Lise öğrencilerinde akran zorbalığı ve mağduriyetinin incelenmesi

Anahtar Kelimeler: Akran zorbalığı, Mağduriyet, Öğrenci

Özet

ÖZET

Amaç: Bu çalışma lise öğrencilerinde akran zorbalığı ve mağduriyetinin sıklığını, zorbalık türlerinin sosyo-demografik özelliklere göre değişimini incelemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı türdeki araştırma Doğu Karadeniz Bölgesinde yer alan bir ilçenin pansiyonları ile aynı kampüs içinde bulunan fen ve meslek lisesindeki 478 öğrenci ile yapılmıştır. Verilerin toplanmasında valilik oluru, etik kurul izni ve gerekli rızalar alınmıştır. Veriler “Akran Zorbalığı Belirleme Ölçeği-Ergen Formu” ile anket formu kullanılarak öz bildirime dayalı ve yüz yüze görüşmeyle toplanmıştır. Analizde ise yüzde, ortalama, Kolmogorov Smirnov testi, Tek yönlü varyans analizi, T-testi, TUKEY testi kullanılmıştır. Bulgular: Fiziksel zorbalık ortalamasının; X̅=1.67±0.77 ile diğer akran zorbalığı türlerine en yüksek ve fiziksel mağduriyet ortalamasının; X̅=1.87±0.76 ile diğer mağduriyet türlerine göre en yüksek olduğu belirlenmiştir. 9.sınıf öğrencilerinin diğer sınıflara göre daha fazla zorbalık yaptığı ve mağdur olduğu bulunmuştur. Öğrencilere göre; zorbalık olayları okul alanları içinde, en fazla %17.3 ile pansiyonda olmaktadır. Sonuçlar: Okul çapında fiziksel zorbalık ve mağduriyetin önlenmesi için gerekli rehberlik planlanmalıdır. En fazla zorbalık yapan, zorbalığa maruz kalan 9.sınıf öğrencileri ve pansiyonda kalan öğrenciler öncelikli tutularak, okuldaki tüm öğrenciler için koruyucu, engelleyici tedbirler alınmalıdır.

Yayınlanmış
2019-12-20
Nasıl Atıf Yapılır
Adalar Çelenk, T., & Yıldızlar, O. (2019). Lise öğrencilerinde akran zorbalığı ve mağduriyetinin incelenmesi. Sağlık Ve Yaşam Bilimleri Dergisi, 1(2), 24-31. https://doi.org/10.33308/2687248X.201912150