http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/issue/feed Yaşadıkça Eğitim 2020-01-25T12:52:50Turkey Standard Time Mehmet Toran m.toran@iku.edu.tr Open Journal Systems Eğitim Bilimleri; Eğitim Araştırmaları; Eğitim; Öğretim; Öğrenci; Öğretmen; Öğretim Yöntemleri http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/108 Öğretmen Adaylarının Yazılı Argümanlarının Gelişiminde Akran ve Öğretmen Değerlendirmesinin Etkisinin Karşılaştırılması 2019-09-19T11:18:24Turkey Daylight Time Duygu Metin Peten duygum444@yahoo.com <p>Bu araştırmada, Argüman Temelli Sorgulayıcı Araştırma (ATSA) yönteminin değerlendirme basamağında akran veya öğretim üyesi değerlendirmelerinden hangisinin öğretmen adaylarının yazılı argümanlarının gelişimine daha çok katkı sağlayacağı araştırılmıştır. Araştırmaya, bir grupta 20, diğer grupta 16 öğretmen adayı olmak üzere toplam 36 fen bilgisi öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi katılmıştır. Karşılaştırma gruplarından birinde bir dönem boyunca ATSA orijinal haliyle (akran değerlendirmesi) kullanılırken, diğer grupta ise ATSA yönteminin akran değerlendirme basamağı öğretim üyesi değerlendirmesi olarak değiştirilmiştir. İki grupta da bir dönem boyunca “Basit Sarkacın Salınımı”, “Yüzey Gerilimini Etkileyen Faktörler”, “Görünüşü Aynı Olan Küplerin Belirlenmesi” ve “Uçan Cisme Etki Eden Faktörler” gibi dört argüman temelli sorgulayıcı araştırma yapılmıştır. Öğretmen adaylarından dönem başında ve sonunda derste araştırdıklarından farklı üç içerikte argüman yazmaları istenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre her iki grupta, her içerikte oluşturulan argümanların kalitesinin dönem başından sonuna doğru arttığı, fakat öğretim üyesi tarafından değerlendirilen öğretmen adaylarının kanıt ve gerekçe yazma becerilerinin daha iyi geliştiği söylenebilir.</p> 2019-09-19T00:00:00Turkey Daylight Time ##submission.copyrightStatement## http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/113 Okul Müdürlerinin Aday Öğretmenlere Rehberlik Etmeleri ile Liderlik Oryantasyonları Arasındaki İlişki 2019-09-19T11:18:24Turkey Daylight Time Mehmet Fatih Karacabey karacabeyakademi@gmail.com <p>Bu araştırmada okul müdürlerinin okullarında görev yapan aday öğretmenlere rehberlik edebilme düzeyiyle liderlik oryantasyonları arasındaki ilişki incelenmektedir. Çalışmada tarama modeliyle Şanlıurfa’da görev yapan 307 aday öğretmenden toplanan veriler analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda okul müdürlerinin okullarında görev yapan aday öğretmenlere rehberlik edebilme ve liderlik oryantasyonlarının orta düzeyde olduğu ve rehberlik edebilme düzeyleriyle liderlik oryantasyonları arasında yüksek düzeyde ilişki bulunduğu belirlenmiştir. İlkokul ve lise müdürlerinin ortaokul müdürlerine göre aday öğretmenlere eğitim-öğretim alt boyutunda daha iyi rehberlik ettiği saptanmıştır. Ayrıca okul müdürlerinin sınıf öğretmenliği mezunu aday öğretmenlere branş öğretmenliği mezunu aday öğretmenlerden daha iyi rehberlik ettiği ve liderlik oryantasyonlarının cinsiyet, okul türü, branş ve görev yerine göre farklılık göstermediği belirlenmiştir.</p> 2019-09-19T00:00:00Turkey Daylight Time ##submission.copyrightStatement## http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/117 Bir Öğretim Yapan Bir Gözlemci Modelinin Sınıf Öğretmenlerinin Etkili Öğretim Becerilerine Etkisi 2019-09-19T11:18:24Turkey Daylight Time Nilay Kayhan nilaykayhan@gmail.com Gönül Akçamete gakcamete@gmail.com <p>Bu araştırmanın amacı<em>, </em>birlikte öğretim yaklaşımlarından bir öğretim yapan bir gözlemci modelinin kaynaştırma ortamlarındaki sınıf öğretmenlerinin etkili öğretim becerilerinden; öğretimi planlama, uygulama, değerlendirme becerilerindeki etkililiğinin incelenmesidir. Tek denekli deneysel desenlerden <em>Denekler Arası Çoklu Yoklama Deseni </em>kullanılarak gerçekleştirilen araştırmaya, Türkiye’de Ankara İlindeki ilkokullarda, kaynaştırma ortamlarında görev yapan, en az beş yıllık sınıf öğretmenliği deneyimine sahip üç öğretmen katılmıştır. Veriler deneklerin gerçekleştirdikleri etkili öğretim davranış sayısı belirlenip, Etkili Öğretim Becerileri Kontrol Listesindeki puanlama bölümüne işaret koyularak kayıt edilmiş, görsel olarak analiz edilmiş, grafik olarak gösterilmiştir. <em>Bir öğretim yapan bir gözlemci modelinin, </em>kaynaştırma ortamlarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin etkili öğretim becerilerinin gelişiminin desteklenmesinde etkili olduğu, Türkçe dersi için birlikte öğretim yaklaşımına dayalı uygulama sürecindeki öğretimi planlama, uygulama, değerlendirme becerilerine yönelik öğretim sonu kazanımlarını, çalışma tamamlandıktan 3 hafta ve 10 gün sonra da sürdürdükleri belirlenmiştir. Birlikte öğretim uygulamalarının öğretimsel düzenleme yapma, farklı öğretim yöntem ve teknikleri kullanarak ders planı hazırlama açısından öğretmenlere katkı sağladığı gözlenmiştir.</p> 2019-09-19T00:00:00Turkey Daylight Time ##submission.copyrightStatement## http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/126 Özel Eğitim Kurumlarının Fiziksel Koşullarının Evrensel Tasarım İlkeleri Doğrultusunda İncelenmesi: Eskişehir Örneği 2019-09-19T11:18:24Turkey Daylight Time Gamze Kaplan gamzekaplan175@gmail.com Veysel Aksoy veyselaks@gmail.com <p>Evrensel tasarım, uyarlama ve kişiye özel tasarım ihtiyacı olmaksızın tüm insanlar tarafından mümkün olan en geniş ölçüde kullanılabilen ürün, hizmet ve ortamların tasarımı olarak tanımlanmaktadır. Bu araştırmada Eskişehir ilinde yer alan özel özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin fiziksel koşullarının evrensel tasarım ilkeleri doğrultusunda incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Katılımcı grubu olarak Eskişehir ilinde yer alan on üç kurum belirlenmiştir. Araştırmacılar tarafından geliştirilen "Evrensel Tasarım Kontrol Listesi" ile toplanan veriler doğrudan gözlem yoluyla elde edilmiştir. Elde edilen veriler frekans (f) ve yüzde (%) olarak analiz edilmiştir. Yapılan analiz doğrultusunda bulgular, maddeleri karşılayan kurum sayısı ve kurumların kontrol listesinden aldıkları puanlara göre iki açıdan ele alınmıştır. Elde edilen bulgular incelendiğinde en yüksek ortalamaya sahip bölümlerin dersliklerle ilişkili özellikler ve acil çıkış ve acil durumlar olduğu görülmektedir. En düşük ortalamaya sahip olan özelliklerin ise fiziksel erişilebilirlik unsurları ve tuvaletler olduğu görülmektedir. Bulgular ilgili alanyazın doğrultusunda tartışılmıştır.</p> 2019-09-19T00:00:00Turkey Daylight Time ##submission.copyrightStatement## http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/132 Ortaokul Öğrencilerinin Ters Yüz Öğrenme Hazırbulunuşlukları ile Araştırma/Sorgulamaya Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki 2019-09-19T11:18:23Turkey Daylight Time Ishak Kozikoğlu ishakkozikoglu@hotmail.com Kader Camuşcu aysemin@gmail.com <p>Bu araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin ters yüz öğrenme hazırbulunuşlukları ile araştırma/sorgulamaya yönelik tutumları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. İlişkisel tarama modelinde desenlenen bu araştırma, Van ilinde öğrenim gören 362 ortaokul öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama araçları olarak “Ortaokul Öğrencileri için Ters Yüz Öğrenme Hazırbulunuşluk Ölçeği” ve “Ortaokul Öğrencileri için Araştırma/Sorgulamaya Dönük Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, fark analizleri ve Pearson Çarpım Momentler Korelasyon Katsayısı kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, ortaokul öğrencilerinin ters yüz öğrenme hazırbulunuşluklarının ve araştırma sorgulamaya yönelik tutumlarının yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Araştırmada, evinde internet bağlantısı olan ve yüksek sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyine sahip okullarda öğrenim gören öğrencilerin ters yüz öğrenme hazırbulunuşluklarının ve araştırma sorgulamaya yönelik tutumlarının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Ayrıca, ortaokul öğrencilerinin araştırma sorgulamaya yönelik tutumları ile ters yüz öğrenme hazırbulunuşlukları arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.</p> 2019-09-19T00:00:00Turkey Daylight Time ##submission.copyrightStatement## http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/105 Üniversite ve Toplum Bütünleşmesinde Örnek Bir Uygulama: Bilim Üniversitede Çocuklarla Buluşuyor 2019-09-19T11:18:24Turkey Daylight Time Neriman Aral aralneriman@gmail.com Ece Özdoğan Özbal ece-ozdogan@hotmail.com Figen Gürsoy gursoy.f@gmail.com Saliha Çetin Sultanoğlu salihacetin46@gmail.com Ezgi Fındık ezgifindik@gmail.com Aybüke Yurteri Tiryaki ayurteriii@gmail.com <p>Ankara Üniversitesi'nde Ankara Kalkınma Ajansı desteği ile gerçekleştirilen bu araştırmada, Bilim Üniversitede Çocuklarla Buluşuyor kapsamındaki bilim eğitimi programlarının çocukların bilim ve bilim insanına ilişkin algılarında programa katılımlarının etkisinin olup olmadığı ve bilim eğitimi programlarının çocukların gelecekteki meslek seçimlerini etkileyip etkilemediğinin incelenmesi amaçlanmıştır. “Bilim Üniversitede Çocuklarla Buluşuyor!” projesi kapsamında Ankara ili içerisindeki 6319 çocuğa programlar tarafından gerçekleştirilen eğitimler yarım gün olarak verilmiştir. Çalışmaya katılan çocuklardan gönüllü olan 4688’ine etkinliğin öncesinde ve sonrasında Bilim ve Bilim İnsanı Hakkındaki Görüşler Anketi uygulanmıştır. Elde edilen veriler incelendiğinde çalışmaya gönüllü katılan çocukların eğitime katılımından önceki görüşleri ile eğitime katıldıktan sonraki görüşleri arasında değişiklikler olduğu, bilime ve bilim insanına olan görüşleri, eğitim sonrasında olumlu yönde değiştiği,&nbsp; %90,4’ünün eğitimler sonrasında gelecekte bilim ile ilgili bir meslek seçmek istediklerini belirttiği, %90,1’inin ise eğitimlere tekrar katılmak istediklerini ifade ettikleri saptanmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda çocukların bilim hakkındaki düşüncelerinin olumlu yöne kayması adına yaparak yaşayarak gerçekleştirilen çocuk merkezli bilim eğitimlerin yaygınlaştırılmasının önemli olduğu söylenebilir.</p> 2019-09-19T00:00:00Turkey Daylight Time ##submission.copyrightStatement## http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/119 Türkiye’de Yaşayan Suriyeli Çocuklar ve Aileleri: Anlatılmayan Karşıt Hikâyeler 2019-09-19T11:18:24Turkey Daylight Time Elif Karslı Çalamak karsli@mailbox.sc.edu Ersoy Erdemir ersoy.erdemir@boun.edu.tr <p>Bu araştırma, Türkiye’de yaşamaya başlamış Suriyeli mülteci aile ve çocukların Erken Çocukluk Eğitimi (EÇE) ekseninde edindikleri deneyimlerini yansıtan sık duyulmayan <em>karşıt hik</em><em>âyeleri</em>, <em>Kurgulanmış Dünyalar </em>kuramına göre incelemiştir. Araştırma kapsamında, Ankara, Gaziantep, Mardin, Hatay, İstanbul ve Şanlıurfa kentlerinde yaşayan mülteci aile ve çocuklardan toplanan veriler; bu aile ve çocukların EÇE hizmetlerine erişim ve katılım deneyimlerini aktaran karşıt hikâyeler veri setini oluşturmuştur. Hikâye analizi yöntemi kullanılarak toplam 32 hikâye sistematik bir şekilde derinlemesine analiz edilmiştir. Araştırma bulguları aile ve çocukların eğitime ilişkin eylemlilikleri, bir diğer deyişle, mücadele etme, iyileşme, yetkinliklerini sergileme, kaynak arama ve kaynak yaratma deneyimlerine işaret etmektedir. Bu bulgular, aile ve çocukların kendileri ve birbirleri için çeşitli dünyalar kurgulayarak, basmakalıp mülteci kimliğinin ötesinde, geçmişten getirdikleri ve Türkiye’de yeni bir yaşam inşa etme sürecinde edindikleri çoklu kimliklerinin güçlü yönlerini ortaya koymaktadır. Araştırma bulguları doğrultusunda, mülteci bireylerin deneyimlerini ele alan eğitim araştırmalarına ve ülkedeki yüksek mülteci çocuk nüfusu düşünülerek, öğretmen eğitimine dair öneriler paylaşılmaktadır.</p> 2019-09-19T00:00:00Turkey Daylight Time ##submission.copyrightStatement## http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/102 Çocuk Gelişimi Lisans Öğrencilerinin Küresel Vatandaşlık Düzeyi ile Çocuk Haklarına İlişkin Tutumları Arasındaki İlişki 2019-09-19T11:18:25Turkey Daylight Time Erhan Alabay erhan.alabay@sbu.edu.tr Sevcan Yağan Güder sevcanyagan@gmail.com <p>Bu araştırmanın amacı, çocuk gelişimi lisans öğrencilerinin küresel vatandaşlık düzeylerinin ve çocuk haklarına ilişkin tutumları arasındaki ilişkinin olup olmadığını ve farklı değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmektir. Bu araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, İstanbul ili Anadolu Yakasında bulunan üniversitelerdeki sağlık bilimleri fakültesi çocuk gelişimi lisans bölümlerinde öğrenim gören ve rastgele örnekleme modelinden yararlanarak seçilen 197 çocuk gelişimi lisans öğrencisi oluşturmaktadır.&nbsp; Çalışmanın verileri Demografik Bilgi Formu, Morais ve Ogden (2011) tarafından geliştirilen ve Şahin ve Çermik (2014) tarafından Türkçe ’ye uyarlanan Küresel Vatandaşlık Ölçeği ve Karaman Kepenekçi (2006) tarafından geliştirilen Çocuk Haklarına İlişkin Tutum Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Çalışma sonucunda, lisans öğrencilerinin küresel vatandaşlık ve çocuk haklarına ilişkin tutumlarının ortalamanın üzerinde olduğu, akademik not ortalamasının anlamlı bir farklılaşmaya yol açtığı ve çocuk gelişimi lisans öğrencilerinin küresel vatandaşlık toplam puanları arttıkça, çocuk haklarına ilişkin tutumlarının da arttığı belirlenmiştir.</p> 2019-09-19T00:00:00Turkey Daylight Time ##submission.copyrightStatement## http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/120 Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Ortaokul Öğrencilerinin Akıcı Okuma Beceri Düzeylerinin İncelenmesi 2019-09-19T11:18:24Turkey Daylight Time Emine Balcı emine.balci@alanya.edu.tr <p>Çalışmada, öğrenme güçlüğü tanısı konulmuş ortaokul öğrencilerinin akıcı okuma beceri düzeylerinin cinsiyet, sınıf ve öğrenim görülen okulun sosyoekonomik düzeyine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Ankara ilinden alt, orta ve üst sosyoekonomik düzeyde üç ortaokul belirlenmiştir. Ardından bu okullarda öğrenim gören ve Rehberlik Araştırma Merkezi’nce öğrenme güçlüğü tanısı konulmuş toplamda 47 öğrenciye ulaşılmıştır. Araştırmada öğrencilerin kendi seviyelerine uygun metinler okutulmuş; prozodi puanları, okuma hızı ve doğru okuma yüzdelerine ulaşılarak akıcı okuma beceri düzeyleri belirlenmiştir. Araştırma sonucunda, öğrenme güçlüğü olan bireylerin prozodi becerileri, doğru okuma becerileri ve okuma hızlarının beklenen düzeyden oldukça düşük olduğu, en yüksek seviyede okuma yapan öğrencinin bile ortalamanın altında kaldığı belirlenmiştir. Bu öğrencilerinin akıcı okuma becerileri, sınıf ve cinsiyet değişkenine göre farklılaşmamıştır. Öğrenim görülen okulun sosyoekonomik düzeyine göre ise negatif yönde bir ilişkiye rastlanarak düşük sosyoekonomik düzeydeki öğrencilerin diğerlerine nazaran daha akıcı okuduğu, yine de ortalamaların altında kalarak beklenen akıcı okuma becerisine ulaşamadığı görülmüştür.</p> 2019-09-19T00:00:00Turkey Daylight Time ##submission.copyrightStatement## http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/129 Öğrenmeyi Öğrenme Üzerine Ev Temelli Aile Katılımı Çalışması 2019-09-19T11:18:23Turkey Daylight Time Gülten Feryal Gündüz gferyal.kucuker@gmail.com <p>Bu eylem araştırması çalışmasının amacı velilerin çocuklarının öğrenmeyi öğrenme becerilerinin geliştirilmesini desteklemede kullanabilecekleri bir veli eğitimi çalışması gerçekleştirmektir. Sekiz veli ve bu velilerin çocukları araştırmanın katılımcılarını oluşturmuştur. Araştırma verilerinin toplanmasında öğrenme stilleri envanteri, ders ses kayıtları, alan notları, araştırmacı günlüğü, whatsapp grubu, öğrenci çalışma kağıtları, geçerlik-güvenirlik komitesi toplantı kayıtları ile odak grup görüşmesi ve yarı yapılandırılmış görüşmeler kullanılmıştır. Elde edilen temel sonuçlar şunlardır: (a) Velilerin veli eğitimi çalışmasına katılımlarında devamlılığın sağlanmasında ve motive olmalarında öğrenme ihtiyaçlarının saptanması ve yüz yüze dersler yanında sosyal ağın da kullanılması etkili olmuştur. (b) Veliler destekleme çalışmalarında genellikle anlamlandırma, yineleme ve örgütleme stratejilerinin kullanımını anlamayı izleme ve duyuşsal stratejilere göre daha kolay gerçekleştirmişlerdir. (c)Veli eğitimi çalışması velilerin çocuklarının öğrenmelerini nasıl destekleyebileceklerini öğrenmelerinde, kendilerini daha yeterli hissetmelerinde ve aile katılımı çalışmalarını yapmaya olan isteklerinin artmasında etkili olmuştur. (d) Veli eğitimi çalışması çocukların akademik başarıları, özgüvenleri, sınıf içi derse katılımları ve öğrenmeye yönelik tutumlarında olumlu değişikliklere neden olmuştur.</p> 2019-09-19T00:00:00Turkey Daylight Time ##submission.copyrightStatement## http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/133 Ortaokul Öğrencilerinin Duygu Düzenleme Becerileri ile Bilinçli Farkındalık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 2020-01-25T12:52:50Turkey Standard Time Ziya Toprak ziya.toprak@gmail.com Sevgi Çetiner Bacak sevgicetinerbacak@gmail.com <p>Duygu düzenleme becerileri ile bilinçli farkındalık konuları son dönemlerde önem kazanmaya başlanmış iki problem alanıdır. Duygu düzenlemenin bireylerin sağlıklı davranışlar geliştirmesine yardım ettiğini raporlayan çalışmalar mevcuttur. Benzer şekilde bilinçli farkındalığın da duygu düzenlemeye pozitif katkısı olduğunu belirten çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışma bu literatüre duygu düzenleme ve bilinçli farkındalık arasındaki ilişkiye inceleyerek dahil olmaktadır. Çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin duygu düzenleme becerileri ile bilinçli farkındalık düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. İlişkisel desende tasarlanan bu araştırma rastgele seçilen 345 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma bulgularına göre öğrencilerin duygu düzenleme becerileri ile bilinçli farkındalık düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki mevcuttur. Çalışma, bulgulardan hareketle, öğrencilerin duygu düzenleme kapasitelerini geliştirme maksadı ile bilinçli farkındalık müdahale programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasını önererek sonlanmaktadır. &nbsp;</p> 2019-09-19T00:00:00Turkey Daylight Time ##submission.copyrightStatement## http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/127 Ergenlerde Okul Aidiyeti, Okul İşlevleri ve Psikolojik Uyum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 2019-09-19T11:18:23Turkey Daylight Time Gökmen Arslan gkmnarslan@gmail.com Ahmet Tanhan tanhanahmet3@gmail.com <p>Bu çalışmada ergenlerde okul aidiyet duygusu, okul işlevleri ve psikolojik uyum arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini yaşları 11 ile 18 arasında değişen, ortaokul ve lisede öğrenci olan 333 ergen oluşturmaktadır (<em>Ortalama</em> = 15.45; <em>ss</em> = 1.75). Katılımcıların %55.9’u (186) kız ve %44.1’i (147) erkektir. Korelasyon analiz sonuçları, ergenlerde okul aidiyeti artarken içselleştirilmiş ve dışsallaştırılmış problemlerin azaldığını ve okul işlevlerinde de anlamlı bir artışın olduğunu ortaya koymuştur. Yol (path) analiz sonuçları, okul aidiyetinin öğrencilerin akademik başarı, öğrenmeden zevk alma, eğitimsel amaçlar,&nbsp; akademik yeterlik, akademik doyum ve prososyal davranımlarını pozitif yönde ve anlamlı düzeyde yordadığını göstermiştir. Ayrıca sonuçlar okul aidiyetinin ergenlerde içselleştirilmiş ve dışsallaştırılmış problemleri negatif yönde ve anlamlı düzeyde yordadığını ortaya koymuştur. Okul aidiyet duygusu, akademik başarı değişkeni hariç, diğer tüm değişkenler üzerinde güçlü bir yordayıcı etkiye sahip olduğu görülmüştür. Araştırma sonuçları alan yazın ışığında tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.</p> 2019-09-19T00:00:00Turkey Daylight Time ##submission.copyrightStatement## http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/118 Örgütsel Yabancılaşmanın Yordayıcısı Olarak Farklılıkların Yönetimi 2019-09-19T11:18:24Turkey Daylight Time Ali Çelik alicelikmakf@gmail.com Sultan Bilge Keskinkılıç Kara s.kara@iku.edu.tr <p>Bu araştırmanın amacı, eğitim kurumlarında farklılıkların yönetiminin örgütsel yabancılaşmaya etkisini incelemektir. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden yordayıcı ilişkisel tarama türünde desenlenmiştir. Araştırmanın, evrenini İstanbul ili Sultangazi ilçesinde kamuya bağlı okullarda görev yapan 3521 öğretmen, örneklemini ise Sultangazi ilçesinde okul türüne ve okul büyüklüğüne göre belirlenen okullardan 371 öğretmen oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında&nbsp;&nbsp; ‘İşe Yabancılaşma Ölçeği’ ile&nbsp; ‘Farklılıkların Yönetimi Ölçeği’ ve demografik bilgi formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler olarak frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma kullanılmıştır.&nbsp; Araştırmada değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla Pearson korelasyon analizinden bağımlı değişkenin bağımsız değişkeni yordama düzeyini belirlemek için ise regresyon analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, farklılıkların yönetiminin örgütsel yabancılaşmanın yordayıcısı olduğu tespit edilmiştir. Farklılıkların yönetiminin yönetsel uygulamalar ve politikalar ile bireysel tutum ve davranışlar boyutlarının güçsüzlük, anlamsızlık, yalıtılmışlık ve okula yabancılaşma biçimindeki örgütsel yabancılaşma düzeyinin anlamlı birer yordayıcısı olduğu ancak örgütsel değerler ve normların güçsüzlük, anlamsızlık, yalıtılmışlık ve okula yabancılaşma düzeyinin anlamlı bir yordayıcısı olmadığı belirlenmiştir. &nbsp;</p> 2019-09-19T00:00:00Turkey Daylight Time ##submission.copyrightStatement##