Yaşadıkça Eğitim Dergisi http://journals.iku.edu.tr/index.php/yed Eğitim Bilimleri; Eğitim Araştırmaları; Eğitim; Öğretim; Öğrenci; Öğretmen; Öğretim Yöntemleri; İstanbul Kültür Üniversitesi tr-TR Yaşadıkça Eğitim Dergisi 1300-1272 <p style="margin: 6.0pt 0cm .0001pt 0cm;">Sisteme yüklemiş olunan makalenin kapsamı, sunduğu bulgular ve sonucu ve yorumları konusunda Yaşadıkça Eğitim Dergisi Sahibi, Editör, Editör Yardımcısı, Hakemler ve Editör Kurulu'nun hiçbir sorumluluk taşımadığını kabul ederim.</p> <p style="margin: 6.0pt 0cm .0001pt 0cm;">Makalenin özgün olduğunu, herhangi bir başka dergiye yayımlanmak üzere gönderilmediği, daha önce yayımlanmadığını Yaşadıkça Eğitim Dergisi Editörlüğü'ne beyan ederim.</p> <p style="margin: 6.0pt 0cm .0001pt 0cm;">Başlığı belirtilen makalenin, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasının 22. maddesi gereğince çoğaltma, 23. maddesi gereğince yayma ve 25. maddesi gereğince her türlü taşıyıcı materyal üzerinde veya elektronik ortamda kamuya iletim haklarını Yaşadıkça Eğitim Dergisi'ne karşılıksız, koşulsuz ve süresiz olarak devredildiği, makale ile ilgili devredilen hakların dilediği zaman, mekan ve koşullarda kullanmaya Yaşadıkça Eğitim Dergisi'nin yayıncısı olarak İstanbul Kültür Üniversitesi'nin yetkili kılınacağını onaylarım.</p> Künye-İçindekiler http://journals.iku.edu.tr/index.php/yed/article/view/75 YED JEL ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2018-12-11 2018-12-11 32 2 i iii Öğretmenlerin Okulların Örgütsel Narsizm Düzeyleri ile Okul İklimine Yönelik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi http://journals.iku.edu.tr/index.php/yed/article/view/76 <p>Çalışmanın amacı okulların örgütsel narsizm düzeyleri ile öğretmenlerin okul iklimi algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi ve bu ilişkinin demografik değişkenler açısından anlamlı farklılık gösterip göstermediğinin değerlendirilmesidir. Rize’nin Çayeli ilçesinde ilkokul ve ortaokullarda görev yapan 233 öğretmen araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. İlişkisel tarama modelinde desenlenen araştırmanın verilerinin toplanmasında “Örgütsel Narsizm” ve “Okul İklimi” ölçekleri kullanılmıştır. Analiz sürecinde SPSS programı kullanılarak, korelasyon ve regresyon analizleri gerçekleştirilmiş ve t- Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA); Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis H testi yapılmıştır. Verilerin analizi sonucunda, öğretmenlerin örgütsel narsizm düzeyleri ile okul iklimi algıları arasında pozitif yönlü orta düzeyde anlamlı bir ilişkinin varlığı tespit edilmiş ve örgütsel narsizmin okul ikliminin anlamlı bir yordayıcısı olduğu sonucuna varılmıştır.</p> Gökhan Kahveci Sedef Selin Gülay Tuğba Avcı ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2018-12-11 2018-12-11 32 2 1 15 Ortaöğretim Öğrencilerinin Matematik Kaygısı ve Öğrenmeye İlişkin Tutumlarının İncelenmesi http://journals.iku.edu.tr/index.php/yed/article/view/77 <p>Araştırmada, ortaöğretim öğrencilerinin matematik kaygısı ve öğrenmeye ilişkin tutumlarını incelemek amacıyla “Öğrenmeye İlişkin Tutumlar Ölçeği” ve "Matematik Kaygısı Ölçeği", Adıyaman il merkezinde toplam 860 öğrenciye uygulanmıştır. Elde edilen veriler bağımsız gruplar t testi, tek yönlü varyans analizi ve Pearson korelasyon katsayısına göre analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre ortaöğretim öğrencilerinin öğrenmeye ilişkin tutumlarında, ortaokuldaki matematik öğretmenlerini başarılı bulma durumları, ortaokulda özel ders veya dershane desteği alıp almama durumları ve sınıf düzeyleri açısından anlamlı farklar görülmüştür. Bir başka sonuçta ise ortaöğretim öğrencilerin ortaokuldaki matematik öğretmenlerini başarılı bulma algıları arttıkça matematik kaygı düzeylerinin düştüğü sonucuna varılmıştır. Ortaöğretim öğrencilerinin öğrenmeye ilişkin tutumlar ile matematik kaygıları arasında Pearson momentler çarpımı korelasyon sonuçlarına göre öğrenmenin doğası alt boyutunun öğrenmeden beklentiler ile orta düzeyde pozitif bir ilişki ve öğrenmeye açıklık alt boyutu ile düşük düzeyde pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Bu bulgular neticesinde çeşitli öneriler geliştirmiştir.</p> Osman Yetgin Ahmet Kara ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2018-12-11 2018-12-11 32 2 16 27 Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Gelişim İhtiyaçları http://journals.iku.edu.tr/index.php/yed/article/view/78 <p>Bu araştırmanın ana amacı üniversite öğrencilerinin kariyer gelişim ihtiyaçlarının cinsiyetlerine, fakültelerine, sınıflarına, kariyer yardımı ve bilgisi almalarına, çalışma ve staj deneyimlerinin olmasına, iş bulmaya ilişkin umutlu olmalarına göre değişip değişmediğini ortaya koymaktır. Araştırmanın ikinci amacı ise üniversite öğrencilerinin kariyer yardımı /bilgisi aldılarsa kimlerden aldıklarını, staj ve/veya çalışma deneyimleri olmuşsa hangi sektörlerde olduğunu, serbest zaman etkinliklerinin neler olduğunu, serbest zaman etkinliklerini kariyere dönüştürme olasılığı konusunda ne düşündüklerini belirlemektir. Veriler toplam 167 (110 Kadın, 53 Erkek ve 4 belirtilmemiş) üniversite öğrencisinden Kariyer Gelişimi İhtiyaçları Anketi ve kişisel bilgi formu aracılığı ile toplanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre kariyer yardımı ve bilgisi alanlarla almayanların, staj yapanlarla yapmayanların ve iş bulma umudu olanlarla olmayanların kariyer ihtiyaçları değişmektedir. &nbsp;Ayrıca katılımcıların kariyer yardımını ve bilgisini daha çok öğretmenlerinden ya da öğretim üyelerinden aldıkları, yarısına yakınının çalışma, yarısının ise staj deneyimine sahip olduğu, en fazla sanatsal ve sosyal etkinlikleri yeğledikleri, yarısının da yeğledikleri serbest zaman etkinliklerini bir kariyere dönüştürmeyi düşündükleri bulgusuna ulaşılmıştır. Bulgular alanyazına göre tartışılmış ve bazı öneriler sunulmuştur.</p> Fidan Korkut Owen ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2018-12-11 2018-12-11 32 2 28 39 Montessori Materyallerinin Orta Düzeyde Zihinsel Yetersizliği Olan Çocukların Küçük Kas Becerilerine Etkisi http://journals.iku.edu.tr/index.php/yed/article/view/79 <p>Bu çalışmada, Montessori materyallerinin beş-altı yaş aralığındaki orta düzeyde zihinsel yetersizliği olan çocukların küçük kas becerilerine etkisi incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu belirlemek amacıyla seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu; orta düzeyde zihinsel engeli bulunan dört çocuktan oluşmaktadır. Araştırmada tek denekli araştırma modellerinden denekler arası çoklu yoklama modeli kullanılmıştır. Verilerin toplamasında Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocuklara Yönelik Gelişim Becerileri Envanteri kullanılmıştır. İzleme oturumu verileri, öğretim oturumları sonlandıktan 7, 14 ve 21 gün sonra toplanmıştır. İzleme oturumları deneklerin %100 düzeyinde performans göstermeleri ile sonuçlanmıştır. Genelleme oturumunda ise deneklerden birisi %80, birisi %90 ve ikisi %100 düzeyinde performans göstermişlerdir. Araştırma sonucunda, Montessori materyalleri ile çalışmanın orta düzeyde zihinsel yetersizliği olan çocuk­larının küçük kas becerilerinin geliştirilme­sinde etkisinin olduğu söylenebilir. Ayrıca araştırmanın sosyal geçerlik verilerini oluşturması için deneklerin sınıf öğretmenleri ile yarı yapılandırılmış görüşme formu ile veriler toplanmıştır. Toplanan bu veriler de araştırma bulgularını destekler niteliktedir.</p> Gökhan Kayılı Akın Gönen ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2018-12-11 2018-12-11 32 2 40 52 Devamsızlık ve Akademik Başarı: Seçilmiş Ülkeler ve Türkiye Arasında Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme http://journals.iku.edu.tr/index.php/yed/article/view/80 <p>Bu çalışma, Türkiye’nin PISA-2015 ve TIMSS-2015 matematik ve fen başarısını, sıralamadaki ilk beş ülke ile öğrencilerin devamsızlık durumu bağlamında karşılaştırmayı ve Türkiye açısından çıkarımlar yapmayı amaçlamaktadır. PISA-2015 ve TIMSS-2015’de matematik ve fen alanında ilk beş sırayı alan ülkeler ve Türkiye’ye ait veriler araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Tespit edilen evrenin tamamına ulaşıldığından ayrıca örneklem tayinine gidilmemiştir. Elde edilen verilerin analizinde tek faktörlü varyans analizi ve Pearson momentler çarpım korelasyonu kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre devamsızlık ile TIMSS-2015 matematik puanları arasında yüksek düzeyde ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Devamsızlık ile TIMSS-2015 fen puanları ve PISA-2015 fen ve matematik puanları arasında ise orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki vardır. Bu araştırmada; devamsızlıkların azaltılmasının öğrencilerin akademik başarılarını artırabileceği, Türkiye’de hemen hemen hiç devamsızlık yapmayan öğrenci oranının PISA ve TIMSS’deki en başarılı beş ülke ortalaması düzeyine çıkarılmasının uluslararası eğitimi değerlendirme çalışmalarında Türkiye’nin üst sıralara tırmanmasında olumlu yönde katkı sağlayabileceği sonucuna varılmıştır. Çalışma sonuçlarına dayanarak önerilerde bulunulmuştur.</p> Umut Birkan Özkan ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2018-12-11 2018-12-11 32 2 53 70 7. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerilerinin Akran Zorbalığına Etkisi http://journals.iku.edu.tr/index.php/yed/article/view/85 <p>Akran zorbalığı, dünyada ve ülkemizde gittikçe arttığı yapılan araştırmalar sonucunda ortaya konulan bir eğitim problemidir. 2015 PISA verilerine göre Türkiye’deki akran zorbalığının oranı&nbsp; % 19’dur. ABİDE raporuna göre de Türkçe başarısı ile zorbalığa uğrama arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur. Bu araştırmanın amacı, 7. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerileri ile akran zorbalığı düzeyleri arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Çalışma nicel bir araştırma olup ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışmadaki veriler, İç Anadolu Bölgesinde yer alan bir ilçede, 7. sınıfta öğrenim gören 217 öğrenci üzerinden toplanmıştır. Verilerin toplanmasında <em>Akran Zorbalığı Ölçeği, Okuduğunu Anlama Başarı Testi </em>kullanılmıştır. <em>Okuduğunu anlama</em> ile <em>kurban</em>, <em>zorba,</em> <em>hayattan zevk alma</em> arasında korelasyon analizleri incelendiğinde; <em>kurban</em> ile <em>okuduğunu anlama</em> arasında negatif (<em>r=-.236;</em> <em>p=&lt;.05</em>), <em>zorba</em> ile <em>okuduğunu anlama</em> arasında negatif (<em>r=-.245; p=&lt;.05</em>), <em>zorba</em> ile <em>kurban</em> arasında) pozitif (<em>r=.2;</em> <em>p=&lt;.05</em>), <em>hayattan zevk alma</em> ile <em>okuduğunu anlama</em> arasında pozitif (<em>r=.27; p=&lt;.05</em>) ilişki bulunmuştur. Sonuçlara yönelik olarak önerilerde bulunulmuştur.</p> Yusuf Sülükçü Hatice Altunkaya ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2018-12-20 2018-12-20 32 2 71 82