21. Yüzyıl Becerileri Açısından MEB Okul Öncesi Eğitim Programına Eleştirel Bir Bakış

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitimi, Eğitim Programı, 21. Yüzyıl Becerileri, P21

Özet

Bu araştırmanın amacı, MEB 2013 okul öncesi eğitim programı ve etkinlik kitabının 21. yüzyıl becerileri açısından eleştirel olarak incelenmesidir. Araştırmada doküman analiz yönteminden hareketle, MEB 2013 okul öncesi eğitimi programı ile programın uygulanmasına rehberlik eden etkinlik kitabı, 21. Yüzyıl Becerileri Erken Öğrenme Çerçevesi kapsamındaki öğrenme ve yenilik becerileri, yaşam ve kariyer becerileri ile bilgi, medya ve teknoloji becerileri temel alınarak incelenmiştir. Dokümanlardan elde edilen verilerin incelenmesinde betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular, okul öncesi eğitim programı ve etkinlik kitabının öğrenme ve yenilik becerileri ile yaşam ve kariyer becerilerini büyük oranda destekler nitelikte olduğunu göstermiştir. Diğer yandan, araştırmanın bulguları, okul öncesi eğitim programı ve etkinlik kitabında bilgi, medya ve teknoloji becerilerinin ele alınmadığını ortaya koymuştur. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda, okul öncesi eğitim programı ve etkinlik kitabının erken çocukluk döneminde 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılmasına yönelik önemli bir potansiyel taşıdığı görülmüştür.

Makalenin İndirilme Oranı

Henüz bir indirme işlemi yapılmamıştır.

Referanslar

Ananiadou, K. ve Claro, M. (2009). 21st century skills and competences for new millennium learners in OECD countries, OECD Education Working Papers (No. 41). Paris: OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/218525261154

Ata-Aktürk, A., Demircan, H. Ö., Şenyurt, E. ve Çetin, M. (2017). Turkish early childhood education curriculum from the perspective of stem education: A document analysis. Journal of Turkish Science Education, 14(4), 16-34.

Bal, M. (2018). Türkçe dersinin 21. yüzyıl becerileri açısından incelenmesi. Turkish Studies, 13(4), 49-64.

Belet-Boyacı, Ş. ve Güner-Özer, M. (2019). Öğrenmenin geleceği: 21. yüzyıl becerileri perspektifiyle Türkçe dersi öğretim programları. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 9(2), 708-738.

Binkley, M., Erstad, O., Herman, J., Raizen, S., Ripley, M. ve Rumble, M. (2010). Draft white paper 1: Defining 21st century skills. 10 Ocak 2021 tarihinde http://www.ericlondaits.com.ar/oei_ibertic/sites/default/

files/biblioteca/24_defining-21st-century-skills.pdf adresinden erişildi.

Binkley, M., Erstad, O., Herman, J., Raizen, S., Ripley, M., Miller-Ricci M. ve Rumble, M. (2012). Defining twenty-first century skills. P. Griffin, B. McGaw ve E. Care (Ed.) Assessment and teaching of 21st century skills (s. 17-66) içinde. Dordrecht: Springer.

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27-40.

Brenegar, E. (2004). Aristotle on civic leadership. 10 Ocak 2021 tarihinde http://edbrenegar.typepad.com/leading_questions /2004/10/aristotle_on_ci.html adresinden erişildi.

Care, E., Kim, H., Vista, A. ve Anderson, K. (2018). 10 Ocak 2021 tarihinde Education system alignment for 21st century skills: Focus on assessment. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED592779.pdf adresinden erişildi.

Castells, M. (2010). The rise of the network society. The Information age: Economy, society, and culture. Volume 1. (2. bs ). Oxford, UK: Wiley-Blackwell.

Chu, S. K. W., Reynolds, R. B., Tavares, N. J., Notari, M. ve Lee, C. W. Y. (2017). 21st century skills development through inquiry-based learning. Singapore: Springer.

Copeland, M. (2005). Socratic circles: Fostering critical and creative thinking in middle and high school. Portland, ME: Stenhouse Publishers.

Dede, C. (2010). Comparing frameworks for 21st century skills. J. Bellanca ve R. Brandt (Ed.) 21st century skills: Rethinking how students learn (s. 51-77) içinde. Bloomington, IN: Solution Tree Press.

Finnegan, C. ve Austin, N. J. (2002). Developmentally appropriate technology for young children. Information Technology in Childhood Education Annual, 1, 87-102.

Griffin, P., Care, E. ve McGaw, B. (2012). The changing role of education and schools. P. Griffin, B. McGaw, ve E. Care (Ed.) Assessment and teaching of 21st century skills (s. 1-15) içinde. Dordrecht: Springer.

Gullo, D. F. (2005). Understanding assessment and evaluation in early childhood education. New York, NY: Teachers College Press.

Helm, J. H. ve Katz, L. G. (2001). Young investigators: The project approach in the early years. New York, NY: Teachers College Press.

Hinitz, B. F. (2013). Introduction. B.F. Hinitz (Ed.) The hidden history of early childhood education (s.1-4) içinde. New York, NY: Routledge.

Huber, R. ve Bates, C. C. (2016). Are you (P)interested in 21st century teaching and learning? Young Children, 71(3), 25-29.

Jacobson-Lundeberg, V. (2016). Pedagogical implementation of 21st century skills. Educational Leadership and Administration: Teaching and Program Development, 27, 82-100.

Johnson, T. W. ve Reed. R. F. (2008). Philosophical documents in education (3rd ed). Boston: Pearson.

Kaymakcı, S. (2017). Türkiye’de tarih öğretiminin yönelimi üzerine bir değerlendirme. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(6), 2153-2172.

Koçin, B. ve Tuğluk, M. N. (2020). 2013 Okul öncesi eğitim programının 21. yüzyıl becerileri açısından incelenmesi. Ulakbilge, 49, 621-649.

Kostelnik, M. J., Soderman, A. K., Whiren, A. P. ve Rupiper, M.L. (2019). Developmentally appropriate curriculum: Best practices in early childhood education (7. bs.). New York, NY: Pearson.

Lascarides, V. C ve Hinitz, B. F. (2000). History of early childhood education. New York, NY: Falmer Press.

Larson, L. C. ve Miller, T. N. (2011). 21st century skills: Prepare students for the future. Kappa Delta Pi Record, 47(3), 121-123. https://doi.org/10.1080/00228958.2011.10516575

Levy, F. ve Murnane, R. J. (2004). Education and the changing job market. Educational Leadership, 62(2), 80-83.

Lindeman, K. W. ve Anderson, E. M. (2015). Using blocks to develop 21st century skills. YC: Young Children, 70(1), 36-43.

Martin, M. O., Mullis, I. V. S., Foy, P. ve Hooper, M. (2016). TIMSS 2015 international results in science. 10 Ocak 2021 tarihinde http://timssandpirls.bc.edu/timss2015/internationalresults/wpcontent/uploads/ filebase/full%20pdfs/T15-International-Results-in-Science-Grade-8.pdf adresinden erişildi.

Medel-Añonuevo, C., Ohsako, T. ve Mauch, W. (2001). Revisiting lifelong learning for the 21st century. Hamburg: UNESCO Institute for Education.

Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (2002). The qualitative researcher’s companion. California, CA: Sage Publications.

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2006). Okul öncesi eğitimi programı. 10 Ocak 2021 tarihinde https://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf adresinden erişildi.

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2013a). Okul öncesi eğitimi programı. 10 Ocak 2021 tarihinde https://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf adresinden erişildi.

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2013b). Okul öncesi eğitim programı – 2013: Etkinlik kitabı. 10 Ocak 2021 tarihinde http://anaokulu.cu.edu.tr/__/file/OOEP_2013_Etkinlik_Kitabi.pdf adresinde erişildi.

Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Foy, P. ve Hooper, M. (2016). TIMSS 2015 international results in mathematics. 10 Ocak 2021 tarihinde https://timssandpirls.bc.edu/timss2015/international-results/ adresinden erişildi.

National Association for the Education of Young Children [NAEYC]. (2012). Technology and interactive media as tools in early childhood programs serving children from birth through age 8. 10 Ocak 2021 tarihinde https://www.naeyc.org/sites/default/files/globallyshared/downloads/PDFs/resources/topics/PS_technology_WEB.pdf adresinden erişildi.

Organisation for Economic Co-Operation and Development [OECD] (2009). Creating effective teaching and learning environments: First results from TALIS. Paris, OECD Publishing. 10 Ocak 2021 tarihinde http://www.oecd.org/education/school/43023606.pdf adresinden erişildi.

Osler, A. ve Vincent, K. (2002). Citizenship and the challenge of global education. Stoke-on-Trent, Trentham: Trentham Books.

Otuz, B., Görkaş-Kayabaşı, B. ve Ekici, G. (2018). 2017 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı Beceri ve Değerlerinin Anahtar Yetkinlikler Açısından Analizi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 11(4), 944-972.

P21-A Network of Battelle for Kids (2019a). Framework for 21st century learning definitions. 10 Ocak 2021 tarihinde http://static.battelleforkids.org/documents/p21/P21_Framework_DefinitionsBFK adresinden erişildi.

P21-A Network of Battelle for Kids (2019b). 21st century learning for early childhood guide. 10 Ocak 2021 tarihinde http://static.battelleforkids.org/documents/p21/P21EarlyChildhoodGuide.pdf adresinden erişildi.

P21-A Network of Battelle for Kids (2019c). 21st century skills early

learning framework. 10 Ocak 2021 tarihinde http://static.battelleforkids.org/documents/p21/P21Early

ChildhoodFramework.pdf adresinden erişildi.

Parette, H. P., Quesenberry, A. C. ve Blum, C. (2010). Missing the boat with technology usage in early childhood settings: A 21st century view of developmentally appropriate practice. Early Childhood Education Journal, 37(5), 335-343.

Paul, R., Elder, L. ve Bartell, T. (1997). A brief history of critical thinking. 10 Ocak 2021 tarihinde http://www.criticalthinking.org/pages/a-brief-history-of-the-idea-of-criticalthinking adresinden erişildi.

Plowman, L., McPake, J. ve Stephen, C. (2010). The technologisation of childhood? Young children and technology in the home. Children & Society, 24(1), 63-74.

Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. On the Horizon, 9(5), 1-6.

Ramey, M. D.(2016). 21st Century teaching and learning. Young Children, 71(3), 6-7.

Rotherham, A. J. ve Willingham, D. (2009). Twenty-first-century skills: The challenges ahead. Educational Leadership, 67(1), 16-21.

Saavedra, A. R. (2012). Dry to dynamic civic education curricula. D. Campbell, M. Levinson ve F. Hess (Ed.), Making civics count: Citizenship education for a new generation (s. 135-159) içinde. Cambridge, MA: Harvard Education Press.

Saavedra, A. R. ve Opfer, V. D. (2012a). Learning 21st-century skills requires 21st-century teaching. Phi Delta Kappan, 94(2), 8-13. https://doi.org/10.1177/003172171209400203

Saavedra, A. R.ve Opfer, V. D. (2012b). Teaching and learning 21st century skills: Lessons from the learning sciences. A Global Cities Education Network Report. New York, Asia Society. 10 Ocak 2021 tarihinde https://ugeb.pw/05-00-43.pdf adresinden erişildi.

Schleicher, A. (2019). PISA 2018: Insights and interpretations. Paris: OECD Publishing.

Schleicher, A. (2012). Building a high-quality teaching profession. Lessons from around the world. Educational Studies, (1), 74-92.

Silva, E. (2009). Measuring skills for 21st-century learning. Phi Delta Kappan, 90(9), 630-634.

Suna, H. E., Tanberkan, H. ve Ozer, M. (2020). Changes in literacy of students in Turkey by years and school types: Performance of students in PISA applications. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology, 11(1), 76-97. https://doi.org/10.21031/epod.702191

Sylva, K., Pastori, G., Lerkkanen, M. K., Ereky-Stevens, K. ve Slot, P. (2016). Integrative report on a culture-sensitive quality and curriculum framework. 10 Ocak 2021 tarihinde https://ececcare.org/f

ileadmin/careproject/Publications/reports/D2_4_Integrative_Report_wp2_FINAL.pdf adresinden erişildi.

Sylva, K., Sammons, P., Melhuish, E., Siraj, I. ve Taggart, B. (2020). Developing 21st century skills in early childhood: The contribution of process quality to self-regulation and pro-social behaviour. Zeıtschrıft Fur Erzıehungswıssenschaft, 23, 465-484. https://doi.org/10.1007/s11618-020-00945-x

Tuğluk, M. N. ve Özkan, B. (2019) MEB 2013 Okul öncesi eğitim programının 21. yüzyıl becerileri açısından analizi. Temel Eğitim Dergisi, 1(4), 29-38.

Van Laar, E., Van Deursen, A. J., Van Dijk, J. A. ve De Haan, J. (2017). The relation between 21st-century skills and digital skills: A systematic literature review. Computers in Human Behavior, 72, 577-588. https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.03.010

Voogt, J. ve Roblin, N. P. (2010). 21st century skills discussion paper. University of Twente. 10 Ocak 2021 tarihinde https://www.voced.edu.au/content/ngv:56611adresinden erişildi.

Voogt, J. ve Roblin, N. P. (2012). A comparative analysis of international frameworks for 21st century competences: Implications for national curriculum policies. Journal of Curriculum Studies, 44(3), 299-321.

Wiggins, G. (1998). A true test: Toward more authentic and equitable assessment. Phi Delta Kappan, 70(9). 703-713.

Windschitl, M. (2002). Framing constructivism in practice as the negotiation of dilemmas: An analysis of the conceptual, pedagogical, cultural, and political challenges facing teachers. Review of Educational Research, 72(2), 131-175.

Wortham, S. C. ve Hardin, B. J. (2016). Assessment in early childhood education. Upper Saddle River, N.J.: Pearson

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (9. bs.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Zajda, J. (2015). Globalisation and its impact on education and policy. J. Zajda (Ed.) Second international handbook on globalisation, education and policy research (s. 105-125) içinde. Dordrecht: Springer.

Yayınlanmış
2021-03-10
Nasıl Atıf Yapılır
Çetin, M., & Çetin, G. (2021). 21. Yüzyıl Becerileri Açısından MEB Okul Öncesi Eğitim Programına Eleştirel Bir Bakış. Yaşadıkça Eğitim, 35(1), 235-255. https://doi.org/10.33308/26674874.2021351258
Bölüm
Araştırma Makaleleri