Hafif Düzeyde Zihinsel Engelli Ergenlerde Yaşam Doyumu Ve Okula Bağlanma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

  • Gizem Yağmur Değirmenci Hacettepe Üniversitesi
  • Duyan Mağden Hacettepe Üniversity
Anahtar Kelimeler: Yaşam doyumu, Okula bağlanma, Engellilik, Ergenlik, Arkadaşlık, Okul ilişkileri, Adölesan

Özet

Bireyin kendi yaşamı ile ilgili olarak sahip olduğu düşünce ve tutumlar yaşam doyumu olarak adlandırılır. Yaşam doyumu birçok faktörden etkilenebilmektedir. Özellikle ergenlik çağında akranlar ve okul büyük ölçüde yaşam doyumuna etki eder. Bu araştırmanın amacı hafif düzeyde zihinsel engeli bulunan ergenlerin yaşam doyumu ve okula bağlanmaları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmanın evrenini Ankara ilinde iş okullarına devam eden ergenlik dönemindeki hafif düzeyde zihinsel engeli bulunan bireyler oluşturmaktadır. Örneklem ise Ankara ili Mamak ilçesinde bulunan bir iş okulunda eğitim alan hafif düzeyde zihinsel engeli bulunan ergenlik çağındaki 46 birey oluşturmaktadır. Araştırmaya dahil edilen ergenlere ait yaşam doyumunu belirlemek amacıyla Çokboyutlu Öğrenci Yaşam Doyumu Ölçeği, okula bağlanma durumlarını belirlemek amacıyla Çocuk ve Ergenler İçin Okula Bağlanma Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde frekans ve yüzde hesaplamaları ile t-testi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre okula bağlanmanın her alt boyutta cinsiyet ile anlamlı olarak farklılık gösterdiği yönündedir. Öğretmene bağlanma ile benlik, okul ve arkadaş doyumu arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Öğretmene bağlanma ile çevre ve aile doyumu arasında ise anlamlı bir ilişki saptanmamıştır.

Makalenin İndirilme Oranı

Henüz bir indirme işlemi yapılmamıştır.
Yayınlanmış
2017-12-08
Nasıl Atıf Yapılır
Değirmenci, G., & Mağden, D. (2017). Hafif Düzeyde Zihinsel Engelli Ergenlerde Yaşam Doyumu Ve Okula Bağlanma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yaşadıkça Eğitim, 31(2), 1-10. Adresinden erişilir : http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/64
Bölüm
Araştırma Makaleleri