Öğretmen Adaylarının Örnek Olaylara Ait Çözüm Stratejilerinin Çok yüzeyli Rasch Model ile İncelenmesi

Anahtar Kelimeler: Çok yüzeyli rasch modeli, Sınıf öğretmeni adayları, Örnek olay

Özet

Bu çalışmanın amacı mezun durumunda olan sınıf öğretmen adaylarının mesleki hayatlarına başladıklarında karşılaşmaları muhtemel sorunlar karşısında geliştirecekleri çözüm stratejilerinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda öncelikle sınıf öğretmeni olarak görev yapan öğretmenlerden görüş alınmış ve çözümünde zorlanılan iki örnek olay (alt ıslatma ve hırsızlık) belirlenmiştir. Mezun aşamasına gelmiş 38 öğretmen adayına oluşturulan örnek olaylar yazılı metin olarak verilmiş ve geliştirmiş oldukları çözüm stratejileri yine yazılı metin olarak toplanmıştır. Elde edilen çözüm stratejileri Sınıf öğretmenliği ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanlarında uzman ikişer akademisyen tarafından Çözüm Stratejileri Değerlendirme Rubriği kullanılarak puanlanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde dört-yüzeyli Rasch model kullanılmış ve örnek olaylar, puanlayıcı, madde ve birey birer yüzey olarak belirlenmiştir. Analizler sonucunda örnek olaylar arasında bir farklılığın olmadığı, puanlayıcıların katılık ve cömertlik açısından birbirlerine çok yakın olduğu ve 1 numaralı maddenin (Öğretmen adayı kriz anında soğukkanlı davranabilmiştir) en kolay karşılandığı, 5 numaralı maddenin ise (Yapılan müdahalenin gerekçesi öğrenciye anlatılmıştır) en zor karşılandığı görülmüştür.

Makalenin İndirilme Oranı

Henüz bir indirme işlemi yapılmamıştır.

Referanslar

Akın, Ö., & Baştürk, R. (2012). Keman eğitiminde temel becerilerin Rasch ölçme modeli ile değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1), 175-187.

Altıntaş, S., & Görgen, İ. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik uygulaması üzerine görüşleri (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi örneği). Turkish Studies, 9(8), 197-208.

Aslan, M., & Sağlam, M. (2018). Öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1), 144-162

Aytaçlı, B. (2012). İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Derslerinin Değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ege Üniversitesi, İzmir.

Baştürk, R. (2008). Applying the many facet Rasch model to evaluate PowerPoint presentation performance in higher education. Assessment and Evaluation in Higher Education, 33(4), 431-444.

Baştürk, R. (2010). Bilimsel araştırma ödevlerinin çok yüzeyli Rasch ölçme modeli ile değerlendirilmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 1(1), 51-57.

Bay, D. N., Şeker, P. T., & Alisinanoğlu, F. (2020). Öğretmenlik uygulaması dersine ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (AUJEF), 4(1), 1-20.

Boz, N., & Boz, Y. (2006). Do prospective teachers get enough experience in school placements? Journal of Education for Teaching, 32(4), 353-368.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayınları

Çetin, B. (2013). Sınıfta istenmeyen öğrenci davranışlarıyla ilgili sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14(1), 255-269.

Çetin, B., & İlhan, M. (2017). An analysis of rater severity and leniency in open-ended mathematic questions rated through standard rubrics and rubrics based on the SOLO taxonomy. Eğitim ve Bilim, 42(189).

Çubukçu, Z, & Girmen, P. (2008). Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerilerine İlişkin Görüşleri. Bilig (44) , 123-142.

Eckes, T. (2019). Implications for rater-mediated language assessment. V. Aryadoust ve M. Raquel, (Ed.), Quantitative Data Analysis for Language Assessment Volume I: Fundamental Techniques (s. 153-175) içinde. London: Routledge.

Eraslan, A. (2009). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının" öğretmenlik uygulaması" üzerine görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(1), 207-221.

Ercoşkun, M, & Ada, Ş. (2013). Etkili Sınıf Yönetimi Oluşturmada Sınıf Öğretmenlerinin Yeni Rollerinin Nitel Açısından İncelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(1), 60-79.

Eret Orhan, E. (2017). Türkiye’de öğretmen adayları aldıkları öğretmen eğitimi hakkında ne düşünüyor? Nitel bir araştırma. Eğitim ve Bilim, 42(189), 197-216.

Erkuş. A. (2006). Sınıf Öğretmenleri İçin Ölçme ve Değerlendirme: Kavramlar ve Uygulamalar. Ankara: Ekinoks.

Görgen, İ., Çokçalışkan, H., & Korkut, Ü. (2012). Öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adayları, uygulama öğretmenleri ve uygulama öğretim üyeleri açısından işlevselliği. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28, 56-72.

Güler, N. (2014). Analysis of Open-Ended Statistics Questions with Many Facet Rasch Model. Eurasian Journal of Educational Research. 55, 73-90.

Hudson, P., Uşak, M., & Savran Gencer, A. (2010). Benchmarking mentoring practices: a case study in Turkey. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 6(4), 245-252.

Karadüz A., Eser, Y., Şahin, C., & İlbay, A.B., (2009). Eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerinin görüşlerine göre öğretmenlik uygulaması dersinin etkililik düzeyi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 442-455.

Karasar, N. (2016). Bilimsel araştırma yöntemi: Kaynaklar ilkeler teknikler. Ankara: Nobel yayıncılık.

Karataş, A., & Kınalıoğlu, İ. H. (2018). Köy okullarında çalışan sınıf öğretmenlerinin sorunları. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11(3), 207-220.

Kavas, A. B., & Bugay, A. (2009). Öğretmen adaylarının hizmet öncesi eğitimlerinde gördükleri eksiklikler ve çözüm önerileri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 13-21.

Kaya Uyanık, G., Güler, N., Taşdelen Teker, G., & Demir, S. (2017). Türkiye’de Eğitim Alanında Yayımlanan Ölçek Geliştirme Çalışmalarının Uygunluğunun Çok Yüzeyli Rasch Modeli ile İncelenmesi. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology, 8(2), 183-199.

Kaya Uyanık, G., Güler, N., Taşdelen Teker, G., & Demir, S. (2018). Fen bilimleri dersi etkinliklerinin çok düzeyli Rasch modeliyle analizi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(1), 139-150.

Korkmaz, S. (1999). Göreve yeni başlayan öğretmenlerin mesleğe uyum sorunları. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.

Kozan, D., Emeksever, A., & Onur Sezer, G. (2019). Öğrenme ortamlarının fiziksel düzeni açısından sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(4), 1177-1189.

Kozikoğlu, İ., & Senemoğlu, N. (2018). Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin karşılaştıkları güçlükler: Nitel bir çözümleme. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 6(3), 341-371.

Köse, İ. A., Usta H. G., & Yandı, A. (2016). Sunum yapma becerilerinin çok yüzeyli Rasch analizi ile değerlendirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(4), 1853-1864.

Külekçi Akyavuz, E. (2020). Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi Yeterliğinin Belirlenmesi ve Geliştirilmesine Yönelik Öneriler. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 52, 324-347.

Linacre, J. M. (1993). Generalizability theory and many facet Rasch measurement. annual meeting of the American Educational Research Association. (April, 13, 1993), (ED 364 573). Atlanta Georgia.

Linacre, J. M. (2014). A user’s guide to FACETS Rasch-model computer programs. http://www.winsteps.com/a/facets-manual.pdf adresinden 06.12.2020 tarihinde alınmıştır.

MEB (2018). Öğretmen adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim öğretim kurumlarında yapacakları öğretmenlik uygulamasına ilişkin yönerge. http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/263.pdf adresinden 14.12.2020 tarihinde alınmıştır.

Özay Köse, E. (2010). Sınıf yönetimine yönelik öğretmen adaylarının görüşleri. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(39), 20-27.

Sağ, R., Savaş, B., & Sezer, R. (2009). Characteristics, problems and needs of multigrade class teachers in Burdur. Inonu University Journal of the Faculty of Education (INUJFE), 10(1), 37-56.

Sarı, M. H., & Altun, Y. (2015). Göreve yeni başlayan sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1), 213-226.

Schleicher, A. (2012). Preparing teachers and developing school leaders for the 21st Century: Lessons from around the World. OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264174559-en adresinden erişildi.

Selvi, M., Doğru, M., Gencosman, T., & Saka, D. (2017). Fen bilimleri öğretmen adaylarının okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerine ilişkin görüşlerinin etkinlik kuramına göre incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(1), 175-194.

Semerci, Ç. (2011). Mikro öğretim uygulamalarının çok-yüzeyli Rasch ölçme modeli ile analizi. Eğitim ve Bilim, 36(161), 14-25.

Sudweeks, R. R., Reeve, S., & Bradshaw, W. S. (2005). A comparison of generalizability theory and many-facet Rasch measurement in an analysis of college sophomore writing. Assessing Writing, 9, 239-261.

Sünbül, A. M. (2005). Bir meslek olarak öğretmenlik. Ö. Demirel ve Z. Kaya (Ed), Öğretmenlik mesleğine giriş (s. 245-278) içinde. Ankara. Pegem A Yayıncılık.

Şahin, A., & Analı, K. C. (2019). Türkiye’nin doğu illerinde görev yapan aday sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 7(1), 37-50.

Şimşek, S., Alkan, V., & Erdem, A. R. (2013). Öğretmenlik uygulamasına ilişkin nitel bir çalışma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 63-73.

Taşdere, A. (2014). Sınıf öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine yönelik yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(2), 1477-1497.

Wright, B. D., & Linacre, M. (1994). Reasonable mean-square fit values. Rasch Measurement Transactions, 8(3), 370.

Yuen Fun, I, W. (1991). Toward an Agenda for Helping the Beginning Teacher: Perceptions of Concerns and Best Help Strategies, Annual Conference of the Eastern Educational Research Association, Boston, MA.

Yüzüak, A. V., Yüzüak, B., & Kaptan, F. (2015). Performans görevinin akran gruplar ve öğretmen yaklaşımları doğrultusunda çok-yüzeyli Rasch ölçme modeli ile analizi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 6(1), 1-11.

Zhu, W., Ennis, C.D., & Chen, A. (1998). Many-faceted Rasch modelling expert judgment in test development. Measurement in Physical Education and Exercise Science, 1(2), 21–39.

Yayınlanmış
2021-09-09
Nasıl Atıf Yapılır
Demir, S. (2021). Öğretmen Adaylarının Örnek Olaylara Ait Çözüm Stratejilerinin Çok yüzeyli Rasch Model ile İncelenmesi. Yaşadıkça Eğitim, 35(2), 655-670. https://doi.org/10.33308/26674874.2021352303
Bölüm
Araştırma Makaleleri