetiçi eğitim programlarının içeriğinde öğretimsel liderlik ve örgütsel güven konularına öncelikle yer verilebilir.</p> Fatma Kalkan Emine Dağlı ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-09 2021-09-09 35 2 441 458 10.33308/26674874.2021352273 C5.0 Karar Ağacı Algoritması ile Öğretmenlerin FeTeMM Farkındalıklarının İncelenmesi http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/298 <p>Araştırmada, öğretmenlerin FeTeMM farkındalıklarını yordayan değişkenleri ve değişkenlerin önem sırasını belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmanın katılımcıları, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Diyarbakır’da görev yapan 267 öğretmenden oluşmaktadır. İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı araştırmada veriler, “Kişisel Bilgi Formu” ve “FeTeMM Farkındalık Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde İki Aşamalı Kümeleme Analizi ve C5.0 Karar Ağacı Algoritması kullanılmıştır. Araştırmada FeTeMM Farkındalık Ölçeği’nin her üç boyutuna ilişkin öğretmenlerin çoğunun orta düzey farkındalığa sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte ortaya çıkan bir başka bulgu ise “öğrenciye etkisi” boyutu üzerinde etki düzeyi en yüksek olan yordayıcı değişkenin öğretmenlerin görev yaptıkları okulların sosyoekonomik düzeyleri, “derse etkisi” ve “öğretmene etkisi” boyutları üzerinde etki düzeyi en yüksek olan yordayıcı değişkenin ise öğretmenlerin öğrenim durumları olduğudur.</p> Neşe Dokumacı Sütçü ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-09 2021-09-09 35 2 459 476 10.33308/26674874.2021352298 Erken Çocuklukta Öz Düzenleme ile Bilişsel Tempo Arasındaki İlişki http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/320 <p>Bu araştırmada, çocukların öz düzenleme beceri düzeyi ile bilişsel tempo boyutu arasındaki ilişkiyi incelemek amaçlanmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemine, oransız kademeli örnekleme yöntemiyle belirlenen 2018-2019 eğitim öğretim yılında Uşak merkez ilçesine bağlı anasınıflarında eğitim alan 124, özel anaokulunda eğitim alan 91, resmi anaokullarında eğitim alan 137 okul öncesi dönem çocuğu olmak üzere 352 çocuk dahil edilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak Kansas Okul öncesi Çocuklar İçin Düşünsellik-İçtepisellik Ölçeği A formu ve Okul Öncesi Öz Düzenleme Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; öz düzenleme becerisi ile bilişsel tempo arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Çocukların öz düzenleme beceri düzeylerindeki artışla birlikte reflektif olma olasılıkları artarken impulsif olma olasılıklarının azalmakta olduğu saptanmıştır.</p> Ezgi Yıldız Sezai Koçyiğit ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-09 2021-09-09 35 2 477 500 10.33308/26674874.2021352320 Afyonkarahisar İlindeki Altı Okulda Bulunan 1930-1940 ve 2000-2010 Yıllarına Ait Teftiş Raporlarına Göre İlköğretimde Öğrenci Sorunları ve Çözüm Önerileri http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/271 <p>Bu araştırmada, Afyonkarahisar ili ilköğretim okullarının 1930-1940 ve 2000-2010 yıllarına ait teftiş raporlarına göre Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş yılları ile 2000- 2010 yılları arasında okul denetimlerine yansıyan bulguların karşılaştırılarak her iki dönem arasındaki öğrenci sorunlarında benzerlik ve farklılıkların saptanması amacıyla yapılmıştır. Araştırma ilköğretim müfettişlerinin rehberlik ve teftiş sonrası yazdıkları raporlara dayanmaktadır. Bu teftiş raporları, ilköğretimin sorunlarını ve dönemlerdeki öğrenci durumlarını belirlemeye yöneliktir. Araştırma, bir durum çalışması olarak tasarlanmıştır. Veriler, altı okuldan elde edilen teftiş raporlarının doküman analizine tabi tutulması ile elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, 2000-2010 döneminde sistemin, ders programları ve belirlenen eğitim hedefleri açısından öğrencilerden yaşları üzerinde beklentisinin olduğu görülmektedir. İlköğretim çağındaki çocuklara yönelik olarak 1930-1940 döneminde özen gösterilen vatandaşlık bilgisi yerine 2000-2010 yılları arasında daha fazla akademik bilgi yüklendiği sezilmektedir. Öte yandan, disiplin olaylarında yıllar ilerledikçe öğrencilere yönelik olarak daha ağır cezaların mevzuatta yer aldığı sonucuna ulaşılmıştır.</p> Muzaffer Şimşek ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-09 2021-09-09 35 2 501 519 10.33308/26674874.2021352271 Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitim ile Okul Öncesi Eğitimden İlkokula Geçiş Hakkında Veli Görüşleri http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/307 <p>Bu araştırmanın amacı pandemi sürecinde uzaktan eğitim ile okul öncesinden ilkokula geçiş hakkında veli görüşlerini belirlemektir. Nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseninde tasarlanan araştırmanın katılımcıları çocuğu pandemi döneminde okul öncesi eğitimi tamamlayıp ilkokul 1.sınıfa geçiş yapan 20 veliden oluşmaktadır. Veri toplamak amacıyla katılımcılarla yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre pandemi başlangıcında çocukların okul öncesi eğitime katılamadığı ve velilerin yapılan uzaktan eğitimden memnun olmadıkları, &nbsp;uzaktan eğitim ile yapılan okul öncesi eğitimde ise çoğunlukla öğretmenlerin telefon üzerinden WhatsApp uygulaması aracılığıyla etkinlikler gönderdiği, bunun yanında velilerin de kendi oluşturduğu etkinlikleri kullandıkları, süreçte aileye düşen görevlerin arttığı, çocukların iletişim, eğitsel ve sosyal açıdan çeşitli sıkıntılar yaşadıkları belirlenmiştir. İlkokul başlangıcında uzaktan eğitim sürecinde en çok EBA (Eğitim Bilişim Ağı) ve Zoom uygulamalarının kullanıldığı en az ise TRT Okul kanalının tercih edildiği bulunmuştur. Veliler senkron ve asenkron olarak katılım gösterdikleri uzaktan eğitim sürecinde yaşadıkları çeşitli olumlu durumlardan ayrıca sorun ve önerilerden bahsetmişlerdir. Araştırmanın sonuçları doğrultusunda pandemi döneminde okul öncesi eğitimin göz ardı edilmemesi ve öğretmen ile öğrenci arasında iletişimin artırılması önerilmektedir.</p> Ahmet Sami Konca Tuğba Çakır ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-09 2021-09-09 35 2 520 545 10.33308/26674874.2021352307 Okul Öncesi Öğretmen Sorularının Türleri ve Bilişsel Talepleri http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/276 <p>Bu çalışma okul öncesi öğretmenlerinin soru türlerinin ve bu soruların bilişsel taleplerinin incelenmesini amaçlamaktadır. Durum çalışması olarak tasarlanan araştırma 2019-2020 akademik yılında resmi bir anaokulunda görevli iki okul öncesi öğretmeni ve okul öncesi eğitime devam eden 52 çocukla yürütülmüştür . Çalışmanın veri setini sınıf içi uygulamaların video kayıtları (n = 17, toplamda 302 dakika) oluşturmaktadır. Öğretmenlerin her soru ifadesi bir analiz birimi olarak belirlenmiş ve kodlanmıştır. Öğretmen Soruları Kodlama Kataloğu, soru türevlerini; Olası Bilişsel Talepleri Kodlama Kataloğu ise bilişsel talepleri analiz etmek üzere geliştirilmiştir. Öğretmenlerin soruları sosyokültürel söylem analizinin bir kolu olan sistematik gözlem yöntemi ile analiz edilmiştir. Öğretmenlerin; İletişimsel, İzleme, Değerlendir–Yargıla–Eleştir, Çeldirme, Delillendirme, Gözlemle–Karşılaştır–Tahmin et, Çıkarımda Bulunma ve Diğer şeklinde sekiz türde soruları sergilediği gözlemlenmiştir. Öğretmen sorularının öğrenenlerde yarattığı olası bilişsel taleplerin ise hatırlama, anlama, analiz ve değerlendirme düzeylerinde olduğu ve sıklıkla anlama düzeyinde soruların kullanıldığı görülmüştür. Çalışmanın çıktıları göz önünde bulundurularak, soru çeşitliliğine, tartışma kültürüne ve üretken soru kavramlarına yönelik tartışmalar gerçekleştirilmiştir.</p> Serenay Başalev Yılmaz Soysal ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-09 2021-09-09 35 2 546 579 10.33308/26674874.2021352276 Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Eğitimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Kaygılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/317 <p>Çalışmada okul öncesi öğretmen adaylarının eğitimde teknoloji kullanımı ile ilgili kaygılarını incelemek amaçlanmıştır. Çalışmaya 67 farklı üniversitede öğrenim gören veya mezun olan 510’u kadın, 39’u erkek olmak üzere toplam 549 okul öncesi öğretmen adayı katılmıştır. Veri toplama araçları olarak Genel Bilgi Formu ve Eğitim Teknolojileri Kullanımı Kaygı Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre okul öncesi öğretmen adaylarının eğitim teknolojisi kullanım kaygıları cinsiyet ve öğrenim gördüğü üniversite türüne göre farklılık göstermemektedir. Mezun okul öncesi öğretmen adaylarının teknoloji yönetimi merkezli kaygıları, birinci sınıfta öğrenim gören adaylara göre daha yüksektir. Yine mezun okul öncesi öğretmen adaylarının teknik merkezli kaygıları ise birinci ve ikinci sınıfta öğrenim gören adaylara göre daha yüksektir. Kişisel bilgisayar sahibi olan okul öncesi öğretmen adaylarının teknoloji yönetimi merkezli ve teknik merkezli kaygıları, bilgisayar sahibi olmayan adaylara göre daha fazladır. Son olarak okul öncesi öğretmen adaylarının yaşı ilerledikçe teknik merkezli, teknoloji yönetimi merkezli ve teknoloji-entegrasyonu merkezli kaygıları da artmaktadır. Araştırma sonuçlarını göz önünde bulundurarak, okul öncesi öğretmen adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına yönelik kaygılarını azaltabilmek için teknik donanım ve teknoloji bilgilerinin artırılması önerilmektedir.</p> Bahar Gümrükçü Bilgici Naim Ünver ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-09 2021-09-09 35 2 580 593 10.33308/26674874.2021352317 Beslenme Eğitiminin Çocukların Beslenme Kararları ve Akıl Yürütme Örüntüleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/333 <p>Bu araştırmanın amacı, beslenme eğitiminin çocukların beslenme kararlarını ve akıl yürütme örüntülerini nasıl etkilediğini keşfetmektir. Bu durum çalışması, 2020-2021 eğitim öğretim yılı Elazığ ilinde bir anaokulunda öğrenim gören 60-72 aylık sekiz çocuğun katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında örnek menü seçenekleri, haftalık etkinlikler ve video kayıtlar aracılığıyla veriler toplanmıştır. Çocuklar, haftada iki gün olacak şekilde toplamda altı haftalık beslenme eğitimine dâhil edilmişlerdir. Eğitimin b1şında ve sonunda çocuklara <em>sağlıklı, sağlıklı gibi görünen ve sağlıksız</em> olacak şekilde beslenme uzmanı tarafından hazırlanmış olan <em>kahvaltı, öğlen ve akşam yemeği</em> menüleri sunulmuştur. Çocukların üç alternatifli menülerden birini seçmeleri istenmiştir. Eğitim öncesi ve sonrasında çocukların kararları <em>-1, 0, 1</em> şeklinde puanlandırılırken akıl yürütme örüntülerini analitik rubrik aracılığıyla değerlendirilmiştir. Sonuçlar, beslenme eğitiminin çocukların menü seçimlerini olumlu etkilediğini ve onların daha mantıksal akıl yürütmeler yapmalarını sağladığını göstermiştir. Bu sonuçlar, literatür temelli olarak derinlemesine tartışılmış ve pedagojik önerilerde bulunulmuştur.</p> Özge Yıldırım Süt Ali Yiğit Kutluca ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-09 2021-09-09 35 2 594 620 10.33308/26674874.2021352333 Ebeveynlik Görevleri Kontrol Listesi’nin Türkçeye Uyarlama Çalışması http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/313 <p>Bu araştırmanın amacını, Sanders ve Woolley (2005) tarafından geliştirilen Ebeveynlik Görevleri Kontrol Listesi’nin Türk kültürüne uyarlanması oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubuna, 24-48 aylık çocuğa olan 214 anne oluşturmuştur. Uyarlama çalışmasına ölçeğin kaynak dilden hedef dile çevrilmesiyle başlamış olup, uzman görüşü alma, dilsel eşdeğerlik ve ön pilot çalışmalarıyla esas uygulama öncesi ölçeğin Türkçe formuna son hali verilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek amacıyla yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonuçları Türkçeye uyarlanmış ölçeğin iki alt boyuttan oluştuğunu göstermiştir. Çalışmada, faktör yük değerlerinin yanı sıra model-veri uyumuna işaret eden bir takım uyum indekslerinden de faydalanılmıştır. Ölçeğin iki alt boyutunun her biri için Cronbach Alpha katsayısı hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda, Ebeveynlik Görevleri Kontrol Listesi’nin iki alt boyut ve 28 madde olarak Türk kültürüne uyarlandığı belirlenmiştir. Ölçeğin 24-48 ay arasındaki çocukların annelerin öz yeterliklerini ölçmede geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.</p> Hurşide Kübra Özkan Kunduracı Ayşe Belgin Aksoy ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-09 2021-09-09 35 2 621 639 10.33308/26674874.2021352313 Yeni Normalin Erken Çocukluk Dönemi Üzerindeki Etkilerinin Ebeveyn Görüşleri Alınarak İncelenmesi http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/308 <p>Bu araştırmanın amacı; pandemi sürecinin erken çocukluk dönemi çocuklarının davranışlarında meydana gelen değişimlerin, aynı zamanda bunların çocuk üzerindeki etkilerinin ebeveyn görüşleri alınarak belirlenmesidir. Etik kurul onayı alınan bu araştırma kapsamında, amaçlı örnekleme yöntemlerinden kartopu örnekleme kullanılarak katılımcılar seçilmiş ve 20 ebeveyn ile görüşülmüştür. Ebeveynlerin fikirleri görüşme tekniği kullanılarak alınmıştır. Temel nitel araştırma yöntemiyle yürütülen çalışma içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırmaya katılan ebeveynler, günlük rutinlerinde birtakım değişikliklerin meydana geldiğini ifade etmişlerdir. Bu değişikliklerin sosyal aktiviteler, beslenme saatleri, uyku saatleri, hijyen ve elektronik cihazların kullanımı şeklinde kategorileştiği görülmüştür. Rutinlerde meydana gelen değişimler sonucunda çocuklarda öfke, isyan, mutsuzluk, korku gibi duygusal problemlerin yanında saldırganlık, aşırı hareketlilik ve inatçılık gibi davranışların da ortaya çıktığı sonucuna varılmıştır. Pandemi sürecinde eğitim öğretime ara verilmesiyle çocuklarda okula, öğretmene ve arkadaşlara duyulan özlemin arttığı görülmüştür. Aynı zamanda bu değişimler sonucunda ebeveynlerde endişe, üzüntü, agresiflik gibi durumlar ortaya çıkmıştır.&nbsp;</p> Beyzanur Ok Nurdan Torun Dila Nur Yazıcı ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-09 2021-09-09 35 2 640 654 10.33308/26674874.2021352308 Öğretmen Adaylarının Örnek Olaylara Ait Çözüm Stratejilerinin Çok yüzeyli Rasch Model ile İncelenmesi http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/303 <p>Bu çalışmanın amacı mezun durumunda olan sınıf öğretmen adaylarının mesleki hayatlarına başladıklarında karşılaşmaları muhtemel sorunlar karşısında geliştirecekleri çözüm stratejilerinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda öncelikle sınıf öğretmeni olarak görev yapan öğretmenlerden görüş alınmış ve çözümünde zorlanılan iki örnek olay (alt ıslatma ve hırsızlık) belirlenmiştir. Mezun aşamasına gelmiş 38 öğretmen adayına oluşturulan örnek olaylar yazılı metin olarak verilmiş ve geliştirmiş oldukları çözüm stratejileri yine yazılı metin olarak toplanmıştır. Elde edilen çözüm stratejileri Sınıf öğretmenliği ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanlarında uzman ikişer akademisyen tarafından Çözüm Stratejileri Değerlendirme Rubriği kullanılarak puanlanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde dört-yüzeyli Rasch model kullanılmış ve örnek olaylar, puanlayıcı, madde ve birey birer yüzey olarak belirlenmiştir. Analizler sonucunda örnek olaylar arasında bir farklılığın olmadığı, puanlayıcıların katılık ve cömertlik açısından birbirlerine çok yakın olduğu ve 1 numaralı maddenin (Öğretmen adayı kriz anında soğukkanlı davranabilmiştir) en kolay karşılandığı, 5 numaralı maddenin ise (Yapılan müdahalenin gerekçesi öğrenciye anlatılmıştır) en zor karşılandığı görülmüştür.</p> Süleyman Demir ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-09 2021-09-09 35 2 655 670 10.33308/26674874.2021352303 Eğitim Konulu Filmlerin Sınıf Yönetiminin Boyutları Açısından İncelenmesi http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/325 <p>Bu araştırmada Millî Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Eylül 2018 dönemi mesleki çalışma programı kapsamında öğretmenlerin izlemesi için önerdiği filmlerin sınıf yönetiminin boyutları açısından incelenmesi amaçlanmıştır. &nbsp;Bu amaç doğrultusunda MEB tarafından önerilen 50 film arasından sınıf içi uygulamaların en yoğun sahnelendiği dört film ölçüt örnekleme tekniği ile seçilmiştir. Nitel olarak tasarlanan bu araştırmada verilerin elde edilmesinde doküman incelemesi; çözümünde betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, filmlerde sınıf yönetimi açısından öğrencilerin tek kişilik sıralarda oturması, öğretmenlerin derse hazırlıklı ve öğrenciden önce gelmesi, öğrencilere ismi ile hitap etmesi ve sakin, samimi, nezaket kurallarına dikkat eden bir yapıda olmaları gibi olumlu özelliklerin ön plana çıktığı belirlenmiştir. Diğer yandan öğretmen tarafından sınıfın seviyesine uygun olmayan bir metnin okutulması, dersin plansız bir şekilde işlenmesi ve tepkisel sınıf yönetimi modelinin benimsenerek ceza yöntemine başvurulması ise sınıf yönetimini olumsuz etkileyen davranışlar olarak tespit edilmiştir. Filmlerde sınıf yönetimi açısından ortaya çıkan olumlu ve olumsuz davranışlar, öğretmenlik grubu lisans öğrencilerine “Sınıf Yönetimi” derslerinde uygulamalı örnekler olarak sunulabilir.</p> Emrullah Akcan Mevlüt Kara ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-09 2021-09-09 35 2 671 695 10.33308/26674874.2021352325 İlköğretim Okullarında Dönüşümcü Liderlik ve İş Doyumunun Yenilikçilik ile İlişkisi http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/330 <p>Zaman içerisinde değişen durumlar bireyleri değişime zorladığı gibi örgütleri de değişime zorlamaktadır. Örgütlerde değişimin gerektiği zamanda ve gerektiği gibi yapılabilmesi için dönüşümcü liderlere ihtiyaç duyulmaktadır. Dönüşümcü liderler bir yandan örgütün ihtiyaç duyduğu değişimi sağlarken diğer yandan çalışanlar üzerinde çeşitli etkiler bırakmaktadır. Bu araştırmada dönüşümcü liderliğin öğretmenlerin iş doyumuna ve yenilikçi davranışına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, ilişkisel tarama modelinde bir çalışmadır. Araştırmanın verileri 2020-2021 eğitim öğretim yılında, Malatya ilinde ve resmi ilkokullarda toplanmıştır. Verilerin analizi için korelasyon analizi ve yapısal eşitlik modellemesi yapılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, ilkokullarda dönüşümcü liderlik, iş doyumu ve yenilikçi davranış düzeyi “genellikle yüksek”tir. Müdürün dönüşümcü liderliği ile öğretmenlerin iş doyumu ve yenilikçi davranışları arasında pozitif yönde anlamlı ve orta düzeyde bir ilişki vardır. Ayrıca dönüşümcü liderlik öğretmenlerin iş doyumunu ve yenilikçi davranmasını yordamaktadır.</p> Necati Çobanoğlu ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-09 2021-09-09 35 2 696 714 10.33308/26674874.2021352330 Ortaöğretim Dokuzuncu Sınıf Matematik Ders Kitaplarının Kök Değerler Çerçevesinde İncelenmesi http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/297 <p>Bu araştırmada, matematik dersi öğretim programında vurgulanan “kök değerlere” ortaöğretim 9. sınıf matematik ders kitaplarında ne sıklıkta ve düzeyde yer verildiğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırma nitel araştırma desenlerinden durum çalışması modeli ile yürütülmüştür. Araştırmanın verileri, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca okutulması kararlaştırılan iki adet ortaöğretim 9. sınıf matematik ders kitabının doküman incelemesi tekniği ile incelenmesinden elde edilmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Verilerin analizinin çerçevesini, ortaöğretim matematik ders programında yer alan on kök değer oluşturmaktadır. Araştırmanın sonucunda ortaöğretim 9. sınıf matematik ders kitaplarında en çok yardımseverlik ve sorumluluk; en az ise sabır, öz denetim, dürüstlük ve sevgi değerlerine yer verildiği belirlenmiştir. Öğrenme alanlarına göre kök değerlerin yer alma sıklıkları incelendiğinde en fazla “Sayılar ve Cebir” en az da “Geometri” öğrenme alanında yer verildiği sonucuna ulaşılmıştır. Son olarak, incelenen ders kitaplarında değerlerin yer alma düzeylerinin daha çok zayıf düzeyde olduğu tespit edilmiştir.</p> İbrahim Çetin Ahmet Mutluoğlu Derya Özlem Yazlık Ahmet Erdoğan ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-09 2021-09-09 35 2 715 732 10.33308/26674874.2021352297 Anasınıfı Öğretmenleri ve İlkokul Yöneticilerinin 4+4+4 Eğitim Sisteminin Okul Öncesi Eğitime Yansımalarına İlişkin Görüşleri http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/324 <p>Bu araştırmada, anasınıfı öğretmenleri ve ilkokul yöneticilerinin (müdür ve müdür yardımcısı) 4+4+4 eğitim sisteminin okul öncesi eğitime yansımaları konusundaki görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nitel bir araştırma olarak desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Adana ili Kozan ilçesi, Osmaniye ili Kadirli ilçesi ve Aksaray ili Merkez ilçesindeki ilkokullar bünyesinde görev yapan 8 yıl ve üzeri mesleki deneyime sahip 42 anasınıfı öğretmeni ve ilkokul yöneticisi (ilkokul müdürü ve müdür yardımcıları) oluşturmuştur. Katılımcılar 4+4+4 eğitim sistemini deneyimleyenler arasından amaçlı örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Araştırmanın verileri hazırlanan standartlaştırılmış açık uçlu görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi ve betimsel analiz yöntemlerinden yararlanılmıştır. Katılımcıların görüşleri doğrultusunda yapılan içerik analizi sonucuna göre altı tema ortaya çıkmıştır. Bunlar, “4+4+4 eğitim sistemine ilişkin genel görüşler, 4+4+4 eğitim sisteminin olumlu yönleri, 4+4+4 eğitim sisteminin olumsuz yönleri, 4+4+4 eğitim sisteminde yaşanan sorunlara ilişkin çözüm önerileri, 4+4+4 eğitim sisteminin okul öncesi eğitime etkileri ve okul öncesi eğitime yönelik düzenlemeler” şeklindedir. Araştırma sonuçlarına göre; okul öncesi eğitim 4+4+4 zorunlu eğitim sistemine dahil edilmeli, ilkokul eğitimi beş yıl olarak uygulanmalı, ilkokula erken yaşta (72 ay öncesinde) başlanmamalı, okul öncesi eğitim sistemi müfredat, yardımcı personel, alan uzmanı yönetici, materyal ve fiziksel ortam açısından desteklenmeli ve okul öncesi eğitim tüm çocuklar için daha ulaşılabilir (ücretsiz) olmalıdır. Araştırma bulgularına göre okul öncesi eğitim, 4+4+4 eğitim sistemi ile birlikte geri plana atılmıştır, bu nedenle geliştirme ve yaygınlaştırma çalışmalarına önem verilmelidir.</p> Songül Giren ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-09 2021-09-09 35 2 733 757 10.33308/26674874.2021352324 Anlatı Oyun Pedagojisi: Erken Çocukluk Eğitiminde Oyun Temelli Bir Yaklaşım http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/291 <p>Bu çalışmada Finlandiya’da geliştirilmiş olan oyunun gücünü ve yetişkin çocuk ortaklığını savunan Anlatı Oyun Pedagojisi (Narrative Play Pedagogy) tanıtılmıştır. Çalışma kapsamında yaklaşımın teorik ve felsefi temellerine, eğitim ortamına, yetişkin rollerine, günlük eğitim akışına, planlama, uygulama ve değerlendirme sürecine ilişkin bir kavramsal çerçeve çizilmeye çalışılmıştır. Anlatı Oyun Pedagojisi, Hakkarainen ve Bredikyte tarafından 1990’lı yılların sonunda geliştirilmiştir. Teorik ve felsefi temelleri büyük oranda Kültürel Tarihsel Kurama ve Profesör Vasili Davydov ve ekibinin ileri sürdüğü görüşlere dayanmaktadır. Bu yaklaşımda çocuk oyunlarını geliştirme, genişletme ve oyun ile öğrenme hedefleri arasındaki geçişi kolaylaştırma amaçlanmıştır. Uygulamalar, çocuğu oyuna davet eden okul içi ve okul dışı çeşitli öğrenme ortamlarında yürütülür. Çocuklar anlatı oyun dünyalarında farklı yaşlardaki akran grupları ve yetişkin oyun ortakları ile hayali roller üstlenerek maceralar yaşarlar. Anlatı Oyun Pedagojisi, Türkiye’de okul öncesi eğitim kurumlarında oyun kültürünü geliştirmek için ilham verici bir örnek olarak uzmanlara ve uygulayıcılara yol gösterici olabilir.</p> Zeynep Fulya Temel Aslı Temiz Çağlar ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-09 2021-09-09 35 2 758 773 10.33308/26674874.2021352291 Salgın Sürecinde ve Sonrasında Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi İçin Karma Bir Program Önerisi http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/266 <p>COVID-19 salgını her sektör ve iş alanında olduğu gibi, eğitim sektöründe de önemli etkiler bırakmıştır. Salgının ilk başladığı tarihin üzerinden uzunca bir zaman geçmiş olmasına rağmen, Türkiye’de öğretmenlere uygun yüz yüze ve çevrim içi bileşenlerin olduğu mesleki gelişim programlarının azlığı dikkat çekmekte ve var olanların da beklentileri ve ihtiyaçları karşılayacak düzeyde olmadığı görülmektedir. Mevcut araştırma, var olan boşluklara ve ihtiyaçlara yönelik bir öneride bulunma, bu alanda bakış açısı geliştirmeye katkıda bulunma ve yüz yüze ile çevrim içi bileşenlerin birbirini desteklediği bir mesleki gelişim programı sunma amacı taşımaktadır. Bu program hem fiziksel olarak yüz yüze hem eş zamanlı (senkron) hem de eş zamanlı olmayan (asenkron) etkinlikleri içinde barındırabilen, kaliteli ve etkili mesleki gelişim programlarının kuramsal temellerini içeren karma bir yapıdadır. Araştırma, salgın sürecinde ve sonrasında öğretmenlerin mesleki gelişim sürecinin nasıl şekillendirildiğinin ve bu programdan öğretmenlerin mesleki gelişimleri için gelecekte nasıl yararlanılabileceğinin betimlenmesi açısından önem arz etmektedir. Araştırmada, salgın süreci boyunca bu programın kullanılmasıyla ilgili detaylar ve örnekler verilmiş, programın uzaktan eğitim araç ve gereçleri kullanılarak nasıl uyarlanılacağına değinilmiştir.</p> Selçuk Doğan Nihal Yurtseven ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-09 2021-09-09 35 2 774 792 10.33308/26674874.2021352266 Kültürlerarası İletişimsel Yeti: Neden Yabancı Dil Öğretiminde Önemlidir ve Nasıl Geliştirilebilir? http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/314 <p>Güncel yabancı dil öğretimi yazınında farklı kültürlerden haberdar olmak, onlara saygı duymayı öğrenmek ve dünyanın herhangi bir yerinde insanlarla rahat iletişim kurabilmek için kültürlerarası iletişim yetisine sahip olmanın zorunlu olduğu görülmektedir. Dil kültürle ve insanların birbirleriyle iletişim kurması gereken toplumlarla bağlantılıdır. Evrensel dil olarak İngilizce ise farklı kültürlerin iletişimini sağlayan bir araçtır. Bu nedenle yabancı dil olarak İngilizce öğretim sınıfları kültürlerarası iletişimsel yetiyi desteklemek için elverişli yerlerdir. Bu noktadan hareketle bu makale kültürlerarası iletişimsel yetinin önemini vurgulayıp dil ile arasındaki ilişkiyi açıklayarak alan yazında yabancı dil sınıflarında bahsi geçen becerinin geliştirilmesi için ortaya konan çalışmalardan örnekler vermeyi amaçlamaktadır. Bu şekilde yabancı dil öğretmenlerinin kültürlerarası iletişimin önemini kavramalarına ve sınıflarında bu yetiyi geliştirmek için uygulamalar yapmalarına katkı sağlamak hedeflenmektedir.</p> Seçil Tümen Akyıldız Vildan Çelik Kwestan Hussein Ahmed ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-09-10 2021-09-10 35 2 793 803 10.33308/26674874.2021352314