http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/issue/feed Yaşadıkça Eğitim 2020-05-30T20:54:55Turkey Daylight Time Mehmet Toran m.toran@iku.edu.tr Open Journal Systems Eğitim Bilimleri; Eğitim Araştırmaları; Eğitim; Öğretim; Öğrenci; Öğretmen; Öğretim Yöntemleri http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/121 Türkiye’de İlkokulda Kaynaştırma Eğitimiyle İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin Betimsel İncelemesi 2020-05-30T20:54:55Turkey Daylight Time Nesrin Sönmez ndilersonmez@gmail.com Betül Özcan btl_07500@hotmail.com <p>Bu çalışmada, Türkiye’de ilkokulda kaynaştırma eğitimi üzerine yapılan lisansüstü tezlerin demografik, tematik ve yöntemsel açılardan incelemek amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemi ile yürütülen çalışmada dahil etme ölçütlerini karşılayan 109 adet teze ait veriler doküman analizi tekniği ile toplanmış, betimsel analiz ile analiz edilmiştir. Çalışma sonunda, ilkokulda kaynaştırma konusunda yaygın olarak yüksek lisans düzeyinde tezin yapıldığı; 36 farklı üniversitede yapılan tezlerin anabilim dallarının da çeşitlilik gösterdiği sonucu elde edilmiştir. Tezlerin yoğun olarak eğitim/müdahale ve görüşler temalarında gerçekleştirildiği, aileler ve tükenmişlik temalarında en az sayıda tezin gerçekleştirildiği sonucuna ulaşılmıştır. Nicel araştırma yöntemi ile yürütülen çalışmaların ağırlıklı olduğu; bu çalışmalar içinde deneysel desenle yapılan çalışmaların sınırlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Deneysel çalışmaların içerisinde sıklıkla yarı deneysel desen tercih edilirken, deneysel olmayan çalışmalar içerisinde tarama deseninin tercih edildiği görülmüştür. Nitel araştırma yöntemi ile yürütülen çalışmaların büyük kısmında, çalışmanın hangi desenle yürütüldüğü belirtilmemiştir. Karma yöntemle yürütülen çalışmalarda son yıllarda artış olduğu belirlenmiştir. Tezlerin çalışma gruplarını ağırlıklı olarak öğretmenlerin oluşturduğu görülmüştür.</p> 2020-03-15T00:00:00Turkey Standard Time ##submission.copyrightStatement## http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/142 Üniversite Öğrencilerinde Duygusal Zekâ ile Okul Doyumu İlişkisinde Akademik Mükemmeliyetçilik ve Ertelemenin Sıralı Aracılığı 2020-05-30T20:54:53Turkey Daylight Time Begüm Satıcı begum@artvin.edu.tr <p>Bu çalışmanın amacı duygusal zekâ ile okul doyumu ilişkisinde akademik mükemmeliyetçiliğin ve akademik ertelemenin sıralı aracılığını test etmektir. Çalışmanın katılımcılarını %58.9’u kadın ve %41.1’i erkek olmak üzere toplam 309 gönüllü üniversite öğrencisi meydana getirmektedir. Çalışmanın verileri Duygusal Zeka Özelliği Ölçeği-Kısa Formu, Akademik Mükemmeliyetçilik Ölçeği, Tuckman Erteleme Ölçeği ve Okul Doyumu Ölçeği ile elde edilmiştir. Çalışmanın verileri bootstrapping temelli sıralı çoklu aracılık modeli PROCESS ile test edilmiştir. Bulgular, akademik mükemmeliyetçilik ile akademik ertelemenin duygusal zekâ ve okul doyumu ilişkisinde sıralı aracılık yaptıklarını ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda düşünüldüğünde; duygusal zekânın artması öğrencilerin akademik mükemmeliyetçilik eğilimlerinin azalabileceği anlamına gelmektedir. Bununla birlikte akademik mükemmeliyetçilikteki azalma, akademik ertelemeyi de düşürerek okul doyumunun güçlenmesini sağlayabilecektir. Çalışmada test edilen modele yönelik bulgular ilgili alan yazına bağlı olarak tartışılmış ve eğitim bilimciler ile psikolojik danışmanlara yönelik doğurgular verilmiştir. &nbsp;</p> 2020-03-15T00:00:00Turkey Standard Time ##submission.copyrightStatement## http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/159 Okul Yöneticilerinin Okul Liderliğinde Yetiştirilme ve Sorun Yaşama Seviyeleri 2020-05-30T20:54:52Turkey Daylight Time Mehmet Fatih Karacabey karacabeyakademi@gmail.com Kıvanç Bozkuş kbozkus@gmail.com <p>Bu araştırmanın amacı okul yöneticilerinin okul liderliğinde göreve başlamadan önceki yetiştirilme ve görev başındayken sorun yaşama seviyelerini belirlemektir. Yöneticilerin liderlikte yetiştirilme ve sorun yaşama seviyeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılığın ve ilişkinin olup olmadığı ile seviyelerin demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediği de belirlenmiştir. Şanlıurfa ilinde görev yapan 524 okul yöneticisinden tarama yöntemiyle elde edilen veriler çözümlenmiştir. Araştırma sonucuna göre okul yöneticilerinin okul liderliğinde sorun yaşamadıklarına ve yeterince yetiştirildiklerine ilişkin algıya sahip oldukları belirlenmiştir. Yöneticilerin okul liderliğinde yetiştirilme seviyeleri sorun yaşama seviyelerinden daha yüksek olmasına rağmen sorun yaşama seviyelerinin düşük olmasının yetiştirilme seviyelerinin yüksek olmasından kaynaklanmadığı belirlenmiştir. Yöneticilerin okul liderliğinde sorun yaşama ve yetiştirilme seviyelerinde cinsiyet, görev türü, öğrenim seviyesi ve branşa göre farklılık bulunmamaktadır. Şanlıurfa’daki okul yöneticilerinin neden okul liderliğinde sorun yaşamadıklarını, okul liderliğinde yeterince yetiştirildiklerini ve ilkokul yöneticilerinin neden daha yüksek seviyede yetiştirildiklerini düşündüklerinin ve yöneticilerin liderlik alanında yaşadıkları sorunlara etki eden etkenlerin yeni araştırmalarla belirlenmesi önerilmiştir.</p> 2020-03-15T00:00:00Turkey Standard Time ##submission.copyrightStatement## http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/161 Eğitim Paydaşlarının Okul Öncesi Eğitimin Zorunlu Olmasına İlişkin Görüşleri 2020-05-30T20:54:51Turkey Daylight Time Ramazan Sak ramazansak06@gmail.com İkbal Tuba Şahin-Sak ikbalsahin@gmail.com Çağla Öneren-Şendil caglasendil@gmail.com Necdet Taşkın netaskin@gmail.com <p>Bu nitel çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmen, veli ve yöneticilerinin Türkiye’de okul öncesi eğitimin zorunlu olmasına ilişkin görüşlerini incelemektir. Çalışmaya, çeşitli okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan 25 öğretmen, 15 yönetici ve çocukları bu okullara devam eden 14 veli katılmıştır. Verisi yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanan ve kelime tekrarı ile kesme-sınıflandırma teknikleri kullanılarak analiz edilen çalışmanın sonunda beş ana temaya ulaşılmıştır. Bunlar, okul öncesi eğitimin (1) zorunlu olup olmaması, (2) zorunlu olma yaşı, (3) zorunlu olmasının çocuklar açısından değerlendirilmesi, (4) zorunlu olmasının aileler açısından değerlendirilmesi ve (5) zorunlu olmasının okul öncesi öğretmenleri açısından değerlendirilmesidir. Çalışmanın bulguları, katılımcıların büyük çoğunluğunun (n=50) okul öncesi eğitimin zorunlu olması gerektiğini, yaklaşık yarısının (n=29) ise zorunlu okul öncesi eğitim yaşının 48 ay olması gerektiğini düşündüklerini göstermiştir. Ayrıca okul öncesi eğitimin zorunlu olmasının, çocuklar, veliler ve okul öncesi öğretmenleri açısından birtakım olumlu ve olumsuz yönleri olacağı, bütün katılımcılar tarafından farklı şekillerde dile getirilmiştir.</p> 2020-03-15T00:00:00Turkey Standard Time ##submission.copyrightStatement## http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/163 Öğretmenlerin Mesleki Sorun Tanımları: Okul Öncesi Öğretmenleri Bağlamında Bir Değerlendirme 2020-05-30T20:54:50Turkey Daylight Time Cansu Başturan cansu_basturan@hotmail.com Ertan Görgü ertangorgu@gmail.com <p>Araştırmanın amacı devlet ve özel okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin mesleki sorun tanımlarını incelemektir. Çalışma grubu, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında İstanbul ili Anadolu Yakası’nda devlet ve özel okul öncesi eğitim kurumlarında devlet ve özel okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapmakta olan, kartopu örnekleme yoluyla seçilmiş 118 okul öncesi öğretmeninden oluşmuştur. Karma desenli olan bu çalışmanın veri toplama sürecinde araştırmacı tarafından geliştirilmiş olan okul öncesi öğretmenleri için “Demografik Bilgi Formu’’ ve yarı yapılandırılmış “Öğretmen Görüşme Formu” kullanılmıştır. Elde edilen bulgular içerik analizi, çapraz tablo ve ki kare yöntemiyle değerlendirilmiştir. Devlet ve özel kurumlarda görev yapan okul öncesi öğretmenlerin mesleki sorunlarının karşılaştırılması sonucunda; devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin okul şartları, sınıf materyalleri, sınıf mevcutları ve mola ile ilgili daha yüksek düzeyde sorun belirttikleri, özel okullarda görev yapan öğretmenlerin ise, değersizlik, maaş, çalışma saatleri ile ilgili daha yüksek düzeyde sorun belirttikleri tespit edilmiştir.</p> 2020-03-15T00:00:00Turkey Standard Time ##submission.copyrightStatement## http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/169 Descriptive Analysis of Reasons of Participating Literacy Courses and Effects of Being Literate 2020-05-30T20:54:47Turkey Daylight Time Ayhan Erbay ayhanerbay2@gmail.com <p>The aim of this study is to find out the effects of literacy acquisition on adults’ lives by exploring their background, experiences, and thoughts pertaining literacy’s effect. In order to find effects of literacy, qualitative case study method was used and semi-structured interviews were carried with nine participants. It is found that almost all participants had similar life histories, which triggered them to looking for new solutions in order to cope with life. Age and psychological status of participants were especially powerful inputs in participation process. All participants became able to travel, read and write in order to perform in their daily lives without having relied on others after completion of the course. In addition, all participants in this study felt themselves more confident, improve their communication skills and develop sense of empowerment. As a result, it was found that the literacycoursesshould be separated according to the age and psychological status of the participants as well as content of the curriculum.</p> 2020-03-15T00:00:00Turkey Standard Time ##submission.copyrightStatement## http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/139 Okul Yöneticileri Kendi Mesleki Gelişim Etkinliklerini Nasıl Algılıyorlar? 2020-05-30T20:54:54Turkey Daylight Time Gamze Kasalak gamzekasalak@gmail.com <p>Bu araştırmanın amacı, okul yöneticilerinin kendi mesleki gelişim etkinliklerine yönelik algılarını belirlemektir. Genel tarama modelinde tasarlanan araştırmanın çalışma grubunda, Antalya ili devlet ilkokulu, ortaokulu ve liselerinde görev yapan ve “Okul Yönetimi Semineri”ne katılan basit seçkisiz örnekleme yöntemi ve gönüllük esasına göre belirlenen 100 okul yöneticisi bulunmaktadır. Araştırma verileri, Mesleki Gelişim Etkinliği anketi kullanılarak toplanmıştır. Araştırma bulguları, okul yöneticilerinin resmi mesleki gelişim etkinliklerinden en fazla kurs ve çalıştay türü etkinliklere katıldıklarını ancak en etkili algılanan mesleki gelişim etkinliklerinin meslektaşlara rehberlik etme, gözlemleme ve yetiştirme olduğunu göstermektedir. Okul yöneticilerinin ihtiyaç duydukları mesleki gelişim alanları arasında en fazla oranda okul (iş) sağlığı ve güvenliği, etkili iletişim becerileri, eğitimde bilgi teknolojileri kullanma becerileri ve öğrenci disiplin ve davranış sorunları konuları yer almaktadır. Okul yöneticilerimesleki gelişim etkinliklerine daha fazla oranda katılmak istediklerini ve katıldıkları mesleki gelişim etkinlikleri için ek ödeme yapılmadığını belirtmektedirler.</p> 2020-03-15T00:00:00Turkey Standard Time ##submission.copyrightStatement## http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/166 Yetişkinlerin Halk Eğitim Merkezlerindeki Eğitim Faaliyetlerine Olan İstemlerinin Farklı Değişkenler Bakımından İncelenmesi 2020-05-30T20:54:48Turkey Daylight Time Ensar Aktaş ensaraktas@yandex.com Hüseyin Yolcu h.yolcu72@gmail.com <p>Bu araştırmanın amacı, yetişkin bireylerin eğitim istemleri üzerinde belirleyici olan değişkenleri ortaya koymaktır.&nbsp; Tarama modelinin kullanıldığı bu çalışmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılında Ankara il merkezinde faaliyet gösteren Halk Eğitimi Merkezlerinin (HEM) açmış olduğu eğitim faaliyetlerine katılan 25 yaş ve üzerindeki 247 katılımcı oluşturmaktadır. Verilerin analizinde yüzde, frekans, ortalama ve standart sapma gibi tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra veri setindeki ilişkileri incelemek için T Testi ve ANOVA testi kullanılmıştır. Araştırmada,&nbsp; yetişkin bireylerin eğitim faaliyetlerine olan istemlerinde daha çok “Sosyal”, “Mesleki, “Kendini Geliştirmek” ve “Ekonomik” nedenler belirleyici olmaktadır. Yetişkinlerin bu yöndeki istemleri üzerinde; cinsiyet, yaş, medeni durum, öğrenim düzeyi, mesleki durum, çalışma durumu, aylık gelir ve hanedeki birey sayısı bakımından farklılaşmalar olduğu gözlenmiştir. HEM’lerde yürütülen ekonomik içerikli eğitim faaliyetlerine katılan kadınların, bu süreçten sonraki yaşam döngülerini sorgulamaya yönelik bir araştırma yapılmasıdır.&nbsp; Böylelikle, HEM’lerde verilen bu tür eğitimlerin içeriğinin ve işlevselliğinin de gözden geçirilmesi mümkün olacaktır.</p> 2020-03-15T00:00:00Turkey Standard Time ##submission.copyrightStatement## http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/165 Öğretmenlerin Toplumsal Saygınlık ve İmajlarına Olumsuz Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi 2020-05-30T20:54:49Turkey Daylight Time Taner Atmaca taneratmaca@duzce.edu.tr <p>Bu çalışmanın temel amacı, öğretmenlerin toplumsal saygınlığına, mesleki kimliğine ve imajına olumsuz etkisi olan, pejoratif yönü bulunan faktörlerin öğretmenlerin görüşlerine göre incelenmesidir. Öğretmen kimliği, Türk toplumunun hafızasında ve kadim geleneğinde saygın ve entelektüel arka planı sağlam bir yapıya sahipken zaman içerisinde ortaya çıkan çeşitli faktörlerin etkisi ile güç kaybına uğramış durumdadır. Bu faktörlerin, toplum nazarında kabul görmüş öğretmen kimliğini ve imajını zedeleyici, öğretmenin itibarına zarar verici yönleri bulunmaktadır. Araştırmanın temel eksenini farklı mesleki kıdem, dünya görüşü, pedagojik anlayış ve branşlarda görev yapan öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda kendi mesleki kimliklerinin ve toplumsal imajlarının hangi faktörlerin etkisi ile bulunduğunu ya da bulunması gereken yerden uzaklaştığını ortaya koymak oluşturmaktadır. Çalışma betimsel tarama modelinde nitel bir araştırmadır. Bu bağlamda toplamda 10 öğretmenle derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Araştırmanın verileri içerik analizi ile çözümlenmiştir. Temaların oluşturulmasında NVIVO 12 programından yararlanılmıştır. Araştırma bulguları öğretmenlerin görüşlerine göre en çok profesyonellikten yoksun olmanın, özlük haklarında görülen düşüşün, medyaya yansıyan olumsuz haberlerin, olumsuz siyasi söylemlerin öğretmen kimliğini örselediğini ve toplumun imgeleminde olması gereken konumdan uzaklaştırdığını göstermektedir.</p> 2020-03-15T00:00:00Turkey Standard Time ##submission.copyrightStatement## http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/160 Mentorluk Becerileri Değerlendirme Aracının (MEBDA) Geliştirilmesi 2020-05-30T20:54:51Turkey Daylight Time Berna Aslan baslan@ankara.edu.tr Çağlayan Dinçer fcdincer@gmail.com Ayşe Gönül Akçamete gakcamete@gmail.com <p>Araştırmada uygulama öğretmenlerinin mentorluk becerilerini belirlemek amacıyla Mentorluk Becerileri Değerlendirme Aracı (MEBDA) geliştirilmiş ve ölçme aracının psikometrik özellikleri incelenmiştir. &nbsp;Çalışmanın ilk aşamasında, 66 maddeden oluşan araç birinci çalışma grubundaki 202 öğretmen adayına uygulanmış ve yapılan Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) sonuçları doğrultusunda madde-toplam test korelasyonu (ayırt ediciliği) .45 değerinin altında olan 25 madde araçtan çıkarılmıştır. AFA sonucuna göre 41 maddeden oluşan araç ikinci çalışma grubundaki 232 öğretmen adayına uygulanmış ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır. AFA sonucunda aracın üç boyutlu bir yapıda olduğu belirlenmiştir. &nbsp;Öğrenme öğretme süreci, iletişim süreci ve mesleki gelişim süreci olmak üzere üç boyuttan oluşan aracın birinci alt boyutundaki maddelerinin aracın %23’ünü açıkladığı ve diğer iki alt boyutun her birinin ölçme aracındaki maddelerin %18’ini açıkladığı bulunmuştur. DFA sonucunda araç maddelerinin t değerleri 0.01 düzeyinde anlamlı olduğu için analiz dışı bırakılan bir madde olmamıştır. Ayrıca MEBDA’nın CFI ve NNFI değerleri .97 olduğundan modelin iyi uyum gösterdiği söylenebilir.</p> 2020-03-15T00:00:00Turkey Standard Time ##submission.copyrightStatement## http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/171 Erken Dönemde Matematik Konuşmaları 2020-05-30T20:54:45Turkey Daylight Time İrem Gürgah Oğul iremgurgahogul@gmail.com Yaşare Aktaş Arnas yasarea@gmail.com <p>İlkokulun başlangıcında çocukların matematik bilgisi arasında farklar mevcuttur. Bu farklılık okul öncesi dönemde çocukların maruz kaldıkları ev öğrenme çevresi ve okul öncesi eğitim kurumunda yaşadığı deneyimlerden kaynaklanmaktadır. Hem ev hem de okul ortamında çocukların erken matematik öğrenmelerinde yetişkinlerle olan deneyimlerini anlamlandırmalarını sağlayacak matematiğe dair konuşmalar gerçekleşmektedir. Bu çalışma, matematik konuşmalarını ev ve okul bağlamında ele alarak araştırmacılara bütünsel bir çerçeve sunmaktadır. Çocukların sahip olduğu matematik becerilerini yordadığı vurgulanan matematik konuşmaları, çocukların matematik eğitiminde ortaya çıkan dezavantajlı durumları ortadan kaldırmaya yönelik bir yol olarak ele alınabilir.</p> 2020-03-15T00:00:00Turkey Standard Time ##submission.copyrightStatement##