http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/issue/feed Yaşadıkça Eğitim Dergisi 2021-02-28T21:51:11Turkey Standard Time Mehmet Toran m.toran@iku.edu.tr Open Journal Systems Eğitim Bilimleri; Eğitim Araştırmaları; Eğitim; Öğretim; Öğrenci; Öğretmen; Öğretim Yöntemleri http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/172 Türkçe Öğretmen Adaylarının Sezgisel Yolla Dil Bilgisi Öğretimine Yönelik Hazır Bulunuşlukları 2021-02-28T21:51:06Turkey Standard Time Ali Türkel ali.turkel@hotmail.com Ebru Dundar ebru.dundar@hotmail.com <p>Bu çalışmada 3. ve 4. sınıf Türkçe öğretmen adaylarının dil bilgisi öğretiminde sezgisel yolla öğretim yapmaya yönelik hazır bulunuşlukları saptanmaya çalışılmış, bu amaçla Dokuz Eylül Üniversitesinde 3. ve 4. sınıfta okuyan 120 Türkçe öğretmen adayıyla görüşülmüştür. Veriler nitel veri analizi yöntemiyle değerlendirilmiş, veri toplama aracı olarak araştırmacılarca geliştirilen “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” kullanılmıştır. Toplanan verilerde adayların büyük bölümünün (%69) sezgisel yolla dil bilgisi öğretiminin kendilerine bilgi olarak öğretildiğini düşündüğü görülmüştür. Ancak adaylar uygulamaların nasıl gerçekleştirilebileceğinin örneklendirilmediğini, kuramsal bilgileri uygulamada yetersiz hissettiklerini belirtmiştir. Araştırma sonuçlarına göre adayların sezgisel yolla dil bilgisi öğretiminde yeterli kuramsal bilgiye sahip oldukları; ancak bu bilgiyi öğretebilmede kendilerini yetersiz hissettikleri söylenebilir. Sonuç olarak Türkçe öğretmenliği lisans programına uygulamayı da kapsayan sezgisel yolla dil bilgisi öğretimini içeren bir derse gereksinim olduğu görülmektedir. Türkçe öğretmenliği programlarında dinleme, konuşma, okuma, yazma becerilerinin öğretimine yönelik dersler vardır. Oysa ortaokul Türkçe ders programlarında önemli payı olan dil bilgisinin öğretimine yönelik bir ders bulunmamaktadır. Bu bir eksiklik olarak değerlendirilebilir.</p> 2020-09-04T00:00:00Turkey Daylight Time ##submission.copyrightStatement## http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/189 Küresel Bağlantılar Öğrenme Alanının Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarına Yansımalarının İncelenmesi 2021-02-28T21:51:03Turkey Standard Time İlker Dere idere@erbakan.edu.tr Abdullah Uçar ucar7289@gmail.com <p>Bu araştırmanın amacı, 2018 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’nda yer alan küresel bağlantılar öğrenme alanının sosyal bilgiler ders kitaplarına yansımalarını ortaya koymaktır. Küresel bağlantılar öğrenme alanının yansımalarını incelemek ve değerlendirmek için doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Ders kitapları, betimsel analiz yöntemiyle değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. Çalışmanın sonuçları, incelenen ders kitaplarında küresel konuların daha çok Türkiye eksenli işlendiğini göstermektedir. Ayrıca dünyada insanların birbirinin tanımasının önündeki en büyük engellerden biri olan kalıp yargılar sorunu, 4. ve 7. sınıflarda işlenmiştir. 4. sınıfta daha çok kültürel farklılıklar vurgusuyla ele alınan kalıp yargılar, 7. sınıfta İslamofobi ve ırkçılık kavramlarıyla birlikte sunulmuştur. Son olarak birlikte küresel bağlantılar öğrenme alanında daha fazla yer alması beklenen küresel sorunlar ve onlara karşı çözümler üretecek küresel vatandaşlık tipinin, yalnızca 7. sınıfta dolaylı olarak ele alındığı görülmektedir.</p> 2020-09-04T00:00:00Turkey Daylight Time ##submission.copyrightStatement## http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/135 Mükemmeliyetçilik ile Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkide Affetmenin Aracı Rolü 2021-02-28T21:51:11Turkey Standard Time Nesrin Yangın nesrinyangin@gmail.com Fatih Camadan fatih.camadan@erdogan.edu.tr <p>Bu araştırmanın amacı, özel gereksinimli çocuğa sahip annelerin mükemmeliyetçilikleri ile yaşam doyumları arasındaki ilişkide affetmenin aracı rolünün olup olmadığının incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu, özel gereksinimli çocuğa sahip 404 anne oluşturmaktadır. Araştırmadaki sonuçlar şu şekildedir; özel gereksinimli çocuğa sahip annelerin olumsuz mükemmeliyetçilikleri, kendini affetme, başkalarını affetme, durumu affetme ve genel affetme davranışlarındaki değişimi olumsuz yönde; olumlu mükemmeliyetçilikleri ise kendini affetme, durumu affetme ve genel affetme davranışlarındaki değişimi olumlu yönde açıklamaktadır. Olumlu mükemmeliyetçilik yaşam doyumunu olumlu yönde; olumsuz mükemmeliyetçilik ise yaşam doyumunu olumsuz yönde açıklamaktadır. Kendini affetme, başkalarını affetme, durumu affetme ve genel affetme davranışları ise yaşam doyumlarını olumlu yönde açıklamaktadır. Ayrıca özel gereksinimli çocuğa sahip annelerin mükemmeliyetçilikleri ile yaşam doyumları arasındaki ilişkide affetmenin kısmi aracı değişken olarak rol oynadığı belirlenmiştir.</p> 2020-09-04T00:00:00Turkey Daylight Time ##submission.copyrightStatement## http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/195 Türkiye Yükseköğretim Sisteminde Eğitimin Getirileri: Ampirik Bir Uygulama 2021-02-28T21:50:59Turkey Standard Time Yüksel Yeşilbağ yyesilbag@gmail.com <p>Bu araştırma üniversite de çeşitli bölümlerde yapılan sosyal ve bireysel eğitim yatırımlarının getiri oranlarını hesaplamayı amaçlamaktadır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma gurubunu, on beş farklı yükseköğretim bölümünden mezun olup İstanbul’da özel sektörde ücretli olarak çalışan 795 kişi oluşturmaktadır. Maliyetlere ilişkin veriler YÖK’ün 1997 yılında yaptığı araştırmadan, kazançlara ilişkin verilerse araştırmacı tarafından geliştirilen anket aracılığıyla elde edilmiştir. Araştırmada sosyal ve bireysel getiriler kısa-yol yöntemiyle hesaplanmıştır. Ayrıca maliyet-fayda analizinde kullanılan yöntemlerden olan fayda-maliyet oranı ile üniversite yatırımının sosyal ve bireysel açıdan verimliliği test edilmiştir. Araştırmada şu bulgulara ulaşılmıştır: Tüm bölümlerde sosyal getiri oranları %5 -%14,8; bireysel getiriler %12,3 -%18,5 arasında değişmektedir. Üniversite eğitiminin sosyal getiri oranı %8,9, fayda-maliyet oranı 11,93; bireysel getiri oranı %16,6, fayda-maliyet oranı 15,17’dir. Cinsiyetler açısından anlamlı farklılık görülmemiştir. Bireysel getiri oranı kadınlar için %16,3, erkekler için %16,6 bulunmuştur. Bu hesaplamalar tüm Türkiye çapında ve bütün eğitim tür ve düzeylerinde daha geniş bir örneklem üzerinde yapılmalıdır.</p> 2020-09-04T00:00:00Turkey Daylight Time ##submission.copyrightStatement## http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/154 Erken Okuryazarlık Becerilerinin Ev Ortamında Desteklenmesi 2021-02-28T21:51:09Turkey Standard Time Sonnur Işıtan sonnurisitan@gmail.com Mesut Saçkes msackes@gmail.com Kazım Biber kazimbiber@hotmail.com <p>Sesli kitap okuma etkinliklerinin çocukların okuma ve yazma becerilerinin gelişiminde ve ilerleyen yıllardaki okuma başarıları üzerinde etkilidir.&nbsp; Bu çalışmada ebeveynlerin evde çocuklarına düzenli kitap okumalarının çocuklarının yazı farkındalıkları üzerindeki etkisini incelemek amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Balıkesir il merkezinde yaşayan orta sosyo-ekonomik düzeydeki uygun örnekleme yolu ile seçilmiş okul öncesi çağda 20 çocuk (7 erkek, 13 kız) ve anneleri oluşturmaktadır. Araştırmada tek grup ön test - son test&nbsp; deney öncesi desen kullanılmıştır. Çalışma grubundaki çocuklara ön test ve son test olarak Erken Çocukluk Dönemi Yazı Farkındalığı Kontrol Listesi uygulanmıştır. Çalışmada kitap okuma teknikleri konusunda bir eğitim verilmeksizin annelerden toplam 8 adet resimli kitabı haftada iki kez okumaları istenmiştir. Araştırma sonucunda annelerin ev ortamında çocuklarına sadece düzenli (nitelikli çocuk kitabı ile) kitap okuduğunda bile çocukların yazı farkındalığı becerilerinde artış olduğu saptanmıştır. Ebeveynlere yönelik farklı okuma tekniklerine ilişkin eğitim programlarının çocukların erken okur yazarlık becerilerine etkisini inceleyen deneysel çalışmalar yapılmalıdır.</p> 2020-09-04T00:00:00Turkey Daylight Time ##submission.copyrightStatement## http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/204 Üstün Yetenekli Öğrencilerin Matematik Kaygısı ve Mükemmeliyetçilik Düzeylerinin İncelenmesi 2021-02-28T21:50:50Turkey Standard Time Savaş Akgül sakgul@biruni.edu.tr Hasret Nuhoğlu hasretnuhoglu@maltepe.edu.tr <p>Bu araştırma, üstün yetenekli ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin mükemmeliyetçilik düzeylerinin, matematik kaygısını yordama gücünü incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul’da üstün yeteneklilere yönelik eğitim veren iki özel eğitim kurumunun 3. ve 4. sınıfında 2017-2018 bahar yarıyılında öğrenim gören 121 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında, öğrencilerin matematiğe yönelik kaygı düzeylerini belirlemek amacıyla geliştirilen Matematik Kaygısı Ölçeği (Bindak, 2005) ve mükemmeliyetçilik düzeylerini belirlemek amacıyla Baş (2010) tarafından Türkçeye uyarlanan Uyumlu-Uyumsuz Mükemmeliyetçilik Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda, Pearson korelasyon katsayısı hesaplanmış ve doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Araştırmanın sonunda, mükemmeliyetçilik alt boyutlarından hatalara duyarlılık ve şartlı benlik saygısının matematik kaygısının anlamlı birer yordayıcısı olduğu belirlenmiştir. Söz konusu bağımsız değişkenler, birlikte, bağımlı değişken olan matematik kaygısı üzerindeki değişkenliğin %29’unu açıklamaktadır.</p> 2020-09-04T00:00:00Turkey Daylight Time ##submission.copyrightStatement## http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/190 Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algıları ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki 2021-02-28T21:51:01Turkey Standard Time Aykut Güneş aykut-gns@hotmail.com Rüyam Küçüksüleymanoğlu ruyamk@uludag.edu.tr <p>İşgörenlerin örgütlerine ilişkin adalet algısı olarak tanımlanan örgütsel adalet, örgüt çıktılarının niteliğini etkilemektedir. Örgütünü adil bulan işgörenler, rol davranışlarından fazlasını sergileme eğilimindedirler. Gönüllülüğe dayanan örgütsel vatandaşlık davranışı, sosyal mekanizmayı güçlendirerek örgütsel gelişime katkı sağlamaktadır. Bireysel performans ve örgütsel kaynakların koordinasyonunu etkileyen bu iki kavram arasındaki ilişkinin saptanmasıyla eğitim örgütlerine katkı sağlanacağı düşünülmektedir. Araştırmada öğretmenlerin örgütsel adalet algıları ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amaçlanmıştır. İlişkisel tarama modelinde yapılan araştırmanın örneklemi, İstanbul ili Pendik ilçesinde 36 farklı okulda çalışan 721 öğretmenden oluşmuştur. Veriler; kişisel bilgi formu, “Örgütsel Adalet Ölçeği” ve “Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği” ile toplanmış; Pearson korelasyon analizi ve regresyon analiziyle çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda örgütsel adalet ve alt boyutları ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasında olumlu, zayıf düzeyde bir ilişkinin olduğu saptanmıştır. Örgütsel vatandaşlık ve alt boyutları ile örgütsel adalet arasında olumlu, zayıf düzeyde ilişki olduğu bulunmuştur. Örgütsel adalet ve alt boyutlarının örgütsel vatandaşlık davranışlarını anlamlı düzeyde açıkladığı görülmüştür.</p> 2020-09-04T00:00:00Turkey Daylight Time ##submission.copyrightStatement## http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/209 Ortaokul Öğrencilerinde Anneye Bağlanma ve Benlik Saygısı 2021-02-28T21:50:46Turkey Standard Time Ziya Toprak ziya.toprak@gmail.com <p>Ergenlerde bağlanma ve benlik saygısı ayrı ayrı sıklıkla ele alınan sorunsallar olarak dikkat çekmektedir. Benlik saygısının kişilerin sağlıklı davranış geliştirmesine yardım ettiğini ve psikolojik iyi olma durumlarına olumlu katkı yaptığı iyi bilinen bir olgudur. Benzer şekilde bağlanmanın, özellikle anneye bağlanmanın, benlik saygısının öncülü olduğunu belirten araştırmalar mevcuttur. Bu çalışma bu alan yazına anneye bağlanma ve benlik saygısı arasındaki ilişkiyi inceleyerek eklemlenmektedir. Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin anneye bağlanma biçimleri ile benlik saygısı düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. İlişkisel desende yapılan bu çalışmada rastgele seçilen 343 öğrencinin sağladığı veriler kullanılmıştır. Çalışmada öğrencilerin anneye bağlanma biçimleri ile benlik saygısı düzeyleri arasında olumlu ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. Çalışma, bulgulardan hareketle, anne-çocuk bağlanma programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasını önererek sonlanmaktadır.&nbsp;</p> 2020-09-04T00:00:00Turkey Daylight Time ##submission.copyrightStatement## http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/208 Öğrencilerde Eudaimonianın ve Akademik Başarının Yordayıcısı Olarak Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Düzey 2021-02-28T21:50:47Turkey Standard Time Umut Birkan Özkan umutbirkanozkan@gmail.com <p>Bu çalışmada, 15 yaş grubundaki öğrencilerin ekonomik, sosyal ve kültürel düzeylerinin öğrencilerin eudaimonia düzeyleri ve akademik başarıları üzerindeki yordayıcılığını incelemek amaçlanmaktadır. Bu çalışma, nicel bir araştırma olup PISA-2018 değerlendirmesine ilişkin ikincil veriler analiz edilmiştir. Çalışmanın verileri, PISA-2018'e Türkiye'den katılan 15 yaşındaki 6890 öğrenciden elde edilmiştir. Bu öğrencilerin “eudaimonia indeksleri”, “ekonomik, sosyal ve kültürel düzey indeksleri” ve “matematik, okuma becerileri ve fen puanları” kullanılmıştır. Veriler, IEA International Database Analyzer Version 4.0.35 (IDB Analyzer) yazılımında basit doğrusal regresyon kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'deki öğrencilerin ekonomik, sosyal ve kültürel düzeylerinin öğrencilerin eudaimonia düzeylerinde herhangi bir değişikliğe yol açmadığı söylenebilir. Bununla birlikte öğrencilerin ekonomik, sosyal ve kültürel düzeylerinin öğrencilerin matematik, okuma becerileri ve fen başarısının önemli bir yordayıcısı olduğu sonucuna varılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, uygulayıcılar ve araştırmacılar için bazı önerilerde bulunulmuştur.</p> 2020-09-04T00:00:00Turkey Daylight Time ##submission.copyrightStatement## http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/207 Matematik Eğitimi Alanında Ölçek Geliştirme ve Ölçek Uyarlama Makaleleri: Betimsel İçerik Analizi 2021-02-28T21:50:49Turkey Standard Time Özkan Ergene ozkanergene@sakarya.edu.tr <p>Bu çalışmada 2015-2019 yılları arasında matematik eğitimi alanında yayınlanan ölçek geliştirme ve uyarlama makalelerinin incelenmesi amaçlanmıştır. İçerik analizi yöntemi ile yürütülen araştırmada Türkiye’de eğitim alanında yayınlanan 25 dergide yer alan 28 ölçek geliştirme ve 16 ölçek uyarlama makalesi “Değerlendirme Formu” kullanılarak incelenmiştir. Ölçek geliştirme ve ölçek uyarlama sürecine dair örneklem seçim yöntemi, kayıp veriler gibi birçok noktada detaylı bilgi ve raporlama eksikliği olan makalelerin sayıca fazla olduğu görülmüştür. Ölçek uyarlama makalelerinde madde sayısı arttıkça örneklem büyüklüğünün arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Deneme uygulaması gerçekleştirilen makalelerin sayıca az olduğu gözlemlenmiştir. Geçerlik çalışmaları için faktör analizi, güvenirlik çalışmaları için iç tutarlık yöntemi tüm makalelerde tercih edilmiştir. Araştırmanın bulguları ilgili alan yazın ile değerlendirildiğinde ölçek geliştirme ve ölçek uyarlama sürecindeki temel adımların büyük oranda gerçekleştirildiği fakat eksiklik ve hataların olduğu, bu nedenle sürecin tamamına dair hassasiyetin arttırılması önerilmektedir.</p> 2020-09-04T00:00:00Turkey Daylight Time ##submission.copyrightStatement## http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/212 Yaşam Becerileri Eğitim Programının Anasınıfına Devam Eden Çocukların Yaşam Becerilerine ve Sosyal Uyumlarına Etkisinin İncelenmesi 2021-02-28T21:50:42Turkey Standard Time Yakup Yıldırım yakupyildirim1986@gmail.com Zeynep Fulya Temel temel.fulya@gmail.com <p>Araştırma deseni olarak öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel desende tasarlanan bu çalışmanın amacı, okul öncesi dönem 5-6 yaş çocuklarına uygulanan yaşam becerileri eğitimi programının çocukların yaşam becerilerine ve sosyal uyumlarına etkililiğini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, Ankara il merkezindeki bir vakıf/özel anaokulunda eğitim görmekte olan 5-6 (60-72 aylık) yaş aralığındaki çocuklar oluşturmuştur. Çalışma grubundaki çocuklardan deney ve kontrol grubu olmak üzere iki grup belirlenmiştir. Deney Grubuna (DG) ve Kontrol Grubuna (KG) ön uygulama aşamasında; sırasıyla, Yaşam Becerilerini ölçmek amacıyla, “Okul Öncesi Dönem Yaşam Becerileri Ölçeği”, Sosyal Uyum Becerilerini ölçmek amacıyla, “Sosyal Uyum Beceri Ölçeği” uygulanmıştır. Ön uygulamalardan sonra deney grubuna, araştırmanın amacı doğrultusunda araştırmacılar tarafından okul öncesi dönem (5-6 yaş) çocuklarının gelişim düzeylerine uygun olarak mevcut okul öncesi eğitim programındaki kazanım ve göstergeler de dikkate alınarak hazırlanan, 18 oturum ve 36 bağımsız yaşam becerisi etkinliğinden oluşan “Yaşam Becerileri Eğitim Programı”nın 12 hafta süreyle uygulaması yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; deney grubunda yer alan çocukların kontrol grubunda yer alan çocuklara oranla öntest ve sontest puanları arasında pozitif yönde anlamlı düzeyde farklılaşma olduğu saptanmıştır.</p> 2020-09-04T00:00:00Turkey Daylight Time ##submission.copyrightStatement## http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/198 İlkokul Öğrencilerinin Sözel Problem Çözme Performansı Üzerinde Anlamsal Tutarlılık Etkisi 2021-02-28T21:50:55Turkey Standard Time Hicran Nurse Yıldız hicrannurse@gmail.com Derya Can deryacakmak88@gmail.com <p>Sözel problemlerde karmaşıklık yaratan durumlardan birisi problemlerdeki anahtar sözcüklerin problemin çözümü için gerekli işlemle tutarlı olup olmadığıdır. Bu araştırmada, ilkokul öğrencilerinin işlemle tutarlı ve tutarsız anahtar sözcükler içeren sözel problemlerdeki performanslarının Türkçe ve matematik dersi akademik başarılarına göre nasıl değiştiğinin ve problem çözme performansı üzerinde anahtar sözcüklerin rolünün incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın nicel aşamasına, uygun örnekleme yöntemiyle belirlenen ve ilkokul 3. ve 4. sınıfta öğrenim görmekte olan 100 öğrenci katılmıştır. Araştırmanın nitel aşamasında yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmış olup katılımcılar maksimum çeşitlilik örneklemesi yoluyla belirlenmiştir. Araştırma sonucunda, işlemle tutarlı anahtar sözcükler içeren problemlerde öğrenciler daha yüksek performans gösterirken, işlemle tutarsız anahtar sözcükler içeren sözel problemlerde daha düşük performans göstermiştir.&nbsp; Öğrencilere işlem seçimlerinin gerekçeleri sorulduğunda, büyük bir çoğunluğu işlemle tutarlı ve tutarsız anahtar sözcüklere vurgu yapmıştır. İşlemle tutarsız anahtar sözcüklerin yer aldığı problemler, genellikle düşük ve orta başarı grubundaki öğrencilerin hatalı işlem tercihinde bulunmasına neden olmuştur. Özellikle ilkokul döneminde öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerinin geliştirilmesi ve sözel problemlerin anlamsal-dilsel özellikleri ile nasıl başa çıkılacağının öğretilmesi öğrencilerin ilerleyen yaşlardaki performanslarının olumlu yönde gelişmesini destekleyebilir.</p> 2020-09-04T00:00:00Turkey Daylight Time ##submission.copyrightStatement## http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/213 Çocukların Okula Hazırbulunuşluk Düzeyleri ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 2021-02-28T21:50:41Turkey Standard Time Şahika Toran sahikayavuz@gmail.com Erhan Alabay erhan.alabay@sbu.edu.tr <p>Bu araştırmada çocukların okula hazırbulunuşluk düzeyleri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada yöntem olarak nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel deseni kullanılarak tasarlanmıştır. Çalışma grubunu 5 yaşında toplam 174 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmada Demografik Bilgi Formu, Bracken Temel Kavram Ölçeği Gözden Geçirilmiş Formunun Okula Hazırbulunuşluk Alt Ölçeği ve Çocuklar için Problem Çözme Becerisi Ölçeği veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Normallik testi sonucunda normal dağılım gösteren veriler Basit Doğrusal Regresyon analizi kullanılarak analiz edilmiştir.&nbsp; Yapılan analizler sonucunda çocukların okula hazırbulunuşluk düzeylerinin çocukların problem çözme becerilerini açıklama gücünün yüksek olduğu, okula hazırbulunuşluk düzeyi arttıkça problem çözme becerilerinde de artışın olduğu bulunmuştur.&nbsp;</p> 2020-09-04T00:00:00Turkey Daylight Time ##submission.copyrightStatement## http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/197 “We Enjoyed Our Childhood to The Fullest”: Early Childhood Teachers’ Risky Play Memories and Risky Play Managements 2021-02-28T21:50:57Turkey Standard Time Sadiye Keleş sadiyekeles@gmail.com Özlem Yurt ozlemyurt37@gmail.com <p>The aim of the study is to evaluate the relationship between early childhood teachers’ risky play experiences, their injury histories in their childhood and risky play management strategies they used as a teacher. 190 early childhood teachers participated in this study. Data were collected through a semi- structured interview form. Only play with great heights (climbing up a tree) and play with high speed (swinging on playground swings) were included in the semi-structured interview form. Scenario-based, black and white drawings were used as a data collection tool. Results showed that teachers’ risky play histories, injury histories and their management strategies at play with great heights are independent of each other. However, a different pattern was identified for play with high speed (swinging on playground swings).&nbsp; This result provides an opportunity to discuss whether teachers’ injury histories at specific risky play categories, may affect their risky play management strategies.</p> 2020-09-04T00:00:00Turkey Daylight Time ##submission.copyrightStatement## http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/200 Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği Lisans Programlarının Çocuğun Bütünsel Gelişimi Açısından Değerlendirilmesi 2021-02-28T21:50:54Turkey Standard Time Halil Kamışlı halil.kamisli@final.edu.tr Elif Karslı Çalamak karsli@mailbox.sc.edu Sinan Olkun sinan.olkun@final.edu.tr <p>Gelişimsel olarak aynı dönemde bulunan ve örtüşen yaş gruplarındaki çocuklara öğretmenlik yapan okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin ortak mesleki temel yeterlikler ile birlikte birbirini tamamlayan mesleki donanımlara sahip olmaları beklenir. Bu çalışma, erken çocukluk dönemi çocukları ile çalışacak olan okul öncesi ve sınıf öğretmeni adaylarının, çocukların farklılıklardan doğan potansiyellerini fark edip ihtiyaçlarını karşılayabilmeye yönelik muhtemel yeterliklerini, 2018-2019 öğretim yılında uygulamaya konulan yükseköğretim öğretmenlik programları ekseninde incelemiştir. Bu inceleme sürecinde, çocukların çok yönlü ihtiyaçlarını karşılamayı önceleyen bütünsel çocuk yaklaşımları rehber olarak kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, iki programın çocuğu tanıma ve çocuğun çok yönlü ihtiyaçlarını karşılama alanlarında farklılaştığı ve gelişimsel olarak aynı dönemde olan çocuklara hitap ediyor olmalarına rağmen, bu benzerliğin ders içeriklerine yansımadığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu durum ışığında lisans öğretmen yetiştirme programları için önerilerde bulunulmuştur.</p> 2020-09-04T00:00:00Turkey Daylight Time ##submission.copyrightStatement## http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/210 Cinsel Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği: Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması 2021-02-28T21:50:44Turkey Standard Time Şehnaz Ceylan sehnazc@gmail.com İsmihan Artan ismihan@hacettepe.edu.tr Fatma Betül Kurnaz Adıbatmaz betulkurnaz@karabuk.edu.tr <p>Araştırmada Cinsel Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği (CETÖ)’nin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Denemelik formu ve Ebeveynler İçin Cinsel İletişim Ölçeği 199 kişiye uygulanmış, elde edilen veriler kullanılarak Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) yapılmıştır. Nihai form 39 maddedir ve dört faktörlüdür. Elde edilen veriler üzerinde Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) uygulanmış ve uyum iyiliği indislerinin yüksek olması nedeniyle yapının doğrulandığı sonucuna ulaşılmıştır. Nihai form Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği ile birlikte üçüncü bir grupta (N=200) tekrar denenerek elde edilen veriler üzerinde DFA yapılarak sonuçlar kontrol edilmiştir. Ölçeğin, cinsel eğitime yönelik tutumları belirlemede geçerli sonuçlar üretebildiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca ebeveynlerin cinsiyetlerinin cinsel eğitime yönelik tutumlarında anlamlı bir farka yol açmadığı ancak öğrenim düzeylerinin cinsel eğitime yönelik tutumlarında yükseköğretim mezunlarının lehine anlamlı bir farka yol açtığı belirlenmiştir. Ebeveynlerin cinsel eğitime yönelik tutumları ile cinsel eğitimde kullandıkları iletişim dili arasında pozitif ve manidar ilişkilerin olduğu belirlenmiştir.</p> 2020-09-04T00:00:00Turkey Daylight Time ##submission.copyrightStatement## http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/218 What Do Teachers As Adult Learners Think About MOOCs? A Case Study 2021-02-28T21:50:40Turkey Standard Time Rabia Vezne rabiavezne@hotmail.com <p>The aim of this research was to understand and interpret the opinions of teachers as adult learners on MOOCs regarding the effect of MOOC on their personal and professional development, and their motivation to attend more MOOC.&nbsp; The research is a qualitative study with a holistic single case study design. Data were collected by semi-structured questions via the Google Form. At the end of the research, conclusions emerged under three themes. The first one was that the effects of MOOC on teachers’ personal development are learning new things and gaining self-confidence. The second one was that the effects of MOOC on teachers’ professional development are improving teaching and communication skills, and having a different perspective. Finally, the reasons of teachers’ motivation to attend more MOOCs are that MOOCs are easy to reach, suitable for personal learning speed, and economic.</p> 2020-09-04T00:00:00Turkey Daylight Time ##submission.copyrightStatement## http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/177 Eğitsel Robotik Uygulamaları Üzerine Yapılan Çalışmaların İncelenmesi 2021-02-28T21:51:05Turkey Standard Time Tarık Talan ttalan46@hotmail.com <p>Bu araştırmanın amacı, eğitimde robotik uygulamaların kullanımına yönelik yapılan çalışmaları farklı değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırma kapsamında 142 çalışma incelenmiş olup verilerin toplanmasında doküman incelemesi, analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada ayrıca elde edilen verileri tamamlamak amaçlı meta-tematik analizler yapılmıştır. Araştırmanın sonuçları yapılan çalışmaların genellikle ortaokul kademesinde, makale yayın türünde, Bilişim Teknolojileri alanında ve orta örneklem üzerinden gerçekleştiği belirlenmiştir. Ayrıca ilgili yayınlarda 2013 yılından bu yana istikrarlı bir artış olduğu, nicel ve karma araştırma yöntemlerinin tercih edildiği, uygulama süresinin 5-8 hafta sürecinde yoğunlaştığı ortaya çıkmıştır. Diğer yandan eğitimde robotik uygulamaları kullanımının motivasyon, tutum, üst düzey düşünme ve akademik başarıya olumlu etkileri olduğu görülmüştür. Devre kurmakta zorlanma, bağlantı problemleri, maliyetli olması, bilişsel yorgunluk eğitsel robotik uygulamaların bazı sınırlılıkları olarak tespit edilmiştir.</p> 2020-09-04T00:00:00Turkey Daylight Time ##submission.copyrightStatement## http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/219 Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ile Düşünme İhtiyacı ve Duyguları İfade Etme Arasındaki İlişki 2021-02-28T21:50:38Turkey Standard Time Hümeyra Sevinç humeyrasevinc.16@gmail.com İbrahim Taş ibrahimtas34@gmail.com <p>Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin internet bağımlılığı düzeyi ile düşünme ihtiyacı ve duyguları ifade etme düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Ayrıca çalışmada bu kavramların bazı demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği de incelenmiştir. Çalışma 286 kız, 103 erkek ve cinsiyetini belirtmeyen 2 kişi olmak üzere toplam 391 öğrenciyle yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Young İnternet Bağımlılığı Testi - Kısa Formu, Düşünme İhtiyacı Ölçeği, Duyguları İfade Etme Ölçeği ve araştırmacının oluşturduğu kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler İlişkisiz Grup t Testi, Tek yönlü Varyans Analizi ve Çoklu Regresyon Analizi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda internet bağımlılığı ile düşünme ihtiyacı ve duyguları ifade etmenin yakınlık alt boyutu arasında anlamlı ve ters yönde bir ilişki bulunmuştur. Düşünme ihtiyacı ve yakınlık duygu ifadesinin internet bağımlılığını yordadığı tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları literatürdeki diğer bulgular ile birlikte tartışılmış, eğitimcilere ve ailelere öneriler sunulmuştur.</p> 2020-09-04T00:00:00Turkey Daylight Time ##submission.copyrightStatement## http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/226 Erken Çocukluk Çalışmalarında Gündem Olan Konuların İncelenmesi: Yaşadıkça Eğitim Dergisinin 30 Yılı 2021-02-28T21:50:37Turkey Standard Time Evcan Afra Doma afradoma@gmail.com Mehmet Toran mehmettoran@gmail.com <p>Bu araştırmada, 1986-2015 yılları arasında ebeveynlere yönelik Türkiye’de yayımlanan Yaşadıkça Eğitim dergisinde erken çocuklukla ilgili makalelerin incelenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemi ile yürütülen çalışmada 125 sayı içerisinde 231 makale dahil edilmiştir. Verilerin analizinde Makale Sınıflama Formu kullanılmıştır. Makalelerin derinlemesine incelenmesi için doküman incelemesi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda, erken çocukluk döneminde çocuğun bütünsel gelişimi için anne baba eğitiminin önemli olduğu bulunmuştur. Tespit edilen diğer konulara daha az değinildiği belirlenmiştir. Değişen zamanla birlikte erken çocukluk döneminde öğretmenlerin de anne babalar kadar önemli olduğu anlaşılması üzerine Yaşadıkça Eğitim dergisinde buna göre yayın yapıldığı tespit edilmiştir. Yaşadıkça Eğitim dergisinde yayınlanan makalelerin tespit edilen her konu aralığında olması gerekliliği önerilmiştir.</p> 2020-09-04T00:00:00Turkey Daylight Time ##submission.copyrightStatement## http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/202 Teaching Evolution in Muslim Countries: Is Constructivism a Solution or a Threat? 2021-02-28T21:50:52Turkey Standard Time Özgür Taşkın omuozgurtaskin@gmail.com <p>Since the turn of this century, constructivism has dramatically influenced science education and, particularly in Muslim countries, the teaching of evolution. This influence came about gradually. After the 1980’s, Muslim graduate students studying Education in Western universities have been taught constructivism both as a theory of learning and a philosophy, more specifically, as an epistemological theory. This has impacted these students’ views of the nature of science, scientific argumentation, multiculturalism, and the function of democratic values and practices in education. The scope of this influence raises a number of serious questions: Has constructivism introduced a mode of reasoning into science and science education that is foreign to, and even anathema to, scientific discourse? Why does almost every science education research paper suggest or imply negotiation with clergy and religious NGOs? Such questions are discussed in the present paper. To answer these questions, this paper examines in the context of Enlightenment and secularism theoretical frameworks, the methodologies, and suggestions regarding the teaching of evolution in Muslim countries.</p> 2020-09-04T00:00:00Turkey Daylight Time ##submission.copyrightStatement##