2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı İlkokul Öğretim Programları Üzerine Bir Değerlendirme

Anahtar Kelimeler: İlkokul, Öğretim Programı, Program Geliştirme

Özet

Bu çalışmada yürürlükte olan ilkokul öğretim programları incelenmiştir. Bu amaçla nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizine dayalı olarak 2020-2021 eğitim-öğretim yılında ilkokullarda uygulanan öğretim programları, program geliştirme süreci doğrultusunda değerlendirilmiştir. İnceleme amacıyla ders programlarının hedefleri, içerikleri, öğrenme öğretme süreçleri ve değerlendirme öğeleri analize tabi tutulmuş ve elde edilen bulguların programın genel hedefleri ve ilkeleri ile tutarlılığı araştırılmıştır. 2018 yılında MEB’in uygulamaya koyduğu güncellenmiş öğretim programlarında görülen önemli özelliklerden biri, programların giriş bölümünde yer alan açıklamalarla tutarlılık oluşturulmaya çalışılmasıdır. 1980’li yıllardan itibaren hazırlanan ders temelli program geliştirme çalışmaları programların birbirinden kopuk olmasına yol açmıştır. Zaman içinde bu sorun giderilmeye çalışılmış ancak programların birbiriyle uyumsuzluğu sorununun devam ettiği görülmektedir. Bu sorunların programların felsefi temelleri, program tasarımları, içerik düzenlemeleri ve kazanım düzeyleri gibi alanlarda devam ettiği görülmektedir. Bu doğrultuda program geliştirme ve güncelleme çalışmalarının dersler özelinde ve öğretim kademeleri düzeyinde devam edeceği öngörülmektedir.

Makalenin İndirilme Oranı

Henüz bir indirme işlemi yapılmamıştır.

Referanslar

Akarsu, S. (2017). İlköğretim(1-8) müzik öğretimi programı kazanımlarının bilişsel, duyuşsal ve devinişsel açıdan incelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 44, Nisan 2017, s. 279-289

Akınoğlu, O. (2013). Türkiye’de uygulanan ve değişen eğitim programlarının psikolojik temelleri. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 22(22), 31-45.

Aksu, C. (2018). 2017 ilkokul-ortaokul müzik öğretim programı geliştirme sürecindeki taslak - esas ve revize programların karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Turkish Studies, 13(11), 91-110.

Aktan, O. (2019). İlkokul matematik öğretim programı dersi kazanımlarının Yenilenen Bloom Taksonomisi’ne göre incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 48, 15-36. doi:10.9779/pauefd.523545

Aktay, S., Çetin, H . (2019). 2015, 2017 ve 2018 hayat bilgisi dersi öğretim programları. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Armağan Özel Sayısı, 577-600 . DOI: 10.17494/ogusbd.548537

Albuz, A. ve Demirci, B .(2018). 2006 ilköğretim müzik dersi öğretim programı ile 2018 ilkokul ve ortaokul müzik dersi öğretim programının karşılaştırılmalı kuramsal çerçeve analizi. Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, (41) , 86-95. doi: 10.32547/ataunigsed.463634

Aslan, S. ve Aybek, B. (2018). Sınıf öğretmenlerinin ilkokul 4. sınıf insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersi öğretim programına yönelik görüşlerinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(1), 233-262.

Atasönmez, S. S. (2008). Program geliştirme süreci doğrultusunda yeni ilköğretim programlarının incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.

Ayrancı, B. B., Mutlu, H. H.(2017). 2006, 2015 ve 2017 Türkçe dersi öğretim programlarının karşılaştırılması. International Journal of Language Academy. Vol 5/7, 119-130. DOI: http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3793

Boyacı, K. (2010). 2005 İlköğretim 6. 7. ve 8. sınıf fen ve teknoloji öğretim programı, programın uygulanmasında yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin öğretmen görüşleri (Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Bulut, K. (2019). 2006 ve 2018 Türkçe dersi öğretim programlarının karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 23 (3) , 862-881 .

Burak, D. ve Gültekin, M. (2019). 4. sınıf sosyal bilgiler dersi öğretim programı kazanımlarının Bloom ve Revize Bloom Taksonomilerine göre incelenmesi. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(18), 121-140. doi: 10.31834/kilissbd.597408

Çakır, M., Bolat, E. ve Dede, H. (2020). 2018 Fen bilimleri dersi öğretim programına yönelik öğretmen görüşleri. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(31), 336-353. doi: 10.29329/mjer.2020.234.16

Çeliksoy, M. A. ve Çelik, V. O. (2015). Türkiye’de cumhuriyet sonrası ilkokul öğretim programları içerisinde beden eğitimi ders süresinin incelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(13), 369-391.

Çerçi, A. (2018). 2018 Türkçe dersi öğretim programı kazanımlarının (5, 6, 7, 8. sınıf) yenilenen Bloom Taksonomisi'ne göre incelenmesi. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 6(2), 70-81.

Demirel, Ö. (2020). Eğitimde program geliştirme: Kuramdan uygulamaya (27. bs.). Pegem Akademi, Ankara.

Deveci, İ. (2018). Türkiye’de 2013 ve 2018 yılı fen bilimleri dersi öğretim programlarının temel öğeler açısından karşılaştırılması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (2), 799-825. DOI: 10.17860/mersinefd.342260

Deveci, Ö. ve Aykaç, N. (2020). Türkiye Cumhuriyeti’nde uygulanan ilkokul matematik dersi öğretim programlarının incelenmesi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(3), 1512-1532.

Ertürk, S. (2017). Eğitimde program geliştirme (3. bs.). Edge Akademi: Ankara

Gedikoğlu, T. (2005). Avrupa Birliği sürecinde Türk Eğitim Sistemi: Sorunlar ve çözüm önerileri. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 1(1), 66-80.

Hotaman, D. (2017). Eğitim programlarının geliştirilmesinde felsefenin rolü. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2) , 430-437. doi: 10.17860/mersinefd.302409

İlhan Beyaztaş, D., Kaptı, S. B. ve Senemoğlu, N. (2013). Cumhuriyetten günümüze ilkokul/ilköğretim programlarının incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46(2), 319-344.

Kalaycı, N. ve Yıldırım, N. (2020). Türkçe dersi öğretim programlarının karşılaştırmalı analizi (2009-2017-2019). Trakya Eğitim Dergisi, 10(1), 238-262. doi: 10.24315/tred.580427

Karacaoğlu, Ö. (2014). Eğitimi ve eğitimde program geliştirmeyi etkileyen gelişmelere genel bir bakış. Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(5), 91-109.

Kocayiğit, A. ve Aykaç, N. (2019). İlkokul Türkçe öğretim programının eğitim programı ögeleri açısından değerlendirilmesi (1923-2017). Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(44), 251-279.

Koç, E. S. (2016). Türkiye’de ilköğretim programlarının değerlendirilmesine yönelik yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 198-216.

Kuzu, O., Çil, O. ve Şimşek, A. (2019). 2018 matematik dersi öğretim programı kazanımlarının Revize Edilmiş Bloom Taksonomisine göre incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3), 129-147. doi: 10.17556/erziefd.482751

Milli Eğitim Bakanlığı. (2020). Öğretim programlarını değerlendirme raporu. Ankara: MEB Yayınları. Erişim adresi: http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_08/24113242_ogretimprogramlari_dr.pdf

Özcan, H. ve Düzgünoğlu, H. (2017). Fen bilimleri dersi 2017 taslak öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri. International Journal of Active Learning, 2(2), 28-48.

Öztürk, C. ve Kafadar, T. (2020). Evaluation of the 2018 social studies curriculum. Trakya Eğitim Dergisi, 10(1), 112-126.

Susar Kırmızı, F. ve Yurdakal, İ. (2019). Sınıf öğretmenlerinin 2018 Türkçe dersi öğretim programına ilişkin görüşleri. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 5(1), 64-76.

Tetik, H. (2018). İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2010-2018 öğretim programı ünite ve kazanımları üzerine bir değerlendirme. Universal Journal of Theology, 3(1), 64-86.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. (2020). Öğretim programları. Erişim adresi: http://mufredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx

Turan, R. (2018). 2017 İlkokul ve ortaokul sosyal bilgiler dersi öğretim programı üzerine genel bir değerlendirme. Diyalektolog Ulusal Sosyal Bilimler Dergisi, 2018(19), 295-328. doi: 10.22464/diyalektolog.257

Türk Eğitim Derneği. (2009). Öğretmen yeterlikleri- Özet rapor. Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları.

Uçuş Güldalı, Ş. (2017). 2009 ve 2017 Hayat bilgisi dersi öğretim programlarının karşılaştırılması. Türk Akademik Yayınlar Dergisi, 1(1), 76-98.

Ünlü, U. (2019). İlkokul 4. sınıf insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersi öğretim programına yönelik araştırmaların incelenmesi. Türk İdare Dergisi, 489, 311-330.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık

Yolcu, H. H. (2019). İlkokul öğretim programı 3 ve 4. sınıf fen bilimleri dersi kazanımlarının revize edilmiş bloom taksonomisi açısından analizi ve değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 18(1), 253-262.

Yurdakal, İ. (2019). 2018 görsel sanatlar öğretim programındaki kazanımların uygulanabilirliğinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 48(223), 231-244.

Yayınlanmış
2021-03-10
Nasıl Atıf Yapılır
Dedeoğlu, H., & Polat, İlhan. (2021). 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı İlkokul Öğretim Programları Üzerine Bir Değerlendirme. Yaşadıkça Eğitim, 35(1), 207-220. https://doi.org/10.33308/26674874.2021351263
Bölüm
Araştırma Makaleleri