Ortaokul Matematik Öğretmeni Adaylarının Sayıların Öğretiminde Kullandıkları Gerçek Hayat İlişkilendirmelerinin İncelenmesi

Anahtar Kelimeler: Gerçek Hayatla İlişkilendirme, Ortaokul Matematik Öğretmen Adayları, Sayıların Öğretimi

Özet

Bu araştırmanın amacı, ortaokul matematik öğretmeni adaylarının sayıların öğretiminde kullandıkları gerçek hayat ilişkilendirmelerinin incelenmesidir. Bu amaçla, öğretmen adaylarının gerçek hayatla ilişkilendirmeyi nasıl yaptıkları, ilişkilendirme yaparken hangi bağlamları kullandıkları ve gerçek hayatla ilişkilendirme konusunda ne düşündükleri belirlenmiştir.  Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu bir devlet üniversitesinin ilköğretim matematik öğretmenliği programına devam eden öğretmen adaylarından oluşmaktadır. Veriler gerçek hayat ilişkilendirmelerine yönelik Gainsburg’un (2008) kodlar ve içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, öğretmen adayları genel olarak gerçek hayat ilişkilendirmelerinde sözel klasik problemleri ve alışveriş- ticaret bağlamlarını kullanmışlardır. Ayrıca öğretmen adaylarıyla yapılan görüşmeler sonucunda, öğretmen adaylarının sayılar konusunun gerçek hayatla ilişkilendirilerek öğretilmesi gerektiğini düşündükleri belirlenmiştir.

Makalenin İndirilme Oranı

Henüz bir indirme işlemi yapılmamıştır.

Referanslar

Albert, L. R., & Antos, J. (2000). Daily journals connect mathematics to real life. Mathematics Teaching in the Middle School, 5, 526-531. https://doi.org/10.5951/MTMS.5.8.0526

Ardıç, F., Şengür, S., & Yenilmez, K. (2019). Kırsal bölgede öğrenim gören dördüncü sınıf öğrencilerinin geometrik kavramları gerçek hayatla ilişkilendirme düzeyleri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi, 4(2), 22-37.

Baki, A., Çatlıoğlu, H., Coştu, S., & Birgin, O. (2009). Conceptions of high school students about mathematical connections to the real-life. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, 1402–1407. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2009.01.247

Bingölbali, E., & Coşkun, M. (2016). İlişkilendirme becerisinin matematik öğretiminde kullanımının geliştirilmesi için kavramsal çerçeve önerisi. Eğitim ve Bilim, 41(183), 233-249. http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.4764.

Bingölbali, E., & Özdiner, M. (2022). İlkokul ve ortaokul matematik ders kitabı etkinliklerinin gerçek hayatla ilişkilendirme açısından incelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24(1), 45-65. https://doi.org/10.32709/akusosbil.885878

Boaler, J. (1993a). The role of contexts in the mathematics classroom: Do they make mathematics more" real"? For the Learning of Mathematics, 13(2), 12-17.

Boaler, J. (1993b). Encouraging the transfer of ‘‘school’’ mathematics to the ‘‘real world’’ through the integration of process and content, context and culture. Educational Studies in Mathematics, 25, 341–373. https://doi.org/10.1007/BF01273906

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F., (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri (5.Baskı). Pegem Yayıncılık.

Coşkun, M. (2013). Matematik derslerinde ilişkilendirmeye ne ölçüde yer verilmektedir? Sınıf içi uygulamalardan örnekler [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Gaziantep Üniversitesi.

Crouch, R., & Haines, C. (2004). Mathematical modelling: transitions between the real world and the mathematical model. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 35(2), 197-206. https://doi.org/10.1080/00207390310001638322

Daley, G., & Valdѐs, R. (2006). Value added analysis and classroom observation as measures of teacher performance: A preliminary report. Los Angeles Unified School District. https://achieve.lausd.net/cms/lib08/CA01000043/Centricity/domain/414/documents/PERB%20VALUE%20ADDED%20STUDY%200413.pdf

Didiş-Kabar, M. G. (2018). Matematik öğretmen adaylarının matematiğin gerçek hayat ile ilişkisi hakkındaki algı ve görüşlerinin incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(3), 266-283. https://doi.org/10.17679/inuefd.341702

Doruk, B. K., & Umay, A. (2011). Matematiksel modellemenin matematiği günlük hayata aktarmadaki etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 124-125.

Eli, J. A., Mohr-Schroeder, M. J., & Lee, C. W. (2011). Exploring mathematical connections of prospective middle-grades teachers through card-sorting tasks. Mathematics Education Research Journal, 23, 297-319. https://doi.org/10.1007/s13394-011-0017-0

Freudenthal, H. (1971). Geometry between the devil and the deep sea. Educational Studies in Mathematics, 3, 413–435.

Gainsburg, J. (2008). Real world connections in secondary mathematics teaching. Journal of Mathematics Teacher Education, 11(3), 199-219. https://doi.org/10.1007/s10857-007-9070-8

Greer, B. (1997). Modeling reality in mathematics classrooms: The case of word problems. Learning and Instruction, 7(4), 293–307. https://doi.org/10.1016/S0959-4752(97)00006-6.

Karakoç, G., & Alacacı, C. (2015). Real world connections in high school mathematics curriculum and teaching. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 6(1), 31-46. https://doi.org/10.16949/turcomat.76099

Lee, J. (2012). Prospective elementary teachers’ perceptions of real-life connections reflected in posing and evaluating story problems. Journal of Mathematics Teacher Education, 15(6), 429-452. https://doi.org/10.1007/s10857-012-9220-5

Leikin, R., & Levav-Waynberg, A. (2007). Exploring mathematics teacher knowledge to explain the gap between theory-based recommendations and school practice in the use of connecting tasks. Educational Studies in Mathematics, 66(3), 349-371. https://doi.org/10.1007/s10649-006-9071-z

Masingila, J. (2002). Examining students’ perceptions of their everyday mathematics practice. Journal for Research in Mathematics Education, Monographs, 1, 30–39.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded source book. Sage.

Millî Eğitim Bakanlığı [MEB] (2018). İlkokul ve ortaokul matematik dersi (1, 2, 3, 4, 5, 6,7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201813017165445-MATEMAT%C4%B0K%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI%202018v.pdf

Mosvold, R. (2008). Real-Life connections in Japan and the Netherlands: National teaching patterns and cultural beliefs. International Journal for Mathematics Teaching and Learning, July, 1-18.

National Council of Teachers of Mathematics. (NCTM, 2000). Principles and standards for school mathematics. NCTM.

Özgeldi, M., & Osmanoğlu, A. (2017). Matematiğin gerçek hayatla ilişkilendirilmesi: Ortaokul matematik öğretmeni adaylarının nasıl ilişkilendirme kurduklarına yönelik bir inceleme. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 8(3), 438-458. https://doi.org/10.16949/turkbilmat.298081

Özgen, K. (2013). Problem çözme bağlamında matematiksel ilişkilendirme becerisi: Öğretmen adayları örneği. Education Sciences, 8(3), 323-345. http://dx.doi.org/10.12739/NWSA.2013.8.3.1C0590

Özturan-Sağırlı, M., Baş, F., Çakmak-Gürel, Z., & Okur, M. (2016). Gerçek yaşam içerikli öğretim uygulamalarının ilköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiği gerçek yaşamla ilişkilendirebilme düzeylerine etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 164-193.

Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (M. Bütün ve S. B. Demir, Çev. Ed.). Pegem Akademi.

Pirasa, N. (2016). The connection competencies of pre-service mathematics teachers about geometric concepts to daily-life. Universal Journal of Educational Research, 4(12), 2840-2851. https://doi.org/10.13189/ujer.2016.041218

Schiefele, U., & Csikszentmihalyi, M. (1995). Motivation and ability as factors in mathematics experience and achievement. Journal for Research in Mathematics Education, 26, 163–181. https://doi.org/10.2307/749208

Sparrow, L. (2008). Real and relevant mathematics: Is it realistic in the classroom? Australian Primary Mathematics Classroom, 13(2), 4–8.

Stein, M. K., & Smith, M. S. (1998). Mathematical tasks as a framework for reflection: From research to practice. Mathematics Teaching in the Middle School, 3(4), 268-275. https://doi.org/10.5951/MTMS.3.4.0268

Stylianides, A. J., & Stylianides, G. J. (2008). Studying the implementation of tasks in classroom settings: High-level mathematics tasks embedded in “real-life” contexts. Teaching and Teacher Education, 24, 859-875. https://doi.org/10.1016/j.tate.2007.11.015.

Ural, A. (2018). Matematiksel modelleme eğitimi. Anı Yayıncılık.

Van De Walle, J. A, Karp, K. S. & Bay-Williams, J. M. (2012). İlkokul ve ortaokul matematiği gelişimsel yaklaşımla öğretim. (S. Durmuş, Çev. Ed.). Nobel Yayın Dağıtım.

Van den Heuvel-Panhuizen, M. (2003). The didactical use of models in realistic mathematics education: An example from a longitudinal trajectory on percentage. Educational Studies in Mathematics, 54(1), 9–35. https://doi.org/10.1023/B:EDUC.0000005212.03219.dc

Verschaffel, L., De Corte, E., & Lasure, S. (1994). Realistic considerations in mathematical modeling of school arithmetic word problems. Learning and Instruction, 4, 273–294. https://doi.org/10.1016/0959-4752(94)90002-7.

Verschaffel, L., Greer, B., & De Corte, E. (2000). Making sense of word problems. Swets & Zeitlinger Publishers.

Yanik, H. B., & Serin, G. (2016). Two fifth grade teachers' use of real-world situations in science and mathematics lessons. The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 89(1), 28-37. https://doi.org/10.1080/00098655.2015.1130014

Yavuz-Mumcu, H. (2018). Matematiksel ilişkilendirme becerisinin kuramsal boyutta incelenmesi: Türev kavramı örneği. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 9(2), 211-248. https://doi.org/10.16949/turkbilmat.379891

Yekrek, E. V., & Özgeldi, M. (2019, 26-28 Eylül). Examination of the introductory parts of middle school mathematics textbooks with respect to the real life connection and context. A. Baki, B. Güven ve M. Güler (ed), Öğretim programları [Conference presentation] 4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics, Çeşme, Türkiye. https://bilmat.org/turkbilmat2019/dosyalar/files/fulltext-turcomat4-2019.pdf

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.

Yiğit-Koyunkaya, M., Uğurel, I., & Tataroğlu- Taşdan, B. (2017). Öğretmen adaylarının matematiği günlük yaşam ile ilişkilendirme hakkındaki düşüncelerinin geliştirdikleri öğrenme etkinliklerine yansıması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1), 177-206.

Yayınlanmış
2023-05-26
Nasıl Atıf Yapılır
Ünlü, M. (2023). Ortaokul Matematik Öğretmeni Adaylarının Sayıların Öğretiminde Kullandıkları Gerçek Hayat İlişkilendirmelerinin İncelenmesi. Yaşadıkça Eğitim, 37(2), 629-648. https://doi.org/10.33308/26674874.2023372597
Bölüm
Araştırma Makaleleri