Hemşirelerin oryantasyon programında kullanılan kardiyovasküler modül eğitiminin etkinliği

  • Sevda Türen İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
  • Filiz Çetinkaya Işık Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi http://orcid.org/0000-0003-2689-755X
  • Necibe Uzun Morgül Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi http://orcid.org/0000-0002-6799-3081
Anahtar Kelimeler: Eğitim, kardiyovasküler hemşirelik, oryantasyon programı

Özet

Amaç: Oryantasyon amacıyla yapılan eğitim; kurumda yeni işe başlayan veya çalıştığı alandan farklı bir bölümde görevlendirilen bireylere, çalışacakları alana özgü bilgi, beceri ve tutum kazandırmak için planlanan eğitimlerdir. Çalışma, hemşirelik oryantasyon programı dahilinde gerçekleştirilen kardiyovasküler modül eğitiminin etkinliğini değerlendirmek amacıyla yapıldı. Yöntem: Tanımlayıcı ve retrospektif olarak tasarlanan araştırmanın evrenini 138 hemşirenin veri kayıtları oluşturdu. Çalışma, JCI standartları doğrultusunda hazırlanmış bir hastanenin oryantasyon programı dahilinde gerçekleştirildi.  Hemşirelere ait demografik veriler kurum kayıtlardan elde edilirken, hemşirelerin eğitim öncesi ve sonrası kardiyovasküler bilgi düzeyi ise 25 soruyu içeren ön test-son test puanlarından hesaplandı. Her soru dört puan üzerinden toplam 100 puan olarak değerlendirildi. Veriler SPSS 17.0 programında, tanımlayıcı istatistik, ANOVA ve bağımlı örneklerde t testi kullanılarak belirlendi. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hemşirelerin yaş ortalaması 24.0±3.1 (19-37 yaş) bulundu. Çalışmaya katılanların %68.1’ini (n=94) lisans mezunu hemşireler oluştururken, %55.1’i (n=76) daha önce herhangi bir kurumda çalışmadığını bildirdi. Ön testten alınan puanların ortalaması 58.5±15.1 iken, son test puanlarının ortalaması 89.4±10.3 olarak saptandı. Alt gruplara göre yapılan analizlerin tamamında kardiyovasküler modül eğitimin etkili olduğu belirlendi. Sonuç: Oryantasyon programlarında yer alan kardiyovasküler modül eğitimlerin kardiyovasküler kliniklerde (yetişkin ve pediatrik) görev alacak hemşirelerin eğitim düzeyini arttırdığı görüldü.

Yayınlanmış
2020-06-08
Nasıl Atıf Yapılır
Türen, S., Çetinkaya Işık, F., & Uzun Morgül, N. (2020). Hemşirelerin oryantasyon programında kullanılan kardiyovasküler modül eğitiminin etkinliği. Sağlık Ve Yaşam Bilimleri Dergisi, 2(1), 1-5. https://doi.org/10.33308/2687248X.202021168