Cerrahi hastalarının ameliyat öncesi ve sonrasında açlık ve susuzluk düzeylerinin incelenmesi

Anahtar Kelimeler: Açlık, Ameliyat, Cerrahi hemşireliği, Susuzluk

Özet

Amaç: Bu çalışma cerrahi hastalarının ameliyat öncesi ve sonrası açlık ve susuzluk düzeylerini incelemek amacıyla tanımlayıcı ve kesitsel olarak planlandı. Yöntem: Araştırma 10.03.2014-26.04.2015 tarihleri arasında anket formu ile yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak Karadeniz Bölgesi’nde bir üniversite hastanesinde uygulandı. Araştırmanın örneklemine genel anestezi ile planlı ameliyat olan 208 hasta alındı. Hastaların açlık ve susuzluk hissetme düzeyleri Görsel Kıyaslama Ölçeği ile değerlendirildi. Veriler ortalama, standart sapma, yüzdelik, varyans analizi, bağımsız örneklem t testi ile değerlendirildi. Bulgular: Ameliyat öncesinde hastaların susuz bekleme süresi 13.54±12.76 saat, aç bekleme süresi 14.02±12.68 saat;  ameliyat sonrasında ise susuz bekleme süresi 30.67±27.40 saat, aç bekleme süresi 32.60±28.5 saat bulundu. Ameliyat öncesi dönemde hastaların susuzluk puan ortalaması 3.07±2.80 açlık puan ortalaması 2.36±2.15 bulundu. Ameliyat sonrası dönemde hastaların susuzluk puanı 4.27±3.55, açlık puanı 3.67±3.03 saptandı. Sonuçlar: Çalışma bulgularına göre cerrahi hastalarında ameliyat öncesi ve sonrası susuzluk ve açlık sürelerinin literatürde önerilenden daha uzun olduğu, susuzluk ve açlık düzeylerinin ameliyat sonrası dönemde orta düzeyde olduğu belirlendi. Ameliyat sonrası susuzluk düzeyinin erkeklerde kadınlardan yüksek, ameliyat öncesi okuryazar olanların susuzluk puanının diğer gruplara göre daha yüksek olduğu belirlendi. Karaciğer, pankreas ameliyatı geçirenlerde ameliyat sonrası susuzluk düzeyinin diğer gruplardan yüksek olduğu saptandı.

Yayınlanmış
2019-12-20
Nasıl Atıf Yapılır
Rızalar, S., Aydemir, A., & Yıldızeli Topçu, S. (2019). Cerrahi hastalarının ameliyat öncesi ve sonrasında açlık ve susuzluk düzeylerinin incelenmesi. Sağlık Ve Yaşam Bilimleri Dergisi, 1(2), 32-36. https://doi.org/10.33308/2687248X.201912153